Meet bab.la's mascot Joppe on Facebook

English-Polish translation for "excess"

 

"excess" Polish translation

Results: 1-34 of 862

excess {noun}

excess {noun} (also: glut, surfeit, overflow, overabundance)

nadmiar {m}

Excess δ 13C: - Difference between pre- and post-urea sample measurements.

Nadmiar δ13C: Różnica między pomiarami próbki przedtestowej i potestowej

excess fluid in the body (oedema); swelling of the arms and legs (peripheral oedema)

nadmiar wody w organizmie (obrzęki); obrzęki kończyn górnych i dolnych (obrzęki obwodowe),

Medicines like Emtriva can cause lactic acidosis (excess lactic acid in the blood).

Leki takie jak Emtriva mogą powodować stan zwany kwasicą mleczanową (nadmiar kwasu mlekowego we krwi).

Over time, the excess iron can damage important organs such as the heart or liver.

Z czasem nadmiar żelaza może doprowadzić do uszkodzenia ważnych narządów, takich jak serce lub wątroba.

Expel air, large bubbles, and any excess solution in order to obtain the required 1.2 ml dose.

Ze strzykawki usunąć powietrze, duże pęcherzyki i nadmiar roztworu, tak, by uzyskać żądaną dawkę 1, 2 ml.

excess {noun} (also: surplus, overplus)

And as the wind starts dying down, any excess energy will be diverted back into the house -- the lights never go out.

Gdy zaś wiatr cichnie, nadwyżka energii będzie kierowana z powrotem do domu -- światła nigdy nie gasną.

So this shows ... (Laughter) (Applause) When the wind is blowing, any excess energy coming from the windmill is diverted into the battery.

Przestawia... ~~~ (Śmiech) (Oklaski) Kiedy wiatr wieje, nadwyżka energii z wiatraka jest kierowana do baterii.

The 'excess appropriations' in the Cohesion Fund have arisen (among many other reasons) due to the delay in implementing programmes in the 'cohesion' countries.

"Nadwyżka środków” w Funduszu Spójności powstała (między innymi) z powodu opóźnień w realizacji programów w państwach "spójności”.

For example, during the process of applying sanctions, no account is taken of the symmetry and interdependence between countries with trade surpluses and countries with excessive deficits.

Podczas nakładania sankcji nie bierze się na przykład pod uwagę symetrii i współzależności między krajami wykazującymi nadwyżki handlowe i krajami z nadmiernym deficytem.

excess {noun} (also: riot)

eksces {m}

We need it so that we can put a stop once and for all to highly speculative excesses.

Potrzebujemy go, aby raz na zawsze położyć kres wszelkim spekulacyjnym ekscesom.

In both cases, we are talking about excesses from certain politicians who regard themselves as being above the law.

W obydwu przypadkach jesteśmy świadkami ekscesów ze strony określonych polityków, którzy uważają się za osoby stojące ponad prawem.

Is resolute action genuinely being taken to deal with the radical factions' excesses and the massacres of Christians and Muslims?

Czy naprawdę podejmuje się zdecydowane działania w celu poradzenia sobie z ekscesami ze strony radykalnych frakcji oraz rzeziami chrześcijan i muzułmanów?

In a country which still practises honour killings, calling for sexual rights for women means opposing fundamentalist excesses from any corner.

W kraju, w którym wciąż praktykowane są zabójstwa honorowe, wzywanie do przyznania kobietom praw płci oznacza opór przeciw ekscesom fundamentalistów z każdej strony.

Clearly, we could get bogged down talking about the economic excesses of 2008, but there have been such excesses in more countries than just little Iceland.

Oczywiście możemy ugrzęznąć w debatach na temat ekscesów gospodarczych w roku 2008, lecz do takich ekscesów dochodziło w większej liczbie krajów niż tylko mała Islandia.

excess {noun} (also: lap of luxury)

zbytek {m}

excess {noun} (also: prank, acting up)

wybryk {m}

excess {noun} (also: jump, fling, leap, blip)

wyskok {m}

excess {adjective}

excess {adj.} (also: surplus, excessive)

  nadmiarowy {adj. m}
 

Synonyms

Synonyms (English) for "excess":

 

Similar translations

Similar translations for "excess" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "excess" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

This helps to correct the iron overload and prevent damage due to excess iron.

Ułatwia to usunięcie nadmiaru żelaza i zapobiega związanym z nim uszkodzeniom.

One of the fundamental mistakes of the 2002 reform was excessive centralisation.

Jednym z podstawowych błędów reformy z 2002 roku była nadmierna centralizacja.

It is just these companies that most feel the effects of excessive bureaucracy.

To właśnie te przedsiębiorstwa najbardziej odczuwają skutki nadmiernej biurokracji.

Greece is currently in the process of correcting its excessive government deficit.

Grecja jest obecnie w trakcie korygowania swojego nadmiernego deficytu publicznego.

They are killing off the sick banks that have suffered the excesses of speculation.

Teraz w USA dobijają "chore” banki, które ucierpiały z powodu nadmiaru spekulacji.

This initiative encompasses 14 countries with a population in excess of 200 million.

Omawiana inicjatywa obejmuje 14 krajów o łącznej populacji powyżej 200 milionów.

No one in Europe is radically arguing for an excessive budget consolidation.

Nikt w Europie nie domaga się w sposób radykalny nadmiernej konsolidacji budżetowej.

In several euro area countries, excessive imbalances exist and need to be corrected.

W wielu krajach strefy euro występuje nadmierna nierównowaga, która wymaga naprawy.

They will discourage excessive consumption, and they will drive efficiency.

Zniechęcają one do nadmiernej konsumpcji, a jednocześnie są motorem efektywności.

You have introduced earlier sanctions in the excessive imbalances procedure.

W ramach procedury nadmiernego zaburzenia równowagi wprowadzono wcześniejsze sankcje.

diuretics (used to treat high blood pressure or excessive fluid retention),

leki moczopędne (stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi lub nadmiernego

We need to be careful that good intentions do not descend into excessive bureaucracy.

Musimy uważać, aby dobre intencje nie przekształciły się w nadmierną biurokrację.

diuretics(used to treat high blood pressure or excessive fluid retention),

leki moczopędne (stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi lub nadmiernego

This agreement establishes the possibility of catching their excess fish.

Przedmiotowa umowa daje możliwość poławiania nadmiaru ryb na wodach tego kraju.

However, repeated blood transfusions can cause a build-up of excess iron.

Jednak wielokrotne transfuzje krwi mogą powodować nadmierne gromadzenie się żelaza.

A levy rate of 0.05% would provide revenues in excess of EUR 200 billion.

Przy stawce w wysokości 0,05 % przyniesie on dochód powyżej 200 miliardów euro.

A small amount of baby oil may also be used to remove any excess residue.

Powinno to ułatwi usuni cie resztek pozostaj cych na skórze po usuni ciu plastra.

In excess of another 20 relating to a wide range of topics are also under discussion.

Ponadto omawianych jest 20 kolejnych, które dotyczą bardzo wielu tematów.

Excessively long tender procedures can delay realisation of Structural Funds.

Zbyt długotrwałe procedury przetargowe mogą opóźnić realizację funduszy strukturalnych.

Phlebotomy may be performed if excessively high haemoglobin levels occur.

Można dokonać upuszczenia krwi w razie zbyt wysokiego stężenia hemoglobiny.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

More translations in the bab.la English-Danish dictionary.