Got time to kill?

Try our Hangman game

English-Polish translation for "to eat"

 

"to eat" Polish translation

Results: 1-50 of 686

to eat {verb}

to eat [ate|eaten] {vb} (also: to consume, to have)

It stipulates how you must eat, dress and, even, how you must use the toilet.

Stanowi ono, jak należy jeść, ubierać się, a nawet jak należy korzystać z toalety.

Don 't lie down, eat, drink or take other medicines for at least 30 minutes.

Nie należy się kłaść, jeść, pić lub przyjmować inne leki przez co najmniej 30 minut.

Where are we to find fish when the Chinese eat as much fish as the Japanese?

Skąd weźmiemy ryby, jeżeli Chińczycy zaczną jeść ich tyle samo co Japończycy?

for I say unto you, I shall not eat it, until it be fulfilled in the kingdom of God.

Boć wam powiadam, że go więcej jeść nie będę, aż się wypełni w królestwie Bożem.

Don't lie down, eat, drink or take other medicines for at least 30 minutes.

Nie należy się kłaść, jeść, pić lub przyjmować inne leki przez co najmniej 30 minut.

to eat [ate|eaten] {vb} (also: to consume, to take)

You may eat normally on the day you are treated with Aclasta.

W dniu przyjęcia leku można spożywać normalne posiłki.

You should not drink or eat for at least 6 hours before starting anaesthesia.

Nie należy spożywać żadnych pokarmów ani napojów przez przynajmniej 6 godzin przed rozpoczęciem znieczulenia.

Patients should be advised not to eat or drink anything until the sublingual tablet is completely dissolved.

Pacjenci powinni zostać poinformowani, aby nie spożywać płynów i pokarmów aż do momentu całkowitego rozpuszczenia się tabletki.

The capsules work by preventing some of the fat you eat from being absorbed but you can still eat foods from all the main food groups.

Kapsułki zapobiegają wchłanianiu części tłuszczu z pożywienia, lecz nadal można spożywać żywność ze wszystkich głównych grup.

We in Europe want to eat wholesome food, from our region: good, fresh milk, milk that I obviously drink.

Chcemy, tu w Europie, spożywać zdrową żywność, pochodzącą z naszych regionów: dobre, świeże mleko; takie, które ja bez wątpienia piję.

to eat [ate|eaten] {vb} (also: to consume, to take)

spożyć {vb}

There is nothing better than when a family can eat at least one meal together.

Dobrze, jeżeli rodzina może wspólnie spożyć co najmniej jeden posiłek dziennie.

In general, to prevent hypoglycaemia you must eat more food and monitor your blood

W celu zapobiegania hipoglikemii należy spożyć więcej pokarmów i kontrolować stężenie cukru we krwi.

Eat a meal or snack containing carbohydrates within 30 minutes of the injection.

Należy spożyć posiłek lub przekąskę zawierającą węglowodany w ciągu 30 minut od wstrzyknięcia insuliny.

Do not take it if you are not going to eat a main meal.

Nie należy przyjmować leku, jeśli nie zamierza się spożyć głównego posiłku.

In general, to prevent hypoglycaemia you must eat more food and monitor your blood sugar.

Aby zapobiec wystąpieniu hipoglikemii należy spożyć większy posiłek i kontrolować stężenie cukru we krwi.
jadać {vb}

to eat out

jadać poza domem

to eat out

jadać w restauracjach

As the most holy things shalt thou eat thereof; every male shall eat thereof: it shall be holy unto thee.

Na miejscu najświętszem jadać to będziesz; wszelki mężczyzna będzie jadł z tego; rzeczą poświęconą to będzie tobie.

The first-ripe fruits of all that is in their land, which they bring unto Jehovah, shall be thine; every one that is clean in thy house shall eat thereof.

Pierwociny ze wszystkich rzeczy, które będą w ziemi ich, które przyniosą Panu, twoje będą; każdy czysty w domu twoim jadać je będzie.

to eat [ate|eaten] {vb} (also: to raven)

żreć {vb}

And one shall snatch on the right hand, and be hungry; and he shall eat on the left hand, and they shall not be satisfied: they shall eat every man the flesh of his own arm:

A porwieli co po prawej stronie, przecie łaknąć będzie; a będzieli żarł po lewej, przecie się nie nasyci; każdy z nich ciało ramienia swego żreć będzie;

to eat [ate|eaten] {vb} (also: to feed, to nourish oneself)

Their situation has only improved in statistical terms, in other words, on paper, but it is a well-known fact that you cannot eat paper.

Ich sytuacja poprawiła się jedynie pod względem statystycznym, inaczej mówiąc na papierze, ale powszechnie wiadomo, że nie można odżywiać się papierem.

to eat [ate|eaten] {vb} (also: to scoff, to scarf, to devour, to corrode)

zeżreć {vb} [coll.]

to eat [ate|eaten] {vb} (also: to consume)

to eat [ate|eaten] {vb} (also: to scoff, to scarf, to devour, to corrode)

zżerać {vb} [coll.]

to eat

to eat (something to eat)

do jedzenia (coś do jedzenia) [ex.]

