Internship offers in many countries

English-Polish translation for "concerning for"

Translation

"concerning for" Polish translation

 

Similar translations

Similar translations for "concerning for" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "concerning for" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Subject: Information for Europeans concerning participation in European elections

Przedmiot: Informacje dla Europejczyków na temat uczestnictwa w europejskich wyborach.

My second point relates to the derogation concerning driving time for buses.

Moja druga teza odnosi się do odstępstwa w sprawie czasu jazdy autobusów.

I do have a question for her concerning the role of Sberbank, the Russian savings bank.

Mam pytanie do pani komisarz, dotyczące roli Sberbanku, rosyjskiego banku oszczędnościowego.

I voted in favour of Mr Casa's report concerning the rules for VAT invoicing.

Głosowałam za sprawozdaniem pana posła Casa w sprawie przepisów dotyczących fakturowania VAT.

I thank my God always concerning you, for the grace of God which was given you in Christ Jesus;

Dziękuję Bogu mojemu zawsze za was dla łaski Bożej, która wam jest dana w Chrystusie Jezusie,

Today we are discussing the first announcements concerning the EU's budget for 2009.

Dziś omawiamy pierwsze zapowiedzi dotyczące budżetu na rok 2009.

Concerning risk factors for suicidality in depression, see above.

Czynniki ryzyka zachowań samobójczych w depresji, patrz powyżej.

We also passed muster concerning the measures adopted for stabilising the banking sector.

Zdaliśmy również egzamin w zakresie środków przyjętych w celu ustabilizowania sektora bankowego.

I would like to thank the honourable Member for the question concerning the funding for research.

Chciałbym podziękować szanownej pani poseł za pytanie dotyczące finansowania badań naukowych.

We have various regulations already in place concerning, for instance, pilots in aviation.

Wprowadziliśmy już różne przepisy dotyczące na przykład pilotów zatrudnionych w sektorze lotnictwa.

The next item is the debate on six motions for resolution concerning the Philippines.

Kolejnym punktem porządku obrad jest debata na temat sześciu projektów rezolucji w sprawie Filipin.

(IT) Mr President, ladies and gentlemen, I have a question for you concerning the European Council.

(IT) Panie przewodniczący, panie i panowie! Mam pytanie dotyczące Rady Europejskiej.

I take this opportunity to insist again on the need for transparency concerning EU fund beneficiaries.

Skorzystam z tej okazji i ponownie zaapeluję o zapewnienie przejrzystości beneficjentów funduszy UE.

Concerning the funding for Black Sea synergy, cofinancing will be the main rule.

Jeśli chodzi o finansowanie synergii czarnomorskiej, to główną zasadą będzie zasada współfinansowania.

I have received six motions for a resolution concerning Syria: the Muhannad Al Hassani case (Rule 122).

Otrzymałem sześć projektów rezolucji dotyczących Syrii: sprawy Muhannada Al Hassani (art. 122).

standards concerning the conditions for the reception of applicants for asylum or subsidiary protection;

normy dotyczące warunków przyjmowania osób ubiegających się o azyl lub o ochronę dodatkową,

Now concerning the collection for the saints, as I gave order to the churches of Galatia, so also do ye.

A około składania na świętych, jakom postanowił we zborach Galickich, tak też i wy czyńcie.

I have received five motions for a resolution concerning Kazakhstan: the Yevgeny Zhovtis case (Rule 122).

Otrzymałem pięć projektów rezolucji dotyczących Kazachstanu: sprawy Evgnriya Zhovtisa (art. 122)

Not everything concerning the Agency for the Cooperation of Energy Regulators was brought to a conclusion.

Nie wszystko, co dotyczy Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki zostało zakończone.

The next item is the debate on six motions for a resolution concerning East Timor.

Kolejnym punktem jest debata na temat sześciu wniosków dotyczących rezolucji w sprawie Timoru Wschodniego,
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: executive summary, underrated, to withdraw a bill, bill, prudishness

Similar words

More translations in the Norwegian-English dictionary.