Internship offers in many countries

English-Polish translation for "dress"

 

"dress" Polish translation

Results: 1-60 of 119

dress {noun}

dress {noun} (also: apparel, attire, costume, outfit)

strój {m}

I hope the Bavarian national dress he is wearing here this morning is not indicative of a change in political direction.

Mam nadzieję, że bawarski strój narodowy, który dziś przywdział nie oznacza zmiany orientacji politycznej.

This student's made an alarm clock you wrestle to prove you're awake; this is one that defends -- a dress that defends your personal space.

Ten student natomiast skonstruował budzik, z którym się zmagasz, by udowodnić, że się obudziłeś. ~~~ To jest system obronny – strój, który broni twojej przestrzeni prywatnej.

The Religious Affairs Minister, Boubaker El Akhzouri, has slammed the hijab as running counter to the country's 'cultural legacy', regarding Islamic dress as 'a foreign phenomenon' in society.

Minister ds. religii Boubaker El Akhzouri skrytykował hidżab jako rzecz sprzeczną ze "spuścizną kulturową” tego kraju i uznał strój islamski za "obce zjawisko” w społeczeństwie.

No wonder she has so many dresses.

Nic dziwnego, że ma tyle strojów.

dress {noun} (also: frock)

Now that is a lovely dress.

Co za wspaniała sukienka.

So, this is, again, my daughter's dress.

To sukienka mojej córki.

That dress is disgraceful.

Straszna ta sukienka.

A dress.

Sukienka.

dress {noun} (also: gown, robe)

suknia {f}

This wedding dress here is actually made of sporks, and this dress is actually made of aluminum.

Ta suknia ślubna jest zrobiona z łyżkowidelców. ~~~ A tę sukienkę zrobiono z aluminium.

With a wedding dress, veil, garland, the works?

Z suknią ślubną, welonem, kwiatami, wszystkimi dekoracjami?

This is called "The Dress."

Następny wiersz nosi tytuł "Suknia".

dress {noun} (also: attire)

stroik (dla lalki) {m} [dim.]

dress {noun} (also: gown)

kreacja (suknia) {f}

dress {noun} (also: attire, clothes, garb, attirement)

ubiór {m}

dress {noun}

kieca {f} [coll.]

dress {noun}

kiecka {f} [coll.]

to dress {verb}

to dress [dressed|dressed] {vb} (also: to attire, to apparel, to festoon)

ubrać {vb}

Sometimes I'd think I should take her home with me, bathe her, comfort her, dress her.

Czasem myślałem, że może trzeba zabrać ją do domu, wykąpać, pocieszyć, ubrać.

A woman may dress provocatively, but that does not mean she is inciting rape.

Kobieta może się ubrać prowokacyjnie, lecz nie oznacza to, że zachęca ona do gwałtu. Niepokój pod tym względem budzi art.

Then at a certain moment, the door opened and she walked out perfectly dressed, completely composed.

W pewnym momencie otworzyły się drzwi i weszła ona, nieskazitelnie ubrana, całkowicie opanowana.

But no, for the protest, they dressed all in white, no makeup.

Ale w proteście ubrały się na biało, bez makijażu.

And I was like, "Get dressed for a funeral.

Powiedziałem im: "Ubierzcie się jak na pogrzeb.

to dress [dressed|dressed] {vb} (also: to clothe, to garb, to festoon, to habilitate)

It stipulates how you must eat, dress and, even, how you must use the toilet.

Stanowi ono, jak należy jeść, ubierać się, a nawet jak należy korzystać z toalety.

Do you know that I used to have to dress him till he was 13?

Czy wie pan, że musiałem go ubierać do trzynastego roku życia?

to dress nicely

ładnie się ubierać

They would get all dressed up and wait for him, but he would almost never come.

Ubierali się i czekali na niego, ale on prawie nigdy nie przychodził.

They dressed differently; they were different people.

Inaczej się ubierali, byli innymi ludźmi.
obrabiać (kamień) {vb}

It stipulates how you must eat, dress and, even, how you must use the toilet.

Stanowi ono, jak należy jeść, ubierać się, a nawet jak należy korzystać z toalety.

They would get all dressed up and wait for him, but he would almost never come.

Ubierali się i czekali na niego, ale on prawie nigdy nie przychodził.

is dressing like an Amish bag lady.

... ubiera się jak torba Amiszów.

to dress [dressed|dressed] {vb} (also: to put on, to get dressed)

ubrać się {v.r.}

But no, for the protest, they dressed all in white, no makeup.

