Search for the most beautiful word
mussel bed
proliferate

VOTE NOW

English-Polish translation for "inflammation"

 

"inflammation" Polish translation

Results: 1-22 of 160

inflammation {noun}

inflammation {noun} (also: ignition, lighting)

Psoriatic arthritis is an inflammation of the joints associated with psoriasis.

u rot Łuszczycowe zapalenie stawów jest zapaleniem stawów związanym z łuszczycą.

Psoriatic arthritis is an inflammation of the joints associated with psoriasis.

rot Łuszczycowe zapalenie stawów jest zapaleniem stawów związanym z łuszczycą.

Problems with your oral cavity, inflammation of the tongue, gums, mouth ulcers

Problemy dotyczące jamy ustnej, zapalenie języka, dziąseł, owrzodzenie jamy ustnej

− drug induced lung inflammation, which may cause shortness of breath or cough

Zapalenie płuc wywołane przez lek, które może powodować zadyszkę lub kaszel

Effects in the eye: corneal disorder, eye surface inflammation, swollen conjunctiva

Objawy ze strony oka: choroba rogówki, zapalenie powierzchni oka, obrzęk spojówek.

inflammation {noun} [med.] (also: an inflammatory condition)

stan zapalny {m} [med.]

This causes swelling (inflammation), pain, tenderness, stiffness and disability.

Wywołuje to obrzęki (stan zapalny), ból, wrażliwość na dotyk, sztywność i niesprawność.

inflammation of the pancreas, stomach, lips or mouth, mouth sores, heartburn, retching,

stan zapalny trzustki, żołądka, warg lub jamy ustnej, ból w jamie ustnej, zgaga, odruchy

By blocking TNF, etanercept improves the inflammation and other symptoms of the diseases.

Hamując aktywność TNF, etanercept poprawia stan zapalny i inne objawy leczonych chorób.

dry mouth, mouth inflammation, retching, constipation, distension of the abdomen,

suchość jamy ustnej, stan zapalny jamy ustnej, odruchy wymiotne, zaparcia, wzdęcie brzucha,

Protopic alters the abnormal immune response and relieves the skin inflammation and the itch.

Protopic zmienia nieprawidłową odpowiedź immunologiczną likwidując stan zapalny i świąd.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "inflammation":

 

Similar translations

Similar translations for "inflammation" in Polish

 

Usage examples

Usage examples for "inflammation" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Injection site inflammation, injection site reaction, influenza-like symptoms

miejscu wstrzyknięcia, reakcje w miejscu wstrzyknięcia, objawy grypopodobne

Analysis of cerebrospinal fluid did not reveal major signs of inflammation.

Badania płynu mózgowo- rdzeniowego nie wykazały znacznych objawów reakcji zapalnej.

It is a medicine that decreases the inflammation process of these diseases.

Jest lekiem, który zmniejsza nasilenie procesu zapalnego w tych chorobach.

Alleviation of inflammation and reduction of fever in individual animals.

Łagodzenie stanu zapalnego i obniżenie gorączki u poszczególnych zwierząt.

Appli cation site vesicles Application site warmth Lethargy Discomfort Inflammation

Pęcherzyki w miejscu aplikacji Wzrost ciepłoty tkanek w miejscu aplikacji

Alleviation of inflammation and pain in chronic musculo-skeletal disorders.

Leczenie stanu zapalnego i bólu w przewlekłych schorzeniach układu kostno- mięśniowego.

inflammation of blood vessels, often with skin rash (very rare); the appearance of plum-

ból i trudności w oddawaniu moczu (bardzo rzadko) występowanie fioletowych, wypukłych

dexamethasone (a corticosteroid used in a variety of conditions such as inflammation and

deksametazonu (kortykosteroid stosowany w leczeniu wielu stanów chorobowych, takich jak

By blocking TNF, adalimumab reduces the inflammation and other symptoms of the diseases.

Blokując TNF, adalimumab zmniejsza nasilenie stanu zapalnego i innych objawów chorób.

Very common Injection site inflammation, injection site reaction, influenza-like symptoms

miejscu wstrzyknięcia, reakcje w miejscu wstrzyknięcia, objawy grypopodobne

Mucosal inflammation Infusion site erythema Localised oedema Infusion site oedema Malaise

Rumień w miejscu podania Miejscowy obrzęk Obrzęk w miejscu infuzji Złe samopoczucie

By blocking TNF, adalimumab improves the inflammation and other symptoms of the diseases.

rot Substancja czynna w preparacie Trudexa, adalimumab, jest przeciwciałem monoklonalnym.

It stops the cells that cause inflammation from going into your brain.

Hamuje ono komórki wywołujące proces zapalny przed przenikaniem do mózgu.

yellow skin or eyes, itching, or pain in the abdomen (stomach) caused by inflammation of the

zażółcenie skóry lub oczu, świąd lub ból brzucha spowodowany zapaleniem wątroby

yellow skin or eyes, itching, or pain in the abdomen (stomach) caused by inflammation of the

zażółcenie skóry lub oczu, świąd lub ból brzucha (żołądka) spowodowany zapaleniem wątroby

injection site thrombosis, infusion site inflammation, injection site pain, peripheral oedema

zwiększenie stężenia mocznika we krwi, nasilenie niewydolności nerek

if you have conditions causing inflammation inside the abdomen (e. g. diverticulitis, stomach

jeśli u pacjenta rozpoznano choroby powodujące zmiany zapalne w obrębie jamy brzusznej (np.

histologically proven active liver inflammation and/ or fibrosis.

oraz z histologicznie potwierdzonym czynnym zapaleniem wątroby i (lub) zwłóknieniem. op

Alleviation of inflammation and pain in both acute and chronic musculo-skeletal disorders.

Leczenie stanu zapalnego i bólu w ostrych i przewlekłych schrzeniach układu kostno- mięśniowego.

If you notice signs of inflammation or infection, tell your doctor at once.

W razie zauważenia objawów stanu zapalnego lub zakażenia należy niezwłocznie powiadomić lekarza.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician, lore, bloodcurdling

Similar words

Even more translations in the Korean-English dictionary by bab.la.