"buyer" translation into Polish

EN

"buyer" in Polish

EN buyer
volume_up
{noun}

buyer (also: chapman, merchant)
buyer (also: purchaser)
He is the main buyer of U.S. Treasury bonds.
Jest głównym nabywcą amerykańskich obligacji rządowych.
For the producers, if a buyer wants to buy something produced a certain way, that's what brings them to the table.
Tym co skłania producentów do współpracy jest to, że nabywca wyraża zapotrzebowanie na produkt wyprodukowany w konkretny sposób.
In the case of second-hand goods, the buyer and seller can agree to a guarantee period of less than two years, but no shorter than one year.
W przypadku towarów używanych nabywca i sprzedawca mogą uzgodnić okres gwarancji poniżej dwóch lat, nie krótszy jednak niż jeden rok.
buyer (also: shopper)
Employer and employee strike a mutual bargain in the same way as the buyer and seller of any commodity.
Pracodawca i pracownik zawierają wzajemną umowę w ten sam sposób, jak kupujący i sprzedający wszelkie towary.

Synonyms (English) for "buyer":

buyer

Context sentences for "buyer" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is bad, it is bad, saith the buyer; But when he is gone his way, then he boasteth.
Złe to, złe to, mówi ten, co kupuje, a odszedłszy, ali się chlubi.
EnglishThere's a little plaque on the end that, you know, each buyer gets their name engraved on it.
Tu jest taka plakietka, na której można wyryć nazwisko każdego kupującego.
EnglishThe Commission's response will provide, among other aspects, certain clarifications in relation to buyer-power-related issues.
Odpowiedź Komisji dostarczy między innymi stosownych wyjaśnień, dotyczących kwestii potencjału nabywczego.
EnglishFor used cars and other second-hand vehicles bought from a private person, the VAT will already have been paid by the original buyer in the country of purchase.
W przypadku używanych samochodów i innych pojazdów kupionych od osoby prywatnej podatek VAT został już zapłacony przez pierwszego właściciela w jego własnym kraju.
EnglishIn certain areas, work still needs to be done, for example when it comes to harmonising the way securities are moved from seller to buyer across Europe.
Niektóre dziedziny wymagają jeszcze pracy, np. potrzebna jest harmonizacja sposobów przekazywania papierów wartościowych między sprzedającymi i kupującymi w różnych krajach Europy.
EnglishNo mention was made of the willing and free exchange between buyer and seller in order to produce the profit which can then be reinvested to create jobs.
Nie wspomniano w niej o dobrowolnej i swobodnej wymianie między kupującym a sprzedającym w celu wytworzenia zysku, który może być następnie reinwestowany w tworzenie miejsc pracy.