Meet bab.la's mascot Joppe on Facebook

English-Polish translation for "father"

 

"father" Polish translation

Results: 1-47 of 519

father {noun}

father {noun} (also: sire, Sr)

ojciec {m}

And his father Zacharias was filled with the Holy Spirit, and prophesied, saying,

A Zacharyjasz, ojciec jego, napełniony będąc Duchem Świętym, prorokował mówiąc:

And Shobal the father of Kiriath-jearim had sons: Haroeh, half of the Menuhoth.

Miał też synów Sobal, ojciec Karyjatyjarymczyków, który doglądał połowy Menuchoty.

Ludwig Erhard, the father of the German economic miracle, summed it up neatly.

Ludwig Erhard, ojciec niemieckiego cudu gospodarczego, doskonale to podsumował.

Thirty years have passed since my father's first job as a community game guard.

Trzydzieści lat minęło od czasu, kiedy mój ojciec zaczął ochraniać zwierzynę.

And my father left me a legacy of his handwriting through letters and a notebook.

Mój ojciec pozostawił mi w spadku swoje zapiski w postaci listów i notatnika.

father {noun} (also: old man)

stary {m} [pej.]

Remove not the ancient landmark, Which thy fathers have set.

Nie przenoś starej granicy, którą uczynili ojcowie twoi.

For inquire, I pray thee, of the former age, And apply thyself to that which their fathers have searched out:

Bo spytaj się proszę wieku starego, a nagotuj się ku wyszpiegowaniu ojców ich.

father {noun} (also: priest, clergyman)

ksiądz {m}

to father {verb}

wychować (jako(o) ojciec) {vb}

to father [fathered|fathered] {vb} (also: to beget, to engender, to bring forth)

zrodzić {vb}

to father [fathered|fathered] {vb} (also: to give conception to, to beget, to sire, to procreate)

to father [fathered|fathered] {vb} (also: to beget, to procreate, to breed, to sire)

płodzić {vb}

Men should not father a child while receiving treatment with Vidaza.

Mężczyźni nie powinni płodzić dziecka podczas otrzymywania leczenia lekiem Vidaza.
ojcować (komuś) {vb}
 

Synonyms

Synonyms (English) for "father":

 

Similar translations

Similar translations for "father" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "father" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

And Hezekiah slept with his fathers; and Manasseh his son reigned in his stead.

I zasnął Ezechyjasz z ojcami swymi, a królował Manases, syn jego, miasto niego.

So Jehoiakim slept with his fathers; and Jehoiachin his son reigned in his stead.

A tak zasnął Joakim z ojcami swymi, a królował Joachyn, syn jego, miasto niego.

A wise son [heareth] his father's instruction; But a scoffer heareth not rebuke.

Syn mądry przyjmuje ćwiczenie ojcowskie, ale naśmiewca nie słucha strofowania.

And Menahem slept with his fathers; and Pekahiah his son reigned in his stead.

I zasnął Manachem z ojcami swymi, a królował Facejasz, syn jego, miasto niego.

And now I have sent a skilful man, endued with understanding, of Huram my father's,

Posłałem ci tedy męża mądrego, i umiejętnego, i roztropnego, Chirama Abijego.

We have sinned with our fathers, We have committed iniquity, we have done wickedly.

Zgrzeszyliśmy z ojcami swymi; niesprawiedliwieśmy czynili, i nieprawość popełniali.

Firstly, the Commission fully agrees with the emphasis on the role of fathers.

Przede wszystkim Komisja w pełni podziela pogląd, w którym podkreśla się rolę ojców.

All his days they departed not from following Jehovah, the God of their fathers.

Po wszystkie dni jego nie odstąpili od naśladowania Pana, Boga ojców swoich.

The God of our fathers raised up Jesus, whom ye slew, hanging him on a tree.

Bóg on ojców naszych wzbudził Jezusa, któregoście wy zabili, zawiesiwszy na drzewie.

This destiny is for our common good, and it is the vision of our founding fathers.

Ten los połączył nas dla naszego wspólnego dobra, zgodnie z wizją ojców założycieli.

To finish, I would like to say that I admire the founding fathers more and more.

Na koniec pragnę powiedzieć, że coraz bardziej podziwiam ojców założycieli.

He built Elath, and restored it to Judah, after that the king slept with his fathers.

Ten pobudował Elat, i przywrócił je do Judy, gdy zasnął król z ojcami swymi.

He built Eloth, and restored it to Judah, after that the king slept with his fathers.

Ten pobudował Elat, a przywrócił je do Judy, gdy zasnął król z ojcami swymi.

But the Levites after the tribe of their fathers were not numbered among them.

Ale Lewitowie według pokolenia ojców swych nie byli policzeni między nimi.

Take the sum of the sons of Gershon also, by their fathers' houses, by their families;

Zbierz summę synów Gersonowych według domów ojców ich, i według familii ich;

So Ahab slept with his fathers; and Ahaziah his son reigned in his stead.

I zasnął Achab z ojcami swymi, a królował Ochozyjasz, syn jego, miasto niego.

And they brought him upon horses, and buried him with his fathers in the city of Judah.

A przyniósłszy go na koniach, pochowali go z ojcami jego w mieście Judzkiem.

but is under guardians and stewards until the day appointed of the father.

Ale jest pod opiekunami i dozorcami aż do czasu zamierzenia ojcowskiego.

In this particular case letters to Father Christmas will get us nowhere.

W tym szczególnym przypadku listy do Świętego Mikołaja zaprowadzą nas donikąd.

if you are male and wish to father a child, as Arava can cause birth defects in new born

mężczyźni powinni zostać poinformowani o ryzyku wystąpienia wad wrodzonych u dziecka.
 

Forum results

"father" translation - forum results

 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: state, to pick a quarell, cosy, spoonful, spoonful

Similar words

Search for more words in the Danish-English dictionary.