EN to renew
play_circle_outline
[renewed|renewed] {verb}

to renew (also: to deodorize, to restore, to smarten, to smarten up)
to renew (also: to draw out, to extend, to prolong, to lengthen)
Now we are about to renew our agreement with a group of islands in the North Atlantic, the Faroe Islands.
Mamy niebawem przedłużyć naszą umowę z grupą wysp położonych na Północnym Atlantyku - Wyspami Owczymi.
The European Union therefore had to proceed to renew its restrictive measures, for the eighth time, in February this year.
Dlatego w lutym tego roku Unia Europejska musiała ponownie, po raz ósmy, przedłużyć obowiązywanie środków ograniczających.
They are appointed by joint agreement of the governments of the member states for a renewable term of six years.
Członkowie Trybunału są wyznaczeni w wyniku ustaleń pomiędzy rządami państw członkowskich, na sześcioletnią kadencję, którą można przedłużyć.
to renew (also: to do up, to furbish, to redecorate, to refurbish)
The Koran declares that it comes to renew the message of the Torah and the Gospels.
Uważa się, że Koran powstał by odnowić przesłanie Tory oraz ewangelii.
We are currently aiming to renew the FPA with the Solomon Islands for another three years.
Obecnie zamierzamy odnowić FPA z Wyspami Salomona na kolejne trzy lata.
If we wish to renew the debate, we will do so.
Jeżeli chcemy odnowić debatę, tak właśnie zrobimy.
to renew (also: to do up, to furbish, to revamp, to recondition)
You want to renew the social agenda via the Working Time Directive, which has two aims.
Chcą państwo odnawiać agendę społeczną za pomocą dyrektywy o czasie pracy, która ma dwa cele.
Instead, let us nurture the inherent power of our economy to keep renewing itself.
Zamiast tego czuwajmy nad wewnętrzną siłą naszej gospodarki, aby ona sama mogła się odnawiać.
The 'House of European History' will be used as a place where our European identity can be remembered and renewed.
Dom Historii Europejskiej będzie służyć jako miejsce, gdzie będzie można upamiętnić i odnawiać naszą tożsamość europejską.
to renew (also: to lengthen, to stall for time, to overstay)
Cooperation in the field of science and technology and the renewal of the relevant agreement deserve our support not only for these reasons.
Współpraca w obszarze nauki i technologii, jak i przedłużanie stosownych umów zasługują na nasze poparcie nie tylko z tych przyczyn.
Their passports are held, or not renewed, and some human rights activists are being prevented from leaving the territory to act as witnesses.
Ich paszporty są zatrzymywane lub nie przedłuża się ich ważności, a niektórym obrońcom praw człowieka uniemożliwia się wyjazd z kraju, aby nie byli świadkami.
The agreement for scientific and technological cooperation came into force a little over 10 years ago and has already been renewed once, after the first five years.
Umowa o współpracy naukowej i technicznej weszła w życie trochę ponad 10 lat temu i była już raz przedłużana, po upływie pierwszych pięciu lat.
to renew (also: to extend, to prolong)

trending_flat
"tyres"

to renew (also: to disguise, to modify, to revamp, to vary)
Hence the EU should refrain from specifying how countries are to change the ways they use renewable energy sources.
Zatem UE nie powinna narzucać państwom, w jaki sposób powinny zmienić sposoby wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.
Copenhagen should also help to change the global energy paradigm by supporting renewable energy and energy conservation.
Konferencja w Kopenhadze powinna również pomóc zmienić światowy paradygmat energetyczny poprzez wsparcie odnawialnych źródeł energii i oszczędzania energii.
So for this we need a paradigm shift, we need to really invest in energy efficiency, renewables, research and development: a new investment.
Tak więc musimy tu zmienić paradygmat - musimy naprawdę zainwestować w efektywność energetyczną, energię odnawialną, badania i rozwój: będą to nowe inwestycje.
to renew (also: to alter, to change, to modify, to update)
How are you putting the debate in Parliament on those issues to good use, now that the guidelines are being renewed?
Jak zamierzają Państwo przeprowadzić w Parlamencie owocną debatę na ten temat, jeśli właśnie teraz zmieniane są wytyczne?

