Internship offers abroad for English native speakers

English-Polish translation for "I love you"

 

"I love you" Polish translation

Results: 1-22 of 111

I love you

I love you (also: love you)

I love you, baby, but the season's over.

Kocham cię, ale sezon się skończył.

I love you, Kimberly.

Kocham cię, Kimberly.

I love you, Brigitte.

Kocham cię, Brigitte.

Kyung-hee I love you?

Kyung-hee, kocham cię?

Damien, I love you.

Damien, kocham cię.

I {pronoun}

I {pron.}

ja {pron.}

(DE) Madam President, I, too, should very much like to congratulate Mrs Lulling.

(DE) Pani przewodnicząca! Ja również chciałbym pogratulować pani poseł Lulling.

And as I walked towards the picture, I was expecting detail that wasn't there.

A ja, idąc w stronę obrazu, spodziewałem się szczegółów, których tam nie było.

I, Wuhuan, am not usually a man of my word but I'll make an exception this once

Ja, Wuhuan, nie zwykłem być człowiekiem słownym, ale tym razem zrobię wyjątek.

What you and I understand as a government doesn't exist in many African countries.

To co wy i ja rozumiemy jako rząd nie istnieje w wielu afrykańskich państwach.

(PL) In contradistinction to the previous speaker, I endorsed the amending budget.

(PL) Ja, w odróżnieniu od mojego przedmówcy, głosowałem za tą poprawką budżetu.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "I love you" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "I love you" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

It is just before St Valentine's Day, and Mr Barroso is being told: 'I love you, but I do not love you.

Za kilka dni walentynki, a pan Barroso słyszy: "Kocham pana, ale pana nie kocham.

(Applause) Thank you very, very much. ~~~ I love you.

(Brawa) Dziękuję bardzo, kocham was.

And I just -- I love you guys.

Po prostu... kocham was ludzie.

♫ "Oh Clonie, how I love you."

♫ "Clonie, tak cię kocham."

because I love you not?

czy że was nie miłuję?

I love you so much, Papa!

Tak cię kocham, tato.

I love you so much.

Bardzo cię kocham.

I love you,

Kocham ciebie.

I would make things for people as a way of, you know, giving, showing them my love.

Tworzyłem rzeczy dla innych ludzi, aby w ten sposób dać, pokazać im moją miłość.

That's true, and I'd love for you to take a portrait of your dad and myself...

To prawda, i bardzo pragnęłabym byś zrobił portret swojemu ojcu i mnie...

And I think that this is really the origin of what you and I call "love at first sight."

I myślę, że stąd się wzięło to, co nazywamy "miłością od pierwszego wejrzenia".

She said, "The first thing I want you to promise me is that you'll always love your mom."

Babcia: "Po pierwsze, chcę żebyś przyrzekł , że zawsze będziesz kochać mamę.

Now, I know you all love data, so I'm starting with a data-rich slide.

A więc, wiem że wszyscy uwielbiacie dane, dlatego zacznę od przepełnionego danymi slajdu.

Choir: ♫ I'm hooked on a feelin' ♫ ♫ I'm high on believin' ♫ ♫ That you're in love with me ♫

Chórek: ♫ Jestem przejęty uczuciem ♫ ♫ I szczerze wierzę ♫ ♫ Że ty kochasz mnie ♫

So I'd love to talk to you all, and invite you to come down and take a closer look.

Chętnie o tym z wami porozmawiam i zapraszam do przyjścia i dokładniejszego przyjrzenia się.

We've been going out for three months now, and I really love you, and everything.

Chodzimy ze soba juz trzy miesiące, i naprawdę cię kocham, i wogóle.

I'd love to go into, and get you to think about this process, and that's actually what we did.

Chciałbym, żebyście zagłębili się w proces, i tak faktycznie zrobiliśmy.

I actually love diving at night; you see a lot of fish then that you don't see in the daytime.

Uwielbiam nurkować nocą. ~~~ Można wtedy zobaczyć wiele ryb innych, niż za dnia.

shall I come unto you with a rod, or in love and a spirit of gentleness?

z rózgąli mam przyjść do was, czyli z miłością i duchem cichości?

But to be completely honest with you, I kind of love television. ~~~ Any of you like television?

Ale żeby być szczerym przyznaję, że lubię telewizję Wy też lubicie telewizję?
 

Forum results

"I love you" translation - forum results

 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: unstage, submodule, superproject, mergeconflict, merge

Similar words

hypoxia · hyssop · hysteresis · hysteria · hysteric · hysterical · hysterography · Hz · I · i.e. · i-love-you · I/O · Ia · IAB · IAC · iamb · iambic · Ian · IANA · IAP · Iapetus

In the Danish-English dictionary you will find more translations.