Internship offers in many countries

English-Polish translation for "drawer"

 

"drawer" Polish translation

Results: 1-15 of 15

drawer {noun}

drawer {noun} (also: illustrator)

So, surely a passionate drawer like Leonardo must have made self-portraits from time to time.

Więc tak zapalony rysownik jak Leonardo musiał od czasu do czasu rysować autoportrety.

drawer {noun}

Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "drawer":

 

Context sentences

Context sentences for "drawer" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

We respond politely that it is interesting and that something should be added to it; then everyone puts it away in a drawer.

Odpowiadamy grzecznie, że jest ono interesujące i że trzeba by do niego coś dodać, a potem każdy odkłada je do szuflady.

You have not yet closed the drawer.

Jeszcze nie zasunął pan szuflady.

In Austria, these petitions are generally just shoved in a drawer and much the same thing will happen with the EU citizens' initiatives.

W Austrii wnioski te są na ogół po prostu wrzucane do szuflady, i to samo stanie się z unijnymi inicjatywami obywatelskimi.

your little ones, your wives, and thy sojourner that is in the midst of thy camps, from the hewer of thy wood unto the drawer of thy water;

Dziatki wasze, żony wasze, i przychodzień twój, który mieszka w pośrodku obozu twego, od tego, który drwa rąbie, aż do tego, co wodę czerpie;

I note that the 2020 strategy does not even mention harmonisation of corporation tax; perhaps you left it in a drawer somewhere.

Widzę, że w strategii 2020 nawet nie wspomniano o harmonizacji podatku od osób prawnych; być może dokumenty te zostawił pan gdzieś w szufladzie.

Will the Europe 2020 Strategy be put into practice, or will it go the way of the Lisbon Strategy - good ideas that are buried in an office drawer?

Czy strategia Europa 2020 zostanie wprowadzona w życie, czy też podzieli los strategii lizbońskiej - dobrych pomysłów pochowanych w biurkach urzędników?

In response to what Mr Reul said - some things have been initiated but then have simply remained on paper and got no further than the office drawer.

Odpowiadając na słowa pana posła Reula - pewne kwestie zostały zainicjowane, lecz potem po prostu pozostały na papierze i trafiły najwyżej do biurowych szuflad.

It is not for us to tell the Council how to legislate, but this desk-drawer veto helps no one, especially the institutions' credibility.

Nie do nas należy pouczanie Rady, jak stanowić prawo, lecz to zalegające w szufladzie weto nie pomaga nikomu, nie pomaga ono zwłaszcza wiarygodności instytucji.

And the princes said unto them, Let them live: so they became hewers of wood and drawers of water unto all the congregation, as the princes had spoken unto them.

Nadto rzekły do nich książęta: Niech żyją, a niech rąbią drwa, i niech noszą wodę wszystkiemu zgromadzeniu; i przestali na tem, jako im powiedziały książęta.

There is a risk that it could turn out exactly as Mr Färm warned: that the strategy does not get implemented but gets stuck in an office drawer, which we do not want, of course.

Zachodzi ryzyko, że sprawy przybiorą obrót, o którym mówił pan poseł Färm: że strategia nie będzie realizowana, lecz utknie w biurkach urzędników, czego oczywiście nie chcemy.

The Commission cannot submit further plans, which are urgently needed in the interests of our fishermen and our seas and which have long since been completed and are lying in a drawer.

Komisja nie może przedłożyć dalszych planów, które są pilnie potrzebne w interesie naszych rybaków oraz naszych mórz; plany te są od dawna gotowe i leżą w szufladzie.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: callout, stick insect, drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician

Similar words

draughtiness · draughts · draughtsman · draughty · draw · drawback · drawbacks · drawbar · drawbridge · drawcard · drawer · drawing · drawings · drawn · drawn-out · drawstring · dray · drayage · dread · dreaded · dreadful

More translations in the bab.la English-Hungarian dictionary.