How to write a letter in Polish

English-Polish translation for "buy"

 

"buy" Polish translation

Results: 1-34 of 413

buy {noun}

buy {noun} (also: acquisition, taking, taking over, purchase)

kupno {n}

If you're an accountant, and a box-ticker, the only thing you can do in these circumstances is buy cheaper shit.

Będąc skrupulatnym księgowym jedyną rzeczą jaką możesz w tej sytuacji zrobić to kupno taniego żarcia.

It is the less well-off in our society who do not have the money to buy refrigerators that are more energy efficient.

To właśnie obywatele niezamożni nie mają pieniędzy na kupno energooszczędnych lodówek.

They were saving to be able to buy a pair of shoes.

Oszczędzali na kupno pary butów.

Children's medicine was 600 dollars, because nobody could afford to buy any of it.

Leki dziecięce kosztowały 600 dolarów i ponieważ nikogo nie było stać na ich kupno, wynegocjowaliśmy spadek ceny do 190 dolarów.

It would be a good thing if funds could be found for the development of a network of modern libraries in Poland, with thought for people who cannot afford to buy books.

Byłoby dobrze, gdyby znalazły się fundusze na rozwój sieci nowoczesnych bibliotek w Polsce z myślą o ludziach, których nie stać na kupno książek.

to buy {verb}

to buy [bought|bought] {vb} (also: to acquire, to purchase, to take over, to get)

kupić {vb}

You cannot buy a ticket commercially to fly into space in America -- can't do it.

W Ameryce nie można kupić biletów, by rekreacyjnie polecieć w kosmos -- nie da rady.

We expect by this time next year, it'll be hundreds, a few hundred bucks, to buy it.

Oczekujemy, że za rok o tej porze będą to setki, pare setek dolarów, by to kupić.

Currently in Europe, it is not possible to buy a train ticket in a civilised manner.

Obecnie w Europie nie da się w cywilizowany sposób kupić biletu kolejowego.

Consumers now can buy basically hundred-dollar devices, like this little FitBit.

Konsumenci mogą teraz kupić w zasadzie urządzenia za sto dolarów, jak ten mały FitBit.

To learn what flowers or fruit smell like it is better to buy the natural article.

W celu nauczenia dzieci jak pachną kwiaty i owoce lepiej jest kupić prawdziwe produkty.

to buy [bought|bought] {vb} (also: to shop)

And when you buy medicine, you won't be buying a drug that's used for everybody.

A kiedy będziecie kupować lekarstwa, nie będziecie kupować leku "dla każdego".

As an EU resident, you can buy products and services from anywhere in the EU.

Jako rezydent UE masz prawo kupować produkty i usługi w dowolnym miejscu UE.

"Pete, I could use any ordinary open-source crayon, why do I have to buy theirs?"

"Mógłbym użyć zwykłych open-source'owych kredek czemu mam kupować od nich?"

If it wants to buy Russian gas, it has to deal with the Russian state.'

Jeżeli chce kupować rosyjski gaz, musi utrzymywać stosunki z państwem rosyjskim.”

JU: I think in five years time when you buy a computer, you'll get this.

JU: Myślę, że gdy za pięć lat będziesz kupować komputer, dostaniesz to.

to buy [bought|bought] {vb} (also: to acquire, to obtain, to get, to have)

nabyć {vb}

It really is still much too easy to buy or set up a front company in order to avoid taxation.

Naprawdę jest wciąż zbyt łatwo nabyć lub utworzyć fasadową firmę w celu uniknięcia opodatkowania.

For these types of services, and others, you have the right to buy from a service provider located in another EU country without

Te i inne usługi masz prawo nabyć od usługodawcy z innego kraju UE bez

First of all, it is refundable: when the exporter goes to buy something from the importer, he can deduct the amount of duty paid.

Po pierwsze, podlega zwrotowi ponieważ eksporter, który ma nabyć jakiś towar od importera może odliczyć kwotę uiszczonej przez siebie należności celnej.

For most of the countries from which one would buy the kind of products we have listed, you already know where you buy from.

W przypadku większości krajów, od których można by nabyć te rodzaje wyrobów, które znajdują się w naszym wykazie, już teraz wiadomo, od kogo się je kupuje.

What has now happened is that the purchasing power of the middle classes in third world countries has decreased so that these people are finding it difficult to buy other consumer goods.

