×Showing results for "Co". "co-to" is currently not in our dictionary.

Summary

Co {noun}
sp. · spółka · Hrabstwo · hrab.

full details

Synonyms

Co: cobalt · atomic number 27

bab.la Language World Cup 2016

PL
VS
FI
Kocham Cię Mä rakastan sua

Vote for your favourite language!

English-Polish translation for "co to"

Showing results for "Co". "co-to" is currently not in our dictionary.
 

"co to" Polish translation

Results: 1-24 of 312

Co {noun}

Co (Company) {noun} [abbr.]

sp. (spółka) {f} [abbr.]

Ombudsman for Estate Agents Beckett House Bridge Street 4 UK - Salisbury SP1 2LX Tel.: +44 1722 333306 E-mail: admin[at]oea.co.uk

Ombudsman for Estate Agents Beckett House Bridge Street 4 UK - Salisbury SP1 2LX Tel.: +44 1722 333306 E-mail: admin[at]oea.co.uk

Co (Company) {noun} [abbr.]

Co (county) {noun} [abbr.] (also: Shire)

Co (county) {noun} [abbr.]

hrab. (hrabstwo) {n} [abbr.]
Not exactly what you've been looking for? Let us know that the translation for "co to" is missing.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "Co":

 

Similar translations

Similar translations for "co to" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "co to" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

We have calculated the CO2 impact: 125 g in 2015 is worse than 130 g in 2012.

Obliczyliśmy efekt wpływu CO2: 125 g w 2015 r. to gorzej, niż 130 g w 2012 r.

If we do not include CO2 in the Eurovignette, what other options do we have?

Jeżeli nie uwzględnimy CO2 w eurowiniecie, jakie inne możliwości nam zostają?

They are 75 percent of the energy consumption -- up to 80 percent of CO2 emissions.

Odpowiadają za 75 procent zużycia energii i aż do 80 procent emisji dwutlenku węgla.

It should also be noted that we have an obligation to reduce CO2 emissions.

Dalej należałoby wspomnieć o zobowiązaniach dotyczących redukcji emisji CO2.

Your role as co legislator is fundamental to their successful implementation.

Państwa rola jako ustawodawcy jest zasadnicza dla ich pomyślnego wdrożenia.

On the one hand, it is right to urge the automobile industry to make CO2 reductions.

Z jednej strony dobrze, że wzywamy przemysł motoryzacyjny do zmniejszenia emisji CO2.

Transport is responsible for around a third of all CO2 emissions in the EU.

Transport odpowiedzialny jest za około jedną trzecią wszystkich emisji CO2 w UE.

I also think that there should be an integrated approach to CO2 emissions.

Uważam także, iż należy zastosować zintegrowane podejście do redukcji CO2.

The EU has every opportunity to lead the way in taking action to reduce CO2 emissions.

UE ma wszelkie możliwości aby być liderem działań na rzecz ograniczenia emisji CO2.

One fifth of all the CO2 emissions in Europe come from the transport sector.

Jedna piąta wszystkich emisji CO2 w Europie pochodzi z sektora transportu.

These measures will reduce average CO2 emissions by 6 to 7 grams of CO2 per kilometre.

Środki te doprowadzą do zmniejszenia średnich emisji CO2 o 6-7 gramów CO2 na kilometr.

Species resistant to other carbapenems do generally express co-resistance to doripenem.

Gatunki oporne na inne karbapenemy wykazują zwykle równocześnie oporność na dorypenem.

There may also be options through the CO2 savings in the fishing industry.

Jakieś rozwiązania mogą także zostać osiągnięte dzięki oszczędności CO2 w rybołówstwie.

Methicillin-resistant S. aureus very commonly express co-resistance to fluoroquinolones.

Metycylinooporne szczepy S. aureus są bardzo często oporne na fluorochinolony.

It is also advocating a possible reduction in CO2 emissions of 50 million tonnes.

Popiera ona także potencjalne ograniczenie emisji CO2 o 50 milionów ton.

That is why ALDE is calling for the EU to move to a 30% CO2 reduction target.

Właśnie dlatego ALDE wzywa UE do realizacji celu, jakim jest redukcja emisji CO2 o 30 %.

We must therefore stand by our offer of a 30% reduction in CO2 by 2020.

Z tego względu musimy utrzymać naszą propozycję redukcji emisji CO2 o 30 % do 2020 roku.

How will we manage to prevent CO2 emissions from the so-called 'clean' coal-fired plants?

W jaki sposób planujemy zapobiec emisji CO2 z tak zwanych "czystych” elektrowni węglowych?

It is important that you continue to take CoAprovel until your doctor tells you otherwise.

Ważne jest, żeby kontynuować leczenie lekiem CoAprovel tak długo, jak zalecił to lekarz.

co-rapporteur. - (SV) In 2010, people are being bought and sold as slaves in Europe.

W 2010 roku w Europie ludzi kupuje się i sprzedaje niczym niewolników.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: pull the other one, to file away, apple core, curling, gender-fluid

Similar words

Moreover bab.la provides the English-Russian dictionary for more translations.