English-Polish translation for "device"

EN device Polish translation

device {noun}

EN device
play_circle_outline
{noun}

  1. general
  2. economics
  3. IT
  4. literature
  5. figurative

1. general

device (also: appliance, contraption, contrivance, equipment)
An application device and appropriate accessory tips are supplied separately.
Oddzielnie dostarczane jest urządzenie do aplikacji oraz odpowiednie dodatkowe zakończenia.
The device will start to deliver a dose of fentanyl over about 10 minutes.
Urządzenie rozpocznie dostarczanie dawki fentanylu trwa około 10 minut.
This is a fantastic device which is only beginning to be tapped.
To fantastyczne urządzenie, które dopiero zaczynamy w pełni wykorzystywać.
device (also: agent, apparatus, appliance, instrument)
Each pack also contains a device for reconstitution (BAXJECT II).
Każde opakowanie zawiera również przyrząd do rozpuszczenia preparatu (BAXJECT II).
the Omnitrope Pen 5, an injection device specifically developed for
przyrząd do wstrzyknięć Omnitrope Pen 5, opracowany specjalnie
the Omnitrope Pen L, an injection device specifically developed for
przyrząd do wstrzyknięć Omnitrope Pen L, opracowany specjalnie

2. economics

device
Here it is with the electrochromatic cloaking device engaged.
To się dzieje, jak się uruchomi mechanizm elektro-chromatyczny.
In fact, they are starting to behave like the device that neurons use to compute, which is called an ion channel.
Zaczynają zachowywać się jak mechanizm wykorzystywany do obliczeń w neuronach, nazywany kanałem jonowym.
This is the device by which the United Kingdom pays only an unacceptable net contribution instead of an outrageous net contribution.
Jest to mechanizm, dzięki któremu Wielka Brytania, zamiast skandalicznie wysokiego wkładu netto, płaci jedynie gorsząco wysoki wkład netto.

3. IT

An application device and appropriate accessory tips are supplied separately.
Oddzielnie dostarczane jest urządzenie do aplikacji oraz odpowiednie dodatkowe zakończenia.
The device will start to deliver a dose of fentanyl over about 10 minutes.
Urządzenie rozpocznie dostarczanie dawki fentanylu trwa około 10 minut.
This is a fantastic device which is only beginning to be tapped.
To fantastyczne urządzenie, które dopiero zaczynamy w pełni wykorzystywać.

4. literature

5. figurative

device (also: approach, line, mean, mode)
Depending on the type of mobile device you have, you may be able to access Google Mail up to three different ways:
Zależnie od typu posiadanego urządzenia przenośnego, są trzy sposoby uzyskiwania dostępu do Google Maila:
I talked before about the use of devices to dramatically change the way we treat disease.
Mówiłem wcześniej o wykorzystaniu urządzeń do tego, aby znacząco zmienić sposób leczenia choroby.
The citizens' initiative is a tremendous device for successfully unleashing a genuine European debate in civil society.
Inicjatywa obywatelska jest wspaniałym sposobem na pomyślne zainspirowanie prawdziwie europejskiej debaty wśród społeczeństwa obywatelskiego.

Synonyms (English) for "device":

device

Context sentences for "device" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEnhanced System Device Interface
udoskonalony interfejs urządzeń systemowych
EnglishGraphical Device Interface
EnglishGraphical Device Interface
EnglishVirtual Device Driver
EnglishAs the needle protection device is pressed, the needle is firmly engaged into it.
W czasie naciskania urządzenia chroniącego igłę, igła mocno się w nim zagłębi.
EnglishSetting the device for the correct concentration of nitric oxide to be administered
nastawienie urządzenia na właściwe stężenie tlenku azotu stosowanego do inhalacji
EnglishVisually confirm that the needle is fully engaged into the needle protection device.
Sprawdzić wzrokowo, że igła całkowicie zagłębiła się w urządzeniu ochronnym igły.
EnglishVisually confirm that the needle is fully engaged into the needle protection device.
Sprawdzić wzrokowo, czy igła całkowicie zagłębiła się w urządzeniu ochronnym igły.
EnglishIn the center of this device we made 16 megawatts of fusion power in 1997.
W środku tego urządzenia wyprodukowaliśmy energię równą 16 megawatów w 1997 roku.
EnglishThe Docs app includes a widget that you can place on your device's home screen.
Aplikacja Dokumenty zawiera widżet, który można umieścić na ekranie głównym urządzenia.
EnglishThe bottom of the device is covered by a protective film that is removed before use.
Spodnia część urządzenia pokryta jest folią ochronną, którą usuwa się przed użyciem.
EnglishAnd the most common of these is in a device that looks like the thing on the left.
Testy te to zazwyczaj urządzenia, które wyglądają jak przedmiot po lewej.
EnglishUsers with iOS4+ are able to install the Google Mail iOS app on their device.
Użytkownicy iOS4+ mogą zainstalować tę aplikację na swoich urządzeniach.
EnglishThis device would automatically send the intended person the letter as an email.
Maszyna samoczynnie wysyłała adresatowi polecenie w formie e-maila.
EnglishFor the 250 ml bottle a separate measuring device is placed on the screw cap.
Do butelek 250 ml dołączany jest osobny dozownik nałożony na zakrętkę.
Englishthat the needle is fully engaged into the needle protection device.
Sprawdzić wzrokowo, że igła całkowicie zagłębiła się w urządzeniu ochronnym igły.
EnglishFor the 250 ml bottle a separate measuring device is placed on the screw cap.
Do butelek 250ml dołączany jest osobny dozownik nałożony na zakrętkę.
EnglishTK: So we're really excited, because now we're getting to a clinically practical device.
Jesteśmy podekscytowani, bo dysponujemy klinicznie przydatnym urządzeniem.
EnglishThe first concerns the best technical device for protecting children.
Pierwsze dotyczy tego, jakie rozwiązanie techniczne najlepiej chroni dzieci.
EnglishConnect the oral applicator into the transfer adapter by pushing it firmly on this device.
Połączyć doustny aplikator z łącznikiem poprzez mocne dociśnięcie ku dołowi łącznika.