EN to draw in
play_circle_outline
{verb}

trending_flat
"days, nights"

trending_flat
"cash, funds"

to draw in (also: to fetch)
to draw in (also: to fetch, to provide, to fetch in)

trending_flat
"background, detail"

to draw in (also: to knit, to pucker, to plagiarize, to gather in)
Look, we don't want to do anything to draw attention to ourselves.
Słuchaj, nie chcemy robić niczego, co mogłoby ściągnąć na nas uwagę.
So anyone coming along later simply accesses the database and can draw down the information they need about anything that has taken place.
Więc każdy kto przyjdzie później po prostu ma dostęp do bazy danych i może ściągnąć informacje, których potrzebuje o czymkolwiek co miało miejsce.
to draw sb’s fire
to draw in (also: to cheat, to copy, to knit, to pull down)

trending_flat
"chain, lead, rope"

to draw in (also: to shorten, to pare, to pare down, to prune)
to draw in (also: to abbreviate, to abridge, to pare, to pare down)

trending_flat
"audiences, crowds"

to draw in (also: to allure, to attract, to draw, to engage)
Red can be comical: it can draw your attention to the poor little personality of the little fire hydrant suffering from bad civic planning in Havana.
Czerwony bywa komiczny: może przyciągać uwagę do małej osobowości niedużego ulicznego hydrantu cierpiącego na skutek złego planowania miejskiego w Hawanie.
to draw in (also: to attract, to engage)
But we have to draw those people in, because this is about education.
Ale musimy przyciągnąć tych ludzi do siebie, aby rozwiać czarne chmury nad edukacją.
The great event about to begin in Beijing has helped draw attention to Tibet and human rights.
To wielkie wydarzenie, które niedługo się rozpocznie pomogło przyciągnąć uwagę do Tybetu i praw człowieka.
And his hand, which he put forth against him, dried up, so that he could not draw it back again to him.
I uschła ręka jego, którą był wyciągnął przeciw niemu, a niemógł jej przyciągnąć do siebie.

trending_flat
"claws"

to draw in (also: to conceal, to fledge, to hide, to put away)
to draw in (also: to hide, to sheathe, to stow, to tuck)

trending_flat
"bus"

to draw in (also: to approach, to come, to drive up, to drive up to)
to draw in (also: to approach, to ride up)

trending_flat
"stomach, air"

to draw in (also: to hoist, to drag, to draw, to pull in)
Slowly draw back all the solution through the vial adapter into the syringe.
Powoli wciągnąć cały roztwór, przez nasadkę fiolki, z powrotem do strzykawki.
Draw the warm soapy water into the syringe until full and then empty completely.
Należy wciągnąć wodę do strzykawki aż do całkowitego napełnienia, a następnie wypchnąć ją.
Draw the whole contents of the vial into the syringe.
Wciągnąć całą zawartość fiolki do strzykawki.
to draw in (also: to drag in, to soak up, to hoist, to put up)
The European Union must give more support to Ukraine and Georgia and draw them into its sphere of influence.
Unia Europejska powinna w większym stopniu wspierać Ukrainę i Gruzję, wciągać je w swoją strefę wpływów.

trending_flat
"train"

to draw in (also: to come, to drive, to go, to ride up)
to draw in (also: to come, to drive, to go)

trending_flat
"air, gas, liquid"

to draw in
to draw in (also: to suck)

trending_flat
"background, detail in picture"

to draw in (also: to sketch in, to fill out by drawing)
to draw in

Context sentences for "to draw in" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Englishto draw sb.'s attention to
Englishto draw in
Englishto draw on experience
Englishto draw a veil over sth
Englishto draw sb
Englishto draw sb
EnglishThis policy has the potential to draw our eastern neighbours closer to the EU.
Ta polityka ma potencjał przyciągnięcia naszych wschodnich sąsiadów bliżej do UE.
EnglishWe must draw boundaries; there is certainly no need for us to tolerate everything.
Musimy nakreślić granice; z pewnością nie ma potrzeby tolerowania wszystkiego.
EnglishAs my final point, I would like to draw attention to the issue of simplification.
Na zakończenie mojego wystąpienia, chciałbym zwrócić uwagę na kwestię uproszczenia.
EnglishUsing a hypodermic needle and syringe, draw the dissolved product out of the vial.
Przy pomocy igły podskórnej oraz strzykawki nabrać rozpuszczony preparat z fiolki.
EnglishI also consider it important to draw our attention to electromagnetic radiation.
Ponadto uważam, że należy zwrócić państwa uwagę na promieniowanie elektromagnetyczne.
EnglishI do hope, however, that we are able to draw several constructive conclusions.
Mam jednak nadzieję, że jesteśmy w stanie wyciągnąć kilka konstruktywnych wniosków.
EnglishWe need to draw up a work programme for the TEC that can be established next year.
Trzeba przygotować program prac TEC, który można będzie realizować w przyszłym roku.
EnglishThis is an area where we need to draw up precise rules defining a clear framework.
W tej dziedzinie musimy stworzyć dokładne zasady określające wyraźne ramy działania.
EnglishSecondly, I would draw your attention to the one-year deadline for the Member States.
Po drugie, pragnę zwrócić Państwa uwagę na roczny termin dla państw członkowskich.
EnglishI know Members who do not come to Parliament but they draw their salaries.
Znam posłów, którzy nie pojawiają się w Parlamencie, ale pobierają wynagrodzenie.
EnglishSlowly pull the plunger back to draw the liquid into the syringe (see Diagram 9).
Powoli wyciągnąć tłok, pobierając roztwór do strzykawki (patrz Rysunek 9).