Daily language articles on LexioPhiles

English-Polish translation for "contaminant"

 

"contaminant" Polish translation

Results: 1-12 of 12

contaminant {noun}

Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "contaminant":

 

Context sentences

Context sentences for "contaminant" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

That is the only way to prevent further adulteration and dilution of contaminants.

To jedyny sposób, aby zapobiec dalszemu obniżaniu zawartości i rozcieńczaniu zanieczyszczeń.

It's the number one contaminant of groundwater, drinking water, rain water.

Największy zanieczyszczacz wody podziemnej, pitnej i deszczówki.

It's a river that carries with it all the things that rivers tend to carry these days: chemical contaminants, pesticide runoff.

To rzeka, w której znajduje się wszystko, co dziś może znajdować się w rzekach: zanieczyszczenia chemiczne, resztki pestycydów.

And here's a map of that condition, showing the contaminants in yellow and green, exacerbated by this new flow of storm-surge and sea-level rise.

Oto mapa tego stanu, zanieczyszczenia na żółto i zielono, drażnione tym nowym pływem, zalew sztormowy oraz poziom morza się podnosi.

So a couple of years ago, we had a scandal which killed about 80 people around the world, because of contaminants that crept into the heparin supply chain.

Kilka lat temu wybuchł skandal, który zabił około 80 ludzi na świecie, z powodu zanieczyszczającej substancji, która dostała się do łańcucha dostaw heparyny.

In part, amphibians are good indicators and more sensitive because they don't have protection from contaminants in the water -- no eggshells, no membranes and no placenta.

Płazy to dobry wskaźnik, wrażliwszy, w wodzie nie mają ochrony przed zanieczyszczeniami, nie mają skorup, błon ani łożysk. ~~~ nie mają skorup, błon ani łożysk.

We see in our material flows that car steels don't become car steel again because of the contaminants of the coatings -- bismuth, antimony, copper and so on.

Widzimy w naszym przepływie materiałów, że stal samochodowa nie staje się ponownie stalą samochodową, ze względu na zanieczyszczenie powłoki... bizmut, antymon, miedź itp.

After immense pressure on this subject, the EU Commission has approved four more varieties of GM maize that they regard as a safe contaminant.

Po ogromnych naciskach w związku z tą kwestią Komisja UE zatwierdziła cztery dalsze odmiany zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy, uznając obciążające je zanieczyszczenia za bezpieczne.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: pipeline, pipeline, pipeline, vent, vent

Similar words

Moreover bab.la provides the German-English dictionary for more translations.