English-Polish translation for "to eat"

EN to eat Polish translation

to eat {vb}

EN to eat
play_circle_outline
[ate|eaten] {verb}

to eat (also: to have)
and he became hungry, and desired to eat: but while they made ready, he fell into a trance;
A będąc łaknącym chciał jeść; a gdy mu oni jeść gotowali, przypadło na niego zachwycenie.
Every meal you eat contains ingredients from all across the world.
Jesteśmy w uprzywilejowanej sytuacji -- możemy jeść, nie walcząc o jedzenie.
These ye may eat of all that are in the waters: whatsoever hath fins and scales may ye eat;
To zaś jeść będziecie ze wszystkich rzeczy, które są w wodach; cokolwiek ma łuskę i skrzele, jeść będziecie.
to eat (also: to consume, to take)
You may eat normally on the day you are treated with Aclasta.
W dniu przyjęcia leku można spożywać normalne posiłki.
You should not drink or eat for at least 6 hours before starting anaesthesia.
Nie należy spożywać żadnych pokarmów ani napojów przez przynajmniej 6 godzin przed rozpoczęciem znieczulenia.
These pouches should stay in the bottle all the time and are not to be eaten.
Nie należy wyjmować saszetek z butelki ani nie spożywać ich zawartości.
to eat (also: to take)
Eat a meal or snack containing carbohydrates within 30 minutes of the injection.
Należy spożyć posiłek lub przekąskę zawierającą węglowodany w ciągu 30 minut od wstrzyknięcia insuliny.
Do not take it if you are not going to eat a main meal.
Nie należy przyjmować leku, jeśli nie zamierza się spożyć głównego posiłku.
In general, to prevent hypoglycaemia you must eat more food and monitor your blood
W celu zapobiegania hipoglikemii należy spożyć więcej pokarmów i kontrolować stężenie cukru we krwi.
As the most holy things shalt thou eat thereof; every male shall eat thereof: it shall be holy unto thee.
Na miejscu najświętszem jadać to będziesz; wszelki mężczyzna będzie jadł z tego; rzeczą poświęconą to będzie tobie.
Will I eat the flesh of bulls, Or drink the blood of goats?
The first-ripe fruits of all that is in their land, which they bring unto Jehovah, shall be thine; every one that is clean in thy house shall eat thereof.
Pierwociny ze wszystkich rzeczy, które będą w ziemi ich, które przyniosą Panu, twoje będą; każdy czysty w domu twoim jadać je będzie.
to eat (also: to feed, to nourish oneself)
Their situation has only improved in statistical terms, in other words, on paper, but it is a well-known fact that you cannot eat paper.
Ich sytuacja poprawiła się jedynie pod względem statystycznym, inaczej mówiąc na papierze, ale powszechnie wiadomo, że nie można odżywiać się papierem.
The successful Scottish project of trying to get more fruit and vegetables available through schools has seen record numbers of children eating more healthily.
Dzięki udanemu szkockiemu projektowi, którego celem było zapewnienie lepszego dostępu do owoców i warzyw w szkołach, zdrowo zaczęła odżywiać się rekordowa liczba dzieci.
to eat (also: to raven)
You got to stop eating this stuff... and do some road work.
Miałeś przestać to żreć... i trochę potrenować.
And one shall snatch on the right hand, and be hungry; and he shall eat on the left hand, and they shall not be satisfied: they shall eat every man the flesh of his own arm:
A porwieli co po prawej stronie, przecie łaknąć będzie; a będzieli żarł po lewej, przecie się nie nasyci; każdy z nich ciało ramienia swego żreć będzie;
to eat (also: to consume)
Even though we've dodged Paul Ehrlich's population bomb, and we will not see 20 billion people in this decade, as he had forecast, we eat as if we were 20 billion.
Choć uniknęliśmy bomby demograficznej zapowiadanej przez Paula Ehrlicha i nie doczekamy się 20 miliardów mieszkańców w tej dekadzie, konsumujemy, jakby było nas 20 miliardów.
to eat (also: to corrode, to devour, to gnaw, to wolf down)
play_circle_outline
zeżreć {pf. v.} [coll.]
to eat (also: to corrode, to devour, to gnaw, to wolf down)
play_circle_outline
zżerać {ipf. v.} [coll.]
to eat
play_circle_outline
chapnąć {pf. v.} [coll.]
to eat (also: to consume, to use up)
No one can say that the plants were able to eat an animal, because it was against the order of nature.
Rośliny nie mogły zjadać zwierząt, bo to przeczyło porządkowi natury.
And after a few days, depending upon temperature, the egg will hatch and the larva of this parasite will eat the aphid from the inside.
A po kilku dniach, zależnie od temperatury, z jaja wykluje się larwa pasożyta i będzie zjadać mszycę od środka.
Shania still doesn't believe me so I eat two of the sandwiches in front of her to prove it.
Shania nadal mi nie wierzy, więc na jej oczach zjadam dwie kanapki.

Context sentences for "to eat" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Englishit’s dog eat dog
Englishto eat one's fill
Englishto eat out
Englishto eat out
Englishto eat pussy
Englishif a mussel doesn't open, don't eat it
EnglishDuring that time, you haven't thought about what you're going to eat tomorrow.
Przez ten czas, ani razu nie pomyślałeś, czy będziesz miał jutro coś do zjedzenia.
EnglishNow that is also a terrible plight for us in Europe, where people require eggs to eat.
Dla nas w Europie jest to trudna sytuacja, bo ludzie potrzebują jaj do jedzenia.
Englishyou do not eat enough, or eat food containing less carbohydrate than normal (sugar and
Nadmierne obniżenie stężenia cukru we krwi może spowodować utratę przytomności.
EnglishBYETTA may reduce your appetite, the amount of food you eat, and your weight.
BYETTA może spowodować zmniejszenie apetytu, ilości spożywanych pokarmów i masy ciała.
EnglishSo if I'm eating spaghetti, and I know I'm alone, I can eat like a backhoe.
Więc jeśli zajadam spaghetti, i wiem, że jestem sam, wciągam jak odkurzacz.
EnglishLet us use our vote, then, to enable us to sit down to eat with a good conscience.
Wykorzystajmy nasze głosowanie, aby umożliwić zasiadanie do jedzenia z czystym sumieniem.
EnglishEat a meal or snack containing carbohydrates within 10 minutes of the injection.
Nale y spo y posiłek lub przek sk zawieraj c w glowodany w ci gu 10 minut od wstrzykni cia.
EnglishThen let me sow, and let another eat; Yea, let the produce of my field be rooted out.
Tedy niechże ja sieję, a inszy niech pożywa, a moje latorośle niech będą wykorzenione.
EnglishAs an Englishman, I find it absolutely incredible that people would eat their horses.
Jako Anglik stwierdzam, że to absolutnie niewiarygodne, aby ludzie zjadali swoje konie.
EnglishAnd the really wonderful thing about this is, when you're done, well -- you can eat it.
Niesamowite jest w tym to, że kiedy już nie jest potrzebny, można go zjeść.
EnglishPigs and chickens do not graze the fields and therefore everything they eat is cereal-based.
Świnie i kurczaki nie pasą się na polach a ziarna stanowią ich jedyne pożywienie.
EnglishAnd crows eventually come by, and eat the peanuts and get used to the machine being there.
Wrony w końcu nadlatują, zjadają orzeszki, i przyzwyczajają się do automatu.
EnglishAnd did eat up every herb in their land, And did eat up the fruit of their ground.
I pożarły wszelkie ziele w ziemi ich, a pojadły urodzaje ziemi ich.