How to write a CV in Polish

English-Polish translation for "gluten"

 

"gluten" Polish translation

Results: 1-11 of 11

gluten {noun}

gluten {noun}

gluten {m}

Products of the milling industry; malt and starches; gluten; inulin

Produkty przemysłu młynarskiego; słód; skrobie; gluten pszenny; inulina

Inside, the proteins -- this gluten -- coagulates.

Białka wewnątrz – gluten – ścina się.

We have to develop the gluten.

Musi powstać gluten.

And so we, in the mixing process, have to develop the gluten, we have to activate the leaven or the yeast, and we have to essentially distribute all the ingredients evenly.

W procesie mieszania, musi powstać gluten, zaczyn i drożdże muszą się uaktywnić i zasadniczo musimy równo rozprowadzić wszystkie składniki.

gluten {noun}

gluten {noun}

gluten {m}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "gluten" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "gluten" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

The other ingredients are microcrystalline cellulose (E460), pregelatinised starch (gluten free),

Inne składniki leku to celuloza mikrokrystaliczna (E460), skrobia żelowana (bez glutenu),

There's only the potential for gluten.

Jest tylko potencjał do otrzymania go.

But when they get hydrated and they bond to each other, they create a stronger molecule, a stronger protein we call gluten.

Ale kiedy zostają one nawodnione i łączą się, tworzą mocniejszą cząsteczkę, mocniejsze białko, które nazywamy glutenem.

This impact is very clear, particularly for corn gluten feed and the waste from using maize to produce alcohol.

Jest to oczywiste, szczególnie w przypadku pasz z glutenu kukurydzianego i odpadów z kukurydzy używanej do produkcji alkoholu.

Croscarmellose sodium Lactose monohydrate Magnesium stearate (E572) Microcrystalline cellulose (E460) Pregelatinised starch (gluten free)

Kroskarmeloza sodowa Laktoza jednowodna Magnezu stearynian (E572) Celuloza mikrokrystaliczna (E460) Skrobia żelowana (bez glutenu)

Microcrystalline cellulose (E460) Pregelatinised starch (gluten free) Croscarmellose sodium Lactose monohydrate Magnesium stearate (E572)

Celuloza mikrokrystaliczna (E460) Skrobia żelowana (bez glutenu) Kroskarmeloza sodowa Laktoza jednowodna Magnezu stearynian (E572)

When it gets to about 160 degrees, the proteins all line up and they create structure, the gluten structure -- what ultimately we will call the crumb of the bread.

Kiedy temperatura osiąga około 160 stopni, wszystkie białka formują się i tworzą strukturę, strukturę z glutenu – którą na sam koniec nazwiemy miękiszem chleba.

More than 40 million tonnes of protein crops, mainly soya beans and corn gluten feed, are imported annually, representing 80% of the EU's protein consumption.

Ponad 40 milionów ton roślin wysokobiałkowych, głównie soi i kukurydzianego glutenu paszowego, jest przywożonych co roku; odpowiada to 80 % konsumpcji roślin wysokobiałkowych w UE.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: sckn goo.gl/GLiz7o, executive summary, underrated, to withdraw a bill, bill

Similar words

glue · gluey · glum · glumly · gluon · glut · glutamate · glutathione · glute · gluteal · gluten · gluten-free · gluteus · glutinous · glutton · gluttonous · gluttony · glycerin · glycerine · glycerol · glycogen

Have a look at the Swedish-English dictionary by bab.la.