Internship offers in many countries

English-Polish translation for "freedom"

 

"freedom" Polish translation

Results: 1-22 of 1844

freedom {noun}

freedom {noun} (also: liberty)

Freedom of expression is a fundamental human right and a cornerstone of democracy.

Wolność wypowiedzi do podstawowe prawo człowieka oraz kamień węgielny demokracji.

The independence of media governance and freedom of expression are not negotiable.

Niezależność zarządzania mediami i wolność wypowiedzi to wartości niezbywalne.

It is increasingly destructive of freedom of speech, writing and even thought.

To coraz bardziej niszcząca wolność wypowiedzi, treści pisanych, a nawet myśli.

We know there are different ways to freedom for people oppressed by dictators.

Znamy różne sposoby wybijania się na wolność dręczonych przez dyktatorów ludów.

Both types of dictatorial regime suppressed freedom, human rights and churches.

Oba te typy reżimu dyktatorskiego tłumiły wolność, prawa człowieka i kościoły.

freedom {noun} (also: licence, license, latitude, ease)

swoboda {f}

The fifth freedom, for example, Prime Minister Janša, is part of social policy.

Panie premierze Janša! Na przykład piąta swoboda jest częścią polityki społecznej.

Freedom of movement should not apply only to residents of the European Union.

Swoboda przemieszczania powinna dotyczyć nie tylko mieszkańców Unii Europejskiej.

I believe that freedom of movement is the gateway to democracy and knowledge.

Sądzę, że swoboda przemieszczania się jest przepustką do demokracji i wiedzy.

I have heard the words 'freedom, liberty and justice' bandied around in this debate.

Słyszałem, jak w tej debacie padały słowa "swoboda, wolność i sprawiedliwość”.

There is no conflict between freedom of movement and good social conditions.

Nie ma konfliktu między swobodą przepływu a solidnymi warunkami socjalnymi.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "freedom":

 

Similar translations

Similar translations for "freedom" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "freedom" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Various Members of this House emerged from that disaster to join us in freedom.

Wielu posłów do PE wyłoniło się z tej klęski, aby połączyć się z nami w wolności.

We gained a bit more freedom again and came another step closer to each other.

Znów zyskaliśmy trochę więcej wolności i zbliżyliśmy się do siebie o kolejny krok.

The trial will be followed closely by all those who defend freedom of expression.

Proces ten będą uważnie śledzić wszyscy ci, którzy bronią wolności wypowiedzi.

They are not interested in freedom of information in Europe, but only in Italy...

Nie jest zainteresowana wolnością informacji w Europie, ale jedynie we Włoszech...

A European text can provide for dispensations, smoking rooms and areas of freedom.

Europejski tekst może zawierać zwolnienia z zakazu, palarnie i obszary swobody.

And so I ask you: what does 'normalisation' mean with regard to religious freedom?

Dlatego pytam pana: co oznacza "normalizacja” w odniesieniu do swobody religijnej?

In the ranking produced by Freedom House, Azerbaijan has the status of 'Not Free'.

Według rankingu Freedom House, Azerbejdżan posiada status państwa bez wolności.

Actually, I had this taxi driver telling me, "Listen, I am breathing freedom.

Wygrana to godność mieszkańców Egiptu. ~~~ Wygrana to godność mieszkańców Egiptu.

In a free Europe, everyone must have the freedom to hold their own convictions.

W wolnej Europie każdy musi mieć niczym nieograniczone prawo do własnych przekonań.

We are talking about freedom, security and justice: three fundamental principles.

Mówimy o wolności, bezpieczeństwie i sprawiedliwości: trzech podstawowych zasadach.

Europe will not tolerate the suppression of freedom by the Belarusian dictatorship.

Europa nie będzie tolerować dławienia wolności przez białoruskiego dyktatora.

Europeans must, of course, be the friends of the peoples and the allies of freedom.

Europejczycy muszą oczywiście być przyjaciółmi narodów i sojusznikami wolności.

They should have freedom of choice and the opportunity to make their own decisions.

Należy im zapewnić swobodę wyboru oraz możliwość podejmowania własnych decyzji.

What we advocate is a healthy balance between security and personal freedom.

Opowiadamy się za zdrową równowagą pomiędzy bezpieczeństwem i wolnością osobistą.

This is connected with freedom of expression, which is a core European value.

Wiąże się to z wolnością słowa, która stanowi podstawową europejską wartość.

Racist discourse is an abuse of freedom of expression and cannot be tolerated.

Rasistowskie wypowiedzi stanowią nadużycie wolności słowa i nie można ich tolerować.

This in turn touches on the issue of freedom of movement within the European Union.

To z kolei wiąże się z kwestią swobody poruszania się w granicach Unii Europejskiej.

I personally denounce human rights violations when it comes to freedom of the press.

Osobiście potępiam naruszanie praw człowieka w odniesieniu do wolności prasy.

There is no freedom of expression, and the media, radio and television are not free.

Nie ma wolności słowa, środki masowego przekazu - radio, telewizja nie są wolne.

There is therefore a close relationship between freedom, democracy and human rights.

Istnieje zatem ścisły związek między wolnością, demokracją i prawami człowieka.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician, lore, bloodcurdling

Similar words

Even more translations in the French-English dictionary by bab.la.