Professional translators one click away

English-Polish translation for "broadcast"

 

"broadcast" Polish translation

Results: 1-29 of 234

broadcast {noun}

broadcast {noun} (also: audition)

audycja {f}

On this occasion I beg the French Government to allow NDTV to resume their broadcasts.

Przy tej okazji błagam rząd francuski o zgodę dla NDTV na kontynuację ich audycji.

At the same time, I believe that it would be useful for public TV broadcasters in Member States to contribute programmes of European interest to the Euronews channels.

Za celowe uważam także zapewnienie udostępniania przez telewizje publiczne państw członkowskich kanałowi Euronews audycji w sprawach europejskich.

The cultural and linguistic diversity of broadcasts must continue to be fully guaranteed and the interests of consumers and their investment in television equipment must be safeguarded.

Należy nadal w pełni zapewniać różnorodność kulturalną i językową nadawanych audycji oraz chronić interesy konsumentów i ich inwestycje w zakup sprzętu telewizyjnego.

to broadcast {verb}

to broadcast [broadcast|broadcast] {vb} (also: to puff out, to inflate, to send, to give)

nadać {vb}

Public service broadcasting should continue to innovate, educate and, of course, entertain.

Usługi nadawania publicznego powinny nadal zapewniać innowację, edukację i oczywiście rozrywkę.

I see this as an important step for Parliament, which is clearly stating that public broadcasting needs to remain independent of political power.

Uważam to za ważny krok Parlamentu, co wyraźnie stwierdza, że nadawcy publiczni muszą nadal pozostać niezależni od władzy politycznej.

The cultural and linguistic diversity of broadcasts must continue to be fully guaranteed and the interests of consumers and their investment in television equipment must be safeguarded.

Należy nadal w pełni zapewniać różnorodność kulturalną i językową nadawanych audycji oraz chronić interesy konsumentów i ich inwestycje w zakup sprzętu telewizyjnego.
emitować [emituję|emitował] {vb} [film&tv]
wyemitować {vb} [film&tv]
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "broadcast":

 

Similar translations

Similar translations for "broadcast" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "broadcast" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

As a result, the country's cable providers stopped broadcasting seven channels.

W rezultacie operatorzy telewizji kablowej zaprzestali nadawania siedmiu kanałów.

Your attempt to force broadcasting onto the defensive has failed, Commissioner.

Próba zepchnięcia nadawców na pozycję obronną się nie udała, pani komisarz.

Their basic tools, i.e. laptop computers and broadcasting technology, were seized.

Ich podstawowe narzędzia pracy tj. laptopy i urządzenia nadawcze zostały skonfiskowane.

Therefore it is vital that independent TV stations, such as NTDTV, can also broadcast.

Dlatego kluczowe jest, aby mogły nadawać niezależne stacje telewizyjne, takie jak NTDTV.

Public broadcasting in Europe, in particular, should do without product placement.

Publiczne nadawanie w Europie powinno się obejść bez lokowania produktu.

Public broadcasters will be able to experiment freely with new projects.

Publiczne podmioty nadawcze będą miały swobodę eksperymentowania z nowymi projektami.

There are already controlling bodies for public broadcasting: the broadcasting councils.

Obecnie istnieją już organy nadzorujące nadawanie publiczne: rady radiowo-telewizyjne.

If public broadcasting is denied this opportunity, it will be turned into a dinosaur.

Jeżeli nadawcom publicznym nie da się tej szansy, staną się dinozaurami.

(DE) Mr President, public broadcasting is more than an economic factor.

(DE) Panie przewodniczący! Nadawanie publiczne to nie tylko czynnik ekonomiczny.

Elsewhere, business structures are having an ever increasing impact on broadcasters.

W innych miejscach coraz większy wpływ na nadawców wywierają organizacje przedsiębiorców.

Public service broadcasting in the digital era: the future of the dual system (

Radiofonia i telewizja publiczna w erze cyfrowej: przyszłość podwójnego systemu nadawania (

That includes a clearly defined remit and funding for public broadcasting.

Obejmuje to ściśle określony zakres uprawnień i wsparcie finansowe dla nadawców publicznych.

For 18 days, our cameras were broadcasting, live, the voices of the people in Tahrir Square.

Przez 18 dni nasze kamery nadawały na żywo głos ludzi na Midan Tahrir.

Otherwise, party conferences would not be broadcast so extensively.

W innym przypadku konferencje prasowe partii nie byłyby tak szeroko transmitowane.

It cannot be because of some broadcast mechanism affecting everyone uniformly.

To nie może być z powodu jakiegoś mechanizmu transmisji który wpływa na wszystkich jednakowo.

That was being broadcast, by the way, on a 4G network from the market.

poprzez sieć przesyłania danych czwartej generacji prosto z rynku.

Protocol on the system of public broadcasting in the Member States

Protokół w sprawie systemu publicznego nadawania w Państwach Członkowskich

It is up to Member States to decide on how to finance public service broadcasting.

Do państw członkowskich należy decyzja, w jaki sposób finansować usługi nadawania publicznego.

Priority will be given to broadcasting in particular but also to opinion-forming services.

Pierwszeństwo otrzymają nadawcy oraz programy kształtujące opinię.

I voted in favour of Mr Belet's report on public service broadcasting.

Głosowałem za przyjęciem sprawozdania pana posła Beleta w sprawie publicznych usług nadawczych.
 

Forum results

"broadcast" translation - forum results

 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: advance, bottom line, bottom line, bottom line, paradigm

Similar words

Moreover bab.la provides the English-Romanian dictionary for more translations.