Search for the most beautiful word
well-managed
wangled

VOTE NOW

English-Polish translation for "good morning"

 

"good morning" Polish translation

Results: 1-19 of 19

good morning {interjection}

good morning {interj.}

dzień dobry (przed południem) {interj.}

(NL) Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, good morning.

(NL) Panie przewodniczący, panie komisarzu, panie i panowie! Dzień dobry!

I'll get your ex-lover telling someone else, "Good morning." ~~~ I'll get everyone's good mornings.

Dorwę twojego eks, jak mówi komuś innemu: 'Dzień dobry'." Zdobędę 'dzień dobry' od każdego.

Good morning Mr President, ladies and gentlemen.

Dzień dobry, panie przewodniczący, panie i panowie!

Honourable Members, good morning!

Dzień dobry, szanowni posłowie!

Good morning, ladies and gentlemen.

Dzień dobry, Panie i Panowie!

good {adjective}

good {adj.} (also: right)

dobra {adj. f}

Another piece of good news is that market fragmentation has fallen from 6% to 5%.

Kolejną dobrą wiadomością jest to, że fragmentaryzacja rynku spada z 6 % do 5 %.

When I bought my first microwave I deliberately bought a good one that would last.

Kupując swoją pierwszą mikrofalówkę celowo kupiłam dobrą, która byłaby trwała.

And like all good soaps, it jumps 20 years when the audience interest changes.

I jak dobra telenowela, bierze w nawias 20 lat kiedy widzowie potrzebują zmian.

Everyone said that the Directive was good, but difficult to implement in practice.

Wszyscy powiedzieli, że dyrektywa jest dobra, ale w praktyce trudna do wdrożenia.

(DE) Madam President, the Ombudsman's work is undoubtedly fundamentally good.

(DE) Pani przewodnicząca! Praca rzecznika jest bez wątpienia zasadniczo dobra.

good {adj.} (also: right)

dobre {adj.}

Good resolutions are useless attempts if they interfere with sovereign nations.

Dobre rezolucję są bezcelowymi usiłowaniami, jeśli ingerują w suwerenne narody.

in writing. - (SV) I voted in favour of the report, which is a good one overall.

Głosowałam za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania, które jest ogólnie dobre.

(DE) Madam President, you have made a good, clear and concise speech, Mr Bildt.

(DE) Pani przewodnicząca! Pan Bildt wygłosił dobre, jasne i zwięzłe przemówienie.

I had a very good meeting with Prime Minister Gruevski in Brussels on 24 March.

Odbyłem bardzo dobre spotkanie z premierem Grujewskim w Brukseli w dniu 24 marca.

I have not come across one good explanation as to why this hassle has to continue.

Nie wpadłem na żadne dobre wyjaśnienie dlaczego ten problem miałby dalej istnieć.

good {adj.} (also: nice, fine, right, propitious)

dobry {adj. m}

I believe that this is a good instrument for avoiding macroeconomic imbalances.

Uważam, że jest to dobry sposób unikania zaburzeń równowagi makroekonomicznej.

This good path serves to strengthen a community rather than a government approach.

To dobry kierunek służący wzmocnieniu podejścia wspólnotowego, a nie rządowego.

Not everyone appreciates this yet, but we have nevertheless made a good start.

Na razie nie spotkała się z powszechnym uznaniem, ale i tak początek był dobry.

He was just a toddler and he wasn't very good at it, and he kept falling over.

Był tam maluch, który cały czas się wywracał. ~~~ Nie był za dobry w chodzeniu.

"A good design for the blind and partially sighted is a good design for everybody."

„Projekt dobry dla osób niewidomych i niedowidzących będzie dobry dla wszystkich”.

good {adverb}

good {adv.} (also: aright, well, okay, fine)

dobrze {adv.}

In view of this, it is good that the review conference will take place in Africa.

W tym kontekście jest dobrze, że konferencja przeglądowa odbędzie się w Afryce.

It is also good that we are in agreement that Articles 5 and 6 should be retained.

To dobrze również, że zgadzamy się co do tego, iż art. 5 i 6 należy pozostawić.

We also need to take a good look at the way in which aid statistics come about.

Powinniśmy się również dobrze przyjrzeć sposobowi powstawania statystyki pomocowej.

It is good that the period for exemptions has been shortened from 36 to 12 months.

Dobrze się stało, że okres stosowania wyłączeń został skrócony z 36 do 12 miesięcy.

Across Europe we are starting to talk about new nuclear capacity, and that is good.

W całej Europie zaczynamy mówić o nowych elektrowniach jądrowych - i to dobrze.

good {noun}

good {noun} (also: goods, right, goodness, kindness)

dobro {n}

It is the basis for the future of Europe and the common good of its inhabitants.

Będzie się na niej opierać przyszłość Europy i wspólne dobro jej mieszkańców.

And so again, it goes back to betting on good people doing good things.

Także powtarzam: wszystkie opiera się na stawianiu na dobrych ludzi czyniących dobro.

Your iniquities have turned away these things, and your sins have withholden good from you.

Ale nieprawości wasze odwróciły to, a grzechy wasze zahamowały to dobro od was.

But when the protection of banking data is at issue, the good suddenly turns into the evil.

Kiedy jednak mówimy o ochronie danych bankowych, wtedy nagle dobro staje się złem.

My second fear is that, in trying to do good, we will do some harm.

Po drugie, obawiam się, że chcąc czynić dobro, spowodujemy pewne szkody.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "good morning":

Synonyms (English) for "good":

 

Similar translations

Similar translations for "good morning" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "good morning" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

A good morning, that is.

Miałem na myśli dzień.

Well, good morning ladies and gentlemen.

Witam Panie i Panowie.

Good morning everybody.

Witam wszystkich.

Good morning, Justin.

Cześć, Justin.

(PL) Mr President, on the morning of Good Friday, 13 April, before dawn, a huge tragedy occurred in the Polish town of Kamień Pomorski near Szczecin.

Panie Przewodniczący! W Wielkanoc, 13 kwietnia w nocy, jeszcze przed świtem, doszło do wielkiej tragedii w polskim mieście Kamień Pomorski niedaleko Szczecina.

And the linear modeling involved in that was some good stuff for my classroom, but it eventually got me on "Good Morning America" a few weeks later, which is just bizarre, right?

Zawarty tu model liniowy przydał sie w klasie, i zaowocował zaproszeniem do "Good Morning America", co jest trochę dziwne.

for your goodness is as a morning cloud, and as the dew that goeth early away.

gdyż miłosierdzie wasze jest jako obłok poranny a jako rosa rano przemijająca.

With these good wishes we thank you for your presence here this morning.

Proszę przyjąć nasze życzenia i podziękowania za dzisiejszą tu obecność.

It is good to see Commissioner Andor here this morning, but it is a pity, in a way, that Commissioner Špidla is not here.

Miło jest widzieć dzisiaj na sali komisarza Andora, ale jednocześnie szkoda, że nie ma z nami komisarza Špidli.

I believe that that is a misconstruction of the situation and that is why I think it is good that the Council is present here this morning.

Moim zdaniem jest to błędny ogląd sytuacji i dlatego cieszę się z faktu, że przedstawiciele Rady są tu obecni dziś rano.

Vice-President of the Commission. - Madam President, I am also very happy to be here with you this morning because we have accomplished very good things together.

wiceprzewodniczący Komisji - Pani Przewodnicząca! Również bardzo się cieszę, że jestem dziś tutaj obecny, ponieważ razem osiągnęliśmy bardzo pozytywny wynik.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: nerd, nerd, nerd, nerd, cutting edge

Similar words

Search for more words in the Czech-English dictionary.