English-Polish translation for "dress"

EN dress Polish translation

dress {noun}
to dress {vb}

EN dress
volume_up
{noun}

dress (also: frock)
So, this is, again, my daughter's dress.
Now that is a lovely dress.
That dress is disgraceful.
dress (also: apparel, attire, costume, fancy dress)
I hope the Bavarian national dress he is wearing here this morning is not indicative of a change in political direction.
Mam nadzieję, że bawarski strój narodowy, który dziś przywdział nie oznacza zmiany orientacji politycznej.
This student's made an alarm clock you wrestle to prove you're awake; this is one that defends -- a dress that defends your personal space.
. ~~~ To jest system obronny – strój, który broni twojej przestrzeni prywatnej.
The Religious Affairs Minister, Boubaker El Akhzouri, has slammed the hijab as running counter to the country's 'cultural legacy', regarding Islamic dress as 'a foreign phenomenon' in society.
Minister ds. religii Boubaker El Akhzouri skrytykował hidżab jako rzecz sprzeczną ze "spuścizną kulturową” tego kraju i uznał strój islamski za "obce zjawisko” w społeczeństwie.
dress (also: gown, robe)
This wedding dress here is actually made of sporks, and this dress is actually made of aluminum.
Ta suknia ślubna jest zrobiona z łyżkowidelców. ~~~ A tę sukienkę zrobiono z aluminium.
With a wedding dress, veil, garland, the works?
Z suknią ślubną, welonem, kwiatami, wszystkimi dekoracjami?
dress (also: attire, clothes, garb, attirement)
dress (also: gown)
volume_up
kreacja {f} (suknia)
dress (also: attire)
volume_up
stroik {m} [dim.] (dla lalki)
dress
volume_up
kiecka {f} [coll.]
dress
volume_up
kieca {f} [coll.]

Context sentences for "dress" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English. ~~~ We had 70 actors dress in black.
W Projekcie Patrz Częściej w Górę mieliśmy 70 aktorów w czerni.
EnglishThey wear bright colors, rose and blue, like Eastern dress."
Mają kolorowe, różane, niebieskie ubrania, przypominające stroje orientalne".
EnglishI've heard this dress actually sort of sounds like wind chimes as they walk through.
Słyszałam, że dźwięczy trochę kiedy się w niej idzie.
EnglishNow, we are looking for a large black gentleman wearing a dress.
Dobra, szukamy wielkiego czarnego kolesia ubranego w spódnicę.
EnglishShe said, "All these people with Eastern dress, walking up and down, very repetitive, very limited."
"Ci wszyscy ludzie w strojach orientalnych tylko chodzą i chodzą, to takie monotonne i ograniczone".
EnglishSometimes people tell me that I look like I'm playing dress-up, or that I remind them of their seven-year-old.
Czasem słyszę, że wyglądam, jakbym się bawiła w przebieranie, albo że przypominam 7-letnie dziecko.
EnglishMr President, you can, of course, tell that I am a sceptic because I do not dress like a scarecrow.
Panie przewodniczący! Oczywiście mogą państwo twierdzić, że jestem sceptykiem, ponieważ nie kraczę tak jak wrony.
EnglishIt starts with the mode of dress, continues through education to their choice of career, as well as to their choice of husband.
Począwszy od ubiorów, poprzez wykształcenie, po wybór kariery zawodowej, a także wybór męża.
EnglishThou shalt plant vineyards and dress them, but thou shalt neither drink of the wine, nor gather [the grapes]; for the worm shall eat them.
Winnicę nasadzisz i uprawisz, ale wina nie będziesz pił ani zbierał; bo je pożre robactwo.
EnglishThe dress would get really heavy, and eventually the seams would probably fall apart -- leaving me feeling rather naked.
Stała by się wyjątkowo ciężka, w końcu najprawdopodobniej by się rozpadła -- zostawiając mnie kompletnie nagą.
EnglishAnd I did that; I put on my ritualistic dress; I went to the holy mosque; I did my prayers; I observed all the rituals.
I zrobiłem to; włożyłem rytualną szatę; udałem się do świętego meczetu; modliłem się; obserwowałem wszystkie obrzędy.
EnglishIn terms of dress, denim is perhaps the perfect example of something which replaces material value with symbolic value.
W odniesieniu do ubrania, dżins jest doskonałym przykładem czegoś, co zastępuje wartość materialną wartością symboliczną.
EnglishWe craved but to favor the hem of her dress.
EnglishI'm the one who picks out your dress, right?
EnglishHowever, all this is an attempt to dress up the product in order to hide its real dangers from the electorate.
To wszystko jednak to próba stworzenia otoczki dla produktu w celu ukrycia przed wyborcami zagrożeń, jakie ten produkt faktycznie stwarza.
EnglishThe report seeks to dress itself up in rhetoric surrounding the defence of consumers and small and medium-sized enterprises (SMEs).
W sprawozdaniu usiłuje się wytworzyć klimat retorycznej obrony konsumentów oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).
EnglishHe buys a ring, she buys a dress.
EnglishCases of severe hypersensitivity syndromes including drug rash with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS) (see section 4.4).
Przypadki zespołu ciężkiej nadwrażliwości, w tym polekowa wysypka z eozynofilią i objawami ogólnymi (DRESS) (patrz punkt 4. 4).
EnglishGo upstairs and dress for dinner.
EnglishSo I get out of the shower and I mechanically dress and I'm walking around my apartment, and I'm thinking, "I gotta get to work.
Stwierdziłam, że zostawię sobie wylew na 2-3 tygodnie, Stwierdziłam, że zostawię sobie wylew na 2-3 tygodnie, a potem wrócę do pracy.