Internship offers in many countries

English-Polish translation for "invitation"

 

"invitation" Polish translation

Results: 1-21 of 90

invitation {noun}

invitation {noun}

Invitation to the Mülheim Theatre Days 2009 for his play Hier und Jetzt (i.e.

Zaproszenie na Mülheimskie Dni Teatru 2009 ze sztuką Hier und Jetzt (Tu i teraz)

Invitation to the Mülheim Theatre Days 2003 for his play Vorher/Nachher ("Before/After")

Zaproszenie na Mülheimskie Dni Teatru 2003 ze sztuką Vorher/Nachher (Przedtem / Potem)

Thank you for the invitation, Mr Boulland, I shall see what I can do.

Panie Boulland! Dziękuję Panu za zaproszenie i zobaczę, co się da zrobić.

Invitation to and prize at the 2010 Mülheim Theatertage with The Golden Dragon

Zaproszenie i Nagroda Mülheimskich Dni Teatru 2010 za sztukęDer goldene Drache (Złoty smok)

I think that the European Union must reflect on the response to be given to this invitation.

Sądzę, że Unia Europejska musi przemyśleć, jak odpowiedzieć na to zaproszenie.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "invitation" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "invitation" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

But the pressure itself is simply the fact that no invitation has yet been issued.

Na podkreślenie zasługuje jednak to, że nie wystosowano jeszcze żadnego zaproszenia.

The judgment is an invitation to reduce workers' wages to the lowest minimum levels.

Wyrok jest zachętą do obniżenia płac pracowników do najmniejszych, minimalnych poziomów.

Removing such limits provides an open invitation to business as usual.

Usunięcie takich ograniczeń jest otwartym zaproszeniem do zwykłego biznesu.

When they click the link in the forwarded invitation, they'll be able to access to your doc.

Kiedy kliknie ona link w przekazanym zaproszeniu, będzie mogła wyświetlić Twój dokument.

Add a "report spam" feature to user profiles and friend invitations.

Do profilów użytkowników i zaproszeń dla znajomych dodaj funkcję ,,zgłoś spam"

On the other hand, impunity offers an invitation to commit these crimes over and over again.

Z drugiej strony, bezkarność jest zaproszeniem do popełniania tych zbrodni bez końca.

(Video): Bride #1: You said you had a large selection of invitations.

(Video):Panna młoda # 1: Mówiliście, że macie duży wybór zaproszeń.

The Bank may make its loans conditional on international invitations to tender being arranged.

Bank może uzależnić przyznanie pożyczki od zorganizowania międzynarodowych przetargów.

By default, everyone you share with will get an invitation email.

Domyślnie każda osoba, której udostępnisz pliki, otrzyma e-maila z zaproszeniem.

(Laughter) And in the end, some of these things just act as invitations.

(Śmiech) Niektóre z moich przedmiotów pełnią funkcję zaproszenia.

You are the reason why I said yes to the invitation to come here today.

Kiedy się rozglