Search for the most beautiful word
Sardinia
echelons

VOTE NOW

English-Polish translation for "device"

 

"device" Polish translation

Results: 1-32 of 614

device {noun}

device {noun} (also: appliance, installation, equipment, contrivance)

So the device that you see is a 14-channel, high-fidelity EEG acquisition system.

Urządzenie, które widzicie jest 14-kanałowym, wysoko czułym rejestrującym systemem EEG.

The device will start to deliver a dose of fentanyl over about 10 minutes.

Urządzenie rozpocznie dostarczanie dawki fentanylu trwa około 10 minut.

Then you saw what that device looked like, that the woman was using to fix her migraines?

Widzieliście to urządzenie, którego kobieta używała do usuwania migren?

It's a fast, cheap device that answers an important question: Is this water contaminated?

Urządzenie jest szybkie i tanie i odpowiada na ważne pytanie: Czy ta woda jest skażona?

An application device and appropriate accessory tips are supplied separately.

Oddzielnie dostarczane jest urządzenie do aplikacji oraz odpowiednie dodatkowe zakończenia.

device {noun} [IT]

urządzenie {n} [IT]

device {noun} [fig.] (also: manner, way, mode, line)

sposób {m}

So what you've done is to take a technology, which is available everywhere, make a device, which is extremely cheap, and make it in such a fashion that it is very, very reliable.

Więc polega to na użyciu powszechnie dostępnej technologii żeby zbudować niezwykle tanie urządzenie i zrobić to w taki sposób by było bardzo, ale to bardzo niezawodne.

One could say that a helicopter does pretty much what the hummingbird does, and gets around in much the same way, and it's true, but a helicopter is a very complex device.

Ktoś może powiedzieć, że przecież helikopter robi dokładnie to samo co koliber, i przemieszcza się w bardzo podobny sposób, to prawda ale helikopter jest bardzo złożonym pojazdem.

So many of these devices really kind of focus on the ways in which we relate to ourselves.

Wiele z tych urządzeń koncentruje się na sposobie w jaki odnosimy się do siebie.

And I like to make devices that play with the ways that we relate and communicate.

Lubię budować urządzenia, który bawią się sposobem w jaki komunikujemy się i odnosimy do siebie.

I voted in favour of this report because it proposes interesting ways of achieving the imperative objective of increasing consistency between these devices.

Głosowałam za przyjęciem tego sprawozdania, ponieważ zaproponowano w nim interesujące sposoby realizacji nadrzędnego celu, jakim jest zwiększenie spójności między tymi instrumentami.

device {noun} [econ.]

mechanizm {m} [econ.]

Here it is with the electrochromatic cloaking device engaged.

To się dzieje, jak się uruchomi mechanizm elektro-chromatyczny.

In fact, they are starting to behave like the device that neurons use to compute, which is called an ion channel.

Zaczynają zachowywać się jak mechanizm wykorzystywany do obliczeń w neuronach, nazywany kanałem jonowym.

This is the device by which the United Kingdom pays only an unacceptable net contribution instead of an outrageous net contribution.

Jest to mechanizm, dzięki któremu Wielka Brytania, zamiast skandalicznie wysokiego wkładu netto, płaci jedynie gorsząco wysoki wkład netto.

device {noun} (also: apparatus, agent, means, tool)

Do not use if the BAXJECT II device, its sterile barrier system or its packaging is damaged or

Nie należy stosować jeśli przyrząd BAXJECT II, jego system zabezpieczenia sterylności lub

Each pack also contains a device for reconstitution (BAXJECT II).

Każde opakowanie zawiera również przyrząd do rozpuszczenia preparatu (BAXJECT II).

the Omnitrope Pen 10, an injection device specifically developed

przyrząd do wstrzyknięć Omnitrope Pen 10 opracowany specjalnie

the Omnitrope Pen 5, an injection device specifically developed for

przyrząd do wstrzyknięć Omnitrope Pen 5, opracowany specjalnie

the Omnitrope Pen L, an injection device specifically developed for

przyrząd do wstrzyknięć Omnitrope Pen L, opracowany specjalnie

device {noun} [lit.]

środek wyrazu {m} [lit.]
 

Synonyms

Synonyms (English) for "device":

 

Similar translations

Similar translations for "device" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "device" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

As the needle protection device is pressed, the needle is firmly engaged into it.

W czasie naciskania urządzenia chroniącego igłę, igła mocno się w nim zagłębi.

I was creating commitment devices of my own long before I knew what they were.

Tworzyłem własne narzędzia zobowiązujące na długo przed dowiedzeniem się, czym są.

Setting the device for the correct concentration of nitric oxide to be administered

nastawienie urządzenia na właściwe stężenie tlenku azotu stosowanego do inhalacji

You can save parameter values in a template that can be applied on several devices.

Wartości parametrów można zapisać w szablonie i zastosować do kilku urządzeń.

Visually confirm that the needle is fully engaged into the needle protection device.

Sprawdzić wzrokowo, że igła całkowicie zagłębiła się w urządzeniu ochronnym igły.

Visually confirm that the needle is fully engaged into the needle protection device.

Sprawdzić wzrokowo, czy igła całkowicie zagłębiła się w urządzeniu ochronnym igły.

The bottom of the device is covered by a protective film that is removed before use.

Spodnia część urządzenia pokryta jest folią ochronną, którą usuwa się przed użyciem.

In the center of this device we made 16 megawatts of fusion power in 1997.

W środku tego urządzenia wyprodukowaliśmy energię równą 16 megawatów w 1997 roku.

The Docs app includes a widget that you can place on your device's home screen.

Aplikacja Dokumenty zawiera widżet, który można umieścić na ekranie głównym urządzenia.

And the most common of these is in a device that looks like the thing on the left.

Testy te to zazwyczaj urządzenia, które wyglądają jak przedmiot po lewej.

Package size 2 vials + 1 infusion set + 2 transfer devices + 1 short catheter

fiolki + 1 zestaw do infuzji + 2 urządzenia transferowe + 1 krótki cewnik

So instead of wearing these kludgy devices, we can put on a simple patch.

Więc zamiast noszenia tych topornych urządzeń można założyć prostą opaskę.

This also applies to solutions used to flush butterfly and other devices.

Dotyczy to również roztworów stosowanych do przepłukiwania wenflonów i innych urządzeń.

(3) Remove the needle cover and insert the needle through the rubber seal of the device.

(3) Zdjąć osłonę z igły i wprowadzić igłę przez gumowy korek urządzenia.

TK: So we're really excited, because now we're getting to a clinically practical device.

Jesteśmy podekscytowani, bo dysponujemy klinicznie przydatnym urządzeniem.

Users with iOS4+ are able to install the Google Mail iOS app on their device.

Użytkownicy iOS4+ mogą zainstalować tę aplikację na swoich urządzeniach.

vials 2 prefilled syringes 2 reconstitution devices and 2 needles 19 G l

fiolki 2 ampułkostrzykawki 2 przyrządy do przygotowania roztworu i 2 igły 19 G 1

You can create and edit your Google document on specific mobile devices.

Dokumenty Google można tworzyć i edytować na określonych urządzeniach przenośnych.

It can take up to 15 seconds for open tabs to refresh on other devices.

Odświeżenie kart otwartych na innych urządzeniach może zająć do 15 sekund.

Connect the oral applicator into the transfer adapter by pushing it firmly on this device.

Połączyć doustny aplikator z łącznikiem poprzez mocne dociśnięcie ku dołowi łącznika.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: sckn goo.gl/GLiz7o, executive summary, underrated, to withdraw a bill, bill

Similar words

More translations in the bab.la Korean-English dictionary.