Internship offers in many countries

English-Polish translation for "to fix"

 

"to fix" Polish translation

Results: 1-50 of 512

to fix {verb}

to fix [fixed|fixed] {vb} (also: to affix, to attach, to fasten, to make fast)

ustalić {vb}

The relationship of the infarct to prior administration of BeneFIX is uncertain.

Jednak nie udało się ustalić związku pomiędzy zawałem, a uprzednim podaniem preparatu BeneFIX.

Test: single fixed-dose combination tablet taken under fasted conditions.

Test: pojedyncza dawka tabletki o ustalonym składzie podawana na czczo.

That fixed behavior -- which is rigid and stereotyped and ends up with a meal -- changes.

To z góry ustalone zachowanie -- stałe i stereotypowe, które kończy się posiłkiem -- zmienia się.

Truvada is a fixed dose combination of emtricitabine and tenofovir disoproxil fumarate.

Produkt Truvada stanowi skojarzenie ustalonych dawek emtrycytabiny i fumaranu tenofowiru dizoproksylu.

Atripla is a fixed-dose combination of efavirenz, emtricitabine and tenofovir disoproxil fumarate.

Atripla stanowi połączenie ustalonych dawek efawirenzu, emtrycytabiny i fumaranu dizoproksylu tenofowiru.

to fix [fixed|fixed] {vb} (also: to amend, to retrieve, to redress, to expiate)

naprawić {vb}

And how can you figure out how to fix something if you don't have a clear target?

W jaki sposób dojść do tego jak coś naprawić, jeśli nie ma się wyraźnego celu?

When things go wrong, as of course they do, we reach for two tools to try to fix them.

Kiedy sprawy idą źle, co się oczywiście zdarza, sięgamy po dwa narzędzia, by je naprawić.

(Laughter) So that's what I'm here to tell you about: how we are going to fix a chicken.

(Śmiech) Więc o tym wam opowiem: jak zamierzamy naprawić kurczaka.

Once the climate has been broken, it will be broken forever and we will not be able to fix it.

Załamanie się klimatu dokona się raz na zawsze i nie uda się nam tego naprawić.

The suffering of indigenous peoples is not a simple issue to fix.

Cierpienie tubylcow to nie sprawa którą można łatwo naprawić.

to fix [fixed|fixed] {vb} (also: to determine, to ascertain, to levy, to pin down)

It is not up to China to fix my schedule and appointments.

Chiny nie będą ustalać mojego harmonogramu i terminarza spotkań.

It used to be that countries could fix a higher price.

Było tak, że kraje mogły ustalać wyższe ceny.

Other than this, the plan itself should not fix TAC areas, leaving the possibility of adapting these in the annual TAC decisions following the relevant scientific advice.

Poza tym przypadkiem, w samym planie nie należy ustalać obszarów TAC, pozostawiając możliwość przyjmowania ich w decyzjach dotyczących rocznych TAC, w oparciu o stosowne opinie naukowe.

The Commission shall adopt European regulations or decisions fixing the amount of these charges at the level required to redress the balance.

Komisja przyjmuje rozporządzenia europejskie lub decyzje europejskie ustalające wysokość tych opłat na poziomie niezbędnym do przywrócenia równowagi.

European laws or framework laws shall lay down the general rules of application of this system and in particular the criteria for fixing and apportioning the quantities concerned.

    Ustawa europejska lub europejska ustawa ramowa ustanawia ogólne zasady stosowania tego systemu, a w szczególności kryteria ustalania i rozdzielania odpowiednich wielkości.

to fix [fixed|fixed] {vb} (also: to repair, to mend, to overhaul, to patch up)

There is a saying in my country, 'If it is not broken, why fix it?'

W moim kraju mawia się; "Skoro nie jest zepsute, to po co naprawiać?”.

My feeling is that, while there is a need to update them, if they are not broken we should not fix them.

Mam przeczucie, że pomimo potrzeby ich aktualizacji nie powinniśmy ich naprawiać, dopóki nie sprawiają trudności.

to fix [fixed|fixed] {vb} (also: to set, to train)

wprawić {vb}

to fix [fixed|fixed] {vb} (also: to mount, to plant)

obsadzić {vb}

to fix [fixed|fixed] {vb} (also: to mount, to plant)

to fix [fixed|fixed] {vb} [coll.]

aranżować (niejawnie) {vb}

to fix [fixed|fixed] {vb} (also: to place)

to fix [fixed|fixed] {vb} (also: to affix, to attach, to fasten, to make fast)

umocować {vb}

The active substances are ‘ adsorbed’, meaning that they are fixed onto aluminium compounds, and the vaccine contains an ‘ adjuvant’ (a compound containing aluminium) to stimulate a better response.