Ale w proteście ubrały się na biało, bez makijażu.

And I was like, "Get dressed for a funeral.

Powiedziałem im: "Ubierzcie się jak na pogrzeb.
opatrzyć (ranę) {vb}

It was the young women, the health aids, who cleaned the wounds of this baby and dressed the wounds.

To młode kobiety, pomocniczki, oczyściły rany dziecka i opatrzyły je.
obrobić (kamień) {vb}
 

Synonyms

Synonyms (English) for "dress":

© Princeton Universityfull-dress · arrange · set · do · coif · coiffe · coiffure · preen · primp · plume · dress up · groom · curry · get dressed · dress out · snip · clip · crop · trim · lop

 

Similar translations

Similar translations for "dress" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "dress" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

even the women, in their best dresses, with beads and sequins sewn on the bodices,

nawet kobiety, w swych najpiękniejszych sukniach z naszytymi cekinami, koralami

I spent a lot of time in those early years weeping silently in dressing rooms.

Spędziłem dużo czasu w tych wczesnych latach cichutko płacząc w przebieralniach.

And before you knew it, there was a crowd of women around her, buying these dresses.

Zanim się spostrzegłam, zebrał się wokół niej tłum kobiet, które kupowały suknie.

It's an amateur parade; people come from all over the city; people get all dressed up.

Jest to amatorska parada, na którą z całego miasta przyjeżdżają poprzebierani ludzie.

You don't want to pick the wrong mutual fund, or even the wrong salad dressing.

Nie chcecie źle wybrać funduszu powierniczego lub nawet sosu sałatkowego.

And this man came up to me and he said, "Why are you dressed like that?"

I pewien człowiek podszedł do mnie i zapytał: "Dlaczego jesteś tak ubrany?"

What they do is they dress up as stuffed animals and entertain people at sporting events.

Przebierają się po prostu za pluszowe zwierzaki i zabawiają publiczność na stadionie.

The area treated may be covered with sterile bandage or gauze dressing.

Leczony obszar można osłonić opatrunkiem z jałowego bandaża lub gazy opatrunkowej.

The treated area can be covered with a sterile bandage or gauze dressing.

Leczony obszar można pokryć sterylnym bandażem lub opatrunkiem z gazy.

The dressing should be changed at least once a day to keep the wound moist.

Opatrunek powinien być zmieniany co najmniej raz na dobę w celu utrzymania jego wilgotności.

And that oil was used especially for lighting, but also for dressing wounds and other things.

Olej ten używany był do oświetlenia, ale również do opatrywania ran i innych rzeczy.

REGRANEX should not be used in conjunction with occlusive dressings.

Preparatu REGRANEX nie należy stosować z opatrunkami okluzyjnymi.

So this project is called Look Up More. ~~~ We had 70 actors dress in black.

W Projekcie Patrz Częściej w Górę mieliśmy 70 aktorów w czerni.

I explored with actually dressing up as the celebrities myself.

Podczas badań sama przebierałam się za gwiazdy. ~~~ To ja jako Diana.

And that night, all 90 kids -- dressed appropriately, doing their job, owning it.

Wszystkich 90 uczniów, porządnie ubranych wykonało swoją pracę.

Now, we are looking for a large black gentleman wearing a dress.

Dobra, szukamy wielkiego czarnego kolesia ubranego w spódnicę.

Do not cover the treated area with bandages or other dressings after you have applied Aldara cream.

Nie zakrywać leczonego miejsce bandażami lub innymi opatrunkami po nałożeniu kremu Aldara.

They wear bright colors, rose and blue, like Eastern dress."

Mają kolorowe, różane, niebieskie ubrania, przypominające stroje orientalne".

She said, "All these people with Eastern dress, walking up and down, very repetitive, very limited."

"Ci wszyscy ludzie w strojach orientalnych tylko chodzą i chodzą, to takie monotonne i ograniczone".

Only later would I see the dresses also as a proclamation:

Dopiero później zrozumiem, że te podomki to także deklaracja:
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: callout, stick insect, drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician

Similar words

dreamed-of · dreamer · dreams · drear · dreariness · dreary · dredger · dregs · drenched · drenching · dress · dress-maker · dressage · dressed · dresser · dresses · dressing · dressmaking · dressy · Drew · dribble

Moreover bab.la provides the English-German dictionary for more translations.