Professional translators one click away

English-Polish translation for "by turns"

 

"by turns" Polish translation

Results: 1-22 of 32

by turns {adverb}

by turns {adv.} (also: consecutively, in succession, back-to-back)

kolejno {adv.}

by turns {adv.} (also: alternately)

Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "by turns" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "by turns" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Stefan von Bergen: Well he turns by just putting his head on one or the other side.

Stefan von Bergen: Skręca przechylając głowę w jedną lub drugą stronę.

The Treaty of Lisbon is an excellent instrument for correcting any wrong turns taken by Europe.

Traktat lizboński jest doskonałym narzędziem korygowania spraw, które przyjęły zły obrót w Europie.

It is doubtful, given the multiplicity of wrong turns taken by the EU, whether information and communications technologies are enough to create a European identity.

na piśmie - (DE) Zważywszy na liczne błędne kroki podejmowane przez UE, wątpliwe jest, czy technologie informatyczne i komunikacyjne wystarczą do stworzenia tożsamości europejskiej.

So just as those airstreams are affected by the twists and turns in the instrument, strings themselves will be affected by the vibrational patterns in the geometry within which they are moving.

Spójrzmy na nie. ~~~ Na drgania strun wpływa geometria Na drgania strun wpływa geometria dodatkowych wymiarów, w których się znajdują.

3) Unscrew the needle all the way by giving the large needle cover 3 to 5 complete turns.

3) Należy odkręcić igłę przekręcając dużą osłonkę igły od 3 do 5 razy.

Unscrew the needle all the way by giving the large needle cover 3 to 5 complete turns.

Należy odkręcić igłę przekręcając dużą osłonkę igły od 3 do 5 razy.

The Treaty of Lisbon is an excellent instrument for correcting any wrong turns taken by Europe.

Traktat lizboński jest doskonałym narzędziem korygowania spraw, które przyjęły zły obrót w Europie.

Unscrew the needle all the way by giving the needle cover 3 to 5 complete turns.

8) Należy założyć dużą osłonkę na igłę i odkręcić igłę przekręcając dużą osłonkę igły od 3 do 5 razy.

But it turns out that only about 18 percent of all the edits to the website are done by anonymous users.

Ale okazuje się, że tylko około 18 procent edycji w witrynie przeprowadzają anonimowi użytkownicy.

Soil nurtured by farmers retains its fertility, but when it is deprived of this care it turns into a desert.

Gleba pielęgnowana przez rolników zachowuje swoją żyzność, a pozbawiona tej troski zamienia się w pustynię.

As it turns out these people have enjoyed and continue to enjoy protection by the judiciary and the government.

Jak się okazuje, ludzie ci korzystali i korzystają z ochrony wymiaru sprawiedliwości i rządu.

It turns out, most of us explain those people the same way, by resorting to a series of unfortunate assumptions.

Okazuje się, że większość z nas robi to w taki sam sposób, uciekamy się do niefortunnych założeń.

And then, by pressing a button, it turns into music notation so that live musicians can play your pieces.

A potem, po naciśnięciu guzika, przekształca się to w partyturę, dzięki czemu prawdziwi muzycy mogą grać wasze utwory.

Because it turns out that by spending all this time playing games, we're actually changing what we are capable of as human beings.

Ponieważ okazuje się, że spędzając ten czas na graniu, faktycznie wpływamy na to, do czego jesteśmy zdolni jako ludzie.

It is thought to work by altering the way the cell turns genes on and off and also by interfering with the production of new RNA and DNA.

Uważa się, że działa poprzez zmianę sposobu, w jaki komórka włącza i wyłącza geny, oraz przez zaburzanie wytwarzania nowego RNA i DNA.

Because it turns out that the number one cancer in women, breast cancer, is regulated by estrogen and by this enzyme aromatase.

To poprowadziło mnie do kwestii związanej z człowiekiem. ~~~ Okazało się, że przypadki raka piersi wśród kobiet zależą od estrogenu i aromatazy.

So this project started from the following realization: It turns out that approximately 200 million CAPTCHAs are typed everyday by people around the world.

Ten projekt powstał przez uświadomienie sobie, że 200 milionów kodów CAPTCHA wpisywanych jest codziennie przez ludzi na całym świecie.

And the effectiveness of a group is not determined by the IQ of the group; it's determined by how well they communicate, how often they take turns in conversation.

Efektywność grupy natomiast nie jest zdeterminowana przez IQ grupy, a przez to jak dobrze ze sobą się komunikują, jak często przekazują głos w rozmowie.

And so, Pranav turns the page of the book and can then see additional information about the book -- reader comments, maybe sort of information by his favorite critic, etc.

Następnie, Pranav przewraca stronę i może zobaczyć dodatkowe informacje o książce - komentarze czytelników, może opinie jego ulubionego krytyka, i tak dalej.

It turns out even during the Cultural Revolution, China out-perfomed India in terms of GDP growth by an average of about 2,:,2 percent every year in terms of per capita GDP.

Okazuje się jednak, że nawet podczas Rewolucji Kulturowej, Chiny przewyższały Indie pod względem wzrostu poziomu PKB o mniej więcej 2,2 procent rocznie per capita.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: sckn goo.gl/GLiz7o, executive summary, underrated, to withdraw a bill, bill

Similar words

buzzkill · buzzword · by · by-gone · by-law · by-line · by-name · by-product · by-products · by-stander · by-turns · by-ways · Bydgoszcz · bydlę · bye · byelaw · Byelorussia · bygone · bylaw · byline · bypass

Have a look at the English-Polish dictionary by bab.la.