Search for the most beautiful word
not
to deliberate

VOTE NOW

English-Polish translation for "to go out"

 

"to go out" Polish translation

Results: 1-25 of 495

to go out {verb}

to go out {vb} (also: to exit, to leave, to get out, to light)

wyjść {vb}

We have got to go out there and promote our high-quality products.

Musimy tam wyjść i promować nasze produkty wysokiej jakości.

Europe is rich in all these and we must go out and market them in the future.

Europa dysponuje całym tym bogactwem i w przyszłości musimy wyjść na zewnątrz i wprowadzać je na rynek.

If it is so good, then why not go out in the streets and argue it in front of the people in a referendum?

Skoro tak, dlaczego nie wyjść z tą sprawą na ulicę i nie dowodzić jej słuszności przed ludźmi w referendum?

It will be students who can no longer afford to study abroad in order to go out and see the world.

Będą to studenci, którzy nie będą mogli dłużej pozwolić sobie na studia zagranicą, aby wyjść i zobaczyć świat.

to go out

wyjść z domu

to go out {vb} (also: to lead, to exit, to go off, to walk out)

In this office you do not need to go out in order to be in contact with nature.

W tym biurze nie musicie wychodzić na zewnątrz by być w kontakcie z naturą.

And now I can just go and go out with my friends, go do whatever I want.

A teraz mogę wychodzić z przyjaciółmi, gdziekolwiek chcę i o nic się nie martwić.

Stay in shaded areas or go out when it is cloudy.

Pozostawać w miejscach zacienionych lub wychodzić w dni pochmurne.

And now, O Jehovah my God, thou hast made thy servant king instead of David my father: and I am but a little child; I know not how to go out or come in.

A teraz, o Panie Boże mój, tyś postanowił królem sługę twego miasto Dawida, ojca mego, a jam jest dziecię małe, i nie umiem wychodzić ani wchodzić.

And he said unto them, I am a hundred and twenty years old this day; I can no more go out and come in: and Jehovah hath said unto me, Thou shalt not go over this Jordan.

I rzekł do nich: Sto i dwadzieścia lat jest mi dziś; nie mogę więcej wychodzić i wchodzić; a też mi Pan powiedział: Nie przejdziesz za ten Jordan.

to go out {vb}

bywać (utrzymywać kontakty towarzyskie) {vb}

to go out {vb} (also: to be extinguished, to go off)

gasnąć {vb}

And the foolish said unto the wise, Give us of your oil; for our lamps are going out.

Ale głupie rzekły do mądrych: Dajcie nam z oleju waszego, boć lampy nasze gasną.

(NL) Mr President, on the eve of World War I, the British Minister, Sir Edward Grey, spoke these words: ' The lamps are going out all over Europe.

(NL) Panie Przewodniczący! W przededniu I wojny światowej brytyjski minister, sir Edward Grey powiedział: "Gasną światła w całej Europie.

to go out {vb} (also: to leave home)

Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "go out":

 

Similar translations

Similar translations for "to go out" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "to go out" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

My covenant will I not break, Nor alter the thing that is gone out of my lips.

Ale miłosierdzia swego nie odejmę od niego, ani skłamię przeciw prawdzie mojej.

My sister's ex-boyfriend, he lives in the Valley... he used to go out with one.

Były chłopak mojej siostry, mieszka w Dolinie... kiedyś chodził z taka jedną.

Putting it simply, nobody wants the lights to go out in their children's homes.

Nikt nie chce, żeby ich dzieciom zgasły światła w domu - mówiąc kolokwialnie.

We wait until the watch changes, and then we go out the way the beast got in.

Poczekamy na zmianę wart, wtedy wydostaniemy się tędy, którędy dostała się bestia.

Should that be the case, my best wishes and those of my group go out to you.

Gdyby tak miało się stać, to ja i moja grupa życzymy wszystkiego najlepszego.

If my poems had gone out with the Shania mailing, it'd be a different story.

Jeśli moje wiersze zostały by wydane przez Shanię, to byś inaczej o tym mówiła.

I know we have got a good message to say, so let us go out there and spread the word.

Wiem, że będziemy mogli przekazać dobre wiadomości, niech więc się rozpowszechnią.

It's not just Topshop, I get some strange looks when I go out getting my props.

Nie jest powierzchowny. ~~~ Dziwnie na mnie patrzą, gdy zbieram rekwizyty.

Now, the activities from the lab have taught us now how to go out in the open ocean.

Działalność w laboratorium nauczyła nas, jak udać się do otwartego oceanu.

Our thoughts can only go out to them today as they were cut down in the prime of life.

Dzisiaj możemy jedynie być myślami z ludźmi, których pozbawiono życia w kwiecie wieku.

Each one should not be an entrepreneur going out and finding what is best.

Nie każdy z nich musi być przedsiębiorcą, który wybada, co jest najlepsze.

There are various reasons: ostensibly our invitations have gone out somewhat too late.

Powody mogą być różne: widocznie nasze zaproszenia zostały przekazane za późno.

And he went out about the third hour, and saw others standing in the marketplace idle;

A wyszedłszy o trzeciej godzinie, ujrzał drugich, którzy stali na rynku próżnujący;

You see, that announcement went one click out, which got reverberated, one click out.

Otóż ten komunikat dotarł o jedno kliknięcie za daleko, a ono znowu o jedno za daleko.

Cast out the scoffer, and contention will go out; Yea, strife and ignominy will cease.

Wyrzuć naśmiewcę, a ustanie zwada; owszem uspokoi się swar i pohańbienie.

And we are getting really destructive as we're going out and farming this bioenergy.

I staliśmy się bardzo destruktywni w sposobie wydobywania tej bioenergii.

Now they don't know what they want to do with it, but they're going to figure it out.

Jeszcze nie wiedzą, co chcą z nimi zrobić, ale z pewnością na coś wpadną.

I saw her shortly after she had heard the news, so my sympathy goes out to her.

Widziałem się z nią krótko po tym, jak otrzymała zawiadomienie. Głęboko jej współczuję.

The first is that the opt-out goes against the principles and the letter of the Treaty.

Po pierwsze, klauzula opt-out jest sprzeczna z zasadami i literą Traktatu.

That against God thou turnest thy spirit, And lettest words go out of thy mouth?

Że tak odpowiada Bogu duch twój, a wypuszczasz z ust twoich takowe mowy?
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: guard plate, threaded hole, magazine, magazine, hemithorax

Similar words

gnomic · gnomon · Gnosticism · gnu · go · go-ahead · go-between · go-cart · go-getter · go-kart · go-out · goad · goaf · goal · goal-keeper · goal-post · goalball · goalie · goalkeeper · goalmouth · goalpost

Moreover bab.la provides the English-Arabic dictionary for more translations.