How to write a letter in Polish

English-Polish translation for "derivative"

 

"derivative" Polish translation

Results: 1-38 of 119

derivative {noun}

derivative {noun} [math.]

pochodna {f} [math.]

The vial stopper contains dry natural rubber (a derivative of latex).

Gumowy korek fiolki zawiera suchą, naturalną gumę (pochodną lateksu).

th The needle cover of the pre-filled pen contains dry natural rubber (a derivative of latex).

Osłonka na igłę w półautomatycznym wstrzykiwaczu zawiera suchą, naturalną gumę (pochodną t uk

The needle cover of the pre-filled syringe contains dry natural rubber (a derivative of latex).

Osłonka na igłę w ampułko- strzykawce zawiera suchą, naturalną gumę (pochodną lateksu).

The most abundant metabolite is a monohydroxylated derivative.

Metabolitem występującym w największej ilości jest pochodna jedno - hydroksylowa.

The needle cover of the pre-filled pen contains dry natural rubber (a derivative of latex).

Osłonka na igłę w półautomatycznym wstrzykiwaczu zawiera suchą, naturalną gumę (pochodną lateksu).

derivative {noun} [ling.] (also: derived word)

derywat {m} [ling.]

Why, in spite of corresponding warnings, was action not taken when derivatives crept in.

Dlaczego, pomimo odpowiednich ostrzeżeń, nie podjęto działania, kiedy po cichu pojawiły się instrumenty pochodne (derywaty).

Finally, we have to organise clearing houses for derivatives and credit default swaps.

Wreszcie, musimy organizować instytucje rozliczeniowe ds. derywatów i instrumentów pochodnych służących przenoszeniu ryzyka kredytowego (ang. credit default swap).

derivative {noun}

derivative {adjective}

derivative {adj.}

pochodna {adj. f}

derivative {adj.}

pochodne {adj. n}

The metabolites identified in urine are three phenolic derivatives, one ureido-derivative and unchanged riluzole.

Metabolity zidentyfikowane w moczu to trzy pochodne fenolowe, jedna ureidopochodna i nie zmieniony ryluzol.

The principal urinary metabolites were glucuronide products derived from leflunomide (mainly in 0 to 24 hour samples) and an oxanilic acid derivative of A771726.

Główne metabolity wydalane w moczu to glukuronidowe produkty pochodne leflunomidu (oznaczane w próbkach pobieranych od czasu 0 do 24 godzin) oraz pochodne A771726.

derivative {adj.} (also: derivate, derived)

pochodny {adj. m}

derivative (style) {adj.} [pej.] (also: derivate)

zapożyczony {adj. m}

derivative (style) {adj.} [pej.] (also: imitative, derivate, ectypal)

naśladowczy {adj. m}

derivative {adj.} [ling.] (also: derivate)

derywowany {adj. m} [ling.]
 

Synonyms

Synonyms (English) for "derivative":

 

Similar translations

Similar translations for "derivative" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "derivative" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Glimepiride may either potentiate or weaken the effects of coumarin derivatives.

Glimepiryd może zarówno nasilać, jak i osłabiać działanie pochodnych kumaryny.

Glimepiride may either potentiate or weaken the effects of coumarin derivatives.

Glimepiryd może zarówno nasilać jak i osłabiać działanie pochodnych kumaryny.

The "overall nickel" and "nickel derivative products" content was therefore analysed.

Z tego powodu przeanalizowano zawartość niklu ogółem oraz jego związków.

Inflation is actually stimulated by derivative financial market products.

Produkty rynku finansowych instrumentów pochodnych stymulują inflację.

In this connection, I also wish to point to the debate on derivatives.

W tym kontekście pragnę również zwrócić uwagę na debatę w sprawie instrumentów pochodnych.

Many of their management funds irresponsibly stuffed themselves with derivative products.

Duża liczba funduszy zarządzających nieodpowiedzialnie zajęła się instrumentami pochodnymi.

Meloxicam is metabolised to an alcohol, an acid derivative and to several polar metabolites.

Wykazano, że wszystkie główne metabolity są farmakologicznie nie aktywne.

Less than one thousandth of global CDS derivatives relate to Greece.

Do Grecji odnosi się mniej niż jedna tysięczna światowych instrumentów pochodnych CDS.

Meloxicam is metabolised to an alcohol, an acid derivative and to several polar metabolites.

/ 125 metabolizowany jest do alkoholu, do pochodnych kwasów i do kilku metabolitów polarnych.

phenothiazine derivatives (used to treat psychiatric disorders),

estrogeny i progestageny (takie jak leki antykoncepcyjne stosowane do kontroli urodzeń),

hypersensitivity to the active substance, other carbamate derivatives or to any of the excipients

nadwrażliwością na substancję czynną, inne karbaminiany lub na którąkolwiek substancję

Meloxicam is metabolised to an alcohol, an acid derivative and to several polar metabolites.

Meloksykam metabolizowany jest do alkoholu, do pochodnych kwasów i do kilku metabolitów polarnych.

Meloxicam is metabolised to an alcohol, an acid derivative and to several polar metabolites.

Meloksykam jest metabolizowany do alkoholu, pochodnych kwasowych i do kilku polarnych metabolitów.

Meloxicam is metabolised to an alcohol, an acid derivative and to several polar metabolites.

Meloksykam jest metabolizowany do alkoholu, do pochodnych kwasów i do kilku polarnych metabolitów.

You cannot link derivatives and pension funds, just like that.

Nie da się ot tak sobie połączyć instrumentów pochodnych i funduszy emerytalnych.

patients with a hypersensitivity to ciprofloxacin, chinolin carboxylic acid derivatives or to any of

u pacjentów z nadwrażliwością na cyprofloksacynę, chemioterapeutyki z grupy

These findings are expected effects of fluoropyrimidine derivatives.

Skutki te przypisuje się pochodnym fluoropirymidynowym.

The other was treating the patients with quinine, or quinine derivatives.

Drugim, podawanie pacjentom chininy lub jej pochodnych.

If you've got malaria, we give you quinine or some derivative of it.

Jest to podstawowa rzecz, jakiej lekarze są nauczeni.

r alkaloid derivatives could lead to severe vasoconstriction (“ ergotism”) with possibly necrosis of the

przyczyną silnego zwężenia naczyń (“ zatrucia sporyszem ”) z ewentualną groźbą wystąpienia martwicy kończyn.
 

Forum results

"derivative" translation - forum results

 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

Have a look at the English-Swedish dictionary by bab.la.