How to write a letter in Polish

English-Polish translation for "blue line"

 

"blue line" Polish translation

Results: 1-21 of 24

blue line {noun}

blue line {noun} [sports]

linia niebieska {f} [sports]
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "blue line" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "blue line" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

The blue line shows you people's responses on the average of all the harm questions.

Niebieska linia pokazuje średnią odpowiedzi na pytania dotyczące krzywdy.

You don't want to be on the red line, you want to be on the blue line.

Nie chcesz być na czerwonej linii, chcesz być na niebieskiej.

And the blue line is the ratio of American to Chinese.

oznacza stosunek brytyjskiego PKB do indyjskiego.

The red line is way downhill, the blue line is a good line.

Czerwona spadam na dół, a niebieska jest dobra.

This shows the growth of Wikipedia -- we're the blue line there -- and then this is the New York Times over there.

Tu widać rozwój Wikipedii – to ta niebieska linia, a tam jest New York Times.

You can see that from the orange line and the blue line.

Pokazują to linie pomarańczowa i niebieska.

That blue line there is my brainwave.

Ta niebieska linia to moje fale mózgowe.

Because the blue line is a better line.

Ponieważ niebieska linia jest lepsza.

Now, we'll skip the critiques of the paper. ~~~ But the short story is: If you're a patient, you want to be on the blue line.

Pomińmy krytykę ich publikacji.. Chodzi o to, że gdy jesteś pacjentem chcesz być na niebieskiej linii.

Each blue underlined line is a search result that the Google search engine found for your search terms.

Każdy podkreślony na niebiesko element to wynik wyszukiwania znaleziony przez wyszukiwarkę Google dla wyszukiwanych przez Ciebie haseł.

ra Line up the blue line on the top of the IRU with the unlock symbol on the top of the base. n ge lo Push the IRU gently into the base.

do górnej części głowicy rozpylającej i symbol oznaczający odblokowanie na górnej części

There's a very thin blue line of exhaust that sort of runs through this thing that would be kind of the trail that holds it all together.

Widzicie tam cieniutką błękitną linię wyziewów przebiegającą przez to coś, która będzie niejako szlakiem trzymającym to razem.

Except that when you lay that side by side with the speed with which gene data's being deposited in GenBank, Moore's Law is right here: it's the blue line.

Tyle tylko, że gdy zestawicie to z prędkością, z jaką dane o genach są składowane w GenBank... ~~~ Prawo Moore'a jest tutaj: to ta niebieska linia.

And as you go across there you see a few tens of years of oil -- the blue line, by the way, is the lowest estimate of existing resources.

I jeśli dobrze się przyjrzysz to odkryjesz, że zostało ropy na kilka dziesięcioleci - niebieski słupek tak na marginesie wskazuje najniższą szacunkową obecnych zasobów.

And then when I did the second one, it really disturbed the piece -- these big blue lines crashing through the center of it -- and so it created a kind of tension and an overlap.

Gdy zrobiłem tę drugą, to ona naruszyła całość, te duże niebieskie linie wtłoczone w samym centrum. ~~~ To stworzyło rodzaj napięcia oraz kolizję.

If you look at the blue line, the areas with low levels of malaria, you can see in those areas, actually, the number of sexual partners is decreasing a lot as HIV prevalence goes up.

Niebieska linia to obszary z niskim poziomem malarii liczba partnerów seksualnych spada w miarę wzrostu zakażeń HIV.

The bottom bar displays the years, the selected time period (light-grey field), the present (green line) and the events (blue lines).

Na dolnym pasku pokazane są: lata, wybrany okres (jasnoszare pole), bieżąca data (zielona linia) i zdarzenia (niebieskie kreski).

Each blue underlined line is a search result that the Google search engine found for your search terms.

Każdy podkreślony na niebiesko element to wynik wyszukiwania znaleziony przez wyszukiwarkę Google dla wyszukiwanych przez Ciebie haseł.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: executive summary, underrated, to withdraw a bill, bill, prudishness

Similar words

blowpipe · blowtorch · blowy · BLT · blubber · bludgeon · blue · blue-bell · blue-collar · blue-eyed · blue-line · bluebell · blueberries · blueberry · bluebird · bluebonnet · bluebottle · bluefish · bluegrass · blueing · blueprint

Moreover bab.la provides the English-Finnish dictionary for more translations.