Search for the most beautiful word
money
over

VOTE NOW

English-Polish translation for "from"

 

"from" Polish translation

Results: 1-32 of 7539

from {preposition}

from {prp.} (also: with, out of, outta, outa)

z {prp.}

(EL) Mr President, today I have returned from the disaster-stricken Peloponnese.

(EL) Panie przewodniczący! Dzisiaj wróciłem z dotkniętego katastrofą Peloponezu.

Plasma protein binding of the active metabolites ranges from about 82 % to 91 %.

Aktywne metabolity wiążą się z białkami osocza w zakresie od około 82 % do 91 %.

The Sakharov Prize has still not been awarded to the Women in White from Havana.

Nagroda Sacharowa do tej pory nie wręczono laureatkom kobietom w bieli z Hawany.

And this is an x-ray picture of a real beetle, and a Swiss watch, back from '88.

Oto zdjęcie rentgenowskie z '88 roku przedstawiające żuka i szwajcarski zegarek.

Various Members of this House emerged from that disaster to join us in freedom.

Wielu posłów do PE wyłoniło się z tej klęski, aby połączyć się z nami w wolności.

from {prp.} (also: to, at, of, till)

do {prp.}

Plasma protein binding of the active metabolites ranges from about 82 % to 91 %.

Aktywne metabolity wiążą się z białkami osocza w zakresie od około 82 % do 91 %.

The Sakharov Prize has still not been awarded to the Women in White from Havana.

Nagroda Sacharowa do tej pory nie wręczono laureatkom kobietom w bieli z Hawany.

And as it happened, I read it from midnight to five in the morning in one shot.

A jak się okazało, przeczytałem ją od deski do deski od północy do piątej rano.

Plasma protein binding of the active metabolites ranges from about 82 % to 91 %.

Czynne metabolity wiążą się z białkami osocza w zakresie od około 82 % do 91 %.

Once withdrawn from vial into syringe, the suspension should be used immediately.

Po pobraniu produktu z fiolki do strzykawki, zawiesinę należy natychmiast zużyć.

from {prp.} (also: outta, outa, fro, fae)

ze {prp.}

Analyses from the registry will be provided according to standard PSUR timings.

Analizy rejestru zostaną przeprowadzone zgodnie ze standardowymi terminami PSUR.

The withdrawal of Israeli troops from all the occupied Palestinian territories!

wycofania wojsk izraelskich ze wszystkich okupowanych terytoriów palestyńskich!

The vials are made from type 1 glass with fluoropolymer coated rubber stoppers.

Fiolki są wykonane ze szkła typu I z gumową zatyczką pokrytą fluoropolimerem. od

To the honourable Members from Italy, I say that this is not an Italian debate.

Szanownych parlamentarzystów z Włoch informuję, że nie jest to debata o Włoszech.

(HU) Three things - as the only speaker from the eastern side of the Berlin Wall.

(HU) Trzy kwestie - jako jedyna mówczyni ze wschodniej strony muru berlińskiego.

from {prp.} (also: since, away from, of, than)

od {prp.}

Plasma protein binding of the active metabolites ranges from about 82 % to 91 %.

Aktywne metabolity wiążą się z białkami osocza w zakresie od około 82 % do 91 %.

Today, over half of the population from Morocco to Turkey is under 18 years old.

Obecnie ponad połowa ludności krajów od Maroko aż po Turcję ma mniej niż 18 lat.

And as it happened, I read it from midnight to five in the morning in one shot.

A jak się okazało, przeczytałem ją od deski do deski od północy do piątej rano.

Plasma protein binding of the active metabolites ranges from about 82 % to 91 %.

Czynne metabolity wiążą się z białkami osocza w zakresie od około 82 % do 91 %.

The vials are made from type 1 glass with fluoropolymer coated rubber stoppers.

Fiolki są wykonane ze szkła typu I z gumową zatyczką pokrytą fluoropolimerem. od

from {prp.} (also: of, since, through, by)

przez {prp.}

Religion should be protected from the State - the European State, in particular.

Religia powinna być chroniona przez państwo - zwłaszcza przez państwo europejskie.

Since then, the messages coming from the Yemeni leadership have been less clear.

Od tego czasu przesłania kierowane przez władze jemeńskie stały się mniej czytelne.

It is worrying that Renault is moving it production from Slovenia to France.

Niepokoi przeniesienie produkcji przez firmę Renault ze Słowenii do Francji.

We must prevent this process from weakening the European negotiating position.

Musimy zapobiec osłabianiu przez ten proces pozycji negocjacji europejskich.

At all times, Wikipedia is approximately 45 minutes away from utter destruction.

