Got time to kill?

Try our Hangman game

English-Polish translation for "from"

 

"from" Polish translation

Results: 1-32 of 7175

from {preposition}

from {prp.} (also: with, out of, outta, outa)

  z {prp.}

(EL) Mr President, today I have returned from the disaster-stricken Peloponnese.

(EL) Panie przewodniczący! Dzisiaj wróciłem z dotkniętego katastrofą Peloponezu.

Various Members of this House emerged from that disaster to join us in freedom.

Wielu posłów do PE wyłoniło się z tej klęski, aby połączyć się z nami w wolności.

Once withdrawn from vial into syringe, the suspension should be used immediately.

Po pobraniu produktu z fiolki do strzykawki, zawiesinę należy natychmiast zużyć.

Agenerase oral solution should not be used if you suffer from any liver disease.

Roztworu doustnego Agenerase nie należy stosować u pacjentów z chorobami wątroby.

Solutions should be used within 4 hours of their removal from the refrigerator.

Po wyjęciu z lodówki roztwór należy podać nie później niż przed upływem 4 godzin.

from {prp.} (also: to, at, of, till)

do {prp.}

Once withdrawn from vial into syringe, the suspension should be used immediately.

Po pobraniu produktu z fiolki do strzykawki, zawiesinę należy natychmiast zużyć.

The dosage interval when steady state has been reached varies from 2 - 4 weeks.

Odstęp pomiędzy dawkami w okresie stanu równowagi może wynosić od 2 do 4 tygodni.

Various Members of this House emerged from that disaster to join us in freedom.

Wielu posłów do PE wyłoniło się z tej klęski, aby połączyć się z nami w wolności.

When 400 000 people travel from Libya to Tunisia, that is a crisis for Tunisia.

Gdy 400 tysięcy ludzi z Libii trafia do Tunezji, to jest to kryzys dla Tunezji.

Another piece of good news is that market fragmentation has fallen from 6% to 5%.

Kolejną dobrą wiadomością jest to, że fragmentaryzacja rynku spada z 6 % do 5 %.

from {prp.} (also: outta, outa, fro, fae)

ze {prp.}

Analyses from the registry will be provided according to standard PSUR timings.

Analizy rejestru zostaną przeprowadzone zgodnie ze standardowymi terminami PSUR.

To the honourable Members from Italy, I say that this is not an Italian debate.

Szanownych parlamentarzystów z Włoch informuję, że nie jest to debata o Włoszech.

(HU) Three things - as the only speaker from the eastern side of the Berlin Wall.

(HU) Trzy kwestie - jako jedyna mówczyni ze wschodniej strony muru berlińskiego.

Another piece of good news is that market fragmentation has fallen from 6% to 5%.

Kolejną dobrą wiadomością jest to, że fragmentaryzacja rynku spada z 6 % do 5 %.

Here, we need commitment and a meticulous approach from the relevant authorities.

Potrzeba nam w tym zakresie skrupulatnego podejścia ze strony odpowiednich władz.

from {prp.} (also: since, away from, of, than)

od {prp.}

The dosage interval when steady state has been reached varies from 2 - 4 weeks.

Odstęp pomiędzy dawkami w okresie stanu równowagi może wynosić od 2 do 4 tygodni.

Then cometh Jesus from Galilee to the Jordan unto John, to be baptized of him.

Tedy Jezus przyszedł od Galilei nad Jordan do Jana, aby był ochrzczony od niego;

We should keep politics out of sport; we should keep Mr Sarkozy away from Beijing.

Powinniśmy trzymać polityków z dala od sportu, a pana Sarkozy'ego z dala od Pekinu

Specific instructions for using the pumps must be obtained from the manufacturer.

Należy uzyskać od producenta szczegółowe instrukcje dotyczące sposobu użycia pomp.

Such a system would allow us to decouple economic growth from energy consumption.

Taki system pozwoliłby nam uniezależnić wzrost gospodarczy od zużycia energii.

from {prp.} (also: of, since, through, by)

przez {prp.}

Religion should be protected from the State - the European State, in particular.

Religia powinna być chroniona przez państwo - zwłaszcza przez państwo europejskie.

It is worrying that Renault is moving it production from Slovenia to France.

Niepokoi przeniesienie produkcji przez firmę Renault ze Słowenii do Francji.

We must prevent this process from weakening the European negotiating position.

Musimy zapobiec osłabianiu przez ten proces pozycji negocjacji europejskich.

These are three questions which follow on from what my colleagues have asked.

To są trzy kwestie, które nawiązują do pytań zadawanych przez moich kolegów.

My colleagues from Spain battle with the evil campaign of terror waged by ETA.

Moi koledzy z Hiszpanii walczą ze złą kampanią terroru prowadzoną przez ETA.

from {prp.} (also: away from)

ode {prp.}

Sing unto Jehovah, all the earth; Show forth his salvation from day to day.

