Internship offers abroad for English native speakers

English-Polish translation for "buy-in"

 

"buy-in" Polish translation

Results: 1-24 of 86

buy-in {noun}

buy-in {noun} (also: acceptance)

buy-in {noun} (also: support, encouragement, backup, advocacy)

buy-in {noun} (also: accordance, acquiescence, keeping, agreement)

zgoda {f}

buy {noun}

buy {noun} (also: acquisition, taking, taking over, purchase)

kupno {n}

They were saving to be able to buy a pair of shoes.

Oszczędzali na kupno pary butów.

Children's medicine was 600 dollars, because nobody could afford to buy any of it.

Leki dziecięce kosztowały 600 dolarów i ponieważ nikogo nie było stać na ich kupno, wynegocjowaliśmy spadek ceny do 190 dolarów.

It would be a good thing if funds could be found for the development of a network of modern libraries in Poland, with thought for people who cannot afford to buy books.

Byłoby dobrze, gdyby znalazły się fundusze na rozwój sieci nowoczesnych bibliotek w Polsce z myślą o ludziach, których nie stać na kupno książek.

Some of the cost of buying new cars, as we know, is covered by insurance policies.

Część kosztu kupna nowych samochodów, jak wiemy, pokrywana jest przez polisy ubezpieczeniowe.

So if you were thinking of buying an iPad, forget about it. ~~~ This is what you want instead.

Więc jeśli nosicie się z zamiarem kupna iPada - zapomnijcie; to urządzenie jest właśnie tym czego chcecie.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "buy":

 

Similar translations

Similar translations for "buy-in" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "buy-in" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

People believe that when they buy products in the European market, they are safe.

Ludzie uważają, że jeśli kupują produkty na rynku europejskim, to są one bezpieczne.

Currently in Europe, it is not possible to buy a train ticket in a civilised manner.

Obecnie w Europie nie da się w cywilizowany sposób kupić biletu kolejowego.

Please note that a company car must be bought in your company's name.

Należy pamiętać o tym, że samochód służbowy musi być kupiony na Twoją firmę.

If you bought them in vast bulks, you could get them at a little under 400 dollars.

Jeśli kupiło się je hurtowo, można było te same leki dostać za nieco mniej niż 400 dolarów.

Make sure you know the VAT rules before buying a car elsewhere in the EU.

Przed zakupem samochodu w innym kraju UE sprawdź obowiązujące zasady dotyczące podatku VAT.

It is also unethical to buy the easiest efforts in third countries.

Zakup najłatwiejszych wysiłków w krajach trzecich jest również nieetyczny.

We put names on the board, attach them to guesses, and kids have bought in here.

Zapisujemy na tablicy imiona, przypuszczenia i tak ich wciągamy.

Find out more about your rights when you buy a car in another EU country.

Dowiedz się więcej o prawach, które Ci przysługują w przypadku zakupu samochodu w innym kraju UE.

Today, food aid, our food aid -- huge engine -- 80 percent of it is bought in the developing world.

Dzisiaj, pomoc żywnościowa, nasza pomoc żywnościowa... ogromna machina...

It is valid for two years and covers products bought in the EU.

Jest ważna przez dwa lata i obejmuje produkty zakupione w UE.

People will then choose to buy such a product in particular.

Ludzie będą wtedy dokonywać wyboru i nabywać, przede wszystkim takie produkty.

You could save money by buying a car in another EU country.

Dzięki zakupowi samochodu w innym kraju UE możesz zaoszczędzić.

But there's always this illusion that if you buy this lamp, you will live in a world without cords.

Ale zazwyczaj wierzy się w tą iluzję, że jeśli kupi się tą lampę, będzie się żyło w świecie bez kabli.

They get to buy chateaux in France or play golf in Spain.

Kupują oni domy letniskowe we Francji lub grają w golfa w Hiszpanii.

For me, it goes without saying that the toys I buy in Sweden, Brussels or Strasbourg are safe.

Dla mnie jest oczywiste, że zabawki, które kupuję w Szwecji, w Brukseli, czy w Strassburgu, są bezpieczne.

Porsche has found a new way of making money, and that is to take up options to buy shares in Volkswagen.

Porsche znalazło nowy sposób zarabiania pieniędzy, który polega na objęciu opcji na zakup akcji Volkswagena.

And what I ended up doing was going out to the insurance industry and buying a hole-in-one insurance policy.

Dlatego kupiłem ubezpieczenie od ryzyka wypłaty nagrody.

I buy the stuff in the yellow box because I always have.

Kupuję ten w żółtym pudełku, bo zawsze tak robiłem.

Jabra BT5020 - Best Buy, Sunday Times InGear, UK

JABRA BT5020 - Najlepszy zakup, Sunday Times InGear, Wielka Brytania

I believe it will come as a surprise to most people that it is at all legal to buy illegal timber in the EU.

Sądzę, że dla wielu osób będzie niespodzianką, że zakup nielegalnego drewna w UE jest czymś całkowicie legalnym.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: underrated, to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous

Similar words

buttocks · button · buttonhole · buttons · buttress · butts · butty · buxom · buy · buy-back · buy-in · buy-out · buyer · buyers · buyout · buys · buzz · buzzard · buzzer · buzzkill · buzzword

Have a look at the English-Indonesian dictionary by bab.la.