Aktywne substancje są adsorbowane, co oznacza, że są umocowane na związkach aluminium oraz że szczepionka zawiera adjuwant (związek zawierający aluminium), który ma na celu

to fix [fixed|fixed] {vb} (also: to attend to)

opatrzyć (okna, zamki u drzwi) {vb}
utwierdzić (zamocować) {vb}
utwierdzać (zamocować) {vb}

to fix [fixed|fixed] {vb} (also: to attend to)

opatrywać [opatruję|opatrywał] (okna, zamki u drzwi) {vb}

to fix [fixed|fixed] {vb} (also: to determine)

 

Synonyms

Synonyms (English) for "fix":

 

Similar translations

Similar translations for "to fix" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "to fix" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

The aetiology of the allergic reactions to BeneFIX has not yet been elucidated.

Jak dotąd nie udało się wyjaśnić etiologii reakcji alergicznych na lek BeneFIX.

To fix these problems, examine the HTML code for the page and do the following:

Aby rozwiązać te problemy, sprawdź kod HTML strony i wykonaj następujące kroki:

BeneFIX is given by a slow infusion into a vein (usually up to 4 ml per minute).

Preparat BeneFIX podaje się powoli w infuzji dożylnej (zwykle do 4 ml na minutę).

This should be considered during the preparation and administration of BeneFIX.

Należy o tym pamiętać podczas przygotowywania i podawania preparatu BeneFIX.

The aetiology of the allergic reactions to BeneFIX has not yet been elucidated.

Jak dotąd nie udało się wyjaśnić etiologii reakcji alergicznych na preparat BeneFIX.

It's also increasing fixing CO2s, sequestering some of the airborne pollutants.

Oazy to także kontrolowanie CO2, odizolowanie niektórych zanieczyszczeń w powietrzu.

Zynga has risen on the consumer's desire to not want to be locked in to fixed-cost.

Zynga powstała na pragnieniu konsumentów do nie przywiązywania się do stałych opłat.

When those extra three billion people's identity is mobile, it isn't fixed?

Kiedy te trzy miliardy ludzi stają się numerami telefonicznymi, czyż to nie jest to?

Make sure the needle cap is fixed properly while the syringe is stored in the fridge.

Upewnić się, że podczas przechowywania w lodówce nasadka igły jest silnie naciśnięta.

the gas cylinders should be fixedly stowed away in order to avoid untimely fall

przechowywane butle z gazem należy odpowiednio zabezpieczyć, aby się nie przewracały,

The operations will be conducted as fixed rate tender procedures with full allotment.

Zostaną one przeprowadzone w trybie przetargu kwotowego z pełnym przydziałem.

The relationship of the infarct to prior administration of BeneFIX is uncertain.

Związek pomiędzy zawałem, a uprzednim podaniem leku BeneFIX jest nieznany.

And how do we explain that it really is necessary to fix the roof in good time?

I jak mamy tłumaczyć, że naprawy dachu trzeba dokonać we właściwym czasie?

Your doctor may decide to change the dose of BeneFIX you receive during your treatment.

Lekarz prowadzący może zadecydować o zmianie dawki leku BeneFIX w czasie leczenia.

BeneFIX should be administered immediately or within 3 hours after reconstitution.

Lek BeneFIX należy podawać natychmiast lub przed upływem trzech godzin od przygotowania.

uncommon: pruritus, rash, rare: urticaria, very rare: oedema, fixed drug eruption

Niezbyt często: świąd, wysypka Rzadko: pokrzywka Bardzo rzadko: obrzęk, wysypka polekowa

uncommon: pruritus, rash rare: urticaria very rare: oedema, fixed drug eruption

Niezbyt często: świąd, wysypka Rzadko: pokrzywka Bardzo rzadko: obrzęk, wysypka polekowa

Additional information on the individual active substances of the fixed dose combination

Dodatkowe informacje o poszczególnych substancjach czynnych preparatu złożonego

Zevalin is a targeted treatment which fixes to the abnormal white cells.

Zevalin to lek działający wybiórczo, który niszczy nieprawidłowe krwinki białe.

Because we can understand this, we can fix them, make better organisms.

Ponieważ rozumiemy ten proces, możemy go poprawić, uczynić organizmy lepszymi.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician, lore, bloodcurdling

Similar words

fitter/mechanic · fitters · fitting · fittings · five · five-pointed · five-star · five-year · fivefold · fiver · fix · fixable · fixated · fixation · fixative · fixed · fixed-rate · fixer · fixing · fixings · fixity

More translations in the bab.la English-Romanian dictionary.