How to write a letter in Polish

English-Polish translation for "fraud"

 

"fraud" Polish translation

Results: 1-30 of 438

fraud {noun}

fraud {noun} (also: deceit, cheating, deception, trickery)

He detected fraud in Eurostat but was himself charged with offences by OLAF.

Wykrył on oszustwo w Eurostacie, ale to jemu zostały postawione zarzuty przez OLAF.

(PL) Mr President, fiscal fraud has been a global problem for some time now.

Panie Przewodniczący! Oszustwo podatkowe stało się od pewnego czasu problemem globalnym.

In addition, as Mr Klinz has rightly said, fraud is an offence.

Ponadto, jak słusznie powiedział pan poseł Klinz, oszustwo jest przestępstwem.

The report by Mrs Gacek on Union citizenship is a real fraud.

Sprawozdanie pani poseł Gacek w sprawie obywatelstwa Unii to faktyczne oszustwo.

The name has been changed simply to try to trick citizens in what constitutes a true political fraud.

Tylko nazwa została zmieniona, aby zmylić obywateli, co stanowi prawdziwe oszustwo polityczne.

fraud {noun} (also: juggler, swindler, hoodlum, impostor) [unverif.]

oszust {m}

There are very few estimates of the amount of taxes that go uncollected because of fiscal fraud, which is estimated at around 2-2.5% of GDP.

Istnieje niewiele szacunkowych liczb określających kwotę podatków, jakie nie są pobierane z powodu oszust podatkowych, którą szacuje się na ok. 2-2,5% PKB.

fraud {noun}

fraud {noun} (also: gimmick)

fraud {noun} (also: swindler)

farmazon {m} [coll.]
 

Synonyms

Synonyms (English) for "fraud":

 

Similar translations

Similar translations for "fraud" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "fraud" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

The actual focus of the report is not fraud as such, but rather irregularities.

Sprawozdanie skupia się jednak nie ma nadużyciach, ale na nieprawidłowościach.

The Court of Auditors explicitly notes that this is not fraud, but shortcomings.

Trybunał Obrachunkowy wyraźnie stwierdza, że nie chodzi o nadużycia, lecz o braki.

The elevation of tax fraud to the level of government policy: Palinka distillation.

Podniesienie nadużyć podatkowych do rangi polityki rządu: destylacja palinki.

We want to see an effective fight against fraud, one that includes prevention.

Chcemy skutecznej walki z nadużyciami finansowymi oraz zapobiegania tym nadużyciom.

Part of this is due to errors and omissions; part to fraud and misappropriation.

Wynika to częściowo z błędów i zaniechań, częściowo zaś z oszustw i sprzeniewierzeń.

Last year saw 997 billion dollars in corporate fraud alone in the United States.

W zeszłym roku straciliśmy 997 miliardów dolarów z powodu oszustw finansowych w USA.

Simplification appears to have been favoured to the detriment of combating fraud.

Uproszczenie wydaje się być ważniejsze niż zwalczanie nadużyć finansowych.

Combating fraud is also very important, and I wish the Commission good luck with this.

Zwalczanie oszustw także jest bardzo ważne i życzę Komisji powodzenia w tym zakresie.

Another major duty of customs in the EU is to tackle fraud, in particular 3 types:

Do zadań służb celnych należy również walka z oszustwami, przede wszystkim takimi, jak:

However, the proposed measures for combating fraud have too much of a centralist focus.

Zaproponowane środki są jednakże za bardzo nacechowane podejściem centralistów.

In addition, the ECB falls within the scope of the EU anti-fraud scheme.

Dodatkowo EBC jest objęty unijnym programem przeciwdziałania nadużyciom finansowym. Zob.

in writing. - (SV) The fight against fiscal fraud is of course worthy of full support.

na piśmie. - (SV) Walka z oszustwami podatkowymi zasługuje oczywiście na pełne poparcie.

Complex processes often result in errors being made, but they do not give rise to fraud.

Skomplikowane procesy często prowadzą do błędów, ale nie są źródłem oszustw.

Protection of Communities' financial interests - fight against fraud (

Ochrona interesów finansowych Wspólnot - Zwalczanie nadużyć finansowych (

in writing. - Fraud within the EU strikes at the very integrity of the system.

na piśmie - Nadużycia w UE godzą prosto w integralność całego systemu.

At European level, it is essential that we tackle fraud in particular.

Na szczeblu europejskim istotne jest, aby zająć się zwłaszcza nadużyciami.

The detection of fiscal and social fraud is complex even in the internal market.

Wykrywanie oszustw podatkowych i socjalnych jest skomplikowane nawet na rynku wewnętrznym.

The fight against tax fraud across the EU must complement the action of the Member States.

Walka z oszustwami podatkowymi w całej UE musi uzupełniać działania państw członkowskich.

Finally, I just want to say also that more needs to be done in combating fraud.

Chciałbym na koniec wskazać także, że trzeba uczynić więcej w zakresie walki z oszustwami.

I should also like to draw your attention to the fight against fraud.

Chciałabym również zwrócić państwa uwagę na walkę z nadużyciami finansowymi.
 

Forum results

"fraud" translation - forum results

 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: sckn goo.gl/GLiz7o, executive summary, underrated, to withdraw a bill, bill

Similar words

frankness · frankpledge · frantic · frantically · frappe · frat · fraternal · fraternity · fratricidal · fratricide · fraud · fraudster · fraudulence · fraudulent · fraught · FraX · FRAXA · fray · frayed · frazil · frazzled

More in the English-Dutch dictionary.