How to write a letter in Polish

English-Polish translation for "farewell"

 

"farewell" Polish translation

Results: 1-21 of 21

farewell {noun}

farewell {noun} (also: adieu, good-bye, goodbye, valediction)

Farewell reception for Executive Board member Eugenio Domingo Solans on 17 May 2004

17 maja 2004 r.: uroczyste pożegnanie członka Zarządu Eugenia Dominga Solansa.

Actually, I said my farewell concerning Turkey to you already in December or November.

W rzeczywistości wyraziłem przed państwem moje pożegnanie z Turcją już w grudniu czy listopadzie.

[…] Herbstfeste (an allusion to the November revolution) celebrates the farewell to GDR literature.

[…] Herbstfeste (jesienne uroczystości, oddźwięk listopadowych rewolucji) świętują pożegnanie z literaturą NRD.

A farewell is a time for reflection on the past and the present, but it is also an opportunity to reflect about the future.

Pożegnanie to nie tylko czas na refleksje na temat przeszłości i teraźniejszości, lecz także okazja do zastanowienia się nad przyszłością.

Farewell reception for Executive Board member Sirkka Hämäläinen on 28 May 2003Sirkka Hämäläinen (left) and her successor Gertrude Tumpel-Gugerell on 28 May 2003

28 maja 2003 r.: uroczyste pożegnanie członka Zarządu Sirkki Hämäläinen.Na zdjęciu: Sirkka Hämäläinen (po lewej) i jej następczyni Gertrude Tumpel-Gugerell.

farewell {interjection}

farewell {interj.} [oldfsh.] (also: adieu, goodbye, bye)

żegnaj {interj.}

I do not agree with the European Commission expecting to review and audit the accounting of Member States' budgets before the national parliaments: farewell to sovereignty.

Nie zgadzam się z Komisją Europejską, która oczekuje, że będzie weryfikowała i kontrolowała budżety państw członkowskich, zanim zrobią to parlamenty krajowe: żegnaj suwerenności.

farewell {interj.} [oldfsh.]

bywaj zdrów {interj.} [oldfsh.]

farewell {interj.} [oldfsh.]

bądź zdrów {interj.} [oldfsh.]

farewell {adjective}

farewell {adj.} (also: parting)

pożegnalny {adj. m}
 

Synonyms

Synonyms (English) for "farewell":

 

Context sentences

Context sentences for "farewell" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Vice-President Christian Noyer with a farewell present at the end of his term of office in May 2002

Maj 2002 r.: wiceprezes Christian Noyer z prezentem pożegnalnym na koniec kadencji.

In the course of his long farewell from Basel, he staged Grillparzer’s "The Golden Fleece" at the end of 2005.

Żegnając się powoli z Bazyleą, wyreżyserował pod koniec 2005 roku „Złote runo” Grillparzera.

And another also said, I will follow thee, Lord; but first suffer me to bid farewell to them that are at my house.

Rzekł też i drugi: Pójdę za tobą, Panie

For nearly 20 years, this Parliament has stood by and watched while the people of Kosovo gradually bade farewell to Serbia.

Przez blisko 20 lat ten Parlament stał z boku i przyglądał się, jak społeczność Kosowa stopniowo żegnała się z Serbią.

From left to right: Sieglinde Issing, Otmar Issing, Jean-Claude Trichet and Jürgen Stark at the farewell event on 29 May 2006

Od lewej: Sieglinde Issing, Otmar Issing, Jean-Claude Trichet i Jürgen Stark podczas uroczystości pożegnalnych 29 maja 2006 r.

And a day or two before it opened was Giuliani's farewell address, where he proposed the idea of all of Ground Zero being a memorial.

który w tym mieście, był według nas niewystarczający.

At his farewell reception on 17 May 2004, Executive Board member Eugenio Domingo Solans welcomes his successor, José Manuel González-Páramo.

Podczas uroczystości pożegnalnej 17 maja 2004 r. członek Zarządu Eugenio Domingo Solans wita swojego następcę José Manuela Gonzáleza-Páramo.

Finally, brethren, farewell.

Na ostatek, bracia

President Duisenberg handing over the bell used at the Governing Council meetings at his farewell event on 22 October 2003 to Jean-Claude Trichet

22 października 2003 r.: prezes Duisenberg uroczyście przekazuje Jean-Claude’owi Trichetowi dzwonek używany na posiedzeniach Rady Prezesów.

Farewell of Executive Board member Tommaso Padoa-Schioppa on 24 May 2005From left to right: Ms Barbara Spinelli, Tommaso Padoa-Schioppa, Jean-Claude Trichet

Członek Zarządu Tommaso Padoa-Schioppa na uroczystości pożegnalnej 24 maja 2005 r.Od lewej: Barbara Spinelli, Tommaso Padoa-Schioppa, Jean-Claude Trichet.

Let me start by with a farewell letter written by a 14-year-old boy, Robert Reinhard, in 1943 before his deportation to Auschwitz from a German children's home.

Pragnę zacząć od listu pożegnalnego napisanego przez 14-letniego chłopca, Roberta Reinharda, w 1943 roku, przed wywiezieniem go do Auschwitz z niemieckiego domu dziecka.
 

Forum results

"farewell" translation - forum results

 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: sting in the tail, up the spout, born with a silver spoon in one's mouth, in spades, to put a sock in it

Similar words

far-reaching · far-seeing · far-sighted · far-sightedness · farad · faraway · farce · farcical · fare · fares · farewell · farfetched · farinaceous · farm · farm-hand · farmer · farmer’s · farmers · farmhand · farmhouse · farming

More translations in the bab.la German-English dictionary.