Search for the most beautiful word
solidity
shivery

VOTE NOW

English-Polish translation for "have renewed"

Infinitive of have renewed: to renew
 

"have renewed" Polish translation

Results: 1-34 of 52

to renew {verb}

to renew [renewed|renewed] {vb} (also: to restore, to deodorize, to freshen, to smarten)

I have renewed (Present perfect)

ja (m) odświeżyłem (Czas przeszły)

you have renewed (Present perfect)

ty (m) odświeżyłeś (Czas przeszły)

we have renewed (Present perfect)

my (m) odświeżyliśmy (Czas przeszły)

you have renewed (Present perfect)

wy (m) odświeżyliście (Czas przeszły)

they have renewed (Present perfect)

oni odświeżyli (Czas przeszły)

I have renewed (Present perfect)

ja (f) odświeżyłam (Czas przeszły)

you have renewed (Present perfect)

ty (f) odświeżyłaś (Czas przeszły)

we have renewed (Present perfect)

my (f) odświeżyłyśmy (Czas przeszły)

you have renewed (Present perfect)

wy (f) odświeżyłyście (Czas przeszły)

they have renewed (Present perfect)

one odświeżyły (Czas przeszły)

to renew [renewed|renewed] {vb} (also: to furbish, to do sth up, to recondition, to do up)

I have renewed (Present perfect)

ja (m) odnawiałem (Czas przeszły)

you have renewed (Present perfect)

ty (m) odnawiałeś (Czas przeszły)

we have renewed (Present perfect)

my (m) odnawialiśmy (Czas przeszły)

you have renewed (Present perfect)

wy (m) odnawialiście (Czas przeszły)

they have renewed (Present perfect)

oni odnawiali (Czas przeszły)

I have renewed (Present perfect)

ja (f) odnawiałam (Czas przeszły)

you have renewed (Present perfect)

ty (f) odnawiałaś (Czas przeszły)

we have renewed (Present perfect)

my (f) odnawiałyśmy (Czas przeszły)

you have renewed (Present perfect)

wy (f) odnawiałyście (Czas przeszły)

they have renewed (Present perfect)

one odnawiały (Czas przeszły)

I have renewed (Present perfect)

ja odnawiam (Czas teraźniejszy)

you have renewed (Present perfect)

ty odnawiasz (Czas teraźniejszy)

we have renewed (Present perfect)

my odnawiamy (Czas teraźniejszy)

you have renewed (Present perfect)

wy odnawiacie (Czas teraźniejszy)

they have renewed (Present perfect)

oni/one odnawiają (Czas teraźniejszy)

to renew [renewed|renewed] {vb} (also: to overstay, to lengthen, to stall for time)

przedłużać {ipf. v.}

to renew [renewed|renewed] {vb} (also: to prolong, to extend)

  prolongować {ipf. v.}

to renew [renewed|renewed] (efforts, negotiations) {vb} (also: to resume, to reopen, to restart, to recommence)

wznowić {vb}

to renew [renewed|renewed] (efforts, negotiations) {vb} (also: to restart, to republish, to recommence, to continue)

wznawiać {ipf. v.}

to renew [renewed|renewed] (stock) {vb} (also: to fill in, to eke out, to supplement, to round out)

to renew [renewed|renewed] (stock) {vb} (also: to complete, to complement, to fill in, to eke out)

I have renewed (Present perfect)

ja (m) uzupełniałem (Czas przeszły)

you have renewed (Present perfect)

ty (m) uzupełniałeś (Czas przeszły)

we have renewed (Present perfect)

my (m) uzupełnialiśmy (Czas przeszły)

you have renewed (Present perfect)

wy (m) uzupełnialiście (Czas przeszły)

they have renewed (Present perfect)

oni uzupełniali (Czas przeszły)

I have renewed (Present perfect)

ja (f) uzupełniałam (Czas przeszły)

you have renewed (Present perfect)

ty (f) uzupełniałaś (Czas przeszły)

we have renewed (Present perfect)

my (f) uzupełniałyśmy (Czas przeszły)

you have renewed (Present perfect)

wy (f) uzupełniałyście (Czas przeszły)

they have renewed (Present perfect)

one uzupełniały (Czas przeszły)

