Professional translators one click away

English-Polish translation for "from"

 

"from" Polish translation

Results: 1-32 of 7061

from {preposition}

from {prp.} (also: with, out of, outta, outa)

  z {prp.}

Once withdrawn from vial into syringe, the suspension should be used immediately.

Po pobraniu produktu z fiolki do strzykawki, zawiesinę należy natychmiast zużyć.

Agenerase oral solution should not be used if you suffer from any liver disease.

Roztworu doustnego Agenerase nie należy stosować u pacjentów z chorobami wątroby.

Von Neumann, and a logician, and a mathematician from the army put this together.

Von Neumann oraz jeden logik i jeden matematyk z armii złożyli to wszystko razem.

To the honourable Members from Italy, I say that this is not an Italian debate.

Szanownych parlamentarzystów z Włoch informuję, że nie jest to debata o Włoszech.

When 400 000 people travel from Libya to Tunisia, that is a crisis for Tunisia.

Gdy 400 tysięcy ludzi z Libii trafia do Tunezji, to jest to kryzys dla Tunezji.

from {prp.} (also: to, at, of, till)

do {prp.}

Once withdrawn from vial into syringe, the suspension should be used immediately.

Po pobraniu produktu z fiolki do strzykawki, zawiesinę należy natychmiast zużyć.

The dosage interval when steady state has been reached varies from 2 - 4 weeks.

Odstęp pomiędzy dawkami w okresie stanu równowagi może wynosić od 2 do 4 tygodni.

When 400 000 people travel from Libya to Tunisia, that is a crisis for Tunisia.

Gdy 400 tysięcy ludzi z Libii trafia do Tunezji, to jest to kryzys dla Tunezji.

It represents a significant step away from dependency for Bosnia and Herzegovina.

Dla Bośni i Hercegowiny oznacza to istotny krok na drodze do uniezależnienia się.

Then cometh Jesus from Galilee to the Jordan unto John, to be baptized of him.

Tedy Jezus przyszedł od Galilei nad Jordan do Jana, aby był ochrzczony od niego;

from {prp.} (also: since, away from, of, than)

od {prp.}

The dosage interval when steady state has been reached varies from 2 - 4 weeks.

Odstęp pomiędzy dawkami w okresie stanu równowagi może wynosić od 2 do 4 tygodni.

Then cometh Jesus from Galilee to the Jordan unto John, to be baptized of him.

Tedy Jezus przyszedł od Galilei nad Jordan do Jana, aby był ochrzczony od niego;

Specific instructions for using the pumps must be obtained from the manufacturer.

Należy uzyskać od producenta szczegółowe instrukcje dotyczące sposobu użycia pomp.

From there, to the modern ventriloquist's dummy, is but a brief moment in history.

Od tamtąd do współczesnej laleczki brzuchomówcy. ~~~ to krótki moment w historii.

Since then, nothing has happened, apart from promises and high-sounding words.

Od tamtego czasu nic się nie wydarzyło, oprócz obietnic i górnolotnych wypowiedzi.

from {prp.} (also: outta, outa, fro, fae)

ze {prp.}

To the honourable Members from Italy, I say that this is not an Italian debate.

Szanownych parlamentarzystów z Włoch informuję, że nie jest to debata o Włoszech.

(HU) Three things - as the only speaker from the eastern side of the Berlin Wall.

(HU) Trzy kwestie - jako jedyna mówczyni ze wschodniej strony muru berlińskiego.

We have had very positive contributions from both the Council and the Commission.

Usłyszeliśmy bardzo pozytywne wypowiedzi ze strony zarówno Rady, jak i Komisji.

They therefore need to be protected from unfair competition from third countries.

Dlatego trzeba ich chronić przed nieuczciwą konkurencją ze strony państw trzecich.

We would like to see a similar approach from the Member States and the Commission.

Chcielibyśmy widzieć podobne podejście ze strony państw członkowskich i Komisji.

from {prp.} (also: of, since, through, by)

przez {prp.}

Religion should be protected from the State - the European State, in particular.

Religia powinna być chroniona przez państwo - zwłaszcza przez państwo europejskie.

It is worrying that Renault is moving it production from Slovenia to France.

Niepokoi przeniesienie produkcji przez firmę Renault ze Słowenii do Francji.

We must prevent this process from weakening the European negotiating position.

Musimy zapobiec osłabianiu przez ten proces pozycji negocjacji europejskich.

These are three questions which follow on from what my colleagues have asked.

To są trzy kwestie, które nawiązują do pytań zadawanych przez moich kolegów.

My colleagues from Spain battle with the evil campaign of terror waged by ETA.

