English-Polish translation for "innocent"

EN innocent Polish translation

innocent {adj.}

EN innocent
play_circle_outline
{adjective}

innocent (also: blameless, guiltless, innocuous, chaste)
And of course, the baby baboon was so innocent, it didn't turn and run.
Ten młodziutki pawian był tak niewinny, że nie uciekł przerażony.
The righteous see it, and are glad; And the innocent laugh them to scorn,
Co widząc sprawiedliwi, weselili się, a niewinny naśmiewał się z nich.
You are innocent yet you have been forced to bear the blame for the King's death
Jesteś niewinny, ale i tak nosisz winę za śmierć króla.

Context sentences for "innocent" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd that trial came back with two cops going to jail and two cops declared innocent.
Po procesie dwóch gliniarzy poszło do więzienia, a dwóch zostało uniewinnionych.
EnglishIt brought new hope as well as addressing the need to spare civilian innocent lives.
Dało to nową nadzieję, a także pozwoliło ochraniać życie niewinnej ludności cywilnej.
EnglishHe that putteth not out his money to interest, Nor taketh reward against the innocent.
Który pieniędzy swych nie daje na lichwę, i darów przeciwko niewinnym nie przyjmuje.
EnglishWe cannot allow Europe to be an innocent victim of a cynical power play.
Nie możemy pozwolić na to, aby Europa stała się niewinną ofiarą cynicznej gry sił.
EnglishCircumstances are different but the result is the same: an innocent person dead.
Okoliczności są inne, ale rezultat taki sam: niewinna osoba nie żyje.
EnglishIt is a heterogeneous disease which can be relatively innocent or aggressively malignant.
Choroba ma charakter heterogenny i może być stosunkowo łagodna lub bardzo złośliwa.
EnglishIt is cruel and demeaning, and a punishment to which an innocent person can be sentenced.
To okrutna i poniżająca kara, która może zostać nałożona na niewinną osobę.
EnglishThe producer told us they were looking for some sweet, innocent and beautiful fresh face.
Producent powiedział nam, że szukają słodkiej, niewinnej oraz pięknej świeżej twarzy.
EnglishWe must bear in mind that any delay here will harm our innocent fellow men.
Musimy pamiętać, że każde opóźnienie będzie szkodziło naszym bliźnim.
EnglishWhen these weapons strike, they constitute a weapon against innocent children.
Użycie tej broni oznacza użycie jej przeciwko niewinnym dzieciom.
EnglishIt brought new hope as well that innocent civilian lives would be spared.
Przyniosła także nową nadzieję na to, że uda się ocalić życie niewinnej ludności cywilnej.
EnglishThis latest extended and illegal house arrest of an innocent woman is unacceptable.
Ten ostatni długotrwały i bezprawny areszt domowy niewinnej kobiety jest nie do zaakceptowania.
EnglishThey gather themselves together against the soul of the righteous, And condemn the innocent blood.
Którzy się zbierają przeciwko duszy sprawiedliwego, a krew niewinną potępiają?
EnglishNow, to my innocent mind, dead implies incapable of communicating.
W swojej niewinności sądziłem że "zmarły" oznacza "niezdolny do rozmów".
EnglishHaughty eyes, a lying tongue, And hands that shed innocent blood;
Oczów wyniosłych, języka kłamliwego, i rąk wylewających krew niewinną;
EnglishI deplore that innocent civilians are used as human shields.
Ubolewam nad tym, że niewinni cywile są wykorzystywanie jako żywe tarcze.
EnglishAnd yet both may be innocent of the crimes of which they are charged.
I niewykluczone, że okażą się niewinni stawianych im zarzutów.
EnglishIn other words, everyone is guilty until proven innocent.
Inaczej mówiąc, każdy jest winny, póki nie udowodni się jego niewinności.
EnglishThose who are not convicted should be treated as innocent.
Ci, którzy nie zostali skazani, powinni być traktowani jako niewinni.
EnglishIf they say, Come with us, Let us lay wait for blood; Let us lurk privily for the innocent without cause;
Jeźlićby rzekli: Pójdź z nami, czyhajmy na krew, zasadźmy się na niewinnego bez przyczyny;