Meet bab.la's mascot Joppe on Facebook

English-Polish translation for "to disband"

 

"to disband" Polish translation

Results: 1-50 of 50

to disband {verb}

to disband [disbanded|disbanded] (association, group) {v.t.} (also: to solve, to resolve, to unbind, to hash out)

And I hope that one day armies can be disbanded and humans will find a way of living together without violence and oppression.

Mam nadzieję, że pewnego dnia armie zostaną rozwiązane a ludzie znajdą sposób, aby żyć wspólnie bez przemocy i opresji.

to disband [disbanded|disbanded] (association, group) {v.t.} (also: to dissolve, to solve, to unbind, to hash out)

rozpuścić {vb} [mil.]
rozpuszczać {vb} [mil.]
rozformować {vb} [mil.]
rozformowywać {vb} [mil.]

band {noun}

band {noun} (also: group, batch, organization, troop)

grupa {f}

band {noun} (also: tape, ribbon, string, narrow fabric)

taśma {f}

band {noun} (also: armlet, wrapper, armband)

opaska {f}

Band Gelatin Polysorbate 80 Indigo carmine (E132)

Opaska Żelatyna Polisorbat 80 Indygokarmina (E132).

alli capsules have a turquoise cap and body, with a dark blue band round the middle, imprinted with "alli".

Kapsułki alli mają turkusową nakładkę i turkusowy korpus z umieszczoną w części środkowej ciemnoniebieską opaską z nadrukowanym napisem “ alli ”.

ml Type I glass vials with a grey butyl stopper and a plastic cap with a red aluminium band for single use only.

ml fiolki ze szkła typu I zamknięte szarym korkiem butylowym oraz zakrywką z tworzywa sztucznego, z czerwoną opaską aluminiową, wyłącznie do jednorazowego zastosowania.

ml Type I glass vials with a grey butyl stopper and a plastic cap with a yellow/ orange aluminium band for single use only.

ml fiolki ze szkła typu I zamknięte szarym korkiem butylowym oraz zakrywką z tworzywa sztucznego, z żółtą (pomarańczową) opaską aluminiową, wyłącznie do jednorazowego zastosowania.

Powder containing 1750 IU antithrombin alfa in a clear vial (type I glass) with a stopper (siliconised bromobutyl rubber) and capped with a band (aluminium) and flip-off cap (plastic).

Proszek zawierajacy 1750 j. m. antytrombiny alfa w przezroczystej fiolce (szklo typu I) z korkiem (silikonowana guma bromobutylowa), zamknietej opaska (aluminium) i odrywanym wieczkiem (plastik).

band {noun} (also: zone, mountain range, strand)

pasmo {n}

And there are brittle stars that produce bands of light that dance along their arms.

A to wężowidła, które również produkują pasma światła, które tańczą wzdłuż ich ramion.

And like the one you just saw, it can produce these as bands of light.

I tak jak poprzednie stworzenie, potrafi produkować pasma światła.

So if I squeeze the base, the bands go from base to tip.

Więc jeśli ściśnie się podstawę, pasma biegną od podstawy, po końce.

band {noun} (also: small orchestra)

kapela {f}

This is a jazz band.

To kapela jazzowa.

band {noun}

band {noun}

band {noun} (also: bridge, spine, mountain ridge, chine)

grzbiet {m}

band {noun} (also: group, a bunch of)

banda {f}

Bands of apes ventured into the open.

Małpie bandy ruszyły na otwarte przestrzenie.

band {noun} (also: sash)

szarfa {f}

band {noun} (also: gang)

szajka {f}

band {noun} (also: group)

zgraja {f}

band {noun} (also: riband, sash, streamer)

wstęga {f}

The blue band is the 50th percentile.

Niebieska wstęga to przebieg u 50% ludzi.

band {noun} [techn.]

cięgno {n} [techn.]

band {noun} (also: ribbon, streamer)

Two-thirds of it is already dedicated -- that's the white band below -- the thing you said isn't important -- is already dedicated to social functions."

Dwie trzecie są poświęcone - to biała wstążka poniżej - rzeczy, o której powiedzieliście, że nie jest ważna: jest poświęcona funkcjom społecznym.

band {noun} (also: gang)

czereda {f}

band {noun} (also: stand-up collar, set)

stójka {f}
 

Synonyms

Synonyms (English) for "disband":

Synonyms (English) for "band":

 

Context sentences

Context sentences for "to disband" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Will the Council join in condemning this obscenity and call upon IRA/Sinn Féin to disband its illegal Army Council forthwith?

Czy Rada potępi tę skandaliczną sytuację i wezwie IRA/Sinn Féin do natychmiastowego rozwiązania nielegalnej Rady Armii?

We call on the government, we demand that it immediately stop such occurrences, disband the private militias and finally put an end to impunity.

Zwracamy się do rządu, wzywamy o natychmiastowe położenie kresu takim wypadkom, rozwiązanie prywatnych bojówek, a wreszcie zakończenie bezkarności.

They have received nothing, and instead of thanking these people for their self-sacrifice, the Hungarian Government made the baffling decision to disband the Hungarian Guard.

Nie otrzymali niczego, a zamiast podziękowań za ich poświęcenie rząd Węgier podjął zaskakującą decyzję o delegalizacji Węgierskiej Straży.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician, lore, bloodcurdling

Similar words

More translations in the bab.la English-Turkish dictionary.