Meet bab.la's mascot Joppe on Facebook

English-Polish translation for "fix"

 

"fix" Polish translation

Results: 1-53 of 610

fix {noun}

fix {noun} [coll.] (also: snort, line, toot)

działka (kokainy) {f} [coll.]

to fix {verb}

to fix [fixed|fixed] {vb} (also: to affix, to attach, to fasten, to make fast)

ustalić {vb}

The first being that prices are fixed on the basis of a group's turnover.

Pierwsza to taka, że wysokość grzywien ustala się na podstawie obrotu całej grupy.

The Council of March 2009 fixed an indicative target of achieving 100% coverage by 2013.

Rada w marcu 2009 roku ustaliła orientacyjny cel, jakim jest 100 % zasięg do 2013 roku.

Test: single fixed-dose combination tablet taken under fasted conditions.

Test: pojedyncza dawka tabletki o ustalonym składzie podawana na czczo.

As for the price of visas, fixed of course by the Council, this should be a maximum price.

Jeśli chodzi o cenę wiz, którą oczywiście ustali Rada, to powinna to być cena maksymalna.

So this is a process which is dynamic: it is not fixed forever.

Tak więc jest to proces dynamiczny: lista nie została ustalona raz na zawsze.

to fix [fixed|fixed] {vb} (also: to amend, to retrieve, to redress, to expiate)

naprawić {vb}

When things go wrong, as of course they do, we reach for two tools to try to fix them.

Kiedy sprawy idą źle, co się oczywiście zdarza, sięgamy po dwa narzędzia, by je naprawić.

(Laughter) So that's what I'm here to tell you about: how we are going to fix a chicken.

(Śmiech) Więc o tym wam opowiem: jak zamierzamy naprawić kurczaka.

Once the climate has been broken, it will be broken forever and we will not be able to fix it.

Załamanie się klimatu dokona się raz na zawsze i nie uda się nam tego naprawić.

The suffering of indigenous peoples is not a simple issue to fix.

Cierpienie tubylcow to nie sprawa którą można łatwo naprawić.

When a politician stands up campaigning for elected office and says, "I want to fix our health system.

Kiedy polityk wstanie podczas kampanii wyborczej i powie: "Chcę naprawić nasz system ochrony zdrowia.

to fix [fixed|fixed] {vb} (also: to determine, to ascertain, to levy, to pin down)

It is not up to China to fix my schedule and appointments.

Chiny nie będą ustalać mojego harmonogramu i terminarza spotkań.

It used to be that countries could fix a higher price.

Było tak, że kraje mogły ustalać wyższe ceny.

Other than this, the plan itself should not fix TAC areas, leaving the possibility of adapting these in the annual TAC decisions following the relevant scientific advice.

Poza tym przypadkiem, w samym planie nie należy ustalać obszarów TAC, pozostawiając możliwość przyjmowania ich w decyzjach dotyczących rocznych TAC, w oparciu o stosowne opinie naukowe.

The first being that prices are fixed on the basis of a group's turnover.

Pierwsza to taka, że wysokość grzywien ustala się na podstawie obrotu całej grupy.

These fines are fixed in accordance with our guidelines on the method of setting fines.

Grzywny te są stałe, zgodnie z naszymi wytycznymi na temat metody ustalania wysokości grzywien.

to fix [fixed|fixed] {vb} (also: to repair, to mend, to overhaul, to patch up)

There is a saying in my country, 'If it is not broken, why fix it?'

W moim kraju mawia się; "Skoro nie jest zepsute, to po co naprawiać?”.

My feeling is that, while there is a need to update them, if they are not broken we should not fix them.

Mam przeczucie, że pomimo potrzeby ich aktualizacji nie powinniśmy ich naprawiać, dopóki nie sprawiają trudności.

to fix [fixed|fixed] {vb} (also: to set, to train)

wprawić {vb}

to fix [fixed|fixed] {vb} (also: to mount, to plant)

obsadzić {vb}

to fix [fixed|fixed] {vb} (also: to mount, to plant)

to fix [fixed|fixed] {vb} [coll.]

aranżować (niejawnie) {vb}

to fix [fixed|fixed] {vb} (also: to place)

to fix [fixed|fixed] {vb} (also: to affix, to attach, to fasten, to make fast)

umocować {vb}

The active substances are ‘ adsorbed’, meaning that they are fixed onto aluminium compounds, and the vaccine contains an ‘ adjuvant’ (a compound containing aluminium) to stimulate a better response.

