How to write a CV in Polish

English-Polish translation for "gravity"

 

"gravity" Polish translation

Results: 1-25 of 64

gravity {noun}

gravity {noun} (also: gravitation)

A seat works in a two-dimensional world, where gravity blasts down on that seat, OK?

Fotel działa w świecie dwuwymiarowym, gdzie grawitacja wciska nas w ten fotel.

Gravity is one thing that we can't see and which we don't understand.

Grawitacja jest jedną z tych rzeczy, których nie widzimy i nie rozumiemy.

Representing that eight and a half minutes that it takes light and gravity to connect the two.

Przedstawia osiem i pół minuty, czas, w którym wiążą je światło i grawitacja.

And that is a task to which Einstein set himself -- to figure out how gravity works.

Jak sięga jej poprzez przestrzeń? ~~~ Einstein chciał zrozumieć, jak naprawdę działa grawitacja.

And I think everybody -- I mean that should be a matter of fact, like gravity.

I myślę, że każdy -- Myślę, że to powinno być jak z grawitacją.

gravity {noun} (also: authority, dignity, seriousness, gravitas)

powaga {f}

Theme one is the gravity and permanence of the threat.

Temat pierwszy - powaga i stały charakter zagrożenia.

The gravity of the situation has been accurately described.

Powaga sytuacji została dokładnie scharakteryzowana.

So we have achieved an awful lot relative to the 20th century, and yet far too little relative to the gravity of the crime that is unfolding as we sit here, as we speak.

Jak widać osiągnęliśmy bardzo dużo w porównaniu z wiekiem XX, ale wciąż zbyt mało w porównaniu z powagą zbrodni, które mają miejsce kiedy my tu sobie siedzimy i rozmawiamy.

The gravity of the financial crisis is clear to all of us and it is absolutely right that it should be at the core of the European Council meeting next week.

Powaga kryzysu finansowego jest dla nas wszystkich oczywista i całkowicie słusznie uznaje się, że kwestia ta winna być głównym tematem posiedzenia Rady Europejskiej w przyszłym tygodniu.

The gravity of the situation means that a substantial increase in the humanitarian aid provided by the EU is needed, to be allocated to all those who have been affected by these serious conflicts.

Powaga sytuacji wymaga znacznego zintensyfikowania pomocy humanitarnej ze strony UE i rozdzielenia jej wśród wszystkich tych, których dotknął ten poważny konflikt.

gravity {noun} (also: severity)

gravity {noun} (also: salience, saliency, pertinence, relevancy)

gravity {noun}

Here comes the gravity!

Zaczynam czuć ciążenie.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "gravity":

 

Similar translations

Similar translations for "gravity" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "gravity" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

At that point Europe will be itself resetting its political centre of gravity.

W tej sytuacji sama Europa zmieni położenie swego politycznego środka ciężkości.

We happen to get round to testing, let's say, Newton's Law of Gravity about 300 years ago.

Powiedzmy, że zabieramy się do testowania prawa ciążenia Newtona -- około 300 lat temu.

Erbitux may be administered via a gravity drip, an infusion pump or a syringe pump.

Erbitux można podawać za pomocą wlewu kroplowego, pompy infuzyjnej lub pompy strzykawkowej.

So once you have gravity, here's this -- increase the speed by something, increase the ship's speed.

Zwiększę trochę prędkość rakiety. ~~~ Zwiększę trochę prędkość rakiety.

There was no software that could extrude these complex net forms and model them with gravity.

Nie było oprogramowania, które mogłoby wytłoczyć te złożone siatkowate formy i uformować je ciężarem.

Use a gravity drip or an infusion pump for administration.

Do podania leku należy wykorzystać wlew kroplowy lub pompę infuzyjną.

These deaths are a reminder of the gravity of the security situation in this region.

Śmierć tych ludzi przypomina nam, jak ciężka jest sytuacja pod względem bezpieczeństwa w tym regionie.

Einstein had already used up space and time, warps and curves, to describe gravity.

Dla Kaluzy odpowiedzią były dodatkowe wymiary przestrzeni.

It switches, so what's upside down is right side up when you go to artificial gravity mode.

Przemieszcza się, więc co było do góry nogami, wraca na miejsce, kiedy włączy się sztuczną grawitację.

We spent 11 years getting FAA approval to do zero gravity flights.

Pozwolenie FAA na loty w nieważkości zdobywaliśmy 11 lat.

There are a few peaks that are a part in 10,000, and then over billions of years, gravity just pulls in.

Fluktuacje są częścią 100 000, kilka większych częścią 10 000.

That is this new idea about how gravity actually works.

powstałą w środowisku zakrzywionym obecnością Słońca.

It is the centre of gravity for trade and investment worldwide and will remain so for many years to come.

Stanowi on środek ciężkości handlu i inwestycji na całym świecie i to się w nadchodzących latach nie zmieni.

Within the first second, energy itself shatters into distinct forces including electromagnetism and gravity.

W pierwszej sekundzie energia rozpada się na na różne oddziaływania, w tym elektromagnetyczne i grawitacyjne.

They started with Cinematch, and they've tried a bunch of others -- there's Dinosaur Planet; there's Gravity.

Zaczęło się od Cinematch'u, potem przyszła kolej na resztę. ~~~ Jest przecież Dinosaur Planet i Gravity.

In the same way, our lives are dominated by gravity but are almost oblivious to the force of surface tension.

Nasze życie jest zdominowane przez grawitację, ale praktycznie nie odczuwamy napięcia powierzchniowego cieczy.

This equation, though, allows you to calculate everything -- other than gravity -- that happens in the universe.

Jakkolwiek to równianie pozwala na obliczenie wszystkiego - oprócz grwaitacji - co dzieje się we wszechświecie.

But it did lead to Newton discovering gravity.

Ale to doprowadziło do tego, że Newton odkrył grawitację.

And that communicates the force of gravity.

Według Einsteina, bez materii przestrzeń jest płaska.

They're generating centrifugal gravity, so...

Czekaj, to tworzy odśrodkową grawitację...
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: sckn goo.gl/GLiz7o, executive summary, underrated, to withdraw a bill, bill

Similar words

More in the English-Portuguese dictionary.