How to write a CV in Polish

English-Polish translation for "from"

 

"from" Polish translation

Results: 1-32 of 7256

from {preposition}

from {prp.} (also: with, out of, outta, outa)

  z {prp.}

(EL) Mr President, today I have returned from the disaster-stricken Peloponnese.

(EL) Panie przewodniczący! Dzisiaj wróciłem z dotkniętego katastrofą Peloponezu.

The Sakharov Prize has still not been awarded to the Women in White from Havana.

Nagroda Sacharowa do tej pory nie wręczono laureatkom kobietom w bieli z Hawany.

Various Members of this House emerged from that disaster to join us in freedom.

Wielu posłów do PE wyłoniło się z tej klęski, aby połączyć się z nami w wolności.

The budget must reflect the Union's revised priorities arising from the treaty.

Budżet musi odzwierciedlać zmienione priorytety Unii wynikające z tego traktatu.

Plasma protein binding of the active metabolites ranges from about 82 % to 91 %.

Czynne metabolity wiążą się z białkami osocza w zakresie od około 82 % do 91 %.

from {prp.} (also: to, at, of, till)

do {prp.}

The Sakharov Prize has still not been awarded to the Women in White from Havana.

Nagroda Sacharowa do tej pory nie wręczono laureatkom kobietom w bieli z Hawany.

Plasma protein binding of the active metabolites ranges from about 82 % to 91 %.

Czynne metabolity wiążą się z białkami osocza w zakresie od około 82 % do 91 %.

Once withdrawn from vial into syringe, the suspension should be used immediately.

Po pobraniu produktu z fiolki do strzykawki, zawiesinę należy natychmiast zużyć.

The dosage interval when steady state has been reached varies from 2 - 4 weeks.

Odstęp pomiędzy dawkami w okresie stanu równowagi może wynosić od 2 do 4 tygodni.

And if you want to enter flow from control, you have to increase the challenges.

Aby przejść z obszaru kontroli do przepływu, potrzeba zwiększyć poziom trudności.

from {prp.} (also: outta, outa, fro, fae)

ze {prp.}

Analyses from the registry will be provided according to standard PSUR timings.

Analizy rejestru zostaną przeprowadzone zgodnie ze standardowymi terminami PSUR.

To the honourable Members from Italy, I say that this is not an Italian debate.

Szanownych parlamentarzystów z Włoch informuję, że nie jest to debata o Włoszech.

(HU) Three things - as the only speaker from the eastern side of the Berlin Wall.

(HU) Trzy kwestie - jako jedyna mówczyni ze wschodniej strony muru berlińskiego.

Another piece of good news is that market fragmentation has fallen from 6% to 5%.

Kolejną dobrą wiadomością jest to, że fragmentaryzacja rynku spada z 6 % do 5 %.

Here, we need commitment and a meticulous approach from the relevant authorities.

Potrzeba nam w tym zakresie skrupulatnego podejścia ze strony odpowiednich władz.

from {prp.} (also: since, away from, of, than)

od {prp.}

Today, over half of the population from Morocco to Turkey is under 18 years old.

Obecnie ponad połowa ludności krajów od Maroko aż po Turcję ma mniej niż 18 lat.

Plasma protein binding of the active metabolites ranges from about 82 % to 91 %.

Czynne metabolity wiążą się z białkami osocza w zakresie od około 82 % do 91 %.

The dosage interval when steady state has been reached varies from 2 - 4 weeks.

Odstęp pomiędzy dawkami w okresie stanu równowagi może wynosić od 2 do 4 tygodni.

Guideline ECB/2011/14 will apply from 1 January 2012 and will be published in the

Wytyczne EBC/2011/14 będą obowiązywać od 1 stycznia 2012 r. i zostaną ogłoszone w

As a bird that wandereth from her nest, So is a man that wandereth from his place.

Jako ptak odlatuje od gniazda swojego: tak człowiek odchodzi od miejsca swego.

from {prp.} (also: of, since, through, by)

przez {prp.}

Religion should be protected from the State - the European State, in particular.

Religia powinna być chroniona przez państwo - zwłaszcza przez państwo europejskie.

It is worrying that Renault is moving it production from Slovenia to France.

Niepokoi przeniesienie produkcji przez firmę Renault ze Słowenii do Francji.

We must prevent this process from weakening the European negotiating position.

Musimy zapobiec osłabianiu przez ten proces pozycji negocjacji europejskich.

This is a clear lesson from the crisis, and prevention is no less important.

To jasna lekcja udzielona nam przez kryzys, a zapobieganie jest nie mniej ważne.

These are three questions which follow on from what my colleagues have asked.

To są trzy kwestie, które nawiązują do pytań zadawanych przez moich kolegów.

from {prp.} (also: away from)

ode {prp.}

Sing unto Jehovah, all the earth; Show forth his salvation from day to day.