trending_flat
"stock"

to renew (also: to supplement, to round out, to eke out, to fill in)
[ To be completed nationally ] Date of last renewal:
[ Do uzupełnienia na szczeblu krajowym ] Data ostatniego zatwierdzenia:
Efficiency and energy reductions should, however, be priorities, while renewable energy should be a supplement rather than an alternative.
Priorytetem winna być natomiast efektywność i oszczędność, zaś energie odnawialne to uzupełnienie, a nie alternatywa.
There is legislation on the energy markets (which still has to be completed), on renewables, on effort sharing and on emission trading.
Są uregulowania dotyczące rynków energii (które wciąż wymagają uzupełnienia), odnawialnych źródeł energii, wspólnych starań i handlu uprawnieniami do emisji.
to renew (also: to complement, to complete, to supplement, to round out)
It is a storable form of energy, so is complementary to other intermittent sources of renewables.
Jest to forma energii możliwa do przechowania, dlatego też może uzupełniać inne, okresowe źródła odnawialnej energii.

trending_flat
"efforts, negotiations"

to renew (also: to reopen, to resume, to restart, to recommence)
The EU can do much more than just renewing sanctions on the regime.
Unia Europejska może uczynić o wiele więcej niż tylko wznowić sankcje w stosunku do tego reżimu.
The court is to conduct this renewed procedure in light of considerations stated in the decision of the Supreme Court.
Sąd ten ma wznowić postępowanie w świetle ustaleń zawartych w decyzji Sądu Najwyższego.
Serbia, too, should go ahead as soon as possible and make renewed and intensified efforts regarding its European perspective.
Również Serbia powinna jak najszybciej ruszyć do przodu i wznowić oraz zintensyfikować działania dotyczące jej perspektywy europejskiej.
to renew (also: to continue, to republish, to resume, to restart)

Context sentences for "have renewed" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn this debate, we have heard renewed pleas for another big rush ahead.
Podczas tej debaty słyszeliśmy ponawiane apele o kolejną ucieczkę do przodu.
EnglishThe document should be valid indefinitely and does not have to be renewed.
Dokument powinien mieć nieograniczoną ważność i nie wymagać odnawiania.
EnglishA food shortage and a new press law have made for renewed tension.
Braki żywności i nowa ustawa ponownie wywołały napięcia.
EnglishWhat these resolutions are about is ensuring that he and his colleagues from the MDC have renewed motivation to continue their work.
Celem tych rezolucji jest zapewnienie, by Abel Chikomo oraz jego koledzy z MDC nie stracili motywacji do kontynuowania swojej pracy.
EnglishIt should be valid indefinitely (does not have to be renewed), though you may need to report any change of address to the local authorities.
Powinno mieć nieograniczoną ważność (bez potrzeby odnawiania), aczkolwiek może być wymagane zgłaszanie władzom lokalnym wszelkich zmian adresu.
EnglishIt should be valid indefinitely (does not have to be renewed), though they may need to report any change of address to the local authorities.
Powinno mieć nieograniczoną ważność (bez potrzeby odnawiania), aczkolwiek może być wymagane zgłaszanie władzom lokalnym wszelkich zmian adresu.
EnglishFinally, I commend to the future Parliament the current Rule 55, which would allow us to have a renewed first reading of this very important directive.
Wreszcie polecam przyszłemu Parlamentowi obecny artykuł 55 regulaminu, na podstawie którego możliwe jest nowe pierwsze czytanie tej ważnej dyrektywy.
EnglishThe certificate should be valid indefinitely (it should not have to be renewed), though they may need to report any change of address to the local authorities.
Powinno mieć nieograniczoną ważność (bez potrzeby odnawiania), aczkolwiek może być wymagane zgłaszanie władzom lokalnym wszelkich zmian adresu.
EnglishAlas, the domestic political crises in both nations have brought a renewed hardening and we, the European Parliament, are working very hard to get the situation moving again.
Niestety, wewnętrzne kryzysy polityczne w obydwu państwach na nowo się zaostrzyły i my, Parlament Europejski, bardzo ciężko pracujemy nad tym, by sytuacja wróciła do normy.