Search for the most beautiful word
trembles
spur gear

VOTE NOW

English-Polish translation for "how"

 

"how" Polish translation

Results: 1-26 of 6240

how {pronoun}

how {pron.} (also: in what way, what a)

jak {pron.}

Your doctor or his/her assistant will instruct you how to self- inject IntronA.

Lekarz prowadzący lub jego asystent pouczy jak samodzielnie wstrzyknąć IntronA.

We are talking precisely about how to deal with the situation of fragile states.

Mówimy konkretnie o tym, jak poradzić sobie z sytuacją w państwach niestabilnych.

How did one Commissioner get a number of questions and another only one question?

Jak to jest, że jeden komisarz odpowiada na kilka pytań, a inny tylko na jedno?

How should we care for our planet Earth, which we hold in trust for our children?

Jak powinniśmy dbać o naszą planetę Ziemię, którą zarządzamy dla naszych dzieci?

How that flows through me and how that comes out is what I'm trying to understand.

Ciągle staram się zrozumieć jak to przeze mnie przepływa i jak ze mnie wychodzi.

how {adverb}

how {adv.} (also: such a, such as, as)

jak {adv.}

how {adv.} (also: to what extent, to what degree)

na ile {adv.}

How credible would these professions of faith in favour of pluralism be then?

Na ile wiarygodne byłyby zatem zapewnienia o zaufaniu na poparcie pluralizmu?

HbA1c levels give an indication of how well the blood glucose is controlled.

Poziom HbA1c wskazuje, na ile skutecznie kontrolowany jest poziom glukozy we krwi.

Yes, that may be the case, but the question is: how justified are these worries?

Faktycznie może tak być, ale pytanie brzmi: na ile uzasadnione są te obawy?

How corrupt are these people, and how lacking are they in transparency?

Na ile skorumpowani są ci ludzie i na ile brak przejrzystości w ich działaniu?

Maybe you could explain to me how useful they are for the EU's aims.

Może mógłby Pan wyjaśnić mi, na ile jest to użyteczne dla celów UE?
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "how" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "how" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

How to reach this goal was one of the issues debated here in plenary yesterday.

Sposób osiągnięcia tego celu był jednym z tematów wczorajszej debaty plenarnej.

I even knew the differential diagnosis in how to classify renal tubular acidosis.

Znałem nawet diagnozy różnicowe w klasyfikowaniu nerkowej kwasicy kanalikowej.

It does have the effect - slightly - of trapping heat around the world, but how?

Ma on niewielki wpływ na zatrzymywanie ciepła na całym świecie, ale w jaki sposób?

How should I, if I come from a third country, provide services in another country?

W jaki sposób, pochodząc z kraju trzeciego, mogę świadczyć usługi w innym kraju?

And how cool would it be to tell your grandchildren that you were part of that?

Czyż nie byłoby wspaniale móc pochwalić się wnukom, że mieliśmy w tym swój udział?

how much unspoken joy there was in that affirmation of equality and communion,

niewypowiedziana radość zawarta w tym potwierdzeniu równości i wspólnoty ducha,

So that's the concept here for how we think this life extension ability exists.

To pojęcie pomaga nam zrozumieć istnienie zdolności organizmów do wydłużania życia

Hast thou not heard how I have done it long ago, and formed it of ancient times?

Izażeś nie słyszał, żem ja zdawna uczynił a od dni starodawnych stworzyłem je?

Hast thou not heard how I have done it long ago, and formed it of ancient times?

Izażeś nie słyszał, żem to z dawna uczynił, i ode dni starodawnych to sprawił?

But how about the kid on the left, or the athlete that leaves the field of play?

Ale co z tym dzieciakiem po lewej, lub tym sportowcem, który schodzi z boiska?

Another portion is not only how content is produced, but how relevance is produced.

Kolejny fragment jest o powstawaniu nowej treści i też o powstawaniu jej trafności.

This section contains information on how to give yourself an injection of Neulasta.

W tej części podano informacje dotyczące samodzielnego wstrzykiwania leku Neulasta.

Population growth's important, but it's also about how much each person consumes.

Wzrost populacji jest ważny, ale równie ważny jest poziom konsumpcji każdego z nas.

For more information on how to take your medicine, please refer to section 3.

Więcej informacji na temat sposobu przyjmowania leku znajduje się w rozdziale 3.

The doses are then adjusted according to how the patient responds to the treatment.

Dawki zostają następnie dostosowane w zależności od reakcji pacjenta na leczenie.

That's how bioluminescence works -- they're talking with these chemical words.

Tak działa bioluminescencja -- bakterie rozmawiają za pomocą tych chemicznych słów.

The essence of central bank cooperation is the transfer of expertise and know-how.

Istotą współpracy banków centralnych jest dzielenie się doświadczeniami i know-how.

Neatly, we see how the American's place is always in the wrong in this House.

Widzimy więc wyraźnie, że w oczach naszej Izby postawa Amerykanów jest zawsze zła.

The issue of how to install this joint service is not merely a technical one.

Problem uruchomienia tej wspólnej służby nie ma charakteru jedynie technicznego.

In today's debate, we have discussed how we have to have an ecological mind-set.

Mówiliśmy dzisiaj w tej debacie, że musimy ugruntować swoją mentalność ekologiczną.
 

Forum results

"how" translation - forum results

 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: bundle of nerves, advance, bottom line, bottom line, bottom line

Similar words

housewarming · housewife · housework · housey-housey · housing · Houston · hovel · hoverboard · hovercopter · hovercraft · how · Howard · howdy · however · howitzer · howl · howler · howling · hoy · HPGL · HPPCL

More translations in the bab.la English-Norwegian dictionary.