Internship offers in many countries

English-Polish translation for "eighty"

 

"eighty" Polish translation

Results: 1-22 of 34

eighty {noun}

eighty {noun}

Eighty per cent of investment and lending in Europe is based on bank credits.

Osiemdziesiąt procent inwestycji oraz pożyczek w Europie opiera się na kredytach bankowych.

Eighty-five million people are threatened with poverty in Europe.

W Europie osiemdziesiąt pięć milionów osób jest zagrożonych ubóstwem.

Eighty-seven people have been hanged in the past four weeks.

W ciągu ostatnich czterech lat w Iranie zostało powieszonych osiemdziesiąt siedem osób.

Eighty per cent of aid is allocated to 20% of farmers.

Osiemdziesiąt procent pomocy przyznawane jest dla 20 % rolników.

Eighty-eight per cent of fish stocks are being fished beyond the maximum sustainable yield.

Osiemdziesiąt osiem procent poławianych zasobów rybnych przekracza próg maksymalnie podtrzymywalnego odłowu.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "eighty":

 

Similar translations

Similar translations for "eighty" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "eighty" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

According to a number of sources, the official death toll is around eighty thousand.

Według różnych źródeł, oficjalna liczba ofiar śmiertelnych to 80 tysięcy osób.

Eighty percent of the people in the world have no food safety net.

80% ludzi na świecie nie może liczyć na żaden system zabezpieczenia żywnościowego.

Eighty percent of the cocoa comes from Cote d'Ivoire and Ghana and it's harvested by children.

80% kakao pochodzi z Wybrzeża Kości Słoniowej i Ghany i jest zbierane przez dzieci.

Eighty-seven per cent of those are sent to the European Union, mainly to Denmark, that is, 97%.

87 % z nich wysyłane jest do Unii Europejskiej, głównie do Danii, gdzie odsetek ten wnosi 97 %.

Eighty percent of the two thousand people here are without a lawyer.

80% spośród 2000 znajdujących się tu ludzi, nie ma prawnika.

Eighty percent of refugees around the world are women and children.

80 procent uchodźców na świecie są kobietami i dziećmi.

Eighty-five per cent of involuntary part-time work and 80% of low paid jobs are carried out by women.

85 % prac realizowanych z konieczności w niepełnym wymiarze godzin i 80 % prac niskopłatnych wykonują kobiety.

Eighty per cent of the region's population are Poles.

Jest to rejon zamieszkały w 80% przez Polaków.

Construction began in Czechoslovakia in the early eighties, and two thirds of the construction work was completed.

Budowa rozpoczęła się w Czechosłowacji na początku lat 80., a dwie trzecie prac budowlanych zostało ukończonych.

Eighty per cent of the Roma community is still illiterate.

80 procent społeczności Romów to analfabeci.

Sixties, seventies, eighties and nineties.

Sześćdziesiątka, siedemdziesiątka, osiemdziesiątka czy dziewięćdziesiątka.

Over the past eighty years, national minorities in Hungary have been all but wiped out, while Europe looked on in silence.

W ciągu minionych osiemdziesięciu lat mniejszości narodowe na Węgrzech zniknęły, a Europa patrzyła na to w milczeniu.

I love these eighty-year-old, ninety-year-old guys and women.

Uwielbiam takich 80-90-letnich ludzi.

Eighty per cent of Irish mothers drink.

W Europie nie stosujemy ostrzeżeń.

Eighty-five per cent of all European laws are still decided behind closed doors in the 300 secret working groups in the Council.

85% całego prawa europejskiego jest stanowione za zamkniętymi drzwiami w 300 tajnych grupach roboczych Rady.

Eighty-five percent are under 21.

85 procent ma mniej niż 21 lat.

Seven hundred and eighty cubic metres of fuel were pumped off the vessel in the month following the incident, none of which was spilt.

W okresie miesiąca od wypadku wypompowano ze statku 780 metrów sześciennych paliwa, z których żaden nie wyciekł.

Alone the staff at the company headquarters in Walldorf, near Heidelberg, includes over eighty nationalities.

W głównej siedzibie firmy, mieszczącej się w miasteczku Walldorf koło Heidelbergu, pracują przedstawiciele ponad 80 różnych narodowości.

Eighty-two Saudi soldiers have died in the conflict with the rebels in Yemen since Saudi Arabia began its offensive on 4 November 2009.

Od rozpoczęcia ofensywy przez Arabię Saudyjską w dniu 4 listopada 2009 r. w jemeńskim konflikcie z rebeliantami zginęło 82 żołnierzy tego kraju.

I would like to hope that the eighty-five minors currently awaiting the death penalty will be saved by the world - including us - from their cruel fate.

Chciałabym mieć nadzieję, że świat - w tym my - ocali życie tych 85 nieletnich oczekujących na wykonanie wyroku śmierci.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

Have a look at the Chinese-English dictionary by bab.la.