"how" translation into Polish

EN

"how" in Polish

volume_up
how {adv.}
PL
volume_up
how {pron.}
PL
volume_up
how [example]

EN how
volume_up
{adverb}

how (also: as, such as, such a)
volume_up
jak {adv.}
We know by now how important they are and how they affected even the Irish referendum.
Wiemy już teraz, jak ważne to sprawy, i jak wpłynęły nawet na irlandzkie referendum.
And that led us to then completely rethinking how we draw, how we work.
To doprowadziło nas do całkowitej zmiany myślenia o tym, jak rysujemy, jak pracujemy.
So the question is how to take into account, how to deliver, how to fulfil this part of the budget.
Rodzi się zatem pytanie, jak wziąć pod uwagę, jak zrealizować, jak wykonać tę część budżetu UE.
how (also: to what extent, to what degree)
volume_up
na ile {adv.}
How corrupt are these people, and how lacking are they in transparency?
Na ile skorumpowani są ci ludzie i na ile brak przejrzystości w ich działaniu?
Yes, that may be the case, but the question is: how justified are these worries?
Faktycznie może tak być, ale pytanie brzmi: na ile uzasadnione są te obawy?
How, for example, can a provider know how sensitive that information is in an individual case?
Skąd na przykład usługodawca może wiedzieć, na ile wrażliwe są dane informacje w konkretnym przypadku?

Context sentences for "how" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHast thou not heard how I have done it long ago, and formed it of ancient times?
Izażeś nie słyszał, żem to z dawna uczynił, i ode dni starodawnych to sprawił?
EnglishBut how about the kid on the left, or the athlete that leaves the field of play?
Ale co z tym dzieciakiem po lewej, lub tym sportowcem, który schodzi z boiska?
EnglishHow should I, if I come from a third country, provide services in another country?
W jaki sposób, pochodząc z kraju trzeciego, mogę świadczyć usługi w innym kraju?
EnglishI even knew the differential diagnosis in how to classify renal tubular acidosis.
Znałem nawet diagnozy różnicowe w klasyfikowaniu nerkowej kwasicy kanalikowej.
EnglishSo that's the concept here for how we think this life extension ability exists.
To pojęcie pomaga nam zrozumieć istnienie zdolności organizmów do wydłużania życia
EnglishThe issue of how to install this joint service is not merely a technical one.
Problem uruchomienia tej wspólnej służby nie ma charakteru jedynie technicznego.
EnglishFor more information on how to take your medicine, please refer to section 3.
Więcej informacji na temat sposobu przyjmowania leku znajduje się w rozdziale 3.
EnglishIn today's debate, we have discussed how we have to have an ecological mind-set.
Mówiliśmy dzisiaj w tej debacie, że musimy ugruntować swoją mentalność ekologiczną.
EnglishPopulation growth's important, but it's also about how much each person consumes.
Wzrost populacji jest ważny, ale równie ważny jest poziom konsumpcji każdego z nas.
EnglishBut we've kind of lacked imagination in how we could do that well or interestingly.
Jednak my mamy za płytką wyobraźnię, aby wykorzystać ten fakt w ciekawy sposób.
EnglishThe main measure of effectiveness was how long it took until the disease got worse.
Głównym kryterium oceny skuteczności był czas do wystąpienia pogorszenia choroby.
EnglishThis is how I was when I returned from the hospital after nearly four months.
To właśnie tak wyglądałem po moim powrocie ze szpitala po prawie 4 miesiącach.
EnglishThe essence of central bank cooperation is the transfer of expertise and know-how.
Istotą współpracy banków centralnych jest dzielenie się doświadczeniami i know-how.
EnglishThat's how bioluminescence works -- they're talking with these chemical words.
Tak działa bioluminescencja -- bakterie rozmawiają za pomocą tych chemicznych słów.
EnglishSo people were looking at these and they were talking about how different they are.
Więc ludzie patrzeli na nie i dyskutowali o tym, w jaki sposób się one różnią.
EnglishIn addition, some questions are immediately raised: How much clustering is there?
W dodatku, natychmiast pojawia się szereg dodatkowych pytań. ~~~ Ile jest klastrów ?
EnglishIn future we shall have to also take account of how the Member States react.
W przyszłości będziemy musieli również uwzględnić reakcje państw członkowskich.
EnglishNeatly, we see how the American's place is always in the wrong in this House.
Widzimy więc wyraźnie, że w oczach naszej Izby postawa Amerykanów jest zawsze zła.
EnglishWhen and how will we have a way of effectively tackling the relocation of businesses?
Kiedy i jaki znajdziemy sposób na skuteczne radzenie sobie z przenoszeniem firm?
EnglishThis is how the junta wants to prevent her from standing in the coming elections.
W ten sposób junta chce powstrzymać ją przed kandydowaniem w nadchodzących wyborach.