Internship offers in many countries

English-Polish translation for "have renewed"

Infinitive of have renewed: to renew
 

"have renewed" Polish translation

Results: 1-21 of 53

to renew {verb}

to renew [renewed|renewed] {vb} (also: to restore, to deodorize, to freshen, to brush up)

I have renewed (Present perfect)

ja (m) odświeżyłem (Czas przeszły)

you have renewed (Present perfect)

ty (m) odświeżyłeś (Czas przeszły)

we have renewed (Present perfect)

my (m) odświeżyliśmy (Czas przeszły)

you have renewed (Present perfect)

wy (m) odświeżyliście (Czas przeszły)

they have renewed (Present perfect)

oni odświeżyli (Czas przeszły)

I have renewed (Present perfect)

ja (f) odświeżyłam (Czas przeszły)

you have renewed (Present perfect)

ty (f) odświeżyłaś (Czas przeszły)

we have renewed (Present perfect)

my (f) odświeżyłyśmy (Czas przeszły)

you have renewed (Present perfect)

wy (f) odświeżyłyście (Czas przeszły)

they have renewed (Present perfect)

one odświeżyły (Czas przeszły)
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "renew":

 

Similar translations

Similar translations for "have renewed" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "have renewed" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

In this debate, we have heard renewed pleas for another big rush ahead.

Podczas tej debaty słyszeliśmy ponawiane apele o kolejną ucieczkę do przodu.

The document should be valid indefinitely and does not have to be renewed.

Dokument powinien mieć nieograniczoną ważność i nie wymagać odnawiania.

A food shortage and a new press law have made for renewed tension.

Braki żywności i nowa ustawa ponownie wywołały napięcia.

I think we have, at most, a renewed Union.

Uważam, że co najwyżej mamy odnowioną Unię.

What these resolutions are about is ensuring that he and his colleagues from the MDC have renewed motivation to continue their work.

Celem tych rezolucji jest zapewnienie, by Abel Chikomo oraz jego koledzy z MDC nie stracili motywacji do kontynuowania swojej pracy.

This important milestone will serve as an encouragement for Serbia, as it has renewed its efforts to promote reconciliation in the region.

Ten ważny kamień milowy ma stanowić zachętę dla Serbii, która ponowiła wysiłki na rzecz pojednania w regionie.

It should be valid indefinitely (does not have to be renewed), though they may need to report any change of address to the local authorities.

Powinno mieć nieograniczoną ważność (bez potrzeby odnawiania), aczkolwiek może być wymagane zgłaszanie władzom lokalnym wszelkich zmian adresu.

It should be valid indefinitely (does not have to be renewed), though you may need to report any change of address to the local authorities.

Powinno mieć nieograniczoną ważność (bez potrzeby odnawiania), aczkolwiek może być wymagane zgłaszanie władzom lokalnym wszelkich zmian adresu.

Finally, I commend to the future Parliament the current Rule 55, which would allow us to have a renewed first reading of this very important directive.

Wreszcie polecam przyszłemu Parlamentowi obecny artykuł 55 regulaminu, na podstawie którego możliwe jest nowe pierwsze czytanie tej ważnej dyrektywy.

You can have your licence renewed (or exchanged from a licence issued by another country) only by the authorities of the country where you are resident.

Odnowienia prawa jazdy (lub wymiany prawa jazdy wydanego w innym kraju) mogą dokonać tylko władze kraju, w którym masz miejsce zamieszkania.

Another important fact is that the UN Security Council has renewed the mandate of the UNMIS mission in Sudan and will deploy additional peacekeepers in Sudan.

Kolejną ważną sprawą jest to, że Rada Bezpieczeństwa ONZ przedłużyła mandat misji ONZ w Sudanie i rozmieści tam dodatkowe siły pokojowe.

The certificate should be valid indefinitely (it should not have to be renewed), though they may need to report any change of address to the local authorities.

Powinno mieć nieograniczoną ważność (bez potrzeby odnawiania), aczkolwiek może być wymagane zgłaszanie władzom lokalnym wszelkich zmian adresu.

Alas, the domestic political crises in both nations have brought a renewed hardening and we, the European Parliament, are working very hard to get the situation moving again.

Niestety, wewnętrzne kryzysy polityczne w obydwu państwach na nowo się zaostrzyły i my, Parlament Europejski, bardzo ciężko pracujemy nad tym, by sytuacja wróciła do normy.

My second main belief is that the time has come to work towards renewed growth.

Moim drugim przekonaniem jest, że nadszedł czas działania na rzecz ponownego wzrostu.

There appears to be renewed progress, and hopes have risen for agreement later this year.

Wydaje się, że są nowe postępy i nadzieje na porozumienie jeszcze w tym roku.

EU licences had just been renewed for their waters and they too had seen it all before.

Właśnie wznowiono licencje dające dostęp do ich wód statkom UE, a tego już kiedyś doświadczyli.

As the resolution says, not even the renewed targeted sanctions have had the desired impact.

Jak wynika z rezolucji nawet przedłużenie ukierunkowanych sankcji nie przynosi pożądanych skutków.

The renewed arrest of Hu Jia has only served to demonstrate something that he himself warned of.

Ponowne aresztowanie pana Hu Jia stanowiło jedynie demonstrację czegoś, przed czym sam przestrzegał.

I hope that the agreement that has just been renewed continues to prove advantageous to both parties.

Mam nadzieję, że dopiero co przedłużona umowa okaże się w dalszym ciągu korzystna dla obu stron.

Furthermore, the growth of loans to non-financial companies has shown renewed vigour in recent months.

Ponadto w ostatnich miesiącach odnotowano silniejszy wzrost pożyczek dla przedsiębiorstw.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: to pick a quarell, cosy, spoonful, spoonful, repayment

Similar words

tits · titter · tittle-tattle · titty · tittynope · titular · tizz · tizzy · TNT · to · to renew · toad · toadfish · toadflax · toadies · toadstool · toady · toadying · toast · toaster · tobacco

In the English-Czech dictionary you will find more translations.