Productive idleness:

Play the Memorize game!

English-Polish translation for "innocent"

 

"innocent" Polish translation

Results: 1-22 of 240

innocent {adjective}

innocent {adj.} (also: guiltless, innocuous, chaste, inculpable)

niewinny {adj. m}

All we want is that an innocent son be allowed to return to his father and to his family.

Chcemy tylko, aby niewinny syn mógł wrócić do swego ojca, do swojej rodziny.

The righteous see it, and are glad; And the innocent laugh them to scorn,

Co widząc sprawiedliwi, weselili się, a niewinny naśmiewał się z nich.

And of course, the baby baboon was so innocent, it didn't turn and run.

Ten młodziutki pawian był tak niewinny, że nie uciekł przerażony.

He may prepare it, but the just shall put it on, And the innocent shall divide the silver.

Tedy nasprawiać ich on, ale sprawiedliwy oblekać je będzie, a srebro ono niewinny dzielić będzie.

Upright men shall be astonished at this, And the innocent shall stir up himself against the godless.

Zdumieją się szczerzy nad tem; a niewinny przeciwko obłudnikowi powstanie.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "innocent":

 

Similar translations

Similar translations for "innocent" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "innocent" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

And that trial came back with two cops going to jail and two cops declared innocent.

Po procesie dwóch gliniarzy poszło do więzienia, a dwóch zostało uniewinnionych.

We will never forget those innocent victims, as we seek to build a different future.

Nigdy nie zapomnimy tych niewinnych ofiar, starając się budować inną przyszłość.

The victims of this European legal anarchy are often small, innocent children.

Ofiarami tej europejskiej anarchii prawnej są często małe, niewinne dzieci.

It brought new hope as well as addressing the need to spare civilian innocent lives.

Dało to nową nadzieję, a także pozwoliło ochraniać życie niewinnej ludności cywilnej.

I am clean, without transgression; I am innocent, neither is there iniquity in me:

Czystym ja bez przestępstwa; niewinnym ja, i nie masz we mnie nieprawości.

I am afraid of all my sorrows, I know that thou wilt not hold me innocent.

Tedy się lękam wszystkich boleści moich, widząc, że mię z nich nie wypuścisz.

He that putteth not out his money to interest, Nor taketh reward against the innocent.

Który pieniędzy swych nie daje na lichwę, i darów przeciwko niewinnym nie przyjmuje.

But, thanks to an ECJ judgment, some innocent people's data will now be returned.

Jednak dzięki orzeczeniu ETS dane osobowe niektórych niewinnych osób zostaną zwrócone.

Innocent people are being shot, stabbed and beaten to death with increasing frequency.

Coraz częściej strzela się do ludzi, dźga i bije ich ze skutkiem śmiertelnym.

Why are innocent victims entitled to less consideration than delinquents?

Dlaczego niewinne ofiary zasługują na mniejszą uwagę, niż dwóch przestępców?

Yet thou saidst, I am innocent; surely his anger is turned away from me.

A przecież mówisz: Ponieważem niewinną, pewnie odwrócona jest zapalczywość jego odemnie.

We cannot allow Europe to be an innocent victim of a cynical power play.

Nie możemy pozwolić na to, aby Europa stała się niewinną ofiarą cynicznej gry sił.

I agree that mistakes, arrests of innocent people, etc., should be avoided.

Zgadzam się, że należy unikać błędów, aresztowania niewinnych ludzi itd.

It is a heterogeneous disease which can be relatively innocent or aggressively malignant.

Choroba ma charakter heterogenny i może być stosunkowo łagodna lub bardzo złośliwa.

The producer told us they were looking for some sweet, innocent and beautiful fresh face.

Producent powiedział nam, że szukają słodkiej, niewinnej oraz pięknej świeżej twarzy.

It is cruel and demeaning, and a punishment to which an innocent person can be sentenced.

To okrutna i poniżająca kara, która może zostać nałożona na niewinną osobę.

Such an agreement mixes together innocent citizens with those who may be guilty.

Takie porozumienie stawia niewinnych obywateli na równi z podejrzanymi.

At the price once again of innocent citizens because these events were in fact inevitable.

Znowu kosztem niewinnych obywateli, bo wydarzenia te były de facto nieuniknione.

It brought new hope as well that innocent civilian lives would be spared.

Przyniosła także nową nadzieję na to, że uda się ocalić życie niewinnej ludności cywilnej.

It is always a tragedy when innocent people are affected by these issues.

To zawsze jest tragedia, gdy takie problemy dotykają niewinnych ludzi.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician, lore, bloodcurdling

Similar words

In the English-Polish dictionary you will find more translations.