Meet bab.la's mascot Joppe on Facebook

English-Polish translation for "cancel"

 

"cancel" Polish translation

Results: 1-28 of 100

cancel {verb}

anuluj (tryb rozkazujący) {vb} [IT]

Do that by going to the My account tab, select Preferences, and then click Cancel this account.

W tym celu przejdź na kartę Moje konto, wybierz pozycję Preferencje, a następnie kliknij polecenie Anuluj to konto.

to cancel {verb}

to cancel [canceled; cancelled|canceled; cancelled] {vb} (also: to annul, to nullify, to quash, to recall)

If it is not delivered within this period, the purchaser has the right to cancel the order;

Jeśli nie nastąpi to w tym czasie, nabywca ma prawo unieważnić zamówienie;

Only a referendum can cancel what another referendum has decided.

Tylko referendum może unieważnić wyniki poprzedniego referendum.

The EU must cancel the Association Agreement between the European Union and Israel while Israel does not comply with international law and humanitarian law.

UE musi unieważnić układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską a Izraelem, jeżeli Izrael nie przestrzega prawa międzynarodowego i prawa humanitarnego.

to cancel [canceled; cancelled|canceled; cancelled] {vb} (also: to recall, to annul, to overrule)

Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "cancel":

 

Similar translations

Similar translations for "cancel" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "cancel" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

You may be able to cancel your order and re-place it with the desired changes.

Można anulować zamówienie i zastąpić go nowym z uwzględnieniem odpowiednich zmian.

However, in my opinion, the higher charges would immediately cancel out this benefit.

Uważam jednak, że wyższe opłaty natychmiast wyeliminowałyby to udogodnienie.

You can cancel your account and start your refund process by following these steps:

Aby zlikwidować konto i rozpocząć proces zwrotu środków, wykonaj następujące czynności:

If the order has been cancelled, the pending authorization will not result in a charge.

W przypadku anulowania zamówienia oczekująca autoryzacja nie zakończy się obciążeniem.

A duo speaker headset for your business featuring noise-cancelling technology.

Zestaw słuchawkowy stereo dla firm wyposażony w funkcję redukcji szumów.

Jabra BIZ™ 2400 Duo, noise-cancelling, STD is part of the Jabra BIZ™ 2400 Series.

Zestaw Jabra Biz 2400 Duo, Noise Canceling, STD jest częścią Serii Biz 2400 firmy Jabra.

measures must be adopted to cancel out the so-called statistical effect;

trzeba wdrożyć działania w celu eliminacji tak zwanego efektu statystycznego;

I like Freud's theory that most of them are cancelling each other out.

Lubię teorię Freuda mówiącą, że większość z nich wyklucza się nawzajem.

We're also working on noise canceling things like snoring, noise from automobiles.

Pracujemy również nad urządzeniami eliminującymi dźwięki jak chrapanie, odgłosy samochodów.

I do not understand why the amendment was tabled to cancel the clause discussing solidarity.

Nie wiem, dlaczego pojawiła się poprawka, żeby wykreślić ustęp mówiący o solidarności.

I canceled most of my engagements that summer, but I had one left in Tel Aviv, so I went.

Odwołałam większość moich letnich zobowiązań, poza tym w Tel Avivie.

Therefore, I support the call to cancel Haiti's international debt.

Dlatego popieram wezwania do anulowania międzynarodowego zadłużenia Haiti.

Jabra BIZ™ 2400 Duo ultra noise-cancelling, LS is part of the Jabra BIZ™ 2400 Series.

Zestaw Jabra Biz 2400 Duo, Ultra Noise Canceling, LS jest częścią Serii Biz 2400 firmy Jabra.

However, the online seller refused to cancel the order and give her a refund.

Jednak sprzedawca odmówił anulowania zamówienia i zwrotu pieniędzy.

We must cancel Haiti's debt and pay off our debt to that country.

Musimy umorzyć zadłużenie Haiti i spłacić nasz dług wobec tego kraju.

Alas, subsequent developments cancel this unsteady step forward.

Tym niemniej dalsze wydarzenia przekreślają ten niepewny krok naprzód.

Simply inform the seller that you wish to cancel your order – they must give you a refund.

telefonicznie, faksem, poprzez sprzedaż wysyłkową oraz Internet.

You can cancel the subscription by turning off auto-renew at any point during the subscription.

W dowolnym momencie subskrypcji możesz ją anulować, wyłączając funkcję automatycznego odnawiania.

If you prefer to cancel and reorder, you can check your order receipt for the option to cancel.

W takim przypadku zapoznaj się z dostępnymi opcjami anulowania na stronie potwierdzenia zamówienia.

This would harm the environment and cancel out all the advantages of biofuels.

Byłoby to szkodliwe dla środowiska oraz niszczyło wszelkie korzyści płynące ze stosowania biopaliw.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: stick insect, drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician, lore

Similar words

Canaan · Canada · Canadian · canal · canapé · canard · Canaries · canary · canasta · Canberra · cancel · cancelbot · canceled · cancellation · cancelled · Cancelmoose · Cancer · candela · candelabra · candelabrum · candid

More translations in the Korean-English dictionary.