How to write a letter in Polish

English-Polish translation for "buy"

 

"buy" Polish translation

Results: 1-34 of 406

buy {noun}

buy {noun} (also: acquisition, taking, taking over, purchase)

kupno {n}

If you're an accountant, and a box-ticker, the only thing you can do in these circumstances is buy cheaper shit.

Będąc skrupulatnym księgowym jedyną rzeczą jaką możesz w tej sytuacji zrobić to kupno taniego żarcia.

They were saving to be able to buy a pair of shoes.

Oszczędzali na kupno pary butów.

Children's medicine was 600 dollars, because nobody could afford to buy any of it.

Leki dziecięce kosztowały 600 dolarów i ponieważ nikogo nie było stać na ich kupno, wynegocjowaliśmy spadek ceny do 190 dolarów.

It would be a good thing if funds could be found for the development of a network of modern libraries in Poland, with thought for people who cannot afford to buy books.

Byłoby dobrze, gdyby znalazły się fundusze na rozwój sieci nowoczesnych bibliotek w Polsce z myślą o ludziach, których nie stać na kupno książek.

Some of the cost of buying new cars, as we know, is covered by insurance policies.

Część kosztu kupna nowych samochodów, jak wiemy, pokrywana jest przez polisy ubezpieczeniowe.

to buy {verb}

to buy [bought|bought] {vb} (also: to acquire, to purchase, to take over, to get)

kupić {vb}

We expect by this time next year, it'll be hundreds, a few hundred bucks, to buy it.

Oczekujemy, że za rok o tej porze będą to setki, pare setek dolarów, by to kupić.

Currently in Europe, it is not possible to buy a train ticket in a civilised manner.

Obecnie w Europie nie da się w cywilizowany sposób kupić biletu kolejowego.

To learn what flowers or fruit smell like it is better to buy the natural article.

W celu nauczenia dzieci jak pachną kwiaty i owoce lepiej jest kupić prawdziwe produkty.

He could buy things that King Henry, in all his wealth, could never buy.

Podczas gdy ten rikszarz z Indii mógłby zaoszczędzić i kupić antybiotyki.

Started out with my then four-year-old: "Oh, should buy the kid some Lego.

Zaczęło się od mojego czteroletniego syna. ~~~ "O, powinienem kupić dziecku jakieś Lego.

to buy [bought|bought] {vb} (also: to shop)

And when you buy medicine, you won't be buying a drug that's used for everybody.

A kiedy będziecie kupować lekarstwa, nie będziecie kupować leku "dla każdego".

As an EU resident, you can buy products and services from anywhere in the EU.

Jako rezydent UE masz prawo kupować produkty i usługi w dowolnym miejscu UE.

JU: I think in five years time when you buy a computer, you'll get this.

JU: Myślę, że gdy za pięć lat będziesz kupować komputer, dostaniesz to.

Europe and the World has an abundance of people who need to buy food.

W Europie i na całym świecie żyje mnóstwo ludzi, którzy muszą kupować żywność.

What it proves to us is that people don't buy what you do; people buy why you do it.

Dowodzi to, iż ludzie nie chcą kupować tego co robisz; ludzie kupują to, dlaczego to robisz.

to buy [bought|bought] {vb} (also: to acquire, to obtain, to get, to have)

nabyć {vb}

For these types of services, and others, you have the right to buy from a service provider located in another EU country without

Te i inne usługi masz prawo nabyć od usługodawcy z innego kraju UE bez

First of all, it is refundable: when the exporter goes to buy something from the importer, he can deduct the amount of duty paid.

Po pierwsze, podlega zwrotowi ponieważ eksporter, który ma nabyć jakiś towar od importera może odliczyć kwotę uiszczonej przez siebie należności celnej.

For most of the countries from which one would buy the kind of products we have listed, you already know where you buy from.

W przypadku większości krajów, od których można by nabyć te rodzaje wyrobów, które znajdują się w naszym wykazie, już teraz wiadomo, od kogo się je kupuje.

What has now happened is that the purchasing power of the middle classes in third world countries has decreased so that these people are finding it difficult to buy other consumer goods.

To co się teraz wydarzyło, to spadek zdolności nabywczej klas średnich w krajach trzeciego świata, tak że ludzie ci teraz z trudem mogą nabyć inne towary konsumpcyjne.

Even though Deutsche Bahn has bought Transfesa, it is still having a difficult time.

Chociaż Deutsche Bahn nabyła Transfesa, nadal ma problemy.

to buy [bought|bought] {vb} (also: to get, to have)

In my homeland, we see neo-Nazis trying to buy property almost on a weekly basis.

