English-Polish translation for "fraud"

EN fraud Polish translation

fraud {noun}

EN fraud
play_circle_outline
{noun}

fraud (also: cheating, deceit, deception, imposture)
Preparations are under way at the moment for a major electoral fraud.
Przygotowywane jest wielkie oszustwo wyborcze.
In addition, as Mr Klinz has rightly said, fraud is an offence.
Ponadto, jak słusznie powiedział pan poseł Klinz, oszustwo jest przestępstwem.
He detected fraud in Eurostat but was himself charged with offences by OLAF.
Wykrył on oszustwo w Eurostacie, ale to jemu zostały postawione zarzuty przez OLAF.
fraud (also: gimmick)
fraud (also: cheater, crook, deceiver, fraudster)
There are very few estimates of the amount of taxes that go uncollected because of fiscal fraud, which is estimated at around 2-2.5% of GDP.
Istnieje niewiele szacunkowych liczb określających kwotę podatków, jakie nie są pobierane z powodu oszust podatkowych, którą szacuje się na ok. 2-2,5% PKB.
fraud (also: swindler)

Synonyms (English) for "fraud":

fraud

Context sentences for "fraud" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishComputer Fraud and Abuse Act of 1984
Ustawa z 1984 r. o Przestępstwach i Nadużyciach Komputerowych
EnglishThe Court of Auditors explicitly notes that this is not fraud, but shortcomings.
Trybunał Obrachunkowy wyraźnie stwierdza, że nie chodzi o nadużycia, lecz o braki.
EnglishThe actual focus of the report is not fraud as such, but rather irregularities.
Sprawozdanie skupia się jednak nie ma nadużyciach, ale na nieprawidłowościach.
EnglishPart of this is due to errors and omissions; part to fraud and misappropriation.
Wynika to częściowo z błędów i zaniechań, częściowo zaś z oszustw i sprzeniewierzeń.
EnglishLast year saw 997 billion dollars in corporate fraud alone in the United States.
W zeszłym roku straciliśmy 997 miliardów dolarów z powodu oszustw finansowych w USA.
EnglishWe want to see an effective fight against fraud, one that includes prevention.
Chcemy skutecznej walki z nadużyciami finansowymi oraz zapobiegania tym nadużyciom.
EnglishThe elevation of tax fraud to the level of government policy: Palinka distillation.
Podniesienie nadużyć podatkowych do rangi polityki rządu: destylacja palinki.
EnglishSimplification appears to have been favoured to the detriment of combating fraud.
Uproszczenie wydaje się być ważniejsze niż zwalczanie nadużyć finansowych.
EnglishHowever, the proposed measures for combating fraud have too much of a centralist focus.
Zaproponowane środki są jednakże za bardzo nacechowane podejściem centralistów.
EnglishAnother major duty of customs in the EU is to tackle fraud, in particular 3 types:
Do zadań służb celnych należy również walka z oszustwami, przede wszystkim takimi, jak:
EnglishThe detection of fiscal and social fraud is complex even in the internal market.
Wykrywanie oszustw podatkowych i socjalnych jest skomplikowane nawet na rynku wewnętrznym.
EnglishCombating fraud is also very important, and I wish the Commission good luck with this.
Zwalczanie oszustw także jest bardzo ważne i życzę Komisji powodzenia w tym zakresie.
EnglishFinally, I just want to say also that more needs to be done in combating fraud.
Chciałbym na koniec wskazać także, że trzeba uczynić więcej w zakresie walki z oszustwami.
EnglishComplex processes often result in errors being made, but they do not give rise to fraud.
Skomplikowane procesy często prowadzą do błędów, ale nie są źródłem oszustw.
English. - Fraud within the EU strikes at the very integrity of the system.
na piśmie - Nadużycia w UE godzą prosto w integralność całego systemu.
EnglishThe profit from this kind of fraud goes directly to organised crime.
Zysk z tego rodzaju działań trafia bezpośrednio do przestępczości zorganizowanej.
English. - (SV) The fight against fiscal fraud is of course worthy of full support.
na piśmie. - (SV) Walka z oszustwami podatkowymi zasługuje oczywiście na pełne poparcie.
EnglishI should also like to draw your attention to the fight against fraud.
Chciałabym również zwrócić państwa uwagę na walkę z nadużyciami finansowymi.
EnglishAt European level, it is essential that we tackle fraud in particular.
Na szczeblu europejskim istotne jest, aby zająć się zwłaszcza nadużyciami.
EnglishIn addition, the ECB falls within the scope of the EU anti-fraud scheme.
Dodatkowo EBC jest objęty unijnym programem przeciwdziałania nadużyciom finansowym. Zob.