Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

English-Polish translation for "innocent"

 

"innocent" Polish translation

Results: 1-22 of 117

innocent {adjective}

innocent {adj.} (also: guiltless, innocuous, chaste, inculpable)

niewinny {adj. m}

The righteous see it, and are glad; And the innocent laugh them to scorn,

Co widząc sprawiedliwi, weselili się, a niewinny naśmiewał się z nich.

And of course, the baby baboon was so innocent, it didn't turn and run.

Ten młodziutki pawian był tak niewinny, że nie uciekł przerażony.

He may prepare it, but the just shall put it on, And the innocent shall divide the silver.

Tedy nasprawiać ich on, ale sprawiedliwy oblekać je będzie, a srebro ono niewinny dzielić będzie.

Upright men shall be astonished at this, And the innocent shall stir up himself against the godless.

Zdumieją się szczerzy nad tem; a niewinny przeciwko obłudnikowi powstanie.

You are innocent yet you have been forced to bear the blame for the King's death

Jesteś niewinny, ale i tak nosisz winę za śmierć króla.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "innocent":

 

Similar translations

Similar translations for "innocent" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "innocent" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

And that trial came back with two cops going to jail and two cops declared innocent.

Po procesie dwóch gliniarzy poszło do więzienia, a dwóch zostało uniewinnionych.

It brought new hope as well as addressing the need to spare civilian innocent lives.

Dało to nową nadzieję, a także pozwoliło ochraniać życie niewinnej ludności cywilnej.

He that putteth not out his money to interest, Nor taketh reward against the innocent.

Który pieniędzy swych nie daje na lichwę, i darów przeciwko niewinnym nie przyjmuje.

We cannot allow Europe to be an innocent victim of a cynical power play.

Nie możemy pozwolić na to, aby Europa stała się niewinną ofiarą cynicznej gry sił.

It is a heterogeneous disease which can be relatively innocent or aggressively malignant.

Choroba ma charakter heterogenny i może być stosunkowo łagodna lub bardzo złośliwa.

The producer told us they were looking for some sweet, innocent and beautiful fresh face.

Producent powiedział nam, że szukają słodkiej, niewinnej oraz pięknej świeżej twarzy.

It is cruel and demeaning, and a punishment to which an innocent person can be sentenced.

To okrutna i poniżająca kara, która może zostać nałożona na niewinną osobę.

It brought new hope as well that innocent civilian lives would be spared.

Przyniosła także nową nadzieję na to, że uda się ocalić życie niewinnej ludności cywilnej.

Circumstances are different but the result is the same: an innocent person dead.

Okoliczności są inne, ale rezultat taki sam: niewinna osoba nie żyje.

We must bear in mind that any delay here will harm our innocent fellow men.

Musimy pamiętać, że każde opóźnienie będzie szkodziło naszym bliźnim.

Now, to my innocent mind, dead implies incapable of communicating.

W swojej niewinności sądziłem że "zmarły" oznacza "niezdolny do rozmów".

Haughty eyes, a lying tongue, And hands that shed innocent blood;

Oczów wyniosłych, języka kłamliwego, i rąk wylewających krew niewinną;

When these weapons strike, they constitute a weapon against innocent children.

Użycie tej broni oznacza użycie jej przeciwko niewinnym dzieciom.

This latest extended and illegal house arrest of an innocent woman is unacceptable.

Ten ostatni długotrwały i bezprawny areszt domowy niewinnej kobiety jest nie do zaakceptowania.

They gather themselves together against the soul of the righteous, And condemn the innocent blood.

Którzy się zbierają przeciwko duszy sprawiedliwego, a krew niewinną potępiają?

And yet both may be innocent of the crimes of which they are charged.

I niewykluczone, że okażą się niewinni stawianych im zarzutów.

I deplore that innocent civilians are used as human shields.

Ubolewam nad tym, że niewinni cywile są wykorzystywanie jako żywe tarcze.

Those who are not convicted should be treated as innocent.

Ci, którzy nie zostali skazani, powinni być traktowani jako niewinni.

In other words, everyone is guilty until proven innocent.

Inaczej mówiąc, każdy jest winny, póki nie udowodni się jego niewinności.

At the same time, however, we tend to forget that each person is innocent until proved guilty.

Jednocześnie jednakże zapominamy, że każda osoba jest niewinna dopóki nie zostanie jej udowodniona wina.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: mellow out, sckn goo.gl/GLiz7o, executive summary, underrated, to withdraw a bill

Similar words

In the English-Russian dictionary you will find more translations.