Daily language articles on LexioPhiles

English-Polish translation for "gestational age"

 

"gestational age" Polish translation

Results: 1-19 of 19

gestational age {noun}

gestational age {noun} (also: age of pregnancy)

gestational age {noun} (also: age of pregnancy)

Mean (SD) gestational age at delivery was the same in the two groups:

Średni (SD) wiek ciążowy w czasie porodu był taki sam w dwóch grupach:

There is only limited clinical experience in the use of atosiban in multiple pregnancies or the gestational age group between 24 and 27 weeks, because of the small number of patients treated.

Jest tylko ograniczone doświadczenie kliniczne w stosowaniu atozybanu w ciążach mnogich oraz u pacjentek, u których wiek ciążowy wynosi od 24 do 27 tygodni, z powodu małej liczby leczonych pacjentek.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "gestational age":

 

Similar translations

Similar translations for "gestational age" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "gestational age" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Dosing recommendations are not available for neonates with a gestational age < 37 weeks.

Nie ma dostępnych zaleceń dawkowania dla noworodków w wieku ciążowym < 37 tygodni.

with growth disturbance in short children/ adolescents born small for gestational age (SGA),

z zaburzeniami wzrostu u niskich dzieci i młodzieży z niską masą urodzeniową, nie

Growth disturbance in short children/ adolescents born small for gestational age (SGA):

Zaburzenia wzrostu u niskich dzieci/ młodzieży, którzy urodzili się zbyt mali w stosunku do wieku ciążowego:

The clearance of both enantiomers increases with gestational age, at least in the range of 24 to 28 weeks.

Klirens obu enancjomerów zwiększa się z wiekiem ciążowym, przynajmniej w zakresie wieku od 24 do 28 tygodni.

Growth disturbance in short children/ adolescents born small for gestational age (SGA):

Zaburzenia wzrostu u niskich dzieci i młodzieży, którzy urodzili się zbyt mali w stosunku do wieku ciążowego:

gestational age of less than 34 weeks.

urodzonych przed 34 tygodniem ciąży.

Mean clearance in premature infants (gestational age approximately 26 weeks) is approximately 5-fold greater than in adults.

Średnie wartości klirensu u wcześniaków (urodzone około 26. tygodnia) były około 5- krotnie większe niż u dorosłych.

Brinzolamide has not been studied in pre-term infants (less than 36 weeks gestational age) or those less than 1 week of age.

Brynzolamidu nie badano u wcześniaków (w wieku ciążowym poniżej 36 tygodni) oraz w wieku poniżej 1 tygodnia życia.

In a clinical study, RotaTeq was administered to approximately 1,000 infants who were born at a gestational age of 25 to 36 weeks.

W badaniach klinicznych szczepionkę RotaTeq podawano około 1 000 niemowlętom urodzonym w wieku ciążowym 25 do 36 tygodni.

Treatment of a haemodynamically significant patent ductus arteriosus in preterm newborn infants less than 34 weeks of gestational age.

Leczenie hemodynamicznie istotnego przetrwałego przewodu tętniczego (ductus arteriosus) u noworodków urodzonych przed 34 tygodniem ciąży.

For women with a gestational age greater than 24 weeks there was no difference in mortality rate (1.7 % in the placebo group and 1.5 % in the atosiban group).

U kobiet, u których ciąża trwała dłużej niż 24 tygodnie, nie było różnic w umieralności (1, 7 % w grupie z placebo i 1, 5 % w grupie z atozybanem).

In REST, RotaTeq was administered to approximately 1,000 infants who were born at a gestational age of 25 to 36 weeks.

Skuteczność u niemowląt przedwcześnie urodzonych W badaniu REST szczepionkę RotaTeq podawano około 1 000 niemowlętom urodzonym w wieku ciążowym 25 do 36 tygodni.

Pedea is used to treat patent ductus arteriosus in preterm (premature) newborn infants born 6 weeks or more too early (less than 34 weeks of gestational age).

Preparat Pedea stosuje się w leczeniu przetrwałego przewodu tętniczego u wcześniaków urodzonych 6 tygodni lub więcej przed czasem (poniżej 34. tygodnia wieku ciążowego).

In preterm newborn infants less than 27 weeks of gestational age, the closure rate of the ductus arteriosus was shown to be low at the recommended dose regimen (see section 5.1).

U noworodków przedwcześnie urodzonych przed 27 tygodniem ciąży, współczynnik zamykania przetrwałego przewodu tętniczego był mały przy zalecanym schemacie dawkowania (patrz punkt 5. 1).
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: district attorney, district attorney, district attorney, district attorney, district attorney

Similar words

germline · germplasm · germs · gerontic · gerontology · gerund · gestalt · gestapo · gestation · gestational · gestational-age · gesticulation · gesture · get · get-at-able · get-go · get-together · get-up · getatable · getaway · getup

Have a look at the English-Japanese dictionary by bab.la.