Got time to kill?

Try our Hangman game

English-Polish translation for "Insert"

 

"Insert" Polish translation

Results: 1-35 of 371

Insert {noun}

Insert {noun} [IT] [comp.] (also: Ins key)

Ins {m} [IT] [comp.]

Insert {noun} [IT] [comp.] (also: Ins key)

klawisz Insert {m} [IT] [comp.]

insert {noun}

insert {noun} (also: insertion, inset, liner)

ml: amber glass bottle (type III) with polyethylene child resistant closure, polyethylene insert and amber polypropylene dosing syringe.

ml: butelka ze szkła amber (typ III) z bezpiecznym dla dzieci zamknięciem z polipropylenu, polietylenowa wkładka i strzykawka z polipropylenu amber.

ml: amber glass bottle (type III) with polypropylene child resistant closure, polyethylene insert and amber polypropylene dosing syringe.

ml: butelka ze szkła amber (typ III) z bezpiecznym dla dzieci zamknięciem z polipropylenu, polietylenowa wkładka i strzykawka z polipropylenu amber.

ml presentation: amber glass bottle (type III) with polyethylene child resistant closure, polyethylene insert and an amber polypropylenedosing syringe.

ml: butelka ze szkła amber (typ III) z bezpiecznym dla dzieci zamknięciem z polipropylenu, polietylenowa wkładka i strzykawka z polipropylenu amber.

ml presentation: amber glass bottle (type III) with polypropylene child resistant closure, polyethylene insert and an amber polypropylene dosing syringe.

ml: butelka ze szkła amber (typ III) z bezpiecznym dla dzieci zamknięciem z polipropylenu, polietylenowa wkładka i strzykawka z polipropylenu amber.

ml presentation: amber glass bottle (type III) with polyethylene child resistant closure, polyethylene insert and clear polypropylene dosing syringe.

ml podziałka: butelka ze szkła amber (typ III) z bezpiecznym dla dzieci zamknięciem z polipropylenu, polietylenowa wkładka i strzykawka z polipropylenu amber.

insert {noun} (also: inset, interpolation)

wstawka {f}

to insert {verb}

to insert [inserted|inserted] {vb} (also: to fit, to locate, to invest, to put)

Carefully insert a pressure-venting device equipped with a hydrophobic filter.

Ostrożnie umieścić zestaw wentylacyjny wyposażony w filtr hydrofobowy.

Insert the cartridge into the Omnitrope Pen 5 following the instructions for use provided with the pen.

Umieścić wkład w Omnitrope Pen 5 zgodnie z instrukcją stosowania, dostarczoną z penem.

Insert the cartridge into the Omnitrope Pen 10 following the instructions for use provided with the pen.

Umieścić wkład w penie Omnitrope Pen 10 zgodnie z instrukcją stosowania dostarczoną z penem.

Insert nozzle of syringe into opening of white stopper.

Umieścić koniec strzykawki w otworze znajdującym się w białym korku.

Insert tip firmly into opening of the bottle adapter.

Mocno umieścić końcówkę podajnika w otwartej nasadce.

to insert [inserted|inserted] {vb} (also: to poke in)

wsunąć {vb}

Slowly insert the needle straight through the centre of the rubber stopper of the vial.

Powoli wsunąć igłę prosto przez środkową część gumowego korka fiolki.

Next, insert the tip of the measuring syringe into the centre opening of the bottle and press down firmly (See Figure 1).

Następnie należy wsunąć koniec strzykawki dozującej do widocznego pośrodku otworu w butelce i mocno wcisnąć strzykawkę (patrz ryc.

Insert the syringe needle into the vial through the centre of the rubber stopper and remove 15 ml concentrate for solution for infusion.

Wsunąć igłę strzykawki do fiolki przez środkową część gumowego korka i pobrać 15 ml koncentratu do sporządzenia roztworu do infuzji.

to insert [inserted|inserted] {vb} (also: to enter, to put in)

 

Synonyms

Synonyms (English) for "insert":

 

Similar translations

Similar translations for "Insert" in Polish

 

Usage examples

Usage examples for "Insert" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Transposons are just small pieces of DNA that randomly insert in the genetic code.

Transposony są małymi fragmentami DNA, które losowo wstawiają się w kod genetyczny.

The ready-to-use solution is prepared by inserting the cartridge into the Reco-Pen.

Roztwór gotowy do użycia powstaje po włożeniu wkładu do wstrzykiwacza Reco- Pen.

Gently insert the cannula into the teat canal; carefully infuse the product.

Delikatnie wprowadzić kaniulę do kanału strzyku i ostrożnie wstrzyknąć produkt.

Insert the spike through the rubber closure into the vial of Rapilysin 10 U.

Wprowadzić nakłuwacz przez gumowy korek fiolki preparatu Rapilysin 10 jednostek.

Insert the full length of the needle at right angles into the skin fold (picture D).

Całą długość igły należy wprowadzić pod kątem prostym w fałd skórny (rysunek D).

Insertion of a flexible in-dwelling venous catheter is recommended, see section 4.4.

Zaleca się założenie na stałe elastycznego cewnika dożylnego, patrz punkt 4. 4.

After inserting shapes, you can format them using the buttons in the toolbar.

Po wstawieniu kształtów możesz je formatować, używając przycisków na pasku narzędzi.

Insert the spike through the rubber closure into the vial of Rapilysin 10 U.

Wprowadzić nakłuwacz przez gumowy korek fiolki leku Rapilysin 10 jednostek.

Insert the needle in the ampoule of solvent and withdraw the total amount of solvent.

Włożyć igłę do ampułki z rozpuszczalnikiem i pobrać całą objętość rozpuszczalnika.

To do so, insert the needle deeply at an angle of not less than 45 degrees.

Aby to zrobić, należy wkłuć igłę głęboko pod kątem nie mniejszym niż 45 stopni.

Rapinyl is a small white sublingual tablet to be inserted under the tongue.

Rapinyl jest małą, białą tabletką podjęzykową, którą należy umieszczać pod językiem.

If you see blood in the syringe, remove the needle and re-insert it in another place.

Jeśli w strzykawce widać krew, należy wyjąć igłę i wbić ją w inne miejsce.

Insert a 20 G plastic cannula in a large antecubital vein, preferably of the right arm.

Fiolka zawierająca produkt jest przeznaczona do użycia tylko u jednego pacjenta.

Insert the needle into the longer-acting insulin vial and inject the air.

Włożyć igłę do fiolki z insuliną dłużej działającą i wstrzyknąć powietrze.

Gently hold a fold of skin from thigh or abdomen and insert needle straight into skin.

Należy delikatnie unieść fałd skóry uda lub brzucha i wprowadzić igłę prosto pod skórę.

To insert an image inside of a cell, you may use one of the following four options: ~~~

Aby wstawić obraz w komórce, możesz skorzystać z jednej z następujących czterech opcji:

The CHMP also inserted texts on the interaction of risperidone with food.

CHMP wprowadził również tekst dotyczący interakcji risperydonu z pokarmem.

(3) Remove the needle cover and insert the needle through the rubber seal of the device.

(3) Zdjąć osłonę z igły i wprowadzić igłę przez gumowy korek urządzenia.

There are four ways to insert a new, blank slide into your presentation:

Istnieją cztery sposoby na wstawienie nowego, pustego slajdu do prezentacji:

Insert the needle into the pinched skin at a 45° to 90° angle with a quick, firm motion.

Szybkim i pewnym ruchem wprowadzić igłę do ściśniętej skóry pod kątem 45° do 90°.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician, lore, bloodcurdling

Similar words

Search for more words in the English-Portuguese dictionary.