To co się teraz wydarzyło, to spadek zdolności nabywczej klas średnich w krajach trzeciego świata, tak że ludzie ci teraz z trudem mogą nabyć inne towary konsumpcyjne.

to buy [bought|bought] {vb} (also: to get, to have)

In my homeland, we see neo-Nazis trying to buy property almost on a weekly basis.

W kraju, z którego pochodzę, neonaziści próbują nabywać nieruchomości prawie co tydzień.

People will then choose to buy such a product in particular.

Ludzie będą wtedy dokonywać wyboru i nabywać, przede wszystkim takie produkty.

I'd say, "You're buying one military and you're operating another, and eventually it's going to hurt.

Mówiłem: "Nabywacie jedno wojsko, a operujecie drugim, w końcu skończy się to źle.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "buy":

 

Similar translations

Similar translations for "buy" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "buy" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

There is some indication that it may buy you some time in the midst of an outbreak.

Istnieją przesłanki mówiące, że lek może dać nam trochę czasu podczas epidemii.

Maybe offer to spearhead a fundraiser to buy new gear -- which brings us to suit up.

Może zaoferujcie zainicjonowanie zbiórki pieniężnej na zakup nowego wyposażenia.

In addition, reconstituted meat could mislead consumers seeking to buy meat.

Ponadto rekonstruowane mięso może wprowadzać w błąd konsumentów kupujących mięso.

People believe that when they buy products in the European market, they are safe.

Ludzie uważają, że jeśli kupują produkty na rynku europejskim, to są one bezpieczne.

You just needed to have a supply and demand and this audience who bought into you.

Potrzebowałem jedynie podaży i popytu, i klienteli, która do mnie przywykła.

A water bottle: You buy it because of the bottle, not because of the water.

I jest piękny - umieścili go nawet w Muzeum Sztuki Współczesnej w Nowym Jorku.

This includes herbal medicines and other medicines you bought without a prescription.

Dotyczy to również preparatów ziołowych i leków, które wydawane są bez recepty.

So, I went back to the computer, and I bought five large fries, and scanned them all.

Mojej żonie się to jednak nie podobało, bo skórki pleśnieją, więc musiałem przestać.

One person walks into a car lot, and they're thinking about buying this Toyota Yaris.

Jedna osoba przychodzi do salonu samochodowego i myśli nad zakupem tej Toyoty Yaris.

Even Portugal's own banks are currently refusing to buy Portuguese bonds.

Nawet portugalskie banki odmawiają zakupu swych własnych portugalskich obligacji.

It is not necessary to buy CDs from Switzerland; there is another way to go about this.

Nie ma konieczności kupowania płyt CD ze Szwajcarii, można to zrobić w inny sposób.

Go to ClimateCrisis.org or CarbonCalculator.com and buy carbon credits.

Wejdźcie na ClimateCrisis.org lub CarbonCalculator.com i wykupcie swoje zużycie.

Citizens need to buy into that process, but it is there for them to do.

Obywatele powinni mieć swój udział w tym procesie, ale wszystko pozostaje w ich rękach.

As one such consumer, I would like to be sure that the food I buy is safe.

Jako jeden z konsumentów chciałbym być pewien, że żywność, którą kupuję, jest bezpieczna.

And very poor people -- they couldn't afford to buy food from elsewhere.

A to ubodzy ludzie, których nie stać na jedzenie sprowadzane skądinąd.

They must also show other men that it is not OK to buy women's bodies.

Muszą także pokazać innym mężczyznom, że kupowanie ciał kobiet nie jest w porządku.

Google Wallet makes buying easy with one wallet for online, mobile, and in-store shopping.

Jeżeli otrzymasz podejrzaną wiadomość, nie podawaj wymaganych informacji.

The next thing we looked at is in which case were people more likely to buy a jar of jam.

Więcej klientów, bo jakieś 60%, zatrzymało się, kiedy smaków było 24.

Obviously because it is very cheap to buy timber on the world market.

Oczywiście dlatego, że zakup drewna na rynku światowym jest bardzo tani.

A large number of travellers now buy their flight tickets on the Internet.

Duża liczba podróżnych kupuje obecnie bilety lotnicze przez Internet.
 

Forum results

"buy" translation - forum results

 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician, lore, bloodcurdling

Similar words

buttload · buttock · buttocks · button · buttonhole · buttons · buttress · butts · butty · buxom · buy · buy-in · buy-out · buyer · buyers · buyout · buys · buzz · buzzard · buzzer · buzzkill

In the English-Russian dictionary you will find more translations.