Moi koledzy z Hiszpanii walczą ze złą kampanią terroru prowadzoną przez ETA.

from {prp.} (also: away from)

ode {prp.}

Sing unto Jehovah, all the earth; Show forth his salvation from day to day.

Śpiewajcie Panu wszystka ziemio; opowiadajcie ode dnia do dnia zbawienie jego.

(Laughter) And those who didn't respond will never receive anything from me ever again.

(Śmiech) A ci, którzy nie odpowiedzieli, nigdy więcej nic ode mnie nie dostaną.

But Jesus said, Some one did touch me; for I perceived that power had gone forth from me.

I rzekł Jezus: Dotknął się mnie ktoś, bom poznał, że moc ode mnie wyszła.

And he said unto him, Why, O son of the king, art thou thus lean from day to day?

Który mu rzekł: Czumuż tak schniesz, synu królewski, ode dnia do dnia?

And then will I profess unto them, I never knew you: depart from me, ye that work iniquity.

A tedy im wyznam: Żem was nigdy nie znał; odstąpcie ode mnie, którzy czynicie nieprawość.
 

Similar translations

Similar translations for "from" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "from" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Data from 133 (62 methylnaltrexone bromide, 71 placebo) patients were analysed.

Dokonano analizy danych 133 pacjentów (62 metylonaltreksonu bromek, 71 placebo).

It contains a protein (antigen) from the porcine circovirus type 2 virus (PCV2).

Substancją czynną preparatu jest białko (antygen) cirkowirusa świń typu 2 (PCV2).

Duration of response: interval from the onset of response to disease progression.

Czas trwania odpowiedzi: czas między początkiem odpowiedzi a progresją choroby.

So if a family suffers from one cot death, you'd put them in a high-risk group.

Jeśli w rodzinie wystąpi jedna śmierć łóżeczkowa, może być ona w grupie ryzyka.

The sodium hydrogen carbonate solution protects the vaccine from the gastric acid.

Roztwór wodorowęglanu sodu chroni szczepionkę przed działaniem kwasu żołądkowego.

If I sin, then thou markest me, And thou wilt not acquit me from mine iniquity.

Jeźli zgrzeszę, wnet tego postrzeżesz, a dla nieprawości mojej nie przepuścisz mi.

It involves flying reptiles like this Pterosaur that we reconstructed from Africa.

Chcemy złożyć historię o gadach jak Pterozaur, które zrekonstruowaliśmy w Afryce.

You're looking at IP taking over from some of the traditional telecom standards.

Widzicie jak telefonia IP zastępuje część tradycyjnych standardów w telefonii.

So here's actually the patient survival data from eight different types of cancer.

Tu mamy właśnie dane dotyczące przeżycia w przypadku ośmiu różnych typów raka.

Firstly, the current crisis is not a biblical curse or a punishment from the gods.

Po pierwsze obecny kryzys nie stanowi biblijnego przekleństwa czy kary boskiej.

However, you still need to use Zyrtec carefully to get the best results from it.

Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Zyrtec ostrożnie.

As we heard earlier, 650 000 people die each year from the effects of smoking.

Jak wcześniej usłyszeliśmy, co roku w wyniku palenia tytoniu umiera 650 000 osób.

I am keeping my fingers crossed that this will emerge from the forthcoming talks.

Trzymam kciuki, aby taka konkluzja pojawiła się w trakcie zbliżających się rozmów.

In such circumstances, we may not allow women's rights to be taken away from them.

W takich okolicznościach nie można się zgodzić na odbieranie kobietom ich praw.

Active substances Purified haemagglutinin subunits from equine influenza viruses:

Substancje czynne: oczyszczone podjednostki hemaglutyniny wirusów grypy koni:

Even different models from the same manufacturer do not use a standardised charger.

Znormalizowanych ładowarek nawet nie ma dla różnych modeli tego samego producenta.

Their attacks do not command political support from the people of Northern Ireland.

Ich ataki nie cieszą się politycznym poparciem społeczeństwa Irlandii Północnej.

Patients who previously failed bosentan therapy were excluded from the study.

Wykluczono pacjentów, którzy nie zareagowali uprzednio na leczenie bosentanem.

The product as presented allows treating a dog suffering from bilateral otitis.

Produkt w sposób zaprezentowany umożliwia leczenie dwustronnych zapaleń ucha.

The mean plasma half-life of hydrochlorothiazide reportedly ranges from 5-15 hours.

Średni okres półtrwania hydrochlorotiazydu wynosi prawdopodobnie 5- 15 godzin.
 

Forum results

"from" translation - forum results

 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

In the English-Polish dictionary you will find more translations.