English-Polish translation for "force"

EN force Polish translation

force {noun}
to force {vb}

EN force
play_circle_outline
{noun}

force (also: brawn, brunt, clout, might)
That possibility is the driving force behind economic reforms and democratisation.
Taka możliwość jest siłą napędową reform gospodarczych i demokratyzacji.
But there is, in fact, no denying that the driving force, the visionary force in this process was the parliaments.
Ale nie można zaprzeczyć, że siłą napędową, siłą wizjonerską w tym procesie były parlamenty.
I believe that the seas should continue to be the driving force of economic growth.
Uważam, że morza nadal powinny pozostać siłą napędową wzrostu gospodarczego.
force (also: authority, might, potency, power)
Firstly, it would give the Charter of Fundamental Rights legally binding force.
Po pierwsze nadawałby karcie praw podstawowych moc prawnie wiążącą.
The spell is breaking and the shamanistic incantations are losing their force.
Czar pryska, a szamańskie zaśpiewy tracą moc.
You can actually change the force, simply just changing the air pressure.
Można zmienić moc, zmieniając ciśnienie powietrza.
force (also: blockbuster, hit, wow)

Context sentences for "force" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishDesktop Management Task Force
Konsorcjum ds. Standardów Zarządzania Pulpitem
EnglishInternet Engineering Task Force
EnglishInternet Research Task Force
Englishto enter into force
Englishto enter into force
EnglishThere were two glimmers of light when the Treaty of Lisbon entered into force.
Gdy traktat lizboński wchodził w życie, dawało się dostrzec dwa promyki nadziei.
EnglishAnd the Defense Minister -- she had the tank corps and Air Force and so forth.
Jako minister obrony miała do dyspozycji oddziały pancerne, siły powietrzne itd.
EnglishThis entered into force in August 2007 and will be implemented by 31 March 2009.
Dyrektywa weszła w życie w sierpniu 2007 r. i zostanie wdrożona do 31 marca 2009 r.
EnglishThe programme will be implemented after the Treaty of Lisbon comes into force.
Przedmiotowy program będzie realizowany po wejściu w życie traktatu lizbońskiego.
EnglishThis allowed me to propose a TAC of over 15 000 tonnes, which is in force now.
Pozwoliło mi to zaproponować TAC powyżej 15 tysięcy ton, który obowiązuje dziś.
EnglishThis simple fact is symbolically illustrative of the type of regime in force there.
Już samo to symbolicznie pokazuje, z jakim rodzajem reżimu mamy tam do czynienia.
EnglishThe entry into force of the Treaty of Lisbon means greater powers for Parliament.
Wejście w życie traktatu lizbońskiego oznacza większe uprawnienia Parlamentu.
EnglishThe directive currently in force certainly represented a first step along the way.
Niewątpliwie pierwszym krokiem w tym kierunku była obowiązująca obecnie dyrektywa.
EnglishSince the law has not yet entered into force, no such proposal has been tabled.
Ponieważ ta ustawa nie weszła jeszcze w życie, nie przedstawiono takiej propozycji.
EnglishThis is particularly the case given the entry into force of the Treaty of Lisbon.
To właśnie umożliwia wejście w życie traktatu lizbońskiego. Panie rzeczniku!
EnglishIt would be good to have a task force but it would be even better without it.
Powołanie grupy zadaniowej byłoby słuszne, ale jeszcze lepiej będzie bez niej.
EnglishMore importantly, the force that I led was spread over more than 20 countries.
Co ważniejsze, siły, którymi dowodziłem, były rozrzucone po ponad 20 krajach.
EnglishThe increase in online gambling is not a force of nature that advances inexorably.
Wzrost skali gier hazardowych on-line to nie żywioł, który narasta niepowstrzymanie.
EnglishYour attempt to force broadcasting onto the defensive has failed, Commissioner.
Próba zepchnięcia nadawców na pozycję obronną się nie udała, pani komisarz.
EnglishThe Treaty reinforcing the budgetary powers of the Parliament enters into force.
Wejście w życie traktatu rozszerzającego uprawnienia budżetowe Parlamentu.