Śpiewajcie Panu wszystka ziemio; opowiadajcie ode dnia do dnia zbawienie jego.

(Laughter) And those who didn't respond will never receive anything from me ever again.

(Śmiech) A ci, którzy nie odpowiedzieli, nigdy więcej nic ode mnie nie dostaną.

But Jesus said, Some one did touch me; for I perceived that power had gone forth from me.

I rzekł Jezus: Dotknął się mnie ktoś, bom poznał, że moc ode mnie wyszła.

And he said unto him, Why, O son of the king, art thou thus lean from day to day?

Który mu rzekł: Czumuż tak schniesz, synu królewski, ode dnia do dnia?

And then will I profess unto them, I never knew you: depart from me, ye that work iniquity.

A tedy im wyznam: Żem was nigdy nie znał; odstąpcie ode mnie, którzy czynicie nieprawość.
 

Similar translations

Similar translations for "from" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "from" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Some players are trying to draw political capital from the Bhutto assassination.

Niektórzy gracze próbują zbijać kapitał polityczny na zabójstwie Benazir Bhutto.

It was not so long ago that policy-makers tended to shy away from globalisation.

Jeszcze nie tak dawno temu politycy starali się unikać podejmowania tego tematu.

Data from 133 (62 methylnaltrexone bromide, 71 placebo) patients were analysed.

Dokonano analizy danych 133 pacjentów (62 metylonaltreksonu bromek, 71 placebo).

By blocking the protein Yarvitan decreases the absorption of fats from the gut.

Blokując to białko, preparat Yarvitan zmniejsza wchłanianie tłuszczów w jelicie.

It contains a protein (antigen) from the porcine circovirus type 2 virus (PCV2).

Substancją czynną preparatu jest białko (antygen) cirkowirusa świń typu 2 (PCV2).

Duration of response: interval from the onset of response to disease progression.

Czas trwania odpowiedzi: czas między początkiem odpowiedzi a progresją choroby.

After reconstitution it is a clear, colourless liquid, free from foreign matter.

Po rozpuszczeniu jest to klarowny, bezbarwny płyn niezawierający cząstek materii.

Both sides have benefited from it immensely but it has become badly imbalanced.

Obie strony ogromnie na tym skorzystały, jednak brakuje w tej sytuacji równowagi.

And now will I break his yoke from off thee, and will burst thy bonds in sunder.

Ale teraz skruszę jarzmo jego, aby na tobie nie leżało, a związki twoje potargam.

So if a family suffers from one cot death, you'd put them in a high-risk group.

Jeśli w rodzinie wystąpi jedna śmierć łóżeczkowa, może być ona w grupie ryzyka.

The sodium hydrogen carbonate solution protects the vaccine from the gastric acid.

Roztwór wodorowęglanu sodu chroni szczepionkę przed działaniem kwasu żołądkowego.

Isolated cases of growth retardation have also been reported from clinical use.

W praktyce klinicznej zgłaszano także pojedyncze przypadki opóźnienia wzrostu.

If I sin, then thou markest me, And thou wilt not acquit me from mine iniquity.

Jeźli zgrzeszę, wnet tego postrzeżesz, a dla nieprawości mojej nie przepuścisz mi.

It involves flying reptiles like this Pterosaur that we reconstructed from Africa.

Chcemy złożyć historię o gadach jak Pterozaur, które zrekonstruowaliśmy w Afryce.

You're looking at IP taking over from some of the traditional telecom standards.

Widzicie jak telefonia IP zastępuje część tradycyjnych standardów w telefonii.

So here's actually the patient survival data from eight different types of cancer.

Tu mamy właśnie dane dotyczące przeżycia w przypadku ośmiu różnych typów raka.

Firstly, the current crisis is not a biblical curse or a punishment from the gods.

Po pierwsze obecny kryzys nie stanowi biblijnego przekleństwa czy kary boskiej.

There is limited data from the use of mycophenolate mofetil in pregnant women.

Dane dotyczące stosowania mykofenolanu mofetylu u kobiet w ciąży są ograniczone.

However, you still need to use Zyrtec carefully to get the best results from it.

Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Zyrtec ostrożnie.

But, for me, I asked the question, "Well, where are these leaders coming from?

Ale dla mnie, chodziło o jedno pytanie: "Więc, skąd pochodzą ci wszyscy przywódcy?
 

Forum results

"from" translation - forum results

 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: repayment, guard plate, threaded hole, storage container, loader

Similar words

frog · frog-eater · frog-march · Froggy · froglike · frogman · frogskin · frolic · frolics · frolicsome · from · fromenty · frond · fronde · front · front-end · front-loader · front-page · frontage · frontal · frontier

In the Greek-English dictionary you will find more translations.