Got time to kill?

Try our Hangman game

English-Polish translation for "dress"

 

"dress" Polish translation

Results: 1-60 of 121

dress {noun}

dress {noun} (also: frock)

Now that is a lovely dress.

Co za wspaniała sukienka.

So, this is, again, my daughter's dress.

To sukienka mojej córki.

That dress is disgraceful.

Straszna ta sukienka.

A dress.

Sukienka.

dress {noun} (also: apparel, attire, costume, outfit)

strój {m}

I hope the Bavarian national dress he is wearing here this morning is not indicative of a change in political direction.

Mam nadzieję, że bawarski strój narodowy, który dziś przywdział nie oznacza zmiany orientacji politycznej.

This student's made an alarm clock you wrestle to prove you're awake; this is one that defends -- a dress that defends your personal space.

Ten student natomiast skonstruował budzik, z którym się zmagasz, by udowodnić, że się obudziłeś. ~~~ To jest system obronny – strój, który broni twojej przestrzeni prywatnej.

The Religious Affairs Minister, Boubaker El Akhzouri, has slammed the hijab as running counter to the country's 'cultural legacy', regarding Islamic dress as 'a foreign phenomenon' in society.

Minister ds. religii Boubaker El Akhzouri skrytykował hidżab jako rzecz sprzeczną ze "spuścizną kulturową” tego kraju i uznał strój islamski za "obce zjawisko” w społeczeństwie.

No wonder she has so many dresses.

Nic dziwnego, że ma tyle strojów.

dress {noun} (also: gown, robe)

suknia {f}

This wedding dress here is actually made of sporks, and this dress is actually made of aluminum.

Ta suknia ślubna jest zrobiona z łyżkowidelców. ~~~ A tę sukienkę zrobiono z aluminium.

With a wedding dress, veil, garland, the works?

Z suknią ślubną, welonem, kwiatami, wszystkimi dekoracjami?

dress {noun} (also: attire, clothes, garb, attirement)

ubiór {m}

dress {noun} (also: gown)

kreacja (suknia) {f}

dress {noun} (also: attire)

stroik (dla lalki) {m} [dim.]

dress {noun}

kiecka {f} [coll.]

dress {noun}

kieca {f} [coll.]

to dress {verb}

to dress [dressed|dressed] {vb} (also: to attire, to apparel, to festoon)

ubrać {pf. v.}

Sometimes I'd think I should take her home with me, bathe her, comfort her, dress her.

Czasem myślałem, że może trzeba zabrać ją do domu, wykąpać, pocieszyć, ubrać.

A woman may dress provocatively, but that does not mean she is inciting rape.

Kobieta może się ubrać prowokacyjnie, lecz nie oznacza to, że zachęca ona do gwałtu. Niepokój pod tym względem budzi art.

But no, for the protest, they dressed all in white, no makeup.

Ale w proteście ubrały się na biało, bez makijażu.

And, more importantly, they're well-dressed.

A co najważniejsze, są elegancko ubrane.

Occlusive dressings should be avoided.

Należy unikać noszenia obcisłych ubrań.

to dress [dressed|dressed] {vb} (also: to clothe, to garb, to festoon, to habilitate)

Do you know that I used to have to dress him till he was 13?

Czy wie pan, że musiałem go ubierać do trzynastego roku życia?

to dress nicely

ładnie się ubierać

They would get all dressed up and wait for him, but he would almost never come.

Ubierali się i czekali na niego, ale on prawie nigdy nie przychodził.

They dressed differently; they were different people.

Inaczej się ubierali, byli innymi ludźmi.

So, in the same way that you wake up, take a shower and get dressed, you have to learn to do that for your digital self.

Budzimy się, bierzemy prysznic, ubieramy, trzeba się tego nauczyć w sieci.
obrabiać [obrabiam|obrabiał] (kamień) {ipf. v.}

to dress [dressed|dressed] {vb} (also: to get dressed, to wear)

They would get all dressed up and wait for him, but he would almost never come.

Ubierali się i czekali na niego, ale on prawie nigdy nie przychodził.

is dressing like an Amish bag lady.

... ubiera się jak torba Amiszów.

to dress [dressed|dressed] {vb} (also: to put on, to get dressed)

ubrać się {r. v.}

But no, for the protest, they dressed all in white, no makeup.

