Meet bab.la's mascot Joppe on Facebook

English-Polish translation for "buyer"

 

"buyer" Polish translation

Results: 1-22 of 30

buyer {noun}

buyer {noun} (also: merchant, chapman)

kupiec {m}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "buyer":

 

Context sentences

Context sentences for "buyer" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Too much information on the label may actually hinder the buyer when making a choice.

Zbyt wiele informacji na etykiecie może wręcz utrudnić dokonanie wyboru przez kupującego.

There's a little plaque on the end that, you know, each buyer gets their name engraved on it.

Tu jest taka plakietka, na której można wyryć nazwisko każdego kupującego.

It is bad, it is bad, saith the buyer; But when he is gone his way, then he boasteth.

Złe to, złe to, mówi ten, co kupuje, a odszedłszy, ali się chlubi.

Employer and employee strike a mutual bargain in the same way as the buyer and seller of any commodity.

Pracodawca i pracownik zawierają wzajemną umowę w ten sam sposób, jak kupujący i sprzedający wszelkie towary.

Here you can browse through reviews and ratings from Google Wallet buyers who have purchased from this seller.

Google Checkout jest teraz częścią Portfela Google.

Antwerp was not given a chance, despite the many attempts to find a buyer.

Firmie w Antwerpii nie dano żadnych szans, pomimo podejmowanych licznych wysiłków na rzecz znalezienia nabywcy.

Meeting some buyers here from New York in the morning.

Spotykam się z kupcami w Nowym Jorku jutro rano.

It will set up a single technical platform for moving securities and money between buyers and sellers.

Ma on doprowadzić do podobnego stopnia integracji rynku papierów wartościowych, jak TARGET2 w dziedzinie płatności.

He is the main buyer of U.S. Treasury bonds.

Jest głównym nabywcą amerykańskich obligacji rządowych.

And we went in, pretending to be buyers.

Zarejestrowała to kamera ukryta w guziku.

But once it arrived, if no buyer was to be found, or if prices suddenly dropped, farmers would incur tremendous losses.

Po dopłynięciu, gdy okazałoby się, że nie ma na nie nabywcy lub gdy ceny nagle spadły - farmerzy ponieśliby dotkliwe straty.

The Commission's response will provide, among other aspects, certain clarifications in relation to buyer-power-related issues.

Odpowiedź Komisji dostarczy między innymi stosownych wyjaśnień, dotyczących kwestii potencjału nabywczego.

For the producers, if a buyer wants to buy something produced a certain way, that's what brings them to the table.

Tym co skłania producentów do współpracy jest to, że nabywca wyraża zapotrzebowanie na produkt wyprodukowany w konkretny sposób.

Because of this, commodity buyers and sellers typically transact in small circles, in narrow networks of people they know and trust.

Z tego powodu, nabywcy dóbr i ich sprzedawcy, dokonują transakcji w wąskim gronie osób, które znają i którym ufają.

The time is come, the day draweth near: let not the buyer rejoice, nor the seller mourn; for wrath is upon all the multitude thereof.

Idzie czas, przybliża się dzień.

We have a vast body of literature on consumer and financial decisions and the regrets associated with them -- buyer's remorse, basically.

Mamy ogromną literaturę dotyczącą decyzji konsumenckich i finansowych i żali z nimi związanych -- wyrzuty sumienia u kupującego, w zasadzie.

In the case of second-hand goods, the buyer and seller can agree to a guarantee period of less than two years, but no shorter than one year.

W przypadku towarów używanych nabywca i sprzedawca mogą uzgodnić okres gwarancji poniżej dwóch lat, nie krótszy jednak niż jeden rok.

Every trade involves a buyer and these are often people from the rich democratic countries, and they may be our neighbours.

W każdej formie handlu występują nabywcy i są to niejednokrotnie ludzie z bogatych krajów demokratycznych, którzy są być może naszymi sąsiadami.

It out-gasses formaldehyde so much so that there is a federal law in place to warn new mobile home buyers of the formaldehyde atmosphere danger.

Wytwarza tyle metanalu, że istnieje nawet prawo federalne, w którym ostrzega się kupujących przenośne domy o niebezpieczeństwie metanalu w powietrzu.

For used cars and other second-hand vehicles bought from a private person, the VAT will already have been paid by the original buyer in the country of purchase.

W przypadku używanych samochodów i innych pojazdów kupionych od osoby prywatnej podatek VAT został już zapłacony przez pierwszego właściciela w jego własnym kraju.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: callout, stick insect, drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician

Similar words

button · buttonhole · buttons · buttress · butts · butty · buxom · buy · buy-in · buy-out · buyer · buyers · buyout · buys · buzz · buzzard · buzzer · buzzkill · buzzword · by · by-gone

Even more translations in the Turkish-English dictionary by bab.la.