Meet bab.la's mascot Joppe on Facebook

English-Polish translation for "consent"

 

"consent" Polish translation

Results: 1-34 of 243

consent {noun}

consent {noun} (also: accordance, acquiescence, keeping, agreement)

zgoda {f}

The consent does not concern specific measures implementing enhanced cooperation.

Zgoda nie dotyczy konkretnych środków realizacji wzmocnionej współpracy.

However, this option could only be envisaged with the explicit consent of the Arab League.

Tę opcję można jednak brać pod uwagę tylko za wyraźną zgodą Ligi Arabskiej.

In fact, with the rapporteur's consent, I will table an oral amendment on this matter tomorrow.

Zamierzam jutro, za zgodą pani poseł sprawozdawczyni, przedstawić ustną poprawkę w tej sprawie.

To be adopted, it requires unanimity in the Council and the consent of the European Parliament.

W celu ich przyjęcia konieczna jest jednogłośna decyzja Rady i zgoda Parlamentu Europejskiego.

According to my fellow Member who spoke about Scotland, presumed consent solves the problem.

Według mojej koleżanki posłanki, która opowiadała o Szkocji, domniemana zgoda rozwiązuje problem.

consent {noun} (also: acquiescence)

The Indian authorities have failed to take action, thus indicating consent to the escalating terrorist attacks.

Władze tego kraju wykazały bezczynność wskazującą na przyzwolenie wobec nasilających się aktów terroru.

Meanwhile, a competing project which by-passes the Caucasus countries - the Russian South Stream pipeline - is being given tacit consent for its construction.

Tymczasem konkurencyjny projekt omijający państwa Kaukazu - rosyjski gazociąg South Stream - dostaje ciche przyzwolenie na budowę.

In particular, we ask that the consent of victims to their exploitation be considered irrelevant, in view of the high level of blackmail involved in these circumstances.

Zabiegamy szczególnie o to, by przyzwolenie ofiar na wykorzystywanie nie miało w żadnym wypadku znaczenia, w związku z silnym szantażem stosowanym w tych okolicznościach.

to consent {verb}

to consent [consented|consented] (to sth) {vb} (also: to agree)

wyrazić zgodę (na coś) {vb}

As you know, the Commission must consent to the Council's decision on the creation of the service.

Jak państwo wiedzą, Komisja musi wyrazić zgodę na decyzję Rady dotyczącą utworzenia tej służby.

Moreover, the European Parliament will have to give its consent to the ACTA Treaty prior to its entry force in the EU.

Ponadto Parlament Europejski będzie musiał wyrazić zgodę na wejście umowy ACTA w życie w UE.

Parliament is entitled to give its consent to the conclusion of this agreement in accordance with Rule 81 of the Rules of Procedure.

Na podstawie art. 81 Regulaminu, Parlament ma prawo wyrazić zgodę na zawarcie tej umowy.

Under Article 218(6)(a) of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), Parliament now has to give its prior consent to the conclusion of an agreement.

218 ust. 6) lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), Parlament musi wyrazić zgodę na zawarcie umowy.

Finally, as has already been mentioned here, we in the European Parliament have a responsibility for these issues, as we have to give our consent to all these agreements.

Wreszcie, o czym tu już wspomniano, jako Parlament Europejski jesteśmy odpowiedzialni za te zagadnienia, ponieważ musimy wyrazić zgodę na wszelkie takie porozumienia.

to consent [consented|consented] {vb} (also: to accede, to agree, to meet, to go along with)

How can you consent to telephone operators cutting off the only means of contact for people in this disaster zone?

Jak można zgadzać się na odcinanie ludziom z obszaru awarii jedynych środków kontaktu przez operatorów telefonii ?

Newcomers are currently demanding ever increasing rights, and the traditional peoples of Europe have to consent to all of it along with the destruction of traditions that go back many centuries.

Dziś przybysze domagają się coraz to nowych praw a tradycyjna ludność Europy ma zgadzać się na wszystko wraz z niszczeniem wielowiekowej tradycji.

It's like a consenting intellectual S&M activity.