I have renewed (Present perfect)

ja uzupełniam (Czas teraźniejszy)

you have renewed (Present perfect)

ty uzupełniasz (Czas teraźniejszy)

we have renewed (Present perfect)

my uzupełniamy (Czas teraźniejszy)

you have renewed (Present perfect)

wy uzupełniacie (Czas teraźniejszy)

they have renewed (Present perfect)

oni/one uzupełniają (Czas teraźniejszy)

to renew [renewed|renewed] (tyres) {vb} (also: to modify, to vary, to disguise, to revamp)

zmienić {vb}

I have renewed (Present perfect)

ja (m) zmieniłem (Czas przeszły)

you have renewed (Present perfect)

ty (m) zmieniłeś (Czas przeszły)

we have renewed (Present perfect)

my (m) zmieniliśmy (Czas przeszły)

you have renewed (Present perfect)

wy (m) zmieniliście (Czas przeszły)

they have renewed (Present perfect)

oni zmienili (Czas przeszły)

I have renewed (Present perfect)

ja (f) zmieniłam (Czas przeszły)

you have renewed (Present perfect)

ty (f) zmieniłaś (Czas przeszły)

we have renewed (Present perfect)

my (f) zmieniłyśmy (Czas przeszły)

you have renewed (Present perfect)

wy (f) zmieniłyście (Czas przeszły)

they have renewed (Present perfect)

one zmieniły (Czas przeszły)

to renew [renewed|renewed] (tyres) {vb} (also: to alter, to change, to modify, to move the needle)

I have renewed (Present perfect)

ja (m) zmieniałem (Czas przeszły)

you have renewed (Present perfect)

ty (m) zmieniałeś (Czas przeszły)

we have renewed (Present perfect)

my (m) zmienialiśmy (Czas przeszły)

you have renewed (Present perfect)

wy (m) zmienialiście (Czas przeszły)

they have renewed (Present perfect)

oni zmieniali (Czas przeszły)

I have renewed (Present perfect)

ja (f) zmieniałam (Czas przeszły)

you have renewed (Present perfect)

ty (f) zmieniałaś (Czas przeszły)

we have renewed (Present perfect)

my (f) zmieniałyśmy (Czas przeszły)

you have renewed (Present perfect)

wy (f) zmieniałyście (Czas przeszły)

they have renewed (Present perfect)

one zmieniały (Czas przeszły)

I have renewed (Present perfect)

ja zmieniam (Czas teraźniejszy)

you have renewed (Present perfect)

ty zmieniasz (Czas teraźniejszy)

we have renewed (Present perfect)

my zmieniamy (Czas teraźniejszy)

you have renewed (Present perfect)

wy zmieniacie (Czas teraźniejszy)

they have renewed (Present perfect)

oni/one zmieniają (Czas teraźniejszy)

to renew [renewed|renewed] {vb} (also: to draw out, to extend, to overstay, to lengthen)

to renew [renewed|renewed] {vb} (also: to refurbish, to rejuvenate, to renovate, to redecorate)

odnowić {vb}

I have renewed (Present perfect)

ja (m) odnowiłem (Czas przeszły)

you have renewed (Present perfect)

ty (m) odnowiłeś (Czas przeszły)

we have renewed (Present perfect)

my (m) odnowiliśmy (Czas przeszły)

you have renewed (Present perfect)

wy (m) odnowiliście (Czas przeszły)

they have renewed (Present perfect)

oni odnowili (Czas przeszły)

I have renewed (Present perfect)

ja (f) odnowiłam (Czas przeszły)

you have renewed (Present perfect)

ty (f) odnowiłaś (Czas przeszły)

we have renewed (Present perfect)

my (f) odnowiłyśmy (Czas przeszły)

you have renewed (Present perfect)

wy (f) odnowiłyście (Czas przeszły)

they have renewed (Present perfect)

one odnowiły (Czas przeszły)
 

Synonyms

Synonyms (English) for "renew":

 

Similar translations

Similar translations for "have renewed" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "have renewed" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

In this debate, we have heard renewed pleas for another big rush ahead.

Podczas tej debaty słyszeliśmy ponawiane apele o kolejną ucieczkę do przodu.

The document should be valid indefinitely and does not have to be renewed.

Dokument powinien mieć nieograniczoną ważność i nie wymagać odnawiania.

A food shortage and a new press law have made for renewed tension.

Braki żywności i nowa ustawa ponownie wywołały napięcia.

What these resolutions are about is ensuring that he and his colleagues from the MDC have renewed motivation to continue their work.

Celem tych rezolucji jest zapewnienie, by Abel Chikomo oraz jego koledzy z MDC nie stracili motywacji do kontynuowania swojej pracy.

This important milestone will serve as an encouragement for Serbia, as it has renewed its efforts to promote reconciliation in the region.

Ten ważny kamień milowy ma stanowić zachętę dla Serbii, która ponowiła wysiłki na rzecz pojednania w regionie.

It should be valid indefinitely (does not have to be renewed), though they may need to report any change of address to the local authorities.

Powinno mieć nieograniczoną ważność (bez potrzeby odnawiania), aczkolwiek może być wymagane zgłaszanie władzom lokalnym wszelkich zmian adresu.

It should be valid indefinitely (does not have to be renewed), though you may need to report any change of address to the local authorities.

Powinno mieć nieograniczoną ważność (bez potrzeby odnawiania), aczkolwiek może być wymagane zgłaszanie władzom lokalnym wszelkich zmian adresu.

Finally, I commend to the future Parliament the current Rule 55, which would allow us to have a renewed first reading of this very important directive.

Wreszcie polecam przyszłemu Parlamentowi obecny artykuł 55 regulaminu, na podstawie którego możliwe jest nowe pierwsze czytanie tej ważnej dyrektywy.

The certificate should be valid indefinitely (it should not have to be renewed), though they may need to report any change of address to the local authorities.

Powinno mieć nieograniczoną ważność (bez potrzeby odnawiania), aczkolwiek może być wymagane zgłaszanie władzom lokalnym wszelkich zmian adresu.

Alas, the domestic political crises in both nations have brought a renewed hardening and we, the European Parliament, are working very hard to get the situation moving again.

Niestety, wewnętrzne kryzysy polityczne w obydwu państwach na nowo się zaostrzyły i my, Parlament Europejski, bardzo ciężko pracujemy nad tym, by sytuacja wróciła do normy.

My second main belief is that the time has come to work towards renewed growth.

Moim drugim przekonaniem jest, że nadszedł czas działania na rzecz ponownego wzrostu.

There appears to be renewed progress, and hopes have risen for agreement later this year.

Wydaje się, że są nowe postępy i nadzieje na porozumienie jeszcze w tym roku.

As the resolution says, not even the renewed targeted sanctions have had the desired impact.

Jak wynika z rezolucji nawet przedłużenie ukierunkowanych sankcji nie przynosi pożądanych skutków.

The renewed arrest of Hu Jia has only served to demonstrate something that he himself warned of.

Ponowne aresztowanie pana Hu Jia stanowiło jedynie demonstrację czegoś, przed czym sam przestrzegał.

Furthermore, the growth of loans to non-financial companies has shown renewed vigour in recent months.

Ponadto w ostatnich miesiącach odnotowano silniejszy wzrost pożyczek dla przedsiębiorstw.

A food shortage and a new press law have made for renewed tension.

Braki żywności i nowa ustawa ponownie wywołały napięcia.

We have also set up a specific working group for textiles as part of the renewed market access strategy.

Powołaliśmy także specjalną grupę roboczą ds. tekstyliów w ramach zrewidowanej strategii dostępu do rynku.

The renewed Lisbon Strategy has provided the framework for Europe to respond to this challenge.

Uaktualnionej strategii lizbońskiej zawdzięczamy zarys działań potrzebnych Europie do sprostania temu zadaniu.

The key to this progress is the renewed political consensus that has been achieved between different parties.

Kluczem do tego postępu jest odnowiony konsensus polityczny, który udało się osiągnąć między różnymi partiami.

Clearly, everyone has to pull their weight and show renewed will to make a contribution to action for growth.

Wszyscy muszą oczywiście dołożyć wysiłków i ponownie wykazać wolę wniesienia wkładu w działania na rzecz wzrostu.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

tits · titter · tittle-tattle · titty · tittynope · titular · tizz · tizzy · TNT · to · to renew · toad · toadfish · toadflax · toadies · toadstool · toady · toadying · toast · toaster · tobacco

In the English-Arabic dictionary you will find more translations.