Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

English-Polish translation for "consent"

 

"consent" Polish translation

Results: 1-34 of 80

consent {noun}

consent {noun} (also: accordance, acquiescence, keeping, agreement)

zgoda {f}

To be adopted, it requires unanimity in the Council and the consent of the European Parliament.

W celu ich przyjęcia konieczna jest jednogłośna decyzja Rady i zgoda Parlamentu Europejskiego.

According to my fellow Member who spoke about Scotland, presumed consent solves the problem.

Według mojej koleżanki posłanki, która opowiadała o Szkocji, domniemana zgoda rozwiązuje problem.

prior consent from

uprzednia zgoda od

the free and informed consent of the person concerned, according to the procedures laid down by law;

swobodna i świadoma zgoda osoby zainteresowanej, wyrażona zgodnie z procedurami określonymi przez ustawę,

Mr President, aid must be brought to the Burmese people, with or without the consent of the junta.

Panie przewodniczący! Pomoc musi zostać dostarczona poszkodowanym w Birmie, za zgodą junty lub bez jej zgody.

consent {noun} (also: acquiescence)

In particular, we ask that the consent of victims to their exploitation be considered irrelevant, in view of the high level of blackmail involved in these circumstances.

Zabiegamy szczególnie o to, by przyzwolenie ofiar na wykorzystywanie nie miało w żadnym wypadku znaczenia, w związku z silnym szantażem stosowanym w tych okolicznościach.

to consent {verb}

to consent [consented|consented] (to sth) {vb} (also: to agree)

wyrazić zgodę (na coś) {pf. v.}

Moreover, the European Parliament will have to give its consent to the ACTA Treaty prior to its entry force in the EU.

Ponadto Parlament Europejski będzie musiał wyrazić zgodę na wejście umowy ACTA w życie w UE.

Parliament is entitled to give its consent to the conclusion of this agreement in accordance with Rule 81 of the Rules of Procedure.

Na podstawie art. 81 Regulaminu, Parlament ma prawo wyrazić zgodę na zawarcie tej umowy.

Under Article 218(6)(a) of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), Parliament now has to give its prior consent to the conclusion of an agreement.

218 ust. 6) lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), Parlament musi wyrazić zgodę na zawarcie umowy.

Finally, as has already been mentioned here, we in the European Parliament have a responsibility for these issues, as we have to give our consent to all these agreements.

Wreszcie, o czym tu już wspomniano, jako Parlament Europejski jesteśmy odpowiedzialni za te zagadnienia, ponieważ musimy wyrazić zgodę na wszelkie takie porozumienia.

This new protocol with São Tomé and Príncipe of 15 June 2010, for the 2011-2014 period, therefore makes complete sense, and Parliament must give its consent.

Nowy protokół z Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej z dnia 15 czerwca 2010 r. na lata 2011-2014 ma zatem zdecydowanie sens i Parlament musi wyrazić zgodę.

to consent [consented|consented] {vb} (also: to acquiesce, to accede, to agree, to concur)

zgadzać się {r. v. ipf.}

How can you consent to telephone operators cutting off the only means of contact for people in this disaster zone?

Jak można zgadzać się na odcinanie ludziom z obszaru awarii jedynych środków kontaktu przez operatorów telefonii ?

Newcomers are currently demanding ever increasing rights, and the traditional peoples of Europe have to consent to all of it along with the destruction of traditions that go back many centuries.

Dziś przybysze domagają się coraz to nowych praw a tradycyjna ludność Europy ma zgadzać się na wszystko wraz z niszczeniem wielowiekowej tradycji.

By voting in favour, the EP consents to the conclusion of the Protocol.

Głosując za jego przyjęciem, PE zgadza się na zawarcie protokołu.

It's like a consenting intellectual S&M activity.

Zgadzamy się na takie intelektualne sado-maso.

Mrs Merkel is consenting to a revision of the treaty at a time when no one in this House can predict what will happen in Ireland.

Pani kanclerz Merkel zgadza się na zmianę traktatu w chwili, gdy nikt na tej sali nie potrafi przewidzieć, do czego dojdzie w Irlandii.

to consent [consented|consented] {vb} (also: to agree, to consent to)

przystać {pf. v.}

The EU cannot give its consent to this until every detail pertaining to the security of the data being transferred between the parties involved is clarified.

UE nie może przystać na to porozumienie, dopóki nie zostanie wyjaśniony każdy szczegół związany z bezpieczeństwem danych przekazywanych pomiędzy stronami.

to consent [consented|consented] {vb} (also: to assent)

przyzwolić {pf. v.}
 

Synonyms

Synonyms (English) for "consent":

 

Similar translations

Similar translations for "consent" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "consent" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

And all the elders and all the people said unto him, Hearken thou not, neither consent.

I rzekli do niego oni wszyscy starsi, i wszystek lud: Nie słuchaj ani przyzwalaj.

Europe can never consent to a new partitioning of the continent, to a new Yalta Agreement.

Europa nie może zgodzić się na nowy podział kontynentu, na nową Jałtę.

But if what I would not, that I do, I consent unto the law that it is good.

A jeźli czego nie chcę, to czynię, przyzwalam zakonowi, że dobry jest.

It has to ratify this agreement and if consent is refused, there is simply no agreement at all.

Musi on ratyfikować porozumienie i jeżeli odmówi, porozumienia po prostu nie ma.

And when they asked him to abide a longer time, he consented not;

A gdy go oni prosili, aby u nich przez dłuższy czas zamieszkał, nie zezwolił;

For these reasons, I consented to and voted in favour of this report.

Z tych względów opowiedziałem się za przedmiotowym sprawozdaniem i głosowałem za jego przyjęciem.

And he consented, and sought opportunity to deliver him unto them in the absence of the multitude.

I obiecał, i szukał sposobnego czasu, aby go im wydał bez rozruchu.

In one system, it is presumed that the deceased donor would have consented to the transplantation.

W ramach pierwszego systemu zakłada się, że zmarły dawca zgodziłby się na przeszczep.

However, when production started, the government and the local authorities withdrew their consent.

Rozpoczęła się produkcja, rząd, władze lokalne się wycofały.

I would like to make this statement now with your consent.

Pozwólcie państwo, że teraz wygłoszę to oświadczenie.

The electoral commissioner declared, with the consent of the parties, to run an unprecedented second re-run.

Komisja wyborcza zdecydowała, w porozumieniu z partiami o przeprowadzeniu bezprecedensowej dogrywki.

I therefore believe that Parliament should consent to the EU-Canada Air Transport Agreement.

Uważam zatem, że Parlament powinien zgodzić się na zawarcie umowy o transporcie lotniczym między UE a Kanadą.

The Council and the Commission have not consented to reconsider their position on the matter of on-call time.

Rada i Komisja nie zgodziły się ponownie rozważyć swojego stanowiska dotyczącego sprawy dyżuru.

In terms of the content of the resolution, Parliament has to consent to this agreement before it can be ratified.

Jeżeli chodzi o treść rezolucji, Parlament musi zatwierdzić tę umowę, zanim będzie ona mogła zostać ratyfikowana.

Consents to the conclusion of the agreement; 2.

218 ust. 6, drugi akapit, lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C7-0183/2010), uwzględniając art.

Those rules shall require the consent of the Council.

Regulamin ten wymaga zatwierdzenia przez Radę.

The Rules shall be subject to the consent of the Council.

Regulamin ten wymaga zatwierdzenia przez Radę.

Those Rules shall require the consent of the Council.6.

Regulamin podlega zatwierdzeniu przez Radę.6.

Otherwise they will not consent to donation.

W przeciwnym razie nie zgodzą się na oddanie narządów.

And they all with one [consent] began to make excuse.

I poczęli się wszyscy jednostajnie wymawiać.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

Moreover bab.la provides the Czech-English dictionary for more translations.