Professional translators one click away

English-Polish translation for "cancel"

 

"cancel" Polish translation

Results: 1-34 of 127

cancel

cancel (imperative) [IT] [ex.]

anuluj (tryb rozkazujący) [IT] [ex.]

Do that by going to the My account tab, select Preferences, and then click Cancel this account.

W tym celu przejdź na kartę Moje konto, wybierz pozycję Preferencje, a następnie kliknij polecenie Anuluj to konto.

to cancel {verb}

to cancel [canceled; cancelled|canceled; cancelled] {vb} (also: to annul, to abrogate)

unieważnić {pf. v.}

Only a referendum can cancel what another referendum has decided.

Tylko referendum może unieważnić wyniki poprzedniego referendum.

This formal obligation actually results in the cancellation of the right granted by the Treaty.

Ten formalny obowiązek w praktyce powoduje unieważnienie praw przyznanych na mocy Traktatu.

The cancellation of some of the previous agricultural regulation mechanisms by the EU has not been successful.

Unieważnienie niektórych poprzednich mechanizmów regulacji w sektorze rolnictwa przez UE nie powiodło się.

They cancelled the treaty between Hungary and the GDR, thereby knocking the first brick out of the Berlin Wall.

Unieważnili porozumienie między Węgrami a NRD, wyrzucając tym samym pierwszą cegłę z muru berlińskiego.

Eutelsat did not want to renew the contract with NTDTV for transmission to Asia in 2005, but the cancellation of the contract was prevented by international intervention.

Eutelsat nie chciał odnowić umowy z NTDTV na transmisje do Azji w 2005 r., lecz w wyniku interwencji międzynarodowej uniemożliwiono unieważnienie kontraktu.

to cancel [canceled; cancelled|canceled; cancelled] {vb} (also: to recall, to annul, to overrule)

to cancel [canceled; cancelled|canceled; cancelled] {vb} (also: to annul, to nullify, to recall, to abrogate)

anulować [anuluję|anulował] {pf./ipf. v.}

You can cancel the subscription by turning off auto-renew at any point during the subscription.

W dowolnym momencie subskrypcji możesz ją anulować, wyłączając funkcję automatycznego odnawiania.

You can cancel your subscription at any time, but storage purchases are non-refundable.

Możesz anulować subskrypcję w dowolnej chwili, ale nie ma możliwości zwrotu kosztów zakupu przestrzeni dyskowej.

Here's how to cancel an order:

W każdej chwili możesz anulować subskrypcję cykliczną:

Financial institutions such as the World Bank, the International Monetary Fund and Haiti's social partners should cancel Haiti's foreign debt immediately.

Instytucje finansowe, takie jak Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz społeczni partnerzy Haiti powinni bezzwłocznie anulować zadłużenie zagraniczne tego kraju.

You can cancel your refund request if we haven't started processing your requests -- that is, if we haven't sent you a confirmation email about your refund. ~~~ Just reactivate your account.

Możesz anulować prośbę o zwrot środków, jeśli jeszcze nie zaczęliśmy jej przetwarzać, tzn. zanim wyślemy Ci wiadomość e-mail z potwierdzeniem zwrotu środków.

to cancel [canceled; cancelled|canceled; cancelled] {vb} (also: to drop, to recall, to call off, to withdraw)

odwołać {pf. v.}

I'm afraid I have to cancel our appointment for tomorrow.

Obawiam się, że będę musiał odwołać nasze jutrzejsze spotkanie.

As a point of information, therefore, that delegation visit has been cancelled, and that action should actually have been taken earlier in Parliament to cancel it.

Dlatego gwoli informacji podkreślam, że choć wizyta delegacji w Iranie została odwołana, to Parlament powinien odwołać ją już wcześniej.

I could not reach you on the phone, so I am writing you this mail to tell you I have to cancel our reservation for the conference room. I'm extremely sorry for any inconvenience caused.

Nie mogłem się dodzwonić do Pana, dlatego też piszę wiadomość. Chcę poinformować, że muszę odwołać naszą rezerwację na salę konferencyjną. Przepraszam bardzo za wszelkie niedogodności.