W kraju, z którego pochodzę, neonaziści próbują nabywać nieruchomości prawie co tydzień.

People will then choose to buy such a product in particular.

Ludzie będą wtedy dokonywać wyboru i nabywać, przede wszystkim takie produkty.

I'd say, "You're buying one military and you're operating another, and eventually it's going to hurt.

Mówiłem: "Nabywacie jedno wojsko, a operujecie drugim, w końcu skończy się to źle.

"The Greens welcome the greater protection for consumers buying digital content.

Zieloni z zadowoleniem przyjmują wprowadzenie większej ochrony konsumentów nabywających treści cyfrowe.

A continuing increase in imports consequently makes our oil dependency high and the amount that we are paying for buying energy resources is increasing all the time.

W rezultacie tego rosnący wzrost importu zwiększa naszą zależność od ropy naftowej, zaś sumy, za jakie nabywamy źródła energii, również cały czas są coraz wyższe.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "buy":

 

Similar translations

Similar translations for "buy" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "buy" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Maybe offer to spearhead a fundraiser to buy new gear -- which brings us to suit up.

Może zaoferujcie zainicjonowanie zbiórki pieniężnej na zakup nowego wyposażenia.

You just needed to have a supply and demand and this audience who bought into you.

Potrzebowałem jedynie podaży i popytu, i klienteli, która do mnie przywykła.

This includes herbal medicines and other medicines you bought without a prescription.

Dotyczy to również preparatów ziołowych i leków, które wydawane są bez recepty.

One person walks into a car lot, and they're thinking about buying this Toyota Yaris.

Jedna osoba przychodzi do salonu samochodowego i myśli nad zakupem tej Toyoty Yaris.

Even Portugal's own banks are currently refusing to buy Portuguese bonds.

Nawet portugalskie banki odmawiają zakupu swych własnych portugalskich obligacji.

At the last reckoning, around 85% of the food was bought on the open market.

Według ostatnich kalkulacji około 85% żywności zakupiono na wolnym rynku.

Citizens need to buy into that process, but it is there for them to do.

Obywatele powinni mieć swój udział w tym procesie, ale wszystko pozostaje w ich rękach.

Go to ClimateCrisis.org or CarbonCalculator.com and buy carbon credits.

Wejdźcie na ClimateCrisis.org lub CarbonCalculator.com i wykupcie swoje zużycie.

Initially, time was bought by concluding a voluntary agreement, which was not observed.

Najpierw zyskano na czasie zawierając dobrowolne porozumienie, którego nie przestrzegano.

And very poor people -- they couldn't afford to buy food from elsewhere.

A to ubodzy ludzie, których nie stać na jedzenie sprowadzane skądinąd.

Obviously because it is very cheap to buy timber on the world market.

Oczywiście dlatego, że zakup drewna na rynku światowym jest bardzo tani.

The next thing we looked at is in which case were people more likely to buy a jar of jam.

Więcej klientów, bo jakieś 60%, zatrzymało się, kiedy smaków było 24.

This is a website operating in Moscow where these guys are buying infected computers.

To strona z siedzibą w Moskwie, która skupuje zainfekowane komputery.

Make sure you know the VAT rules before buying a car elsewhere in the EU.

Przed zakupem samochodu w innym kraju UE sprawdź obowiązujące zasady dotyczące podatku VAT.

This is a robot that you can go out and buy, and that will clean up your floor.

Ten robot jest już dostępny w sprzedaży a jego zasadniczym zadaniem jest odkurzanie podłogi.

It is also unethical to buy the easiest efforts in third countries.

Zakup najłatwiejszych wysiłków w krajach trzecich jest również nieetyczny.

If I go to the supermarket and buy a carton of milk, I pay value added tax.

Kiedy idziemy do supermarketu po karton mleka, płacimy podatek VAT.

It will not therefore be possible to use the fund to buy firearms.

Oznacza to, że nie będzie można finansować z tego funduszu zakupów tego typu broni.

Normally you should buy insurance in the country where the car is registered.

Zasadniczo powinieneś wykupić ubezpieczenie w tym kraju, wktórym samochód jest zarejestrowany.

Many companies are being bought up or receiving financial assistance through these funds.

Aktualnie wiele firm jest wykupywanych przez fundusze lub uzyskuje od nich wsparcie finansowe.
 

Forum results

"buy" translation - forum results

 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: hemithorax, nerd, nerd, transmural, transmural

Similar words

buttload · buttock · buttocks · button · buttonhole · buttons · buttress · butts · butty · buxom · buy · buy-in · buy-out · buyer · buyers · buyout · buys · buzz · buzzard · buzzer · buzzkill

In the English-Italian dictionary you will find more translations.