Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

English-Polish translation for "broadcast"

 

"broadcast" Polish translation

Results: 1-48 of 180

broadcast {noun}

broadcast {noun} (also: audition)

audycja {f}

On this occasion I beg the French Government to allow NDTV to resume their broadcasts.

Przy tej okazji błagam rząd francuski o zgodę dla NDTV na kontynuację ich audycji.

At the same time, I believe that it would be useful for public TV broadcasters in Member States to contribute programmes of European interest to the Euronews channels.

Za celowe uważam także zapewnienie udostępniania przez telewizje publiczne państw członkowskich kanałowi Euronews audycji w sprawach europejskich.

The cultural and linguistic diversity of broadcasts must continue to be fully guaranteed and the interests of consumers and their investment in television equipment must be safeguarded.

Należy nadal w pełni zapewniać różnorodność kulturalną i językową nadawanych audycji oraz chronić interesy konsumentów i ich inwestycje w zakup sprzętu telewizyjnego.

broadcast {noun}

  nadawanie {n}

However, it's illegal to broadcast Alhurra within the United States.

Mimo to, nadawanie Alhurry w obrębie USA jest nielegalne.

broadcast {noun}

Now this was being broadcast live.

Transmisja odbywała się na żywo.

Another important question was the collective sale of broadcasting rights for television programmes.

Inną ważną kwestią była sprzedaż łączna praw do transmisji dla programów telewizyjnych.

That is the signal broadcasting system sending out the stop signal.

System transmisji w ten sposób wysyła sygnał "stop".

We do, as a result specifically of the action of this Parliament, have Euronews beginning its broadcasts in Farsi in the middle of 2010.

W wyniku zwłaszcza tego działania Parlamentu w połowie 2010 roku stacja Euronews rozpocznie transmisje w języku perskim.

The joint debate on Community railways will be held before Mrs Hieronymi's report on television broadcasting.

Połączona debata w sprawie kolei we Wspólnocie będzie miała miejsce przed sprawozdaniem pani poseł Hieronymi w sprawie transmisji telewizyjnych.

broadcast {noun} (also: emission, issue, screening)

emisja {f}

Second, the report suggests that certain Member States have failed to take any action in promoting European works in broadcasting.

Po drugie, sprawozdanie zawiera sugestię, że niektóre państwa członkowskie nie podjęły żadnych działań w celu promowania europejskich dzieł w kontekście emisji programów.

to broadcast {verb}

to broadcast [broadcast|broadcast] {vb} (also: to puff out, to inflate, to send, to give)

nadać {pf. v.}

I see this as an important step for Parliament, which is clearly stating that public broadcasting needs to remain independent of political power.

Uważam to za ważny krok Parlamentu, co wyraźnie stwierdza, że nadawcy publiczni muszą nadal pozostać niezależni od władzy politycznej.

The cultural and linguistic diversity of broadcasts must continue to be fully guaranteed and the interests of consumers and their investment in television equipment must be safeguarded.

Należy nadal w pełni zapewniać różnorodność kulturalną i językową nadawanych audycji oraz chronić interesy konsumentów i ich inwestycje w zakup sprzętu telewizyjnego.

to broadcast [broadcast|broadcast] {vb} (also: to issue, to emit, to exhale, to emanate)

to broadcast [broadcast|broadcast] {vb} (also: to issue, to emit, to air)

wyemitować {pf. v.}

to broadcast [broadcast|broadcast] {vb} (also: to air, to stream, to impart)

Therefore it is vital that independent TV stations, such as NTDTV, can also broadcast.

Dlatego kluczowe jest, aby mogły nadawać niezależne stacje telewizyjne, takie jak NTDTV.

It is therefore essential for independent television stations such as NTDTV to be able to broadcast.

Dlatego też ważne jest, aby niezależne stacje telewizyjne, takie jak NTDTV mogły nadawać.

In practice, all digital television service providers should broadcast these stations free of charge.

W praktyce wszyscy dostawcy telewizji cyfrowej powinni nadawać te stacje nieodpłatnie.

Public broadcasting in Europe, in particular, should do without product placement.

Publiczne nadawanie w Europie powinno się obejść bez lokowania produktu.

