How to write a CV in Polish

English-Polish translation for "excess"

 

"excess" Polish translation

Results: 1-32 of 413

excess {noun}

excess {noun} (also: glut, surfeit, overflow, overabundance)

nadmiar {m}

Excess δ 13C: - Difference between pre- and post-urea sample measurements.

Nadmiar δ13C: - Różnica między pomiarami próbki przedtestowej i potestowej

Excess δ 13C: - Difference between pre- and post-urea sample measurements.

Nadmiar δ13C: Różnica między pomiarami próbki przedtestowej i potestowej

excess fluid in the body (oedema); swelling of the arms and legs (peripheral oedema)

nadmiar wody w organizmie (obrzęki); obrzęki kończyn górnych i dolnych (obrzęki obwodowe),

Medicines like Emtriva can cause lactic acidosis (excess lactic acid in the blood).

Leki takie jak Emtriva mogą powodować stan zwany kwasicą mleczanową (nadmiar kwasu mlekowego we krwi).

Over time, the excess iron can damage important organs such as the heart or liver.

Z czasem nadmiar żelaza może doprowadzić do uszkodzenia ważnych narządów, takich jak serce lub wątroba.

excess {noun} (also: surplus, overplus)

And as the wind starts dying down, any excess energy will be diverted back into the house -- the lights never go out.

Gdy zaś wiatr cichnie, nadwyżka energii będzie kierowana z powrotem do domu -- światła nigdy nie gasną.

So this shows ... (Laughter) (Applause) When the wind is blowing, any excess energy coming from the windmill is diverted into the battery.

Przestawia... ~~~ (Śmiech) (Oklaski) Kiedy wiatr wieje, nadwyżka energii z wiatraka jest kierowana do baterii.

The 'excess appropriations' in the Cohesion Fund have arisen (among many other reasons) due to the delay in implementing programmes in the 'cohesion' countries.

"Nadwyżka środków” w Funduszu Spójności powstała (między innymi) z powodu opóźnień w realizacji programów w państwach "spójności”.

excess {noun} (also: prank, acting up)

wybryk {m}

excess {noun} (also: lap of luxury)

zbytek {m}

excess {noun} (also: riot)

eksces {m}

excess {noun} (also: jump, fling, leap, blip)

wyskok {m}
 

Synonyms

Synonyms (English) for "excess":

 

Similar translations

Similar translations for "excess" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "excess" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

This helps to correct the iron overload and prevent damage due to excess iron.

Ułatwia to usunięcie nadmiaru żelaza i zapobiega związanym z nim uszkodzeniom.

This initiative encompasses 14 countries with a population in excess of 200 million.

Omawiana inicjatywa obejmuje 14 krajów o łącznej populacji powyżej 200 milionów.

In several euro area countries, excessive imbalances exist and need to be corrected.

W wielu krajach strefy euro występuje nadmierna nierównowaga, która wymaga naprawy.

diuretics (used to treat high blood pressure or excessive fluid retention),

leki moczopędne (stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi lub nadmiernego

diuretics(used to treat high blood pressure or excessive fluid retention),

leki moczopędne (stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi lub nadmiernego

These studies have shown a consistent unexplained statistically significant excess

przypadków zakrzepicy i związanych z nią powikłań pomiędzy pacjentami, którym podano zw

However, repeated blood transfusions can cause a build-up of excess iron.

Jednak wielokrotne transfuzje krwi mogą powodować nadmierne gromadzenie się żelaza.

A small amount of baby oil may also be used to remove any excess residue.

Powinno to ułatwi usuni cie resztek pozostaj cych na skórze po usuni ciu plastra.

Thus, the possibility of an excess risk is not supported by these post-marketing data.

Zatem możliwość zwiększonego ryzyka nie jest poparta wynikami badań postmarketingowych.

This agreement establishes the possibility of catching their excess fish.

Przedmiotowa umowa daje możliwość poławiania nadmiaru ryb na wodach tego kraju.

A levy rate of 0.05% would provide revenues in excess of EUR 200 billion.

Przy stawce w wysokości 0,05 % przyniesie on dochód powyżej 200 miliardów euro.

In excess of another 20 relating to a wide range of topics are also under discussion.

Ponadto omawianych jest 20 kolejnych, które dotyczą bardzo wielu tematów.

Phlebotomy may be performed if excessively high haemoglobin levels occur.

Można dokonać upuszczenia krwi w razie zbyt wysokiego stężenia hemoglobiny.

In some countries, targets for correcting excessive deficits are at risk.

W niektórych krajach zagrożone są plany korekty nadmiernego deficytu budżetowego.

Narcolepsy is a sleep disorder that causes excessive daytime sleepiness.

Narkolepsja jest zaburzeniem snu powodującym nadmierną senność w ciągu dnia.

If you drink alcohol excessively (either every day or only from time to time).

jeśli pacjent nadmiernie spożywa alkohol (albo codziennie albo tylko od czasu do czasu),

If you notice any unusual bruising, excessive bleeding after injury or if you seem to be

Jeśli pacjent zauważy jakiekolwiek nienaturalne siniaczenie, nadmierne krwawienie po

if you notice any unusual bruising, excessive bleeding after injury or if you seem to be

jeśli pacjent zauważy jakiekolwiek nienaturalne siniaczenie się, nadmierne krwawienie po

Romania is not one of the states with a large number of deposits in excess of EUR 50 000.

Rumunia nie należy do państw o dużej liczbie depozytów przekraczających 50 tysięcy euro.

Signs of nausea including excessive salivation and lethargy might remain after treatment.

Po terapii mogą utrzymywać się objawy mdłości włączając nadmierne ślinienie i letarg.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: callout, stick insect, drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician

Similar words

More translations in the bab.la Russian-English dictionary.