Daily language articles on LexioPhiles

English-Polish translation for "caricature"

 

"caricature" Polish translation

Results: 1-16 of 16

caricature {noun}

caricature {noun} (also: cartoon)

So this work is a caricature of an upside-down man.

Ten projekt to karykatura człowieka do góry nogami.

Daniel Cohn-Bendit is much better than that; he is not like the caricature of himself that he has just shown you.'

Daniel Cohn-Bendit jest o wiele lepszą osobą; nie jest karykaturą samego siebie, jaką właśnie wam pokazał”.

Here's a little caricature of a million individuals.

Oto karykatura miliona osób.

I am committed to social and economic cohesion, and that is why I believe this caricature that some try to present is damaging Europe.

Zależy mi na spójności społecznej i gospodarczej, dlatego sądzę, że moja karykatura, jaką niektórzy starają się przedstawić, szkodzi Europie.

I therefore hope that we will reject this text; it is a real caricature of the withdrawal into ourselves and forgetting of our values that is such a threat to us.

Dlatego mam nadzieję, że odrzucimy ten tekst; to prawdziwa karykatura wycofania się i zapomnienia o naszych wartościach, które stanowią dla nas takie zagrożenie.

to caricature {verb}

Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "caricature":

 

Context sentences

Context sentences for "caricature" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

I do not want to caricature it, but I must say it is a real problem.

Nie chcę tego przerysowywać, ale muszę powiedzieć, że jest to prawdziwy problem.

They were making scary faces to play the caricature of themselves.

Robili "straszne" miny, aby śmiać się z samych siebie.

I must have done about 30,000 caricatures.

Wykonałem najprawdopodobniej z 30 000 karykatur.

Copying pluralism is not the same as accepting pluralism because democracy cannot operate on the basis of a caricature of pluralism.

Kopiowanie pluralizmu nie jest tym samym, co przyjmowanie pluralizmu, ponieważ demokracja nie może funkcjonować w oparciu o karykaturę pluralizmu.

Then his characters mutate into stereotypes or caricatures, his tone loses distance and the analytical contention turns onto jargon.

Bohaterowie jego sztuk nabierają cech stereotypowych lub karykaturalnych, jego ton traci dystans, a roszczenia analityczne roztapiają się w żargonie.

I am grateful to you for the way in which you mentioned it, but you must understand that it deserves an in-depth debate and not caricatures.

Jestem panu wdzięczny za to, że pan o tym wspomniał, lecz powinien pan zrozumieć, że kwestia ta zasługuje na dogłębną debatę, a nie na parodię debaty.

I shall finish by saying that without fundamental human values and rights, democracy may be a defective solution, if not a caricature of how to govern.

Powiem na koniec, że bez podstawowych wartości i praw człowieka demokracja może być rozwiązaniem wadliwym, jeśli nie karykaturalnym sposobem rządzenia.

What is more, our debate deserves better, I feel, than certain caricatures and certain stereotypes that one still hears today.

Ponadto uważam, że nasza debata zasługuje na coś więcej, niż tylko pewne karykaturalne i stereotypowe sformułowania, które dziś wciąż przychodzi nam słyszeć.

And it's just about a full-time job trying to prevent people who are scared of these ideas from caricaturing them and then running off to one dire purpose or another.

Wymaga to pracy na pełny etat, próbując nie dopuścić ludzi, którzy boją się tych idei do karykaturowania ich, a potem uciekania do takiego, czy innego niecnego celu.

But unlike comedy and satire, which use similar types, Marthaler’s theatre does not derive its greatness from caricaturing these lives.

Komedia i satyra posługują się podobnymi środkami wyrazu, ale teatr Marthalera daleko odbiega od tej konwencji, a jego wielkość nie bazuje na karykaturalnym traktowaniu bohaterów.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

caressing · caressingly · caret · caretaker · careworn · carfare · cargo · Caribbean · caribou · caribu · caricature · Carina · caring · carioca · carious · Carl · Carlina · Carlism · Carlists · Carlo · Carlos

More translations in the German-English dictionary.