Aktywne substancje są adsorbowane, co oznacza, że są umocowane na związkach aluminium oraz że szczepionka zawiera adjuwant (związek zawierający aluminium), który ma na celu

to fix [fixed|fixed] {vb} (also: to attend to)

opatrzyć (okna, zamki u drzwi) {vb}
utwierdzić (zamocować) {vb}
utwierdzać (zamocować) {vb}

to fix [fixed|fixed] {vb} (also: to attend to)

opatrywać [opatruję|opatrywał] (okna, zamki u drzwi) {vb}

to fix [fixed|fixed] {vb} (also: to determine)

 

Synonyms

Synonyms (English) for "fix":

 

Similar translations

Similar translations for "fix" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "fix" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

The aetiology of the allergic reactions to BeneFIX has not yet been elucidated.

Jak dotąd nie udało się wyjaśnić etiologii reakcji alergicznych na lek BeneFIX.

To fix these problems, examine the HTML code for the page and do the following:

Aby rozwiązać te problemy, sprawdź kod HTML strony i wykonaj następujące kroki:

It rapidly developed into the body which fixed goals and priorities for the bloc.

Szybko przekształciła się w organ, który wyznacza ogólne cele i priorytety Unii.

I believe that setting fixed quotas would lead to a rise in prices over time.

Uważam, że wprowadzanie sztywnych kwot doprowadziłoby z czasem do wzrostu cen.

This should be considered during the preparation and administration of BeneFIX.

Należy o tym pamiętać podczas przygotowywania i podawania preparatu BeneFIX.

It's also increasing fixing CO2s, sequestering some of the airborne pollutants.

Oazy to także kontrolowanie CO2, odizolowanie niektórych zanieczyszczeń w powietrzu.

Zynga has risen on the consumer's desire to not want to be locked in to fixed-cost.

Zynga powstała na pragnieniu konsumentów do nie przywiązywania się do stałych opłat.

When those extra three billion people's identity is mobile, it isn't fixed?

Kiedy te trzy miliardy ludzi stają się numerami telefonicznymi, czyż to nie jest to?

Make sure the needle cap is fixed properly while the syringe is stored in the fridge.

Upewnić się, że podczas przechowywania w lodówce nasadka igły jest silnie naciśnięta.

The operations will be conducted as fixed rate tender procedures with full allotment.

Zostaną one przeprowadzone w trybie przetargu kwotowego z pełnym przydziałem.

The relationship of the infarct to prior administration of BeneFIX is uncertain.

Związek pomiędzy zawałem, a uprzednim podaniem leku BeneFIX jest nieznany.

And how do we explain that it really is necessary to fix the roof in good time?

I jak mamy tłumaczyć, że naprawy dachu trzeba dokonać we właściwym czasie?

We do not need a fixed deal that is redundant by the time the ink is dry on the paper.

Nie potrzebujemy sztywnej umowy, która może stać się nieaktualna zaraz po podpisaniu.

Your doctor may decide to change the dose of BeneFIX you receive during your treatment.

Lekarz prowadzący może zadecydować o zmianie dawki leku BeneFIX w czasie leczenia.

It is too early, at this stage, to have fixed ideas about the substance of any changes.

Na tym etapie jest za wcześnie, aby mieć gotowy obraz treści jakichkolwiek zmian.

BeneFIX should be administered immediately or within 3 hours after reconstitution.

Lek BeneFIX należy podawać natychmiast lub przed upływem trzech godzin od przygotowania.

uncommon: pruritus, rash, rare: urticaria, very rare: oedema, fixed drug eruption

Niezbyt często: świąd, wysypka Rzadko: pokrzywka Bardzo rzadko: obrzęk, wysypka polekowa

uncommon: pruritus, rash rare: urticaria very rare: oedema, fixed drug eruption

Niezbyt często: świąd, wysypka Rzadko: pokrzywka Bardzo rzadko: obrzęk, wysypka polekowa

Additional information on the individual active substances of the fixed dose combination

Dodatkowe informacje o poszczególnych substancjach czynnych preparatu złożonego

Zevalin is a targeted treatment which fixes to the abnormal white cells.

Zevalin to lek działający wybiórczo, który niszczy nieprawidłowe krwinki białe.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: hemithorax, nerd, nerd, transmural, transmural

Similar words

fitter/mechanic · fitters · fitting · fittings · five · five-pointed · five-star · five-year · fivefold · fiver · fix · fixable · fixated · fixation · fixative · fixed · fixed-rate · fixer · fixing · fixings · fixity

More translations in the bab.la English-Hindi dictionary.