Internship offers abroad for English native speakers

English-Polish translation for "by now"

 

"by now" Polish translation

Results: 1-21 of 155

by now {adverb}

by now {adv.} (also: already, yet)

już {adv.}

We know by now how important they are and how they affected even the Irish referendum.

Wiemy już teraz, jak ważne to sprawy, i jak wpłynęły nawet na irlandzkie referendum.

We have, by now, already dealt with the technical issues connected with data processing.

Do tej pory zajmowaliśmy się już sprawami technicznymi związanymi z przetwarzaniem danych.

But, by now, you're probably asking, how am I planning to solidify a sand dune?

Pewnie już się zastanawiacie, jak zamierzam zestalić wydmę piaskową?

This is -- you know, you'd think by now I'm -- and still holding?

Chodzi o to -- wiecie, pomyślałby kto, że po tym czasie się już jakoś trzymam.

We want to know -- this is 50 years ago, "Surely," you're thinking, "we've figured it out by now."

Chcemy wiedzieć -- minęło już 50 lat, myślicie pewnie "Na pewno już to rozgryźliśmy."
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "by now" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "by now" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

I do not support the socialist position, which was expressed by Mr Susta just now.

Nie popieram stanowiska socjalistów wyrażonego przed chwilą przez pana posła Sustę.

Brazil will be hit now by the credit crunch and the fall in commodity prices.

Brazylia doświadczy teraz skutków kryzysu kredytowego i spadku cen towarów.

By now there is sufficient research refuting that. The contrary is true.

„To przesąd“, uważa Vaupel, „wystarczająco dużo badań wykazało, że tak nie jest.

In fact, the Council has broken its word by refusing this now in this budget.

Tak naprawdę, odrzucając ją w omawianym budżecie Rada złamała dane słowo.

Article 286 of the EC Treaty is now replaced by Article I-51 of the Constitution.

Artykuł 286 Traktatu WE zastępuje się obecnie artykułem I-51 Konstytucji.

By now I know you're dying to know what it is and where you can get one.

W tym momencie wiem, że umieracie by się dowiedzieć, co to jest i gdzie to można dostać.

What does it mean? 99% of all businesses are now affected by this ambitious plan.

Cóż ona oznacza? Ten ambitny plan ma teraz wpływ na 99% wszystkich firm.

Paragraph 3 reproduces the right now guaranteed by Article III-431 of the Constitution.

  3283; z dnia 21 listopada 1991 r. w sprawie C-269/90 TU München, Zb.

I think it is wrong, Commissioner, to raise the milk quota now by 2%.

Uważam, pani komisarz, że podniesienie teraz kwot o 2% to zły pomysł.

Could you please come to Ohio, and please bring that man that I know you have found by now.

Czy mógłbyś przyjechać do Ohio z tym mężczyzną, z którym teraz żyjesz?

And even sort of horrible things, like picking beans by hand, can now be done automatically.

Teraz różne okropne prace, jak zbieranie fasoli, można wykonywać przy użyciu maszyn.

We're really dominated now by those things that we're using up faster and faster and faster.

Jesteśmy bardzo uzależnieni od surowców, które zużywamy coraz szybciej i szybciej.

Some criticisms have been made, by Mrs Berès in particular, and also, just now, by Mr Schulz.

Pojawiły się uwagi krytyczne, zwłaszcza ze strony pani Berès, jak również pana Schulza.

I had heard of thee by the hearing of the ear; But now mine eye seeth thee:

Przedtem tylko ucho słyszało o tobie; ale teraz oko moje widzi cię.

That is why we need to get rid of those obstacles, one by one, starting now with contract law.

Musimy zatem eliminować po kolei te przeszkody, zaczynając teraz od prawa umów.

We must now ensure by the audit system that we are meeting those targets.

Teraz musimy zapewnić system weryfikacji, czy cele te są osiągane.

It is now recognised by the G20 as a key measure to strengthen the financial system.

Obecnie jest to uznawane przez G20 za kluczowy środek służący wzmocnieniu systemu finansowego.

This threat is real, because airlines are being punished right now by higher oil prices.

Niebezpieczeństwo to jest realne, ponieważ linie lotnicze są teraz karane wyższymi cenami ropy.

I think it is important that they are now upheld by all partners.

Moim zdaniem teraz wszyscy partnerzy muszą je bezwzględnie podtrzymać.

Let's look at some of the maps being created by users right now.

Spójrzmy na niektóre z map tworzonych teraz przez tych użytkowników.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: mellow out, sckn goo.gl/GLiz7o, executive summary, underrated, to withdraw a bill

Similar words

buzz · buzzard · buzzer · buzzkill · buzzword · by · by-gone · by-law · by-line · by-name · by-now · by-product · by-products · by-stander · by-ways · Bydgoszcz · bydlę · bye · byelaw · Byelorussia · bygone

More in the English-Italian dictionary.