Meet bab.la's mascot Joppe on Facebook

English-Polish translation for "cancel"

 

"cancel" Polish translation

Results: 1-28 of 199

cancel {verb}

anuluj (tryb rozkazujący) {vb} [IT]

Do that by going to the My account tab, select Preferences, and then click Cancel this account.

W tym celu przejdź na kartę Moje konto, wybierz pozycję Preferencje, a następnie kliknij polecenie Anuluj to konto.

to cancel {verb}

to cancel [canceled; cancelled|canceled; cancelled] {vb} (also: to annul, to nullify, to quash, to recall)

If it is not delivered within this period, the purchaser has the right to cancel the order;

Jeśli nie nastąpi to w tym czasie, nabywca ma prawo unieważnić zamówienie;

Only a referendum can cancel what another referendum has decided.

Tylko referendum może unieważnić wyniki poprzedniego referendum.

This formal obligation actually results in the cancellation of the right granted by the Treaty.

Ten formalny obowiązek w praktyce powoduje unieważnienie praw przyznanych na mocy Traktatu.

The cancellation of some of the previous agricultural regulation mechanisms by the EU has not been successful.

Unieważnienie niektórych poprzednich mechanizmów regulacji w sektorze rolnictwa przez UE nie powiodło się.

They cancelled the treaty between Hungary and the GDR, thereby knocking the first brick out of the Berlin Wall.

Unieważnili porozumienie między Węgrami a NRD, wyrzucając tym samym pierwszą cegłę z muru berlińskiego.

to cancel [canceled; cancelled|canceled; cancelled] {vb} (also: to recall, to annul, to overrule)

Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "cancel":

 

Similar translations

Similar translations for "cancel" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "cancel" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

You may be able to cancel your order and re-place it with the desired changes.

Można anulować zamówienie i zastąpić go nowym z uwzględnieniem odpowiednich zmian.

That is why we have opposed cancelling production aids and ending milk quotas.

Dlatego też byliśmy przeciwni likwidacji pomocy produkcyjnej i kwot mlecznych.

However, in my opinion, the higher charges would immediately cancel out this benefit.

Uważam jednak, że wyższe opłaty natychmiast wyeliminowałyby to udogodnienie.

Some of you have asked me about the problems concerning flight cancellations.

Niektórzy z państwa zapytali mnie o problemy związane z odwoływaniem lotów.

Following the coup d'état, meetings planned last week have been cancelled.

Po zamachu stanu spotkania zaplanowane na zeszły tydzień zostały odwołane.

You can cancel your account and start your refund process by following these steps:

Aby zlikwidować konto i rozpocząć proces zwrotu środków, wykonaj następujące czynności:

If the order has been cancelled, the pending authorization will not result in a charge.

W przypadku anulowania zamówienia oczekująca autoryzacja nie zakończy się obciążeniem.

measures must be adopted to cancel out the so-called statistical effect;

trzeba wdrożyć działania w celu eliminacji tak zwanego efektu statystycznego;

A duo speaker headset for your business featuring noise-cancelling technology.

Zestaw słuchawkowy stereo dla firm wyposażony w funkcję redukcji szumów.

Jabra BIZ™ 2400 Duo, noise-cancelling, STD is part of the Jabra BIZ™ 2400 Series.

Zestaw Jabra Biz 2400 Duo, Noise Canceling, STD jest częścią Serii Biz 2400 firmy Jabra.

I call on the EU to withdraw all funding for TAV and for the cancellation of TAV.

Wzywam UE do wycofania wszelkiego finansowania dla TAV oraz do anulowania tego projektu.

If so, the South Sudanese are surely, in fact, entitled to debt cancellation?

Jeśli tak, to czyż Południowi Sudańczycy nie są faktycznie uprawnieni do umorzenia długu?

I like Freud's theory that most of them are cancelling each other out.

Lubię teorię Freuda mówiącą, że większość z nich wyklucza się nawzajem.

We're also working on noise canceling things like snoring, noise from automobiles.

Pracujemy również nad urządzeniami eliminującymi dźwięki jak chrapanie, odgłosy samochodów.

I realise that there are difficulties, but last night, Council Question Time was cancelled.

Zdaję sobie sprawę z trudności, ale wczoraj wieczorem odwołano turę pytań do Rady.

I do not understand why the amendment was tabled to cancel the clause discussing solidarity.

Nie wiem, dlaczego pojawiła się poprawka, żeby wykreślić ustęp mówiący o solidarności.

Kiril challenged the decision and the fine was eventually cancelled.

Kirył odwołał się od tej decyzji i ostatecznie mandat został anulowany.

cancellation of foreign debt, which has already been more than paid;

umorzenia zagranicznego zadłużenia, które zostało już spłacone z nawiązką;

I 'deserted before dessert', only to find the debate had been cancelled.

"Zdezerterowałam przed deserem” tylko po to, aby dowiedzieć się, że debata została odwołana.

I canceled most of my engagements that summer, but I had one left in Tel Aviv, so I went.

Odwołałam większość moich letnich zobowiązań, poza tym w Tel Avivie.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: hemithorax, nerd, nerd, transmural, transmural

Similar words

Canaan · Canada · Canadian · canal · canapé · canard · Canaries · canary · canasta · Canberra · cancel · cancelbot · canceled · cancellation · cancelled · Cancelmoose · Cancer · candela · candelabra · candelabrum · candid

More translations in the English-Arabic dictionary.