Now that is also a terrible plight for us in Europe, where people require eggs to eat.

Dla nas w Europie jest to trudna sytuacja, bo ludzie potrzebują jaj do jedzenia.

Let us use our vote, then, to enable us to sit down to eat with a good conscience.

Wykorzystajmy nasze głosowanie, aby umożliwić zasiadanie do jedzenia z czystym sumieniem.

And then they wanted to kill it because it was good to eat.

Później chciano go zabić, bo nadawał się do jedzenia.

Well, maybe we could get something to eat or something.

Może moglibyśmy zdobyć coś do jedzenia albo coś.

What this means is that fetuses are effectively being taught by their mothers about what is safe and good to eat.

Oznacza to, że płód jest skutecznie uczony przez matkę o tym co jest bezpieczne i dobre do jedzenia.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "eat":

 

Similar translations

Similar translations for "to eat" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "to eat" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

His disciples remembered that it was written, Zeal for thy house shall eat me up.

I wspomnieli sobie uczniowie jego, iż napisano: Gorliwość domu twego zżarła mię.

During that time, you haven't thought about what you're going to eat tomorrow.

Przez ten czas, ani razu nie pomyślałeś, czy będziesz miał jutro coś do zjedzenia.

They want something to eat tomorrow, but we have no answers to their problems.

Im jest potrzebna żywność na jutro, a my nie potrafimy rozwiązać ich problemu.

It allows for us to celebrate the seafood that we're also so fortunate to eat.

Pozwala nam to cieszyć się owocami morza, którymi mamy szczęście się cieszyć.

I knew that eating a mere hamburger a day can increase my risk of dying by a third.

Wiedziałem, że jeden hamburger dziennie zwiększa ryzyko śmierci o jedną trzecią .

If your blood sugar is low, eat glucose tablets, sugar or drink a sugary drink.

Musi być przejrzysty, bez zabarwienia lub pływających w nim cząstek stałych.

is Eat a meal or snack containing carbohydrates within 30 minutes of administration.

sprawdzi etykiet, aby upewni si, e stosowany jest odpowiedni rodzaj insuliny; o

And stage 11, we call it cooling -- because we never really eat the bread right away.

A etap 11 nazywamy chłodzeniem – ponieważ nigdy nie zjadamy chleba od razu.

My heart is smitten like grass, and withered; For I forget to eat my bread.

Albowiem niszczeją jako dym dni moje, a kości moje jako ognisko wypalone są.

So if I'm eating spaghetti, and I know I'm alone, I can eat like a backhoe.

Więc jeśli zajadam spaghetti, i wiem, że jestem sam, wciągam jak odkurzacz.

This is a French pear, but I will not eat it because it is forbidden to eat it here.

To jest francuska gruszka, ale nie zjem jej, ponieważ jedzenie jest na sali zakazane.

Today nobody should say 'Qu'ils mangent de la brioche' ('Let them eat cake').

Dziś nikt nie powinien mówić: "Qu'ils mangent de la brioche” ("Niech jedzą ciastka”).

Make sure the child eats the full amount of the mixture of food and capsule contents.

Upewnij się, że dziecko zjadło całą ilość mieszaniny pokarmu i zawartości kapsułki.

you do not eat enough, or eat food containing less carbohydrate than normal (sugar and

Nadmierne obniżenie stężenia cukru we krwi może spowodować utratę przytomności.

BYETTA may reduce your appetite, the amount of food you eat, and your weight.

BYETTA może spowodować zmniejszenie apetytu, ilości spożywanych pokarmów i masy ciała.

Then let me sow, and let another eat; Yea, let the produce of my field be rooted out.

Tedy niechże ja sieję, a inszy niech pożywa, a moje latorośle niech będą wykorzenione.

The beautiful canvas and rubber skylights got eaten by the sun in six months.

Piękne płótno i kauczukowe świetliki zostały zniszczone przez słońce w sześć miesięcy.

Ye shall eat nothing leavened; in all your habitations shall ye eat unleavened bread.

I czynił dobrze Bóg onym babom; i krzewił się lud, i zmocnili się bardzo.

And he rained down manna upon them to eat, And gave them food from heaven.

I spuścił im jako deszcz mannę ku pokarmowi, a pszenicę niebieską dał im.

And the really wonderful thing about this is, when you're done, well -- you can eat it.

Niesamowite jest w tym to, że kiedy już nie jest potrzebny, można go zjeść.
 

Forum results

"to eat" translation - forum results

 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician, lore, bloodcurdling

Similar words

east · eastbound · Easter · eastern · eastward · easy · easy-going · easy-peasy · easy-to-use · easygoing · eat · eatables · eatery · eating · eats · eatshit · eave · eavedropping · eavesdropping · ebb · EBCDIC

More translations in the bab.la English-Dutch dictionary.