Śpiewajcie Panu wszystka ziemio; opowiadajcie ode dnia do dnia zbawienie jego.

(Laughter) And those who didn't respond will never receive anything from me ever again.

(Śmiech) A ci, którzy nie odpowiedzieli, nigdy więcej nic ode mnie nie dostaną.

But Jesus said, Some one did touch me; for I perceived that power had gone forth from me.

I rzekł Jezus: Dotknął się mnie ktoś, bom poznał, że moc ode mnie wyszła.

And he said unto him, Why, O son of the king, art thou thus lean from day to day?

Który mu rzekł: Czumuż tak schniesz, synu królewski, ode dnia do dnia?

And then will I profess unto them, I never knew you: depart from me, ye that work iniquity.

A tedy im wyznam: Żem was nigdy nie znał; odstąpcie ode mnie, którzy czynicie nieprawość.
 

Similar translations

Similar translations for "from" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "from" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Some players are trying to draw political capital from the Bhutto assassination.

Niektórzy gracze próbują zbijać kapitał polityczny na zabójstwie Benazir Bhutto.

Data from 133 (62 methylnaltrexone bromide, 71 placebo) patients were analysed.

Dokonano analizy danych 133 pacjentów (62 metylonaltreksonu bromek, 71 placebo).

By blocking the protein Yarvitan decreases the absorption of fats from the gut.

Blokując to białko, preparat Yarvitan zmniejsza wchłanianie tłuszczów w jelicie.

It contains a protein (antigen) from the porcine circovirus type 2 virus (PCV2).

Substancją czynną preparatu jest białko (antygen) cirkowirusa świń typu 2 (PCV2).

Duration of response: interval from the onset of response to disease progression.

Czas trwania odpowiedzi: czas między początkiem odpowiedzi a progresją choroby.

Both sides have benefited from it immensely but it has become badly imbalanced.

Obie strony ogromnie na tym skorzystały, jednak brakuje w tej sytuacji równowagi.

And now will I break his yoke from off thee, and will burst thy bonds in sunder.

Ale teraz skruszę jarzmo jego, aby na tobie nie leżało, a związki twoje potargam.

So if a family suffers from one cot death, you'd put them in a high-risk group.

Jeśli w rodzinie wystąpi jedna śmierć łóżeczkowa, może być ona w grupie ryzyka.

The sodium hydrogen carbonate solution protects the vaccine from the gastric acid.

Roztwór wodorowęglanu sodu chroni szczepionkę przed działaniem kwasu żołądkowego.

If I sin, then thou markest me, And thou wilt not acquit me from mine iniquity.

Jeźli zgrzeszę, wnet tego postrzeżesz, a dla nieprawości mojej nie przepuścisz mi.

It involves flying reptiles like this Pterosaur that we reconstructed from Africa.

Chcemy złożyć historię o gadach jak Pterozaur, które zrekonstruowaliśmy w Afryce.

You're looking at IP taking over from some of the traditional telecom standards.

Widzicie jak telefonia IP zastępuje część tradycyjnych standardów w telefonii.

So here's actually the patient survival data from eight different types of cancer.

Tu mamy właśnie dane dotyczące przeżycia w przypadku ośmiu różnych typów raka.

Firstly, the current crisis is not a biblical curse or a punishment from the gods.

Po pierwsze obecny kryzys nie stanowi biblijnego przekleństwa czy kary boskiej.

However, you still need to use Zyrtec carefully to get the best results from it.

Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Zyrtec ostrożnie.

But, for me, I asked the question, "Well, where are these leaders coming from?

Ale dla mnie, chodziło o jedno pytanie: "Więc, skąd pochodzą ci wszyscy przywódcy?

As we heard earlier, 650 000 people die each year from the effects of smoking.

Jak wcześniej usłyszeliśmy, co roku w wyniku palenia tytoniu umiera 650 000 osób.

I am keeping my fingers crossed that this will emerge from the forthcoming talks.

Trzymam kciuki, aby taka konkluzja pojawiła się w trakcie zbliżających się rozmów.

In such circumstances, we may not allow women's rights to be taken away from them.

W takich okolicznościach nie można się zgodzić na odbieranie kobietom ich praw.

Active substances Purified haemagglutinin subunits from equine influenza viruses:

Substancje czynne: oczyszczone podjednostki hemaglutyniny wirusów grypy koni:
 

Forum results

"from" translation - forum results

 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: bottom line, bottom line, bottom line, paradigm, allowance

Similar words

frog · frog-eater · frog-march · Froggy · froglike · frogman · frogskin · frolic · frolics · frolicsome · from · fromenty · frond · fronde · front · front-end · front-loader · front-page · frontage · frontal · frontier

In the English-Norwegian dictionary you will find more translations.