Ale w proteście ubrały się na biało, bez makijażu.
opatrzyć (ranę) {vb}

It was the young women, the health aids, who cleaned the wounds of this baby and dressed the wounds.

To młode kobiety, pomocniczki, oczyściły rany dziecka i opatrzyły je.
obrobić (kamień) {vb}
 

Synonyms

Synonyms (English) for "dress":

© Princeton Universityfull-dress · arrange · set · do · coif · coiffe · coiffure · preen · primp · plume · dress up · groom · curry · get dressed · dress out · snip · clip · crop · trim · lop

 

Similar translations

Similar translations for "dress" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "dress" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

even the women, in their best dresses, with beads and sequins sewn on the bodices,

nawet kobiety, w swych najpiękniejszych sukniach z naszytymi cekinami, koralami

In a nutshell, climate change at the Bali conference was mere window-dressing.

Mówiąc krótko, sprawa zmiany klimatu na konferencji na Bali to tylko fasada.

And before you knew it, there was a crowd of women around her, buying these dresses.

Zanim się spostrzegłam, zebrał się wokół niej tłum kobiet, które kupowały suknie.

President Gorbachev was right: the EU is the old Soviet Union dressed in Western clothes.

Prezydent Gorbaczow miał rację: UE to dawny Związek Radziecki odziany w zachodnie szaty.

The dressing should be changed at least once a day to keep the wound moist.

Opatrunek powinien być zmieniany co najmniej raz na dobę w celu utrzymania jego wilgotności.

And that oil was used especially for lighting, but also for dressing wounds and other things.

Olej ten używany był do oświetlenia, ale również do opatrywania ran i innych rzeczy.

REGRANEX should not be used in conjunction with occlusive dressings.

Preparatu REGRANEX nie należy stosować z opatrunkami okluzyjnymi.

So this project is called Look Up More. ~~~ We had 70 actors dress in black.

W Projekcie Patrz Częściej w Górę mieliśmy 70 aktorów w czerni.

I explored with actually dressing up as the celebrities myself.

Podczas badań sama przebierałam się za gwiazdy. ~~~ To ja jako Diana.

This is the umpteenth case of tax theft, dressed up and peddled in this House as democratisation.

To n-ty przypadek kradzieży podatków, zamaskowany i propagowany w tej Izbie jako demokratyzacja.

Now, we are looking for a large black gentleman wearing a dress.

Dobra, szukamy wielkiego czarnego kolesia ubranego w spódnicę.

It is robbing Peter to pay Paul, dressed up as something else.

Jest to przekładanie pieniędzy z budżetu do budżetu, przedstawianych jako za coś innego.

Do not cover the treated area with bandages or other dressings after you have applied Aldara cream.

Nie zakrywać leczonego miejsce bandażami lub innymi opatrunkami po nałożeniu kremu Aldara.

They wear bright colors, rose and blue, like Eastern dress."

Mają kolorowe, różane, niebieskie ubrania, przypominające stroje orientalne".

She said, "All these people with Eastern dress, walking up and down, very repetitive, very limited."

"Ci wszyscy ludzie w strojach orientalnych tylko chodzą i chodzą, to takie monotonne i ograniczone".

We are talking about terrorists, but there are thousands arriving in small boats dressed in rags.

Mowa o terrorystach, a tymczasem tysiące z nich przybywa do nas w łachmanach, podróżując małymi łodziami.

And one guy in particular kept on writing me these pretty awful messages, and he was dressed as Batman.

Tak, abym nie pomyślał, że prawdziwy Batman mnie ściga.

Finally, apply a small pressure dressing to the wound.

Na koniec założyć niewielki opatrunek uciskowy na ranę.

I've heard this dress actually sort of sounds like wind chimes as they walk through.

Słyszałam, że dźwięczy trochę kiedy się w niej idzie.

Can I just say that I think that this sort of window dressing is what got us where we are.

Chciałbym jedynie powiedzieć, że właśnie ta fasadowość zaprowadziła nas do punktu, w którym obecnie jesteśmy.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

drear · dreariness · dreary · dreck · dredger · dregs · dreich · dreigh · drenched · drenching · dress · dress-maker · dressage · dressed · dresser · dresses · dressing · dressmaking · dressy · Drew · dribble

Moreover bab.la provides the Korean-English dictionary for more translations.