There are already controlling bodies for public broadcasting: the broadcasting councils.

Obecnie istnieją już organy nadzorujące nadawanie publiczne: rady radiowo-telewizyjne.

to broadcast [broadcast|broadcast] {vb} (also: to telecast, to televise, to air, to stream)

transmitować {ipf. v.}

to broadcast [broadcast|broadcast] {vb} (also: to air)

pokazać (w telewizji) {pf. v.}

to broadcast [broadcast|broadcast] {vb} (also: to air)

pokazywać [pokazuję|pokazywał] (w telewizji) {ipf. v.}

to broadcast [broadcast|broadcast] {vb} (also: to air)

puścić (w telewizji) {pf. v.} [coll.]
 

Synonyms

Synonyms (English) for "broadcast":

 

Similar translations

Similar translations for "broadcast" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "broadcast" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Your attempt to force broadcasting onto the defensive has failed, Commissioner.

Próba zepchnięcia nadawców na pozycję obronną się nie udała, pani komisarz.

Their basic tools, i.e. laptop computers and broadcasting technology, were seized.

Ich podstawowe narzędzia pracy tj. laptopy i urządzenia nadawcze zostały skonfiskowane.

Public broadcasters will be able to experiment freely with new projects.

Publiczne podmioty nadawcze będą miały swobodę eksperymentowania z nowymi projektami.

If public broadcasting is denied this opportunity, it will be turned into a dinosaur.

Jeżeli nadawcom publicznym nie da się tej szansy, staną się dinozaurami.

Elsewhere, business structures are having an ever increasing impact on broadcasters.

W innych miejscach coraz większy wpływ na nadawców wywierają organizacje przedsiębiorców.

That includes a clearly defined remit and funding for public broadcasting.

Obejmuje to ściśle określony zakres uprawnień i wsparcie finansowe dla nadawców publicznych.

Otherwise, party conferences would not be broadcast so extensively.

W innym przypadku konferencje prasowe partii nie byłyby tak szeroko transmitowane.

That was being broadcast, by the way, on a 4G network from the market.

poprzez sieć przesyłania danych czwartej generacji prosto z rynku.

Priority will be given to broadcasting in particular but also to opinion-forming services.

Pierwszeństwo otrzymają nadawcy oraz programy kształtujące opinię.

I voted in favour of Mr Belet's report on public service broadcasting.

Głosowałem za przyjęciem sprawozdania pana posła Beleta w sprawie publicznych usług nadawczych.

One example but it is not the only one, is the Rundfunkräte (public broadcasting boards).

Do przykładów należy tu Rundfunkräte (rady nadawców publicznych).

Member States organise and finance the public broadcasters as they see fit.

Państwa członkowskie według własnego uznania organizują i finansują publiczne podmioty nadawcze.

Moreover, any restrictions on broadcasters would need to respect the principle of proportionality.

Ponadto wszelkie ograniczenia nakładane na nadawców nie mogą naruszać zasady proporcjonalności.

Broadcasting and culture must be a natural part of the development of wireless services.

Radiofonia i telewizja, jak i kultura, muszą stanowić naturalną część rozwoju usług bezprzewodowych.

First and foremost, how does the Commissioner explain the broadcasting of such affairs by the press?

Po pierwsze, w jaki sposób komisarz wytłumaczy fakt nagłośnienia tej sprawy przez prasę?

She is freelance journalist in Cologne. She works for the Westdeutsche Rundfunk broadcasting service.

Jest niezależną dziennikarką w Kolonii, pracuje dla rozgłośni Westdeutscher Rundfunk.

I would add that satellite television broadcasts in Arabic can also be used to promote radical Islam.

Dodałbym, że także satelitarna telewizja w języku arabskim bywa formą promocji radykalnego islamizmu.

Broadcasting represents the main source of information for citizens.

Sektor nadawczy to dla obywateli główne źródło informacji.

What if we had an African television network that broadcast diverse African stories all over the world?

Co jeśli mielibyśmy afrykańską telewizję pokazującą różnorodną Afrykę całemu światu?

So here, we're taking the extra step of also broadcasting it.

możemy przekazać wszelkiego rodzaju metadane o świecie.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

Moreover bab.la provides the Danish-English dictionary for more translations.