Daily language articles on LexioPhiles

English-Polish translation for "to disband"

 

"to disband" Polish translation

Results: 1-58 of 58

to disband {verb}

to disband [disbanded|disbanded] (association, group) {v.t.} (also: to solve, to resolve, to unbind, to hash out)

rozwiązać {pf. v.}

This is one of the reasons why its Army Council has not been disbanded.

To jeden z powodów, dla których Rada Armii nie została jeszcze rozwiązana.

And I hope that one day armies can be disbanded and humans will find a way of living together without violence and oppression.

Mam nadzieję, że pewnego dnia armie zostaną rozwiązane a ludzie znajdą sposób, aby żyć wspólnie bez przemocy i opresji.

Its constitutional court was practically disbanded and the interim government's actions appear uncoordinated.

Tamtejszy trybunał konstytucyjny praktycznie został rozwiązany, a działania rządu tymczasowego sprawiają wrażenie nieskoordynowanych.

This paramilitary unit was recently disbanded by the courts, but an MEP from this party wore the uniform of this organisation in this chamber during the July session.

Jednostka paramilitarna została ostatnio rozwiązana przez sąd, lecz jeden z posłów do PE z tej partii nosił uniform organizacji w Izbie podczas lipcowej sesji.

to disband [disbanded|disbanded] (association, group) {v.t.} (also: to dissolve, to solve, to unbind, to hash out)

rozpuścić {vb} [mil.]

to disband [disbanded|disbanded] {v.i.} (also: to dissolve)

rozformować {pf. v.} [mil.]
rozformowywać {ipf. v.} [mil.]

band {noun}

band {noun} (also: group, batch, organization, troop)

grupa {f}

band {noun} (also: tape, ribbon, string, narrow fabric)

taśma {f}

band {noun} (also: armlet, wrapper, armband)

opaska {f}

Band Gelatin Polysorbate 80 Indigo carmine (E132)

Opaska Żelatyna Polisorbat 80 Indygokarmina (E132).

alli capsules have a turquoise cap and body, with a dark blue band round the middle, imprinted with "alli".

Kapsułki alli mają turkusową nakładkę i turkusowy korpus z umieszczoną w części środkowej ciemnoniebieską opaską z nadrukowanym napisem “ alli ”.

ml Type I glass vials with a grey butyl stopper and a plastic cap with a red aluminium band for single use only.

ml fiolki ze szkła typu I zamknięte szarym korkiem butylowym oraz zakrywką z tworzywa sztucznego, z czerwoną opaską aluminiową, wyłącznie do jednorazowego zastosowania.

ml Type I glass vials with a grey butyl stopper and a plastic cap with a yellow/ orange aluminium band for single use only.

ml fiolki ze szkła typu I zamknięte szarym korkiem butylowym oraz zakrywką z tworzywa sztucznego, z żółtą (pomarańczową) opaską aluminiową, wyłącznie do jednorazowego zastosowania.

Powder containing 1750 IU antithrombin alfa in a clear vial (type I glass) with a stopper (siliconised bromobutyl rubber) and capped with a band (aluminium) and flip-off cap (plastic).

Proszek zawierajacy 1750 j. m. antytrombiny alfa w przezroczystej fiolce (szklo typu I) z korkiem (silikonowana guma bromobutylowa), zamknietej opaska (aluminium) i odrywanym wieczkiem (plastik).

band {noun} (also: zone, mountain range, strand)

pasmo {n}

And there are brittle stars that produce bands of light that dance along their arms.

A to wężowidła, które również produkują pasma światła, które tańczą wzdłuż ich ramion.

And like the one you just saw, it can produce these as bands of light.

I tak jak poprzednie stworzenie, potrafi produkować pasma światła.

The other bands should be released by 1 January 2012, as stipulated in the Commission proposal.

Pozostałe pasma powinny być zwolnione do 1 stycznia 2012 r., jak to przewiduje wniosek Komisji.

So if I squeeze the base, the bands go from base to tip.

Więc jeśli ściśnie się podstawę, pasma biegną od podstawy, po końce.

Frequency bands for mobile communications (

Pasma częstotliwości dla łączności komórkowej (

band {noun} (also: bridge, spine, mountain ridge, chine)

grzbiet {m}

band {noun}

band {noun}

band {noun} (also: group, a bunch of, parapet)

banda {f}

Bands of apes ventured into the open.

Małpie bandy ruszyły na otwarte przestrzenie.

Bands of uniformed men are roaming the country, some of which refer to themselves as the 'official army' and others the 'private army'.

Bandy umundurowanych mężczyzn włóczą się po kraju; niektórzy z nich nazywają się "oficjalną armią”, inni "prywatną armią”.

band {noun} (also: small orchestra)

kapela {f}

This is a jazz band.

To kapela jazzowa.

band {noun} (also: gang)

szajka {f}

band {noun} (also: stand-up collar, set)

stójka {f}

band {noun} (also: gang)

czereda {f}

band {noun} [techn.]

cięgno {n} [techn.]

band {noun} (also: group, cohort)

zgraja {f}

band {noun} (also: sash)

szarfa {f}

band {noun} (also: ribbon, streamer)

Two-thirds of it is already dedicated -- that's the white band below -- the thing you said isn't important -- is already dedicated to social functions."

Dwie trzecie są poświęcone - to biała wstążka poniżej - rzeczy, o której powiedzieliście, że nie jest ważna: jest poświęcona funkcjom społecznym.

band {noun} (also: riband, sash, streamer)

wstęga {f}

The blue band is the 50th percentile.

Niebieska wstęga to przebieg u 50% ludzi.

band {noun} (also: border, pattern)

  szlaczek {m}
 

Synonyms

Synonyms (English) for "disband":

Synonyms (English) for "band":

 

Context sentences

Context sentences for "to disband" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

The evaluation also considered the possibility of disbanding the network.

W ocenie rozważono również możliwość rozwiązania sieci.

Among other things, it has unlawfully disbanded or had disbanded nearly every single street demonstration.

Między innymi bezprawnie rozpędzała lub kazała rozpędzić każdy przypadek demonstracji ulicznej.

Although some Member States had revived the idea of disbanding the network, others suggested that it should be reformed.

Podczas gdy niektóre państwa członkowskie odświeżyły pomysł rozwiązania sieci, inne zasugerowały jej reformę.

Will the Council join in condemning this obscenity and call upon IRA/Sinn Féin to disband its illegal Army Council forthwith?

Czy Rada potępi tę skandaliczną sytuację i wezwie IRA/Sinn Féin do natychmiastowego rozwiązania nielegalnej Rady Armii?

Armed criminal groups must also be disbanded. Those responsible for attacks on the most important people in the country must be taken to court.

Winni ataków na najważniejsze osoby w państwie winni zostać doprowadzeni przed sąd.

We call on the government, we demand that it immediately stop such occurrences, disband the private militias and finally put an end to impunity.

Zwracamy się do rządu, wzywamy o natychmiastowe położenie kresu takim wypadkom, rozwiązanie prywatnych bojówek, a wreszcie zakończenie bezkarności.

The disbanding of the Western European Union and introduction of a reciprocal defence clause in the Treaty marks a step towards a common defence policy.

Rozwiązanie Unii Zachodnioeuropejskiej oraz wprowadzenie w Traktacie klauzuli wzajemnej obrony oznacza krok w kierunku wspólnej polityki obrony.

They have received nothing, and instead of thanking these people for their self-sacrifice, the Hungarian Government made the baffling decision to disband the Hungarian Guard.

Nie otrzymali niczego, a zamiast podziękowań za ich poświęcenie rząd Węgier podjął zaskakującą decyzję o delegalizacji Węgierskiej Straży.

I must also tell you that I want us to support Aung San Suu Kyi in rebuilding her party, the National League for Democracy, which was illegally disbanded in May.

Ponadto muszę państwu powiedzieć, że chciałbym, abyśmy pomogli Aung San Suu Kyi w odbudowie jej partii, Narodowej Ligi na rzecz Demokracji, którą nielegalnie rozwiązano w maju.

In its meetings with the leaders of the country, the Commission has supported a peaceful settlement of the conflict, including the eventual disbanding and disarmament of any paramilitary group.

Podczas spotkań z liderami tego kraju Komisja przychylała się do pokojowego rozwiązania konfliktu, włącznie z ostatecznym rozwiązaniem armii i rozbrojeniem wszystkich grup paramilitarnych.
 

Forum results

"to disband" translation - forum results

 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

More translations in the bab.la English-Hungarian dictionary.