Search for the most beautiful word
to commutate
ariel

VOTE NOW

English-Polish translation for "father"

 

"father" Polish translation

Results: 1-47 of 496

father {noun}

father {noun} (also: sire, Sr)

ojciec {m}

And Shobal the father of Kiriath-jearim had sons: Haroeh, half of the Menuhoth.

Miał też synów Sobal, ojciec Karyjatyjarymczyków, który doglądał połowy Menuchoty.

Ludwig Erhard, the father of the German economic miracle, summed it up neatly.

Ludwig Erhard, ojciec niemieckiego cudu gospodarczego, doskonale to podsumował.

And my father left me a legacy of his handwriting through letters and a notebook.

Mój ojciec pozostawił mi w spadku swoje zapiski w postaci listów i notatnika.

Even as the Father hath loved me, I also have loved you: abide ye in my love.

Jako mię umiłował Ojciec, tak i ja umiłowałem was; trwajcież w miłości mojej.

Mr. Solis, if the Father wants to assert his rights here, there's nothing we can do.

Panie Solis, Jeśli ojciec chce zatrzymać swoje prawa, nie możemy nic zrobić.

father {noun} (also: old man)

stary {m} [pej.]

Remove not the ancient landmark, Which thy fathers have set.

Nie przenoś starej granicy, którą uczynili ojcowie twoi.

For inquire, I pray thee, of the former age, And apply thyself to that which their fathers have searched out:

Bo spytaj się proszę wieku starego, a nagotuj się ku wyszpiegowaniu ojców ich.

father {noun} (also: priest, clergyman)

ksiądz {m}

to father {verb}

wychować (jako(o) ojciec) {pf. v.}

to father [fathered|fathered] {vb} (also: to engender)

zrodzić {vb}

to father [fathered|fathered] {vb} (also: to give conception to, to sire, to procreate)

to father [fathered|fathered] {vb} (also: to procreate, to sire)

płodzić {vb}

Men should not father a child while receiving treatment with Vidaza.

Mężczyźni nie powinni płodzić dziecka podczas otrzymywania leczenia lekiem Vidaza.
ojcować (komuś) {ipf. v.}
 

Synonyms

Synonyms (English) for "father":

 

Similar translations

Similar translations for "father" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "father" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

And now I have sent a skilful man, endued with understanding, of Huram my father's,

Posłałem ci tedy męża mądrego, i umiejętnego, i roztropnego, Chirama Abijego.

We have sinned with our fathers, We have committed iniquity, we have done wickedly.

Zgrzeszyliśmy z ojcami swymi; niesprawiedliwieśmy czynili, i nieprawość popełniali.

All his days they departed not from following Jehovah, the God of their fathers.

Po wszystkie dni jego nie odstąpili od naśladowania Pana, Boga ojców swoich.

The God of our fathers raised up Jesus, whom ye slew, hanging him on a tree.

Bóg on ojców naszych wzbudził Jezusa, któregoście wy zabili, zawiesiwszy na drzewie.

This destiny is for our common good, and it is the vision of our founding fathers.

Ten los połączył nas dla naszego wspólnego dobra, zgodnie z wizją ojców założycieli.

He built Elath, and restored it to Judah, after that the king slept with his fathers.

Ten pobudował Elat, i przywrócił je do Judy, gdy zasnął król z ojcami swymi.

He built Eloth, and restored it to Judah, after that the king slept with his fathers.

Ten pobudował Elat, a przywrócił je do Judy, gdy zasnął król z ojcami swymi.

But the Levites after the tribe of their fathers were not numbered among them.

Ale Lewitowie według pokolenia ojców swych nie byli policzeni między nimi.

Take the sum of the sons of Gershon also, by their fathers' houses, by their families;

Zbierz summę synów Gersonowych według domów ojców ich, i według familii ich;

So Ahab slept with his fathers; and Ahaziah his son reigned in his stead.

I zasnął Achab z ojcami swymi, a królował Ochozyjasz, syn jego, miasto niego.

And they brought him upon horses, and buried him with his fathers in the city of Judah.

A przyniósłszy go na koniach, pochowali go z ojcami jego w mieście Judzkiem.

In this particular case letters to Father Christmas will get us nowhere.

W tym szczególnym przypadku listy do Świętego Mikołaja zaprowadzą nas donikąd.

if you are male and wish to father a child, as Arava can cause birth defects in new born

mężczyźni powinni zostać poinformowani o ryzyku wystąpienia wad wrodzonych u dziecka.

And he said unto them, When ye pray, say, Father, Hallowed be thy name.

I rzekł im: Gdy się modlicie, mówcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebiesiech

This is childish and unworthy of the founding fathers' European vision.

Jest to dziecinne i niegodne dla założycielskiej ojcowskiej europejskiej wizji.

and he said, O Jehovah, the God of our fathers, art not thou God in heaven?

I rzekł: Panie, Boże ojców naszych: Izaliś nie ty sam Bogiem na niebie?

And Shema begat Raham, the father of Jorkeam; and Rekem begat Shammai.

A Semma spłodził Rahama, syna Jerkaamowego, a Rechem spłodził Sammajego.

The 'Chicago Boys' in your Commission cannot come riding up again behind Father Christmas!

"Chłopcy z Chicago” w pańskiej Komisji nie mogą ponownie schować się za Świętym Mikołajem!

She was 11 years old; her parents had both died from AIDS, her mother and then her father.

Miała 11 lat, jej rodzice umarli na AIDS. ~~~ Miała 11 lat, jej rodzice umarli na AIDS.

To show mercy towards, our fathers, And to remember his holy covenant;

Aby uczynił miłosierdzie z ojcami naszymi, i wspomniał na przymierze swoje święte,
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: executive summary, underrated, to withdraw a bill, bill, prudishness

Similar words

Search for more words in the German-English dictionary.