Przez cały czas Wikipedia jest o jakieś 45 minut od totalnego unicestwienia.

from {prp.} (also: away from)

ode {prp.}

Sing unto Jehovah, all the earth; Show forth his salvation from day to day.

Śpiewajcie Panu wszystka ziemio; opowiadajcie ode dnia do dnia zbawienie jego.

(Laughter) And those who didn't respond will never receive anything from me ever again.

(Śmiech) A ci, którzy nie odpowiedzieli, nigdy więcej nic ode mnie nie dostaną.

But Jesus said, Some one did touch me; for I perceived that power had gone forth from me.

I rzekł Jezus: Dotknął się mnie ktoś, bom poznał, że moc ode mnie wyszła.

Happy birthday, Mrs. Ned Ashton... from me, the other Mrs. Ned Ashton.

Wszystkiego najlepszego panno Ned Ashton... ode mnie i innych panno Ned Ashton.

And he said unto him, Why, O son of the king, art thou thus lean from day to day?

Który mu rzekł: Czumuż tak schniesz, synu królewski, ode dnia do dnia?
 

Similar translations

Similar translations for "from" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "from" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

It was not so long ago that policy-makers tended to shy away from globalisation.

Jeszcze nie tak dawno temu politycy starali się unikać podejmowania tego tematu.

Some players are trying to draw political capital from the Bhutto assassination.

Niektórzy gracze próbują zbijać kapitał polityczny na zabójstwie Benazir Bhutto.

Data from 133 (62 methylnaltrexone bromide, 71 placebo) patients were analysed.

Dokonano analizy danych 133 pacjentów (62 metylonaltreksonu bromek, 71 placebo).

By blocking the protein Yarvitan decreases the absorption of fats from the gut.

Blokując to białko, preparat Yarvitan zmniejsza wchłanianie tłuszczów w jelicie.

It contains a protein (antigen) from the porcine circovirus type 2 virus (PCV2).

Substancją czynną preparatu jest białko (antygen) cirkowirusa świń typu 2 (PCV2).

Duration of response: interval from the onset of response to disease progression.

Czas trwania odpowiedzi: czas między początkiem odpowiedzi a progresją choroby.

After reconstitution it is a clear, colourless liquid, free from foreign matter.

Po rozpuszczeniu jest to klarowny, bezbarwny płyn niezawierający cząstek materii.

And now will I break his yoke from off thee, and will burst thy bonds in sunder.

Ale teraz skruszę jarzmo jego, aby na tobie nie leżało, a związki twoje potargam.

So if a family suffers from one cot death, you'd put them in a high-risk group.

Jeśli w rodzinie wystąpi jedna śmierć łóżeczkowa, może być ona w grupie ryzyka.

Both sides have benefited from it immensely but it has become badly imbalanced.

Obie strony ogromnie na tym skorzystały, jednak brakuje w tej sytuacji równowagi.

The sodium hydrogen carbonate solution protects the vaccine from the gastric acid.

Roztwór wodorowęglanu sodu chroni szczepionkę przed działaniem kwasu żołądkowego.

Keep the pre-filled syringe in the outer carton in order to protect from light.

Przechowywać ampułko- strzykawkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed

Isolated cases of growth retardation have also been reported from clinical use.

W praktyce klinicznej zgłaszano także pojedyncze przypadki opóźnienia wzrostu.

It involves flying reptiles like this Pterosaur that we reconstructed from Africa.

Chcemy złożyć historię o gadach jak Pterozaur, które zrekonstruowaliśmy w Afryce.

You're looking at IP taking over from some of the traditional telecom standards.

Widzicie jak telefonia IP zastępuje część tradycyjnych standardów w telefonii.

So here's actually the patient survival data from eight different types of cancer.

Tu mamy właśnie dane dotyczące przeżycia w przypadku ośmiu różnych typów raka.

If I sin, then thou markest me, And thou wilt not acquit me from mine iniquity.

Jeźli zgrzeszę, wnet tego postrzeżesz, a dla nieprawości mojej nie przepuścisz mi.

There is limited data from the use of mycophenolate mofetil in pregnant women.

Dane dotyczące stosowania mykofenolanu mofetylu u kobiet w ciąży są ograniczone.

However, you still need to use Zyrtec carefully to get the best results from it.

Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Zyrtec ostrożnie.

Horses from four months of age should receive a second injection after four weeks.

Szczepionkę podaje się we wstrzyknięciu 0, 2 ml w wewnętrzną część wargi górnej.
 

Forum results

"from" translation - forum results

 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: callout, stick insect, drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician

Similar words

In the English-Hungarian dictionary you will find more translations.