Daily language articles on LexioPhiles

English-Polish translation for "device"

 

"device" Polish translation

Results: 1-32 of 626

device {noun}

device {noun} [IT]

urządzenie {n} [IT]

Each device works for 24 hours from your first dose and contains 80 doses.

Każde urządzenie działa przez 24 godziny od podania pierwszej dawki i zawiera 80 dawek.

So the device that you see is a 14-channel, high-fidelity EEG acquisition system.

Urządzenie, które widzicie jest 14-kanałowym, wysoko czułym rejestrującym systemem EEG.

The device will start to deliver a dose of fentanyl over about 10 minutes.

Urządzenie rozpocznie dostarczanie dawki fentanylu trwa około 10 minut.

Then you saw what that device looked like, that the woman was using to fix her migraines?

Widzieliście to urządzenie, którego kobieta używała do usuwania migren?

It's a fast, cheap device that answers an important question: Is this water contaminated?

Urządzenie jest szybkie i tanie i odpowiada na ważne pytanie: Czy ta woda jest skażona?

device {noun} (also: appliance, installation, equipment, contrivance)

device {noun} [fig.] (also: manner, way, mode, line)

sposób {m}

This is dissolved with the contents of the accompanying solvent ampoule by means of a reconstitution and withdrawal device according to the instructions given below.

Liofilizat jest rozpuszczany w rozpuszczalniku zawartym w załączonej ampułce, przy użyciu załączonego sprzętu w sposób opisany w poniższej instrukcji.

We've been able to engineer viruses to pick up carbon nanotubes and then grow titanium dioxide around them -- and use as a way of getting electrons through the device.

Sprawiliśmy że wirusy zaczęły wychwytywać nanorurki węglowe a następnie otaczać je dwutlenkiem tytanu - w ten sposób sprawiając że elektrony przechodziły przez urządzenie.

So what you've done is to take a technology, which is available everywhere, make a device, which is extremely cheap, and make it in such a fashion that it is very, very reliable.

Więc polega to na użyciu powszechnie dostępnej technologii żeby zbudować niezwykle tanie urządzenie i zrobić to w taki sposób by było bardzo, ale to bardzo niezawodne.

One could say that a helicopter does pretty much what the hummingbird does, and gets around in much the same way, and it's true, but a helicopter is a very complex device.

Ktoś może powiedzieć, że przecież helikopter robi dokładnie to samo co koliber, i przemieszcza się w bardzo podobny sposób, to prawda ale helikopter jest bardzo złożonym pojazdem.

So many of these devices really kind of focus on the ways in which we relate to ourselves.

Wiele z tych urządzeń koncentruje się na sposobie w jaki odnosimy się do siebie.

device {noun} [econ.]

mechanizm {m} [econ.]

Here it is with the electrochromatic cloaking device engaged.

To się dzieje, jak się uruchomi mechanizm elektro-chromatyczny.

In fact, they are starting to behave like the device that neurons use to compute, which is called an ion channel.

Zaczynają zachowywać się jak mechanizm wykorzystywany do obliczeń w neuronach, nazywany kanałem jonowym.

This is the device by which the United Kingdom pays only an unacceptable net contribution instead of an outrageous net contribution.

Jest to mechanizm, dzięki któremu Wielka Brytania, zamiast skandalicznie wysokiego wkładu netto, płaci jedynie gorsząco wysoki wkład netto.

device {noun} (also: apparatus, agent, means, tool)

For reconstitution use only the sterilised water for injections and the reconstitution device

Do odtwarzania preparatu należy stosować wyłącznie jałową wodę do wstrzykiwań i przyrząd

Do not use if the BAXJECT II device, its sterile barrier system or its packaging is damaged or

Nie należy stosować jeśli przyrząd BAXJECT II, jego system zabezpieczenia sterylności lub

Each pack also contains a device for reconstitution (BAXJECT II).

Każde opakowanie zawiera również przyrząd do rozpuszczenia preparatu (BAXJECT II).

the Omnitrope Pen 10, an injection device specifically developed

przyrząd do wstrzyknięć Omnitrope Pen 10 opracowany specjalnie

the Omnitrope Pen 5, an injection device specifically developed for

przyrząd do wstrzyknięć Omnitrope Pen 5, opracowany specjalnie

device {noun} [lit.]

środek wyrazu {m} [lit.]
 

Synonyms

Synonyms (English) for "device":

 

Similar translations

Similar translations for "device" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "device" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

As the needle protection device is pressed, the needle is firmly engaged into it.

W czasie naciskania urządzenia chroniącego, igłę, igła mocno się w nim zagłębia.

As the needle protection device is pressed, the needle is firmly engaged into it.

W czasie naciskania urządzenia chroniącego igłę, igła mocno się w nim zagłębi.

I was creating commitment devices of my own long before I knew what they were.

Tworzyłem własne narzędzia zobowiązujące na długo przed dowiedzeniem się, czym są.

He that is soon angry will deal foolishly; And a man of wicked devices is hated.

Porywczy człowiek dopuszcza się głupstwa, a mąż złych myśli w nienawiści bywa.

Setting the device for the correct concentration of nitric oxide to be administered

nastawienie urządzenia na właściwe stężenie tlenku azotu stosowanego do inhalacji

You can save parameter values in a template that can be applied on several devices.

Wartości parametrów można zapisać w szablonie i zastosować do kilku urządzeń.

Visually confirm that the needle is fully engaged into the needle protection device.

Sprawdzić wzrokowo, że igła całkowicie zagłębiła się w urządzeniu ochronnym igły.

Visually confirm that the needle is fully engaged into the needle protection device.

Sprawdzić wzrokowo, czy igła całkowicie zagłębiła się w urządzeniu ochronnym igły.

The bottom of the device is covered by a protective film that is removed before use.

Spodnia część urządzenia pokryta jest folią ochronną, którą usuwa się przed użyciem.

And these devices are getting smaller and going into more and more of these patients.

I te urządzenia zmniejszają się i docierają do coraz większej liczby tych pacjentów.

In the center of this device we made 16 megawatts of fusion power in 1997.

W środku tego urządzenia wyprodukowaliśmy energię równą 16 megawatów w 1997 roku.

The Docs app includes a widget that you can place on your device's home screen.

Aplikacja Dokumenty zawiera widżet, który można umieścić na ekranie głównym urządzenia.

And the most common of these is in a device that looks like the thing on the left.

Testy te to zazwyczaj urządzenia, które wyglądają jak przedmiot po lewej.

Package size 2 vials + 1 infusion set + 2 transfer devices + 1 short catheter

fiolki + 1 zestaw do infuzji + 2 urządzenia transferowe + 1 krótki cewnik

So instead of wearing these kludgy devices, we can put on a simple patch.

Więc zamiast noszenia tych topornych urządzeń można założyć prostą opaskę.

This also applies to solutions used to flush butterfly and other devices.

Dotyczy to również roztworów stosowanych do przepłukiwania wenflonów i innych urządzeń.

(3) Remove the needle cover and insert the needle through the rubber seal of the device.

(3) Zdjąć osłonę z igły i wprowadzić igłę przez gumowy korek urządzenia.

TK: So we're really excited, because now we're getting to a clinically practical device.

Jesteśmy podekscytowani, bo dysponujemy klinicznie przydatnym urządzeniem.

Users with iOS4+ are able to install the Google Mail iOS app on their device.

Użytkownicy iOS4+ mogą zainstalować tę aplikację na swoich urządzeniach.

vials 2 prefilled syringes 2 reconstitution devices and 2 needles 19 G l

fiolki 2 ampułkostrzykawki 2 przyrządy do przygotowania roztworu i 2 igły 19 G 1
 

Forum results

"device" translation - forum results

 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: advance, bottom line, bottom line, bottom line, paradigm

Similar words

More translations in the bab.la Romanian-English dictionary.