I realise that there are difficulties, but last night, Council Question Time was cancelled.

Zdaję sobie sprawę z trudności, ale wczoraj wieczorem odwołano turę pytań do Rady.

Kiril challenged the decision and the fine was eventually cancelled.

Kirył odwołał się od tej decyzji i ostatecznie mandat został anulowany.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "cancel":

 

Similar translations

Similar translations for "cancel" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "cancel" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

That is why we have opposed cancelling production aids and ending milk quotas.

Dlatego też byliśmy przeciwni likwidacji pomocy produkcyjnej i kwot mlecznych.

However, in my opinion, the higher charges would immediately cancel out this benefit.

Uważam jednak, że wyższe opłaty natychmiast wyeliminowałyby to udogodnienie.

Some of you have asked me about the problems concerning flight cancellations.

Niektórzy z państwa zapytali mnie o problemy związane z odwoływaniem lotów.

measures must be adopted to cancel out the so-called statistical effect;

trzeba wdrożyć działania w celu eliminacji tak zwanego efektu statystycznego;

A duo speaker headset for your business featuring noise-cancelling technology.

Zestaw słuchawkowy stereo dla firm wyposażony w funkcję redukcji szumów.

Jabra BIZ™ 2400 Duo, noise-cancelling, STD is part of the Jabra BIZ™ 2400 Series.

Zestaw Jabra Biz 2400 Duo, Noise Canceling, STD jest częścią Serii Biz 2400 firmy Jabra.

If so, the South Sudanese are surely, in fact, entitled to debt cancellation?

Jeśli tak, to czyż Południowi Sudańczycy nie są faktycznie uprawnieni do umorzenia długu?

I like Freud's theory that most of them are cancelling each other out.

Lubię teorię Freuda mówiącą, że większość z nich wyklucza się nawzajem.

We're also working on noise canceling things like snoring, noise from automobiles.

Pracujemy również nad urządzeniami eliminującymi dźwięki jak chrapanie, odgłosy samochodów.

I do not understand why the amendment was tabled to cancel the clause discussing solidarity.

Nie wiem, dlaczego pojawiła się poprawka, żeby wykreślić ustęp mówiący o solidarności.

cancellation of foreign debt, which has already been more than paid;

umorzenia zagranicznego zadłużenia, które zostało już spłacone z nawiązką;

Tour operators have not received any bookings for months but only cancellations.

Od miesięcy organizatorzy wycieczek nie odnotowali żadnych rezerwacji, a jedynie rezygnacje.

Jabra BIZ™ 2400 Duo ultra noise-cancelling, LS is part of the Jabra BIZ™ 2400 Series.

Zestaw Jabra Biz 2400 Duo, Ultra Noise Canceling, LS jest częścią Serii Biz 2400 firmy Jabra.

We must cancel Haiti's debt and pay off our debt to that country.

Musimy umorzyć zadłużenie Haiti i spłacić nasz dług wobec tego kraju.

Alas, subsequent developments cancel this unsteady step forward.

Tym niemniej dalsze wydarzenia przekreślają ten niepewny krok naprzód.

Simply inform the seller that you wish to cancel your order – they must give you a refund.

telefonicznie, faksem, poprzez sprzedaż wysyłkową oraz Internet.

They may be adversely affected, for example, if the merger is subsequently cancelled.

Mogą oni ucierpieć, na przykład w przypadku, gdy później dochodzi do unieważnienia takiej fuzji.

My group proposes the signing should be cancelled until you have read the final text.

Moja grupa proponuje, aby podpisanie zostało odroczone do czasu przeczytania ostatecznego tekstu.

This would harm the environment and cancel out all the advantages of biofuels.

Byłoby to szkodliwe dla środowiska oraz niszczyło wszelkie korzyści płynące ze stosowania biopaliw.

So whatever is responsible for this cancellation is extremely tightly coupled with tempo causality.

Cokolwiek odpowiada za to anulowanie, jest ściśle związane z przyczynowością czasową.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: sckn goo.gl/GLiz7o, executive summary, underrated, to withdraw a bill, bill

Similar words

More translations in the Thai-English dictionary.