Meet bab.la's mascot Joppe on Facebook

English-Polish translation for "freedom"

 

"freedom" Polish translation

Results: 1-22 of 236

freedom {noun}

freedom {noun} (also: liberty)

The independence of media governance and freedom of expression are not negotiable.

Niezależność zarządzania mediami i wolność wypowiedzi to wartości niezbywalne.

We know there are different ways to freedom for people oppressed by dictators.

Znamy różne sposoby wybijania się na wolność dręczonych przez dyktatorów ludów.

Both types of dictatorial regime suppressed freedom, human rights and churches.

Oba te typy reżimu dyktatorskiego tłumiły wolność, prawa człowieka i kościoły.

Freedom of religion is not freedom from religion but the freedom to have religion.

Wolność religijna to nie wolność od religii, lecz wolność wyznawania religii.

There may be a degree of freedom of thought, but there is not freedom of action.

Może w pewnym zakresie istnieje wolność myśli, ale nie ma wolności działania.

freedom {noun} (also: licence, license, latitude, ease)

swoboda {f}

The fifth freedom, for example, Prime Minister Janša, is part of social policy.

Panie premierze Janša! Na przykład piąta swoboda jest częścią polityki społecznej.

Freedom of movement should not apply only to residents of the European Union.

Swoboda przemieszczania powinna dotyczyć nie tylko mieszkańców Unii Europejskiej.

I believe that freedom of movement is the gateway to democracy and knowledge.

Sądzę, że swoboda przemieszczania się jest przepustką do demokracji i wiedzy.

I have heard the words 'freedom, liberty and justice' bandied around in this debate.

Słyszałem, jak w tej debacie padały słowa "swoboda, wolność i sprawiedliwość”.

There is no conflict between freedom of movement and good social conditions.

Nie ma konfliktu między swobodą przepływu a solidnymi warunkami socjalnymi.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "freedom":

 

Similar translations

Similar translations for "freedom" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "freedom" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

In a free Europe, everyone must have the freedom to hold their own convictions.

W wolnej Europie każdy musi mieć niczym nieograniczone prawo do własnych przekonań.

Freedom of movement is one of the key pillars of the European Single Market.

Swobodny przepływ stanowi jeden z kluczowych filarów Europejskiego Jednolitego Rynku.

The question of freedom of movement is not just a national matter, but a European one.

Swobodne przemieszczanie się nie jest wyłącznie sprawą krajową, ale europejską.

We call for freedom for Hu Jia in China and for Mikhail Khodorkovsky in Russia.

Wzywamy do uwolnienia Hu Jii w Chinach i Michaiła Chodorkowskiego w Rosji.

These issues are freedom of religious persuasion, minority rights and cultural rights.

Chodzi o prawo do własnych przekonań religijnych, prawa mniejszości i prawa kulturowe.

Only freedom from emissions has any importance, and now the emissions are not welcome.

Znaczenie ma tylko brak emisji, a obecnie emisje nie są przyjmowane z zadowoleniem.

I had a half-brother named Sean, who died in " Operation Iraqi Freedom. "

Miałam przyrodniego brata Sean' a, który zginął w " Operaji Wyswobodzenia Iraku. "

Freedom of movement is one of the great achievements of the European Union.

Swobodny przepływ jest jednym z największych osiągnięć Unii Europejskiej.

One of the most crucial aspects of the Eastern Partnership is going to be visa freedom.

Jednym z najważniejszych aspektów partnerstwa wschodniego będzie zniesienie wiz.

Secondly, you also talked about the fifth freedom and the flow of knowledge.

Po drugie, wspominał pan również o piątej swobodzie i przepływie wiedzy.

One would think, how can thought not be free, who can limit its freedom and how?

Mogłoby się wydawać, że myśl musi być wolna, że nie można jej w żaden sposób ograniczyć.

I started a couple of businesses that I thought would be the ticket to financial freedom.

Otworzyłem kilka biznesów, które uznałem, że mogą mi dać niezależność finansową.

(NL) Women's freedom to make their own choices is a simple human right.

(NL) Możliwość dokonywania wyborów przez kobiety to po prostu jedno z praw człowieka.

I am abstaining so as not to vote against freedom of movement within the Union.

Wstrzymuję się od głosu, aby nie głosować przeciwko swobodnemu przemieszczaniu się w Unii.

Liberals were chiefly concerned with individual freedoms and the right of entrepreneurship.

Liberałowie byli głównie przejęci prawami indywidualnymi i prawem do przedsiębiorczości.

What is this if it does not make freedom of movement more effective?

Czym byłoby rozszerzenie, gdyby nie usprawniało swobodnego przemieszczania się?

Freedom of movement for workers within the Union - codified version (

Swobodny przepływ pracowników wewnątrz Unii - wersja ujednolicona (

People -- for law to be the platform for freedom, people have to trust it.

Ponieważ przeszkodą na drodze do osiągnięcia sukcesu jest zaufanie.

He received this prize for the defence of freedoms we share across this Parliament.

Otrzymał ją za obronę praw, którymi cieszymy się w tym Parlamencie.

Human rights and basic democratic freedoms must form the basis of this new agreement.

U podstaw tego nowego porozumienia muszą lec prawa człowieka i podstawowe prawa demokratyczne.
 

Forum results

"freedom" translation - forum results

 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: sckn goo.gl/GLiz7o, executive summary, underrated, to withdraw a bill, bill

Similar words

Even more translations in the English-Danish dictionary by bab.la.