Productive idleness:

Play the Memorize game!

English-Polish translation for "buy-in"

 

"buy-in" Polish translation

Results: 1-27 of 54

buy-in {noun}

buy-in {noun} (also: acceptance)

buy-in {noun} (also: adhension, support, encouragement)

buy-in {noun} (also: accordance, acquiescence, keeping, agreement)

zgoda {f}

to buy {verb}

to buy [bought|bought] {vb} (also: to acquire, to purchase, to take over, to get)

kupić {vb}

You cannot buy a ticket commercially to fly into space in America -- can't do it.

W Ameryce nie można kupić biletów, by rekreacyjnie polecieć w kosmos -- nie da rady.

We expect by this time next year, it'll be hundreds, a few hundred bucks, to buy it.

Oczekujemy, że za rok o tej porze będą to setki, pare setek dolarów, by to kupić.

Currently in Europe, it is not possible to buy a train ticket in a civilised manner.

Obecnie w Europie nie da się w cywilizowany sposób kupić biletu kolejowego.

Consumers now can buy basically hundred-dollar devices, like this little FitBit.

Konsumenci mogą teraz kupić w zasadzie urządzenia za sto dolarów, jak ten mały FitBit.

To learn what flowers or fruit smell like it is better to buy the natural article.

W celu nauczenia dzieci jak pachną kwiaty i owoce lepiej jest kupić prawdziwe produkty.

to buy [bought|bought] {vb} (also: to shop)

And when you buy medicine, you won't be buying a drug that's used for everybody.

A kiedy będziecie kupować lekarstwa, nie będziecie kupować leku "dla każdego".

As an EU resident, you can buy products and services from anywhere in the EU.

Jako rezydent UE masz prawo kupować produkty i usługi w dowolnym miejscu UE.

"Pete, I could use any ordinary open-source crayon, why do I have to buy theirs?"

"Mógłbym użyć zwykłych open-source'owych kredek czemu mam kupować od nich?"

If it wants to buy Russian gas, it has to deal with the Russian state.'

Jeżeli chce kupować rosyjski gaz, musi utrzymywać stosunki z państwem rosyjskim.”

JU: I think in five years time when you buy a computer, you'll get this.

JU: Myślę, że gdy za pięć lat będziesz kupować komputer, dostaniesz to.

to buy [bought|bought] {vb} (also: to acquire, to obtain, to get, to have)

nabyć {vb}

It really is still much too easy to buy or set up a front company in order to avoid taxation.

Naprawdę jest wciąż zbyt łatwo nabyć lub utworzyć fasadową firmę w celu uniknięcia opodatkowania.

For these types of services, and others, you have the right to buy from a service provider located in another EU country without

Te i inne usługi masz prawo nabyć od usługodawcy z innego kraju UE bez

First of all, it is refundable: when the exporter goes to buy something from the importer, he can deduct the amount of duty paid.

Po pierwsze, podlega zwrotowi ponieważ eksporter, który ma nabyć jakiś towar od importera może odliczyć kwotę uiszczonej przez siebie należności celnej.

For most of the countries from which one would buy the kind of products we have listed, you already know where you buy from.

W przypadku większości krajów, od których można by nabyć te rodzaje wyrobów, które znajdują się w naszym wykazie, już teraz wiadomo, od kogo się je kupuje.

What has now happened is that the purchasing power of the middle classes in third world countries has decreased so that these people are finding it difficult to buy other consumer goods.

To co się teraz wydarzyło, to spadek zdolności nabywczej klas średnich w krajach trzeciego świata, tak że ludzie ci teraz z trudem mogą nabyć inne towary konsumpcyjne.

to buy [bought|bought] {vb} (also: to get, to have)

In my homeland, we see neo-Nazis trying to buy property almost on a weekly basis.

W kraju, z którego pochodzę, neonaziści próbują nabywać nieruchomości prawie co tydzień.

People will then choose to buy such a product in particular.

Ludzie będą wtedy dokonywać wyboru i nabywać, przede wszystkim takie produkty.

I'd say, "You're buying one military and you're operating another, and eventually it's going to hurt.

Mówiłem: "Nabywacie jedno wojsko, a operujecie drugim, w końcu skończy się to źle.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "buy":

 

Similar translations

Similar translations for "buy-in" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "buy-in" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

There is some indication that it may buy you some time in the midst of an outbreak.

Istnieją przesłanki mówiące, że lek może dać nam trochę czasu podczas epidemii.

People believe that when they buy products in the European market, they are safe.

Ludzie uważają, że jeśli kupują produkty na rynku europejskim, to są one bezpieczne.

It is also unethical to buy the easiest efforts in third countries.

Zakup najłatwiejszych wysiłków w krajach trzecich jest również nieetyczny.

Normally you should buy insurance in the country where the car is registered.

Zasadniczo powinieneś wykupić ubezpieczenie w tym kraju, wktórym samochód jest zarejestrowany.

We put names on the board, attach them to guesses, and kids have bought in here.

Zapisujemy na tablicy imiona, przypuszczenia i tak ich wciągamy.

Find out more about your rights when you buy a car in another EU country.

Dowiedz się więcej o prawach, które Ci przysługują w przypadku zakupu samochodu w innym kraju UE.

Today, food aid, our food aid -- huge engine -- 80 percent of it is bought in the developing world.

Dzisiaj, pomoc żywnościowa, nasza pomoc żywnościowa... ogromna machina...

They get to buy chateaux in France or play golf in Spain.

Kupują oni domy letniskowe we Francji lub grają w golfa w Hiszpanii.

For me, it goes without saying that the toys I buy in Sweden, Brussels or Strasbourg are safe.

Dla mnie jest oczywiste, że zabawki, które kupuję w Szwecji, w Brukseli, czy w Strassburgu, są bezpieczne.

The whole community has bought in to what she's doing.

Cała społeczność przekonała się do tego, co Agnes robi.

Porsche has found a new way of making money, and that is to take up options to buy shares in Volkswagen.

Porsche znalazło nowy sposób zarabiania pieniędzy, który polega na objęciu opcji na zakup akcji Volkswagena.

Jabra BT5020 - Best Buy, Sunday Times InGear, UK

JABRA BT5020 - Najlepszy zakup, Sunday Times InGear, Wielka Brytania

So if you want to buy a gasoline car in Denmark, it costs you about 60,000 Euros.

Auto benzynowe kosztuje w Danii 60 tysięcy euro.

I believe it will come as a surprise to most people that it is at all legal to buy illegal timber in the EU.

Sądzę, że dla wielu osób będzie niespodzianką, że zakup nielegalnego drewna w UE jest czymś całkowicie legalnym.

You are free to buy a car anywhere in the EU.

Masz prawo do zakupu samochodu w dowolnym kraju UE.

When you shop online, you have the same rights as when you buy in a shop:

Przysługują Ci takie same prawa, jak podczas zakupów w tradycyjnym sklepie, tzn. dwuletnia gwarancja na nowe towary.

The loose money which consumers used to buy new cars in recent years has gone, and it is not coming back.

Łatwo dostępny pieniądz, który konsumenci wydali na nowe samochody w ostatnich latach, wyczerpał się i już nie wróci.

We Americans bought Alaska in the 1850s.

Jej zakup nazywano "szaleństwem Sewarda".

It needs to be a shared enterprise with full buy-in of all the EU institutions and the Member States from the very start.

Musi być to wspólne przedsięwzięcie, które od początku zaakceptują wszystkie instytucje UE oraz państwa członkowskie.

You may sometimes be exempted from paying VAT when you buy a car in another EU country.

Pozostałe kraje mają do nich dołączyć.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: stick insect, drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician, lore

Similar words

buttock · buttocks · button · buttonhole · buttons · buttress · butts · butty · buxom · buy · buy-in · buy-out · buyer · buyers · buyout · buys · buzz · buzzard · buzzer · buzzkill · buzzword

Have a look at the Arabic-English dictionary by bab.la.