Professional translators one click away

English-Polish translation for "buy-out"

 

"buy-out" Polish translation

Results: 1-21 of 25

buy-out {noun}

buy-out {noun} (also: ransom, redemption, buyout)

wykup {m}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "buy-out" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "buy-out" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

This is a robot that you can go out and buy, and that will clean up your floor.

Ten robot jest już dostępny w sprzedaży a jego zasadniczym zadaniem jest odkurzanie podłogi.

And in fact, right now in many states, you can go out and you can buy bioluminescent pets.

Obecnie w wielu stanach, można kupić bioluminescencyjne zwierzątka.

I don't want you all to go out and buy 400 dollars worth of laptops. ~~~ Okay?

Nie chodzi o to, że zachęcam was do kupna laptopów za 400 $.

And it's not to go out and buy 100 or 1,000, though, I invite you to do that, and 10,000 would be even better.

Nie chodzi o to, żebyście kupili ich 100 czy 1000, choć proszę bardzo, najlepiej od razu 10 000.

We all want to go out and buy an Audi TT, don't we?

Wszyscy chcielibyśmy kupić sobie Audi TT, prawda?

This is the only way in which Belarus will escape being bought out by politically controlled Russian capital.

Tylko w ten sposób możliwe będzie uwolnienie Białorusi od wykupienia przez sterowany politycznie kapitał rosyjski.

I didn't go out and buy a bigger house.

Nie poszedłem kupić sobie większego domu.

Are we seeking here, too, to encourage the large-scale buy-outs which are occurring in some parts of the Mediterranean?

Czy prosimy w tym miejscu o wykupywanie ziemi na dużą skalę, które ma miejsce na niektórych obszarach nad Morzem Śródziemnym?

Other enterprises, such as the Doux Group, had already anticipated this move by buying out the Brazilian Frangosul Group in 1998.

Inne przedsiębiorstwa, jak grupa Doux, przewidziały taki ruch i już w roku 1998 wykupiły brazylijską grupę Frangosul.

We do not buy people out of slavery.

Nie wykupujemy niewolników.

The quota they buy out can be kept in the national reserve and distributed at a later stage if Member States so wish.

Wykupioną kwotę państwa członkowskie mogą zachować w rezerwie krajowej i rozprowadzić ją w późniejszym terminie, jeżeli sobie tego życzą.

And the women said, "You know, Jacqueline, who in Nyamirambo is not going to buy doughnuts out of an orange bucket from a tall American woman?"

A one powiedziały:"Wiesz Jacqueline, kto w Nyamirambo nie kupiłby pączka z pomarańczowego wiaderka od wysokiej Amerykanki?"

You've been like a kid on a school outing, buying buns, waving stockings about, cosying up to your little Cornish pasty.

Zachowałeś się jak dziecko na wycieczce szkolnej, kupując bułeczki, wymachując rajstopami, uprzyjemniając sobie czas kornwalijskimi pasztecikami.

This is far from meeting the needs of the people; it will contribute to the increased rate of concentration through buy-outs and mergers of aviation companies.

Daleko nam do spełnienia potrzeb zwykłych ludzi. Przyczyni się to do zwiększenia koncentracji w wyniku wykupów i fuzji przedsiębiorstw lotniczych.

The financial sector has shamelessly allowed itself to be bought out of the crisis by taxpayers, but we are now being asked to deny help of this kind to Greece.

Sektor finansowy bez żadnych skrupułów pozwoli się wybawić z kryzysu podatnikom, a teraz prosi się nas o odmowę tego rodzaju pomoc Grecji.

The goals that the airlines set themselves for improving efficiency must be achieved, and the aviation industry must not be able to simply buy its way out.

Cele, które wyznaczają sobie linie lotnicze w zakresie poprawy efektywności, muszą zostać osiągnięte i nie wolno pozwolić, by przemysł lotniczy po prostu się wykupił.

This is what you would need to steal or buy out of that 100-metric-ton stockpile that's relatively insecure to create the type of bomb that was used in Hiroshima.

Tyle wystarczyłoby ukraść lub kupić z tych zapasów 100 ton metrycznych, które są stosunkowo źle zabezpieczone, aby stworzyć bombę w rodzaju tej, której użyto w Hiroszimie.

Each and every one of us has experienced the situation of lending a much-loved book, not having it returned and then not being able to buy it anywhere because it is out of print.

Każdy z nas doświadczył sytuacji, w której pożyczył komuś swoją ulubioną książkę, nie otrzymał jej z powrotem, a potem nie mógł jej nigdzie kupić, ponieważ nakład wyczerpał się.

There is also a clause allowing performers to undo buy-out contracts once their producers cease to sell their recorded performances.

Umieszczono także klauzulę umożliwiającą wykonawcom anulowanie kontraktów przewidujących wykupienie wszystkich praw z chwilą, gdy ich producenci przestają sprzedawać ich nagrane występy.

What we are introducing here is the possibility that the Member States simply reduce the overall national ceiling of the quota with the amount of quotas they have been buying out of the market.

Teraz po prostu dajemy państwom członkowskim możliwość ograniczenia ogólnego krajowego pułapu kwoty o wielkość kwot wykupionych przez te państwa z rynku.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

button · buttonhole · buttons · buttress · butts · butty · buxom · buy · buy-back · buy-in · buy-out · buyer · buyers · buyout · buys · buzz · buzzard · buzzer · buzzkill · buzzword · by

More in the French-English dictionary.