English-Polish translation for "have renewed"


Infinitive of have renewed: to renew

EN have renewed Polish translation

to renew {vb}

EN to renew
play_circle_outline
[renewed|renewed] {verb}

to renew (also: to deodorize, to restore, to smarten, to smarten up)
to renew (also: to lengthen, to stall for time, to overstay)
to renew (also: to extend, to prolong)
to renew (also: to do up, to furbish, to redecorate, to refurbish)
The Koran declares that it comes to renew the message of the Torah and the Gospels.
Uważa się, że Koran powstał by odnowić przesłanie Tory oraz ewangelii.
We are currently aiming to renew the FPA with the Solomon Islands for another three years.
Obecnie zamierzamy odnowić FPA z Wyspami Salomona na kolejne trzy lata.
If we wish to renew the debate, we will do so.
Jeżeli chcemy odnowić debatę, tak właśnie zrobimy.
to renew (also: to draw out, to extend, to prolong, to lengthen)
Now we are about to renew our agreement with a group of islands in the North Atlantic, the Faroe Islands.
Mamy niebawem przedłużyć naszą umowę z grupą wysp położonych na Północnym Atlantyku - Wyspami Owczymi.
The European Union therefore had to proceed to renew its restrictive measures, for the eighth time, in February this year.
Dlatego w lutym tego roku Unia Europejska musiała ponownie, po raz ósmy, przedłużyć obowiązywanie środków ograniczających.
to renew (also: to do up, to furbish, to revamp, to recondition)
You want to renew the social agenda via the Working Time Directive, which has two aims.
Chcą państwo odnawiać agendę społeczną za pomocą dyrektywy o czasie pracy, która ma dwa cele.
Experience shows that cohesion is now a vital nexus of the European project, and an important asset for everyone to safeguard, protect and renew.
Z dotychczasowego doświadczenia wynika, że polityka spójności stanowi obecnie podstawowe ogniwo projektu europejskiego oraz ważny aspekt, który należy gwarantować, chronić i odnawiać.

trending_flat
"stock"

to renew (also: to complement, to complete, to supplement, to round out)
to renew (also: to supplement, to round out, to eke out, to fill in)

trending_flat
"efforts, negotiations"

to renew (also: to reopen, to resume, to restart, to recommence)
to renew (also: to continue, to republish, to resume, to restart)

trending_flat
"tyres"

to renew (also: to alter, to change, to modify, to update)
to renew (also: to disguise, to modify, to revamp, to vary)

Context sentences for "have renewed" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn this debate, we have heard renewed pleas for another big rush ahead.
Podczas tej debaty słyszeliśmy ponawiane apele o kolejną ucieczkę do przodu.
EnglishThe document should be valid indefinitely and does not have to be renewed.
Dokument powinien mieć nieograniczoną ważność i nie wymagać odnawiania.
EnglishA food shortage and a new press law have made for renewed tension.
Braki żywności i nowa ustawa ponownie wywołały napięcia.
EnglishWhat these resolutions are about is ensuring that he and his colleagues from the MDC have renewed motivation to continue their work.
Celem tych rezolucji jest zapewnienie, by Abel Chikomo oraz jego koledzy z MDC nie stracili motywacji do kontynuowania swojej pracy.
EnglishIt should be valid indefinitely (does not have to be renewed), though you may need to report any change of address to the local authorities.
Powinno mieć nieograniczoną ważność (bez potrzeby odnawiania), aczkolwiek może być wymagane zgłaszanie władzom lokalnym wszelkich zmian adresu.
EnglishIt should be valid indefinitely (does not have to be renewed), though they may need to report any change of address to the local authorities.
Powinno mieć nieograniczoną ważność (bez potrzeby odnawiania), aczkolwiek może być wymagane zgłaszanie władzom lokalnym wszelkich zmian adresu.
EnglishFinally, I commend to the future Parliament the current Rule 55, which would allow us to have a renewed first reading of this very important directive.
Wreszcie polecam przyszłemu Parlamentowi obecny artykuł 55 regulaminu, na podstawie którego możliwe jest nowe pierwsze czytanie tej ważnej dyrektywy.
EnglishThe certificate should be valid indefinitely (it should not have to be renewed), though they may need to report any change of address to the local authorities.
Powinno mieć nieograniczoną ważność (bez potrzeby odnawiania), aczkolwiek może być wymagane zgłaszanie władzom lokalnym wszelkich zmian adresu.
EnglishAlas, the domestic political crises in both nations have brought a renewed hardening and we, the European Parliament, are working very hard to get the situation moving again.
Niestety, wewnętrzne kryzysy polityczne w obydwu państwach na nowo się zaostrzyły i my, Parlament Europejski, bardzo ciężko pracujemy nad tym, by sytuacja wróciła do normy.