How to write a letter in Polish

English-Polish translation for "buyer"

 

"buyer" Polish translation

Results: 1-28 of 35

buyer {noun}

buyer {noun} (also: merchant, chapman)

kupiec {m}

We have the registration of buyers and sellers and we have designated ports of landing.

Przeprowadzamy rejestrację kupców i sprzedawców i wyznaczyliśmy porty przeznaczone do wyładunku.

buyer {noun} (also: purchaser)

nabywca {m}

He is the main buyer of U.S. Treasury bonds.

Jest głównym nabywcą amerykańskich obligacji rządowych.

For the producers, if a buyer wants to buy something produced a certain way, that's what brings them to the table.

Tym co skłania producentów do współpracy jest to, że nabywca wyraża zapotrzebowanie na produkt wyprodukowany w konkretny sposób.

In the case of second-hand goods, the buyer and seller can agree to a guarantee period of less than two years, but no shorter than one year.

W przypadku towarów używanych nabywca i sprzedawca mogą uzgodnić okres gwarancji poniżej dwóch lat, nie krótszy jednak niż jeden rok.

In all my time as a lawyer, when a business of this size is sold, I have never experienced a buyer depending on the significance of annual accounts in whatever form.

Jako prawnik nigdy nie widziałam, aby przy sprzedaży przedsiębiorstwa tej wielkości nabywca przykładał wagę do rocznych sprawozdań finansowych w jakiejkolwiek formie.

Both the Member States and car buyers have to make further efforts.

Wszelkie wysiłki muszą podjąć zarówno państwa członkowskie, jak i nabywcy samochodów.

buyer {noun} (also: shopper)

Employer and employee strike a mutual bargain in the same way as the buyer and seller of any commodity.

Pracodawca i pracownik zawierają wzajemną umowę w ten sam sposób, jak kupujący i sprzedający wszelkie towary.

buyer {noun}

Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "buyer":

 

Similar translations

Similar translations for "buyer" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "buyer" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

The problem is actually getting buyers and demand back into the economy.

Problem polega tak naprawdę na przywróceniu gospodarce kupujących i popytu.

Too much information on the label may actually hinder the buyer when making a choice.

Zbyt wiele informacji na etykiecie może wręcz utrudnić dokonanie wyboru przez kupującego.

One real problem lies with application of the rules by public buyers.

Rzeczywistym problemem jest w tym wypadku przestrzeganie zasad przez publicznych nabywców.

There's a little plaque on the end that, you know, each buyer gets their name engraved on it.

Tu jest taka plakietka, na której można wyryć nazwisko każdego kupującego.

They are exposed to the dominance of buyers and large chain stores.

Takie przedsiębiorstwa narażone są na dominację ze strony nabywców i dużych sieci handlowych.

It is bad, it is bad, saith the buyer; But when he is gone his way, then he boasteth.

Złe to, złe to, mówi ten, co kupuje, a odszedłszy, ali się chlubi.

Tyres are not cheap, yet most individual buyers are forced into uniform purchases.

Opony nie są tanie, ale większość nabywców indywidualnych zmuszonych jest do jednakowych zakupów.

The credit crunch is already affecting small and medium-sized companies and would-be home buyers.

Krach na rynku kredytów już dotyka małe i średnie przedsiębiorstwa oraz niedoszłych nabywców domów.

in writing. - The report of Toine Manders is aimed at helping the buyers of textile products.

na piśmie - Sprawozdanie pana posła Toine'a Mandersa ma na celu wsparcie nabywców wyrobów włókienniczych.

Meeting some buyers here from New York in the morning.

Spotykam się z kupcami w Nowym Jorku jutro rano.

It will set up a single technical platform for moving securities and money between buyers and sellers.

Ma on doprowadzić do podobnego stopnia integracji rynku papierów wartościowych, jak TARGET2 w dziedzinie płatności.

The information that traders will have to provide to potential service buyers will also be expanded.

Informacje, jakie przedsiębiorstwa będą zobligowane przekazać potencjalnym nabywcom usług, także zostaną rozszerzone.

The Commission's response will provide, among other aspects, certain clarifications in relation to buyer-power-related issues.

Odpowiedź Komisji dostarczy między innymi stosownych wyjaśnień, dotyczących kwestii potencjału nabywczego.

There are still too many barriers to employees', buyers' and consumers' rights being enforced without internal borders.

Nadal istnieje zbyt wiele barier utrudniających egzekwowanie praw pracowników, nabywców i konsumentów bez wewnętrznych granic.

However, all reputable online auction sites offer buyers some degree of protection, plus plenty of advice about safe shopping on their site.

Aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek, przed zakupem warto zadawać sprzedawcom prywatnym szczegółowe pytania.

It out-gasses formaldehyde so much so that there is a federal law in place to warn new mobile home buyers of the formaldehyde atmosphere danger.

Wytwarza tyle metanalu, że istnieje nawet prawo federalne, w którym ostrzega się kupujących przenośne domy o niebezpieczeństwie metanalu w powietrzu.

EU Member States are major buyers of Russian energy products and this is unlikely to change in the short to medium term.

Państwa członkowskie UE są ważnymi odbiorcami rosyjskich produktów energetycznych i zapewne nie ulegnie to zmianie w perspektywie krótko- czy średnioterminowej.

In accordance with this judgment, from 21 December of next year, it will no longer be possible to distinguish between buyers of insurance on the basis of gender.

Zgodnie z tym orzeczeniem od 21 grudnia przyszłego roku nie będzie już możliwe rozróżnianie osób kupujących ubezpieczenie na podstawie płci.

For used cars and other second-hand vehicles bought from a private person, the VAT will already have been paid by the original buyer in the country of purchase.

W przypadku używanych samochodów i innych pojazdów kupionych od osoby prywatnej podatek VAT został już zapłacony przez pierwszego właściciela w jego własnym kraju.

In addition, vehicle manufacturers can give price reductions to buyers when they replace old, less green cars with a vehicle which has a lower level of pollutant emissions.

Ponadto, producenci mogą oferować obniżki cen dla kupujących wymieniających stare, mniej ekologiczne samochody na pojazdy o niższym poziomie emisji zanieczyszczeń.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: executive summary, underrated, to withdraw a bill, bill, prudishness

Similar words

buttonhole · buttons · buttress · butts · butty · buxom · buy · buy-back · buy-in · buy-out · buyer · buyers · buyout · buys · buzz · buzzard · buzzer · buzzkill · buzzword · by · by-gone

Even more translations in the Polish-English dictionary by bab.la.