Zgadzamy się na takie intelektualne sado-maso.

to consent [consented|consented] {vb} (also: to agree, to consent to)

przystać {vb}

The EU cannot give its consent to this until every detail pertaining to the security of the data being transferred between the parties involved is clarified.

UE nie może przystać na to porozumienie, dopóki nie zostanie wyjaśniony każdy szczegół związany z bezpieczeństwem danych przekazywanych pomiędzy stronami.

to consent [consented|consented] {vb} (also: to assent)

 

Synonyms

Synonyms (English) for "consent":

 

Similar translations

Similar translations for "consent" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "consent" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

This liability cannot be excluded or limited without the creditor’s consent.

Odpowiedzialności tej nie można bez zgody wierzyciela wyłączyć ani ograniczyć.

The candidates have informed me that they consent to their nomination as candidates.

Kandydaci poinformowali mnie, że zgadzają się na nominowanie ich jako kandydatów.

I would, however, like to assure you that we will never grant our consent.

Chciałbym jednak zapewnić, że z naszej strony takiej zgody nigdy nie będzie.

And all the elders and all the people said unto him, Hearken thou not, neither consent.

I rzekli do niego oni wszyscy starsi, i wszystek lud: Nie słuchaj ani przyzwalaj.

The agreement will become definitive once the European Parliament has given its consent.

Porozumienie stanie się ostateczne, jeżeli zatwierdzi je Parlament Europejski.

Thirdly, the rules relating to the period of validity of explicit consent are clarified.

Po trzecie przepisy dotyczące terminu ważności wyraźnej zgody zostały uściślone.

We have made that decision because we know that the people would withhold their consent.

Podjęliśmy tę decyzję ponieważ wiemy, że obywatele nie wyraziliby zgody.

But if what I would not, that I do, I consent unto the law that it is good.

A jeźli czego nie chcę, to czynię, przyzwalam zakonowi, że dobry jest.

Europe can never consent to a new partitioning of the continent, to a new Yalta Agreement.

Europa nie może zgodzić się na nowy podział kontynentu, na nową Jałtę.

Outside this framework, it will not be possible to obtain our consent.

Poza tak wyznaczonymi ramami uzyskanie naszej zgody nie będzie możliwe.

For this reason, my group will give its consent to enhanced cooperation.

Z tego względu moje ugrupowanie wyrazi zgodę na wzmocnioną współpracę.

I don't want to say five-year-olds should be allowed to consent to sex or consent to marry.

Nie twierdzę, że pięciolatkowi można pozwolić na uprawianie seksu albo zawarcie małżeństwa.

However, its final adoption by the Council requires the consent of the European Parliament.

Jej ostateczne przyjęcie przez Radę wymaga jednak zgody Parlamentu Europejskiego.

When European citizens use Twitter, they express their consent to Twitter's privacy policy.

Kiedy obywatele europejscy korzystają z Twittera, wyrażają zgodę na jego politykę prywatności.

If the EU wants more power, it must ask the consent of the governed.

Jeżeli Unia Europejska chce większych uprawnień, musi zwrócić się o zgodę do swoich obywateli.

And when they asked him to abide a longer time, he consented not;

A gdy go oni prosili, aby u nich przez dłuższy czas zamieszkał, nie zezwolił;

It has to ratify this agreement and if consent is refused, there is simply no agreement at all.

Musi on ratyfikować porozumienie i jeżeli odmówi, porozumienia po prostu nie ma.

So refusal of consent risks leading to both a data protection gap and a security gap.

Tak więc odmowa zgody grozi zarówno powstaniem luki w ochronie danych, jak i luki bezpieczeństwa.

And he consented, and sought opportunity to deliver him unto them in the absence of the multitude.

I obiecał, i szukał sposobnego czasu, aby go im wydał bez rozruchu.

Some countries, on the other hand, require explicit consent.

Z kolei w innych krajach wymaga się zgody wyrażonej w jednoznaczny sposób.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: callout, stick insect, drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician

Similar words

Moreover bab.la provides the English-Norwegian dictionary for more translations.