Productive idleness:

Play the Memorize game!

English-Polish translation for "father"

 

"father" Polish translation

Results: 1-47 of 559

father {noun}

father {noun} (also: sire, Sr)

ojciec {m}

And his father Zacharias was filled with the Holy Spirit, and prophesied, saying,

A Zacharyjasz, ojciec jego, napełniony będąc Duchem Świętym, prorokował mówiąc:

Ludwig Erhard, the father of the German economic miracle, summed it up neatly.

Ludwig Erhard, ojciec niemieckiego cudu gospodarczego, doskonale to podsumował.

And Shobal the father of Kiriath-jearim had sons: Haroeh, half of the Menuhoth.

Miał też synów Sobal, ojciec Karyjatyjarymczyków, który doglądał połowy Menuchoty.

I'm the daughter of an American mother and an Egyptian-Lebanese-Syrian father.

Moja matka jest Amerykanką a ojciec ma pochodzenie egipsko-libańsko-syryjskie.

Thirty years have passed since my father's first job as a community game guard.

Trzydzieści lat minęło od czasu, kiedy mój ojciec zaczął ochraniać zwierzynę.

father {noun} (also: old man)

stary {m} [pej.]

For it came to pass, when Solomon was old, that his wives turned away his heart after other gods; and his heart was not perfect with Jehovah his God, as was the heart of David his father.

I stało się, gdy już był Salomon stary, że żony jego nakłoniły serce jego za bogi cudzymi, tak iż nie było serce jego zupełne z Panem, Bogiem jego, jako serce Dawida, ojca jego.

Remove not the ancient landmark, Which thy fathers have set.

Nie przenoś starej granicy, którą uczynili ojcowie twoi.

For inquire, I pray thee, of the former age, And apply thyself to that which their fathers have searched out:

Bo spytaj się proszę wieku starego, a nagotuj się ku wyszpiegowaniu ojców ich.

father {noun} (also: priest, clergyman)

ksiądz {m}

to father {verb}

wychować (jako(o) ojciec) {vb}

to father [fathered|fathered] {vb} (also: to beget, to engender, to bring forth)

zrodzić {vb}

to father [fathered|fathered] {vb} (also: to give conception to, to beget, to sire, to procreate)

to father [fathered|fathered] {vb} (also: to beget, to procreate, to breed, to sire)

płodzić {vb}

Men should not father a child while receiving treatment with Vidaza.

Mężczyźni nie powinni płodzić dziecka podczas otrzymywania leczenia lekiem Vidaza.
ojcować (komuś) {vb}
 

Synonyms

Synonyms (English) for "father":

 

Similar translations

Similar translations for "father" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "father" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

And Hezekiah slept with his fathers; and Manasseh his son reigned in his stead.

I zasnął Ezechyjasz z ojcami swymi, a królował Manases, syn jego, miasto niego.

So Jehoiakim slept with his fathers; and Jehoiachin his son reigned in his stead.

A tak zasnął Joakim z ojcami swymi, a królował Joachyn, syn jego, miasto niego.

A wise son [heareth] his father's instruction; But a scoffer heareth not rebuke.

Syn mądry przyjmuje ćwiczenie ojcowskie, ale naśmiewca nie słucha strofowania.

And Menahem slept with his fathers; and Pekahiah his son reigned in his stead.

I zasnął Manachem z ojcami swymi, a królował Facejasz, syn jego, miasto niego.

So my father and mother ended up in a sort of concentration camp, labor camp.

I tak moi rodzice wylądowali w czymś w rodzaju obozu koncentracyjnego, obozu pracy.

And now I have sent a skilful man, endued with understanding, of Huram my father's,

Posłałem ci tedy męża mądrego, i umiejętnego, i roztropnego, Chirama Abijego.

We have sinned with our fathers, We have committed iniquity, we have done wickedly.

Zgrzeszyliśmy z ojcami swymi; niesprawiedliwieśmy czynili, i nieprawość popełniali.

He shall go to the generation of his fathers; They shall never see the light.

A choć duszy swej za żywota swego pobłaża i chwalono go, gdy sobie dobrze czynił:

Even the few contacts between the child and the father are full of obstacles.

Nawet nieliczne kontakty pomiędzy dzieckiem i ojcem napotykały na liczne przeszkody.

The God of our fathers raised up Jesus, whom ye slew, hanging him on a tree.

Bóg on ojców naszych wzbudził Jezusa, któregoście wy zabili, zawiesiwszy na drzewie.

All his days they departed not from following Jehovah, the God of their fathers.

Po wszystkie dni jego nie odstąpili od naśladowania Pana, Boga ojców swoich.

"How do you know that it belonged to your brother or your father?” he asked in reply.

Skąd wiesz, że to należało do twojego brata lub ojca? - zapytał w odpowiedzi.

He built Elath, and restored it to Judah, after that the king slept with his fathers.

Ten pobudował Elat, i przywrócił je do Judy, gdy zasnął król z ojcami swymi.

He built Eloth, and restored it to Judah, after that the king slept with his fathers.

Ten pobudował Elat, a przywrócił je do Judy, gdy zasnął król z ojcami swymi.

House and riches are an inheritance from fathers; But a prudent wife is from Jehovah.

Dom i majętność dziedzictwem przypada po rodzicach; ale żona roztropna jest od Pana.

Many women do not want to undertake motherhood without an involved father.

Wiele kobiet nie chce macierzyństwa bez zaangażowania ze strony przyszłego ojca.

In addition, the law grants custody of children only to the father and grandfather.

W dodatku ustawa ta przyznaje opiekę nad dziećmi jedynie ojcu i dziadkowi.

But the Levites after the tribe of their fathers were not numbered among them.

Ale Lewitowie według pokolenia ojców swych nie byli policzeni między nimi.

Take the sum of the sons of Gershon also, by their fathers' houses, by their families;

Zbierz summę synów Gersonowych według domów ojców ich, i według familii ich;

So Ahab slept with his fathers; and Ahaziah his son reigned in his stead.

I zasnął Achab z ojcami swymi, a królował Ochozyjasz, syn jego, miasto niego.
 

Forum results

"father" translation - forum results

 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician, lore, bloodcurdling

Similar words

Search for more words in the English-Romanian dictionary.