How to write a CV in Polish

English-Polish translation for "diplomats"

 

"diplomats" Polish translation

Results: 1-22 of 42

diplomats {noun}

diplomats {pl}

dyplomaci {m pl}

Our diplomats in the region have followed the situation in East Jerusalem closely.

Nasi dyplomaci w regionie dokładnie śledzą sytuację we Wschodniej Jerozolimie.

So what national interests will these new EU diplomats and embassies represent?

Zatem jakie interesy krajowe będą reprezentować ci nowi unijni dyplomaci i te ambasady?

National diplomats will have contracts which can last up to a maximum of ten years.

Krajowi dyplomaci będą mieć umowy zawierane maksymalnie na dziesięć lat.

I would therefore prefer to see myself and my constituents represented by Slovak diplomats.

Dlatego wolałabym żeby mnie i moich wyborców reprezentowali słowaccy dyplomaci.

National diplomats will be able to apply for published vacant posts.

Dyplomaci krajowi będą mogli ubiegać się o stanowiska publikowane w ogłoszeniach o naborze.

diplomat {noun}

diplomat {noun}

I was all set to be a diplomat, teacher, doctor -- all laid out.

Miałem już zostać dyplomatą, nauczycielem, lekarzem... Wszystko było gotowe.

And so I decided quite at an early age I wanted to be a diplomat.

Dlatego dość wcześnie zdecydowałem, że chce zostać dyplomatą.

And he turned to me, and he said, "Carne, you have to be very clever to be a diplomat."

Po czym odwrócił się do mnie i powiedział: "Carne, musisz być bardzo mądry, żeby zostać dyplomatą".

I was a single British diplomat in New York City; you can imagine what that might have meant.

Byłem brytyjskim dyplomatą w Nowym Jorku do wzięcia -- możecie sobie wyobrazić, co to mogło oznaczać.

I believe in randomness, and one of the reasons I believe that is because me becoming a diplomat was random.

Wierzę w przypadek, a to między innymi dlatego, że dyplomatą zostałem przez przypadek.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "diplomat":

 

Context sentences

Context sentences for "diplomats" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

This means intervention, cultural events, and also speeches from diplomats.

Chodzi o interwencję, o wydarzenia kulturalne, chodzi także o wypowiedzi dyplomatów.

This is essential. Sometimes we see politicians and diplomats negotiating.

Od czasu do czasu mamy okazję widzieć polityków i dyplomatów przy stole negocjacyjnym.

I do not know what led Hungarian diplomats to demean the symbols of their own history.

Nie wiem, co skłoniło węgierskich dyplomatów do umniejszania symboli własnej historii.

The comments are attributed to United States diplomats and are therefore their responsibility.

Uwagi dotyczą dyplomatów Stanów Zjednoczonych i to oni ponoszą za nie odpowiedzialność.

We, in Slovenia, have had a good experience of working in collaboration with Austrian diplomats.

W Słowenii mamy dobre doświadczenia ze współpracy z dyplomatami austriackimi. Pani komisarz!

You sometimes hear from diplomats that we must not engage in criticising religions other than our own.

Czasem słyszy się z ust dyplomatów, że nie wolno nam krytykować innych religii, niż nasza własna.

The role of former diplomats belongs in the 19th century.

Role poprzednich dyplomatów należą do czasów dziewiętnastowiecznych.

This is one of the assertions Russian diplomats love to make.

To jest jedno z ulubionych zdań rosyjskich dyplomatów.

Only if it recruits diplomats of all, I repeat all, nationalities of the European Union.

Tylko poprzez rekrutację dyplomatów ze wszystkich - powtarzam: wszystkich - narodowości Unii Europejskiej.

We will be bringing together officials and diplomats from the different institutions and all the Member States.

Będziemy poszukiwać urzędników i dyplomatów z różnych instytucji i z wszystkich państw członkowskich.

Rather it should be a select group of eminent scholars, outstanding entrepreneurs, former diplomats and politicians.

Powinna to być raczej wybrana grupa wybitnych naukowców i przedsiębiorców oraz byłych dyplomatów i polityków.

The fact that science is and must remain outside the realm of politics makes scientists trusted diplomats.

Fakt, że nauka pozostaje i musi pozostać poza zakresem kompetencji polityków, czyni z naukowców zaufanych dyplomatów.

Securing a new agreement between the EU and Russia is one of the main challenges facing the European Union's diplomats.

Zawarcie nowej umowy pomiędzy UE a Rosją jest jednym z najważniejszych wyzwań, przed jakimi stoi unijna dyplomacja.

The preferential treatment that has been given up to now to diplomats from the Member States gives us cause for concern.

Dotychczasowe preferencyjne traktowanie dyplomatów z państw członkowskich napełnia nas bowiem obawami.

I would therefore like to ask you, Madam High Representative, to take a sensitive approach to the selection of diplomats.

Dlatego proszę panią, pani wysoka przedstawiciel, o wrażliwość w podejściu do wyboru dyplomatów.

The arguments of the American diplomats were not sufficiently convincing to prevent us from being able to find a solution.

Argumenty dyplomatów amerykańskich nie były wystarczająco przekonujące, abyśmy nie mogli znaleźć rozwiązania.

This is not a matter for diplomats.

To nie jest sprawa dla dyplomatów.

They were not allowed diplomats.

Nie wolno im było zatrudniać dyplomatów.

What will you do to ensure that some of our diplomats think about human rights as a full-time job, every day?

Co Pani zrobi, aby zapewnić, by niektórzy z naszych dyplomatów potraktowali prawa człowieka jako pracę na pełny etat, codziennie?

It is worth remarking that since the 1970s, the Commission has already organised training seminars for more than 5 700 diplomats.

Warto zaznaczyć, że od lat 70. Komisja zorganizowała szkolenia dla ponad 5700 dyplomatów.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: to unchain, to redo, goody, goodies, to textualize

Similar words

DIP · dip-ass · diphenhydramine · diphtheria · diphthong · diplococci · diploma · diplomacy · diplomat · diplomatic · diplomats · dipped · dipper · dippy · dipshit · dipso · dipsomania · dipstick · diptera · dipthong · dipyramidal

In the English-Polish dictionary you will find more translations.