EN to draw out
play_circle_outline
{verb}

  1. general
  2. technology
  3. finance

1. general

to draw out (also: to extend, to prolong, to renew, to lengthen)
to draw out (also: to drive out, to express, to extract, to pull out)
to draw out (also: to bring out, to draw, to extract, to pull out)

trending_flat
"sb"

to draw out (also: to embolden)
to draw out (also: to embolden, to bring out)
to draw out (also: to liven up, to set in motion, to jack up)

trending_flat
"train"

to draw out (also: to actuate, to move, to wobble)
to draw out (also: to leave, to move on, to ride away, to haul away)

trending_flat
"meeting"

to draw out
to draw out

2. technology

trending_flat
"metal, glass"

to draw out

3. finance

to draw out
play_circle_outline
podjąć {pf. v.} [fin.]
to draw out
play_circle_outline
podejmować {ipf. v.} [fin.]

Context sentences for "to draw out" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishUsing a hypodermic needle and syringe, draw the dissolved product out of the vial.
Przy pomocy igły podskórnej oraz strzykawki nabrać rozpuszczony preparat z fiolki.
EnglishCounsel in the heart of man is [like] deep water; But a man of understanding will draw it out.
Rada w sercu męża jest jako woda głęboka: jednak mąż rozumny naczerpnie jej.
EnglishTherefore with joy shall ye draw water out of the wells of salvation.
I będziecie z radością czerpać wody ze zdrojów tegoż zbawienia.
EnglishDraw out also the spear, and stop the way against them that pursue me: Say unto my soul, I am thy salvation.
Dobądź włóczni, a staw się na drodze przeciwko tym, którzy mię prześladują.
EnglishCanst thou draw out leviathan with a fishhook?
Niemasz tak śmiałego, coby go obudził; owszem któż się stawi przed twarzą moją?
EnglishNow, here's a simple application here -- I can draw out a curve. ~~~ And when I close it, it becomes a character.
Mam tu jedną z takich aplikacji - mogę narysować krzywą, i kiedy ją zamknę - stanie się aktorem.
EnglishWhat we literally do is have the teams draw out the entire strategic plan on one giant wall.
Potęga tkwi w tym, że każdy widzi wszystko.
EnglishLet us not draw this out any longer now, however.
Nie chciałbym jednak tego przedłużać.
EnglishIf a portion of a Redwood is rotting, the Redwood will send roots into its own form and draw nutrients out of itself as it falls apart.
Jeśli fragment sekwoi gnije, sekwoja wpuszcza korzenie w siebie samą i pobiera składniki odżywcze podczas rozkładu.
EnglishTo keep the needle tip within the liquid, you may have to slowly back it out of the stopper as you draw out the liquid.
Koniec igły powinien być przez cały czas zanurzony w roztworze, dlatego też podczas pobierania leku może być konieczne powolne cofanie igły.
EnglishEven the jackals draw out the breast, they give suck to their young ones: The daughter of my people is become cruel, like the ostriches in the wilderness.
I smoki więc podawając piersi, karmią młode swoje; ale córka ludu mojego dla okrutnika podobna jest sowie na puszczy.
EnglishAnd I will scatter toward every wind all that are round about him to help him, and all his bands; and I will draw out the sword after them.
Także też wszystkich, którzy są około niego, pomoc jego, i wszystkie hufy jego rozproszę na wszystkie strony, i miecza dobędę za nimi;
Englishand if thou draw out thy soul to the hungry, and satisfy the afflicted soul: then shall thy light rise in darkness, and thine obscurity be as the noonday;
Jeźli wylejesz łaknącemu duszę swoję, a duszę utrapioną nasycisz: tedy wejdzie w ciemności światłość twoja, a zmierzk twój będzie jako południe.
EnglishPush the needle into the vial of long-acting insulin, turn the vial and syringe upside down and draw out the dose you have been prescribed.
Wbić igłę do fiolki z insuliną długo działającą, obrócić fiolkę wraz ze strzykawką dnem do góry i nabrać właściwą dawkę insuliny długo działającej do strzykawki.
EnglishThrough all that time, when one came to a heap of twenty [measures], there were but ten; when one came to the winevat to draw out fifty [vessels], there were but twenty.
A tak uważajcież, proszę, jako się wam powodziło od tego dnia aż do onego, kiedy przestano kłaść kamienia na kamieniu w kościele Pańskim;
English~~~ And Carrie says, "Boy, I feel like I didn't really draw out the main point on the Hegelian dialectic."
Wyszliśmy, popatrzyliśmy po sobie i pytamy "Jak ci poszło?" Carrie mówi "Czuję, że nie uchwyciłam istoty dialektyki Heglowskiej."
EnglishHowever, having made these statements, the report does not draw out all the consequences of the facts presented, simply making a few inconsequential observations.
Niemniej jednak po tych stwierdzeniach w sprawozdaniu nie zostały przedstawione wszystkie konsekwencje tych faktów. Ograniczono się jedynie do kilku mało istotnych spostrzeżeń.