Meet bab.la's mascot Joppe on Facebook

English-Polish translation for "immune system"

 

"immune system" Polish translation

Results: 1-22 of 289

immune system {noun}

immune system {noun} [med.]

CELSENTRI reduces the amount of HIV in your body and enhances your immune system.

Lek CELSENTRI zmniejsza zawartość wirusa HIV w organizmie i wzmacnia układ odpornościowy.

some medicines affecting the immune system (e.g. ciclosporin, sirolimus (rapamycin),

niektóre leki wpływające na układ odpornościowy (np. cyklosporyna, syrolimus (rapamycyna),

It should also not be given to children whose immune system is weakened.

Preparatu nie należy również podawać dzieciom, których układ odpornościowy jest osłabiony.

The effect of treatment with Protopy on the developing immune system in children, especially

Nie ustalono, jaki jest wpływ leczenia maścią Protopy na rozwijający się układ odpornościowy

The effect of treatment with Protopic on the developing immune system in children, especially

Nie ustalono, jaki jest wpływ leczenia maścią Protopic na rozwijający się układ odpornościowy

immune system {noun} [med.]

If you or your child have a weakened immune system because of a disease (including

jeśli osoba ma osłabiony układ immunologiczny z powodu choroby (w tym AIDS)

person with cancer or who is taking medicines that may weaken the immune system.

nowotworową lub przyjmującą leki, które mogą osłabić układ immunologiczny.

Vaccines work by ‘ teaching’ the immune system how to defend itself against diseases.

Szczepionki „ uczą ” układ immunologiczny, jak bronić się przed chorobami.

Effects of the product on the immune system of the newborn have not been studied.

Nie badano wpływu preparatu na układ immunologiczny noworodków.

These proteins stimulate your immune system so that it can develop a protection against flu.

Białka te stymulują układ immunologiczny pacjenta, aby mógł on rozwinąć ochronę przeciwko grypie.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "immune system" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "immune system" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

The vaccine has not been tested in patients with an impaired immune system.

Ambirix nie był badany klinicznie u pacjentów z zaburzeniami układu immunologicznego.

Immunosuppressants like STELARA decrease the activity of the immune system.

Leki immunosupresyjne, takie jak STELARA, zmniejszają aktywność układu odpornościowego.

It is believed that these symptoms are due to a recovery of the body's immune system.

Uważa się, że objawy te wynikają z poprawy czynności układu immunologicznego organizmu.

It is believed that these symptoms are due to a recovery of the body’s immune system.

Uważa się, że objawy te wynikają z poprawy czynności układu immunologicznego organizmu.

Immune system disorders6 allergic vasculitis hypersensitivity reactions7

Zaburzenia układu immunologicznego6 Alergiczne zapalenie naczyń Reakcje nadwrażliwości7

Immune System Disorders Uncommon: hypersensitivity (including erythema nodosum)

Zaburzenia układu immunologicznego Niezbyt często: nadwrażliwość (w tym rumień guzowaty)

suppresses your immune system (your immune system helps protect you from infection).

jeśli występowały ciężkie zaburzenia nerwowe lub zaburzenia psychiczne, takie jak ciężka

Tasonermin has profound effects on cellular components of the immune system.

Tazonermina ma duży wpływ na składowe komórkowe układu immunologicznego.

has a close contact such as a household member who has a weakened immune system, e.g., a

ma bliski kontakt z osobą z osłabionym układem immunologicznym, np. osobą z chorobą

If you have autoimmune hepatitis or any other problem with your immune system; if you are

Jeśli u pacjenta występuje autoimmunologiczne zapalenie wątroby lub jakiekolwiek inne

have autoimmune hepatitis or any other problem with your immune system; if you are taking

jeśli występuje autoimmunologiczne zapalenie wątroby lub inne zaburzenie ze strony układu

if you have autoimmune hepatitis or any other problem with your immune system; if you are

jeśli występuje autoimmunologiczne zapalenie wątroby lub inne zaburzenie ze strony układu

Patients with poor immune systems may need more frequent additional doses.

Pacjenci z obniżoną odpornością mogą wymagać podania dodatkowych dawek.

Immune system disorders Hypersensitivity reactions System Organ Class:

Zaburzenia układu immunologicznego Reakcje nadwrażliwości Klasyfikacja układów i narządów:

if you suffer from any problem which affects your immune system (e. g.

w przypadku współistnienia chorób zmniejszających odporność organizmu takich jak

if you suffer from any problem which affects your immune system (e. g.

w przypadku współistnienia chorób zmniejszających odporność organizmu takiich jak

Immune system disorders (see Skin and subcutaneous tissue disorders) anaphylactic reaction

Zaburzenia układu immunologicznego (patrz Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej)

The vaccine should not be handled by people with a weak immune system.

Ze szczepionką nie powinny mieć styczności osoby o słabym układzie odpornościowym.

Blood and lymphatic system disorders Not known Immune system disorders

Zaburzenia krwi i układu chłonnego Nieznana Zaburzenia układu immunologicznego

This means that it alters the activity of the immune system (the body 's natural defences).

Oznacza to, że ma wpływ na czynność układu odpornościowego (naturalna obrona organizmu).
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: afloat, affiliate, affiliate, allocate, allocate

Similar words

In the English-Russian dictionary you will find more translations.