Search for the most beautiful word
group size
to amnesty

VOTE NOW

English-Polish translation for "good morning"

 

"good morning" Polish translation

Results: 1-18 of 18

good morning {interjection}

good morning {interj.}

dzień dobry (przed południem) {interj.}

Good morning Mr President, ladies and gentlemen.

Dzień dobry, panie przewodniczący, panie i panowie!

Honourable Members, good morning!

Dzień dobry, szanowni posłowie!

Good morning, ladies and gentlemen.

Dzień dobry, Panie i Panowie!

The woman says, "Good Morning."

Kobieta mówi: "Dzień dobry".

Good morning, Yamanashi

Dzień dobry, Yamanashi!
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "good morning":

 

Similar translations

Similar translations for "good morning" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "good morning" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

A good morning, that is.

Miałem na myśli dzień.

Well, good morning ladies and gentlemen.

Witam Panie i Panowie.

(GA) Madam President, we had a very good debate this morning and there was much to be learned from all of the speakers.

(GA) Pani przewodnicząca! Dzisiejszego ranka byliśmy świadkami bardzo dobrej debaty, a z wypowiedzi wszystkich mówców można było się bardzo wiele dowiedzieć.

And the linear modeling involved in that was some good stuff for my classroom, but it eventually got me on "Good Morning America" a few weeks later, which is just bizarre, right?

Zawarty tu model liniowy przydał sie w klasie, i zaowocował zaproszeniem do "Good Morning America", co jest trochę dziwne.

for your goodness is as a morning cloud, and as the dew that goeth early away.

gdyż miłosierdzie wasze jest jako obłok poranny a jako rosa rano przemijająca.

This is a good agreement, and I hope that it will be adopted tomorrow morning.

Jest to dobre porozumienie i mam nadzieję, że zostanie jutro rano przyjęte.

With these good wishes we thank you for your presence here this morning.

Proszę przyjąć nasze życzenia i podziękowania za dzisiejszą tu obecność.

First thing in the morning and again in the evening are good times.

Podanie leku jako pierwsza czynność rano i później wieczorem – wydaje się być dobrym rozwiązaniem.

That's why every morning, now, because you are a good mutant, you will raise your angle of view.

Dlatego właśnie każdego ranka, teraz, ponieważ jesteś dobrym mutantem, będziesz podnosić swój punkt widzenia.

Jeff Hawkins, this morning, was describing his attempt to get theory, and a good, big theory, into the neuroscience.

Rano Jeff Hawkins opisywał swoją próbę dotarcia z teorią, dobrą wielką teorią, do neurobiologii.

It is good to see Commissioner Andor here this morning, but it is a pity, in a way, that Commissioner Špidla is not here.

Miło jest widzieć dzisiaj na sali komisarza Andora, ale jednocześnie szkoda, że nie ma z nami komisarza Špidli.

Mr Barroso this morning talked about the European dream: for the good people of Greece, it has become the European nightmare.

Dziś rano pan przewodniczący Barroso mówił o europejskim marzeniu: dla dobrych greckich obywateli stało się ono europejskim koszmarem.

I believe that that is a misconstruction of the situation and that is why I think it is good that the Council is present here this morning.

Moim zdaniem jest to błędny ogląd sytuacji i dlatego cieszę się z faktu, że przedstawiciele Rady są tu obecni dziś rano.

Vice-President of the Commission. - Madam President, I am also very happy to be here with you this morning because we have accomplished very good things together.

wiceprzewodniczący Komisji - Pani Przewodnicząca! Również bardzo się cieszę, że jestem dziś tutaj obecny, ponieważ razem osiągnęliśmy bardzo pozytywny wynik.

In the morning sow thy seed, and in the evening withhold not thy hand; for thou knowest not which shall prosper, whether this or that, or whether they both shall be alike good.

Poranu siej nasienie twoje, a w wieczór nie dawaj odpoczynku ręce twojej, gdyż ty nie wiesz, co jest lepszego, toli, czy owo, czyli też oboje jednako dobre.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

Search for more words in the English-Polish dictionary.