How to write a CV in Polish

English-Polish translation for "buyer"

 

"buyer" Polish translation

Results: 1-22 of 42

buyer {noun}

buyer {noun} (also: merchant, chapman)

kupiec {m}

We have the registration of buyers and sellers and we have designated ports of landing.

Przeprowadzamy rejestrację kupców i sprzedawców i wyznaczyliśmy porty przeznaczone do wyładunku.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "buyer":

 

Context sentences

Context sentences for "buyer" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

The problem is actually getting buyers and demand back into the economy.

Problem polega tak naprawdę na przywróceniu gospodarce kupujących i popytu.

Too much information on the label may actually hinder the buyer when making a choice.

Zbyt wiele informacji na etykiecie może wręcz utrudnić dokonanie wyboru przez kupującego.

One real problem lies with application of the rules by public buyers.

Rzeczywistym problemem jest w tym wypadku przestrzeganie zasad przez publicznych nabywców.

There's a little plaque on the end that, you know, each buyer gets their name engraved on it.

Tu jest taka plakietka, na której można wyryć nazwisko każdego kupującego.

They are exposed to the dominance of buyers and large chain stores.

Takie przedsiębiorstwa narażone są na dominację ze strony nabywców i dużych sieci handlowych.

Both the Member States and car buyers have to make further efforts.

Wszelkie wysiłki muszą podjąć zarówno państwa członkowskie, jak i nabywcy samochodów.

It is bad, it is bad, saith the buyer; But when he is gone his way, then he boasteth.

Złe to, złe to, mówi ten, co kupuje, a odszedłszy, ali się chlubi.

Tyres are not cheap, yet most individual buyers are forced into uniform purchases.

Opony nie są tanie, ale większość nabywców indywidualnych zmuszonych jest do jednakowych zakupów.

The credit crunch is already affecting small and medium-sized companies and would-be home buyers.

Krach na rynku kredytów już dotyka małe i średnie przedsiębiorstwa oraz niedoszłych nabywców domów.

in writing. - The report of Toine Manders is aimed at helping the buyers of textile products.

na piśmie - Sprawozdanie pana posła Toine'a Mandersa ma na celu wsparcie nabywców wyrobów włókienniczych.

Employer and employee strike a mutual bargain in the same way as the buyer and seller of any commodity.

Pracodawca i pracownik zawierają wzajemną umowę w ten sam sposób, jak kupujący i sprzedający wszelkie towary.

Antwerp was not given a chance, despite the many attempts to find a buyer.

Firmie w Antwerpii nie dano żadnych szans, pomimo podejmowanych licznych wysiłków na rzecz znalezienia nabywcy.

Meeting some buyers here from New York in the morning.

Spotykam się z kupcami w Nowym Jorku jutro rano.

It will set up a single technical platform for moving securities and money between buyers and sellers.

Ma on doprowadzić do podobnego stopnia integracji rynku papierów wartościowych, jak TARGET2 w dziedzinie płatności.

He is the main buyer of U.S. Treasury bonds.

Jest głównym nabywcą amerykańskich obligacji rządowych.

The information that traders will have to provide to potential service buyers will also be expanded.

Informacje, jakie przedsiębiorstwa będą zobligowane przekazać potencjalnym nabywcom usług, także zostaną rozszerzone.

But once it arrived, if no buyer was to be found, or if prices suddenly dropped, farmers would incur tremendous losses.

Po dopłynięciu, gdy okazałoby się, że nie ma na nie nabywcy lub gdy ceny nagle spadły - farmerzy ponieśliby dotkliwe straty.

The Commission's response will provide, among other aspects, certain clarifications in relation to buyer-power-related issues.

Odpowiedź Komisji dostarczy między innymi stosownych wyjaśnień, dotyczących kwestii potencjału nabywczego.

There are still too many barriers to employees', buyers' and consumers' rights being enforced without internal borders.

Nadal istnieje zbyt wiele barier utrudniających egzekwowanie praw pracowników, nabywców i konsumentów bez wewnętrznych granic.

For the producers, if a buyer wants to buy something produced a certain way, that's what brings them to the table.

Tym co skłania producentów do współpracy jest to, że nabywca wyraża zapotrzebowanie na produkt wyprodukowany w konkretny sposób.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: knickers, twerp, twerp, to suggest, to re-test

Similar words

button · buttonhole · buttons · buttress · butts · butty · buxom · buy · buy-in · buy-out · buyer · buyers · buyout · buys · buzz · buzzard · buzzer · buzzkill · buzzword · by · by-gone

Even more translations in the Turkish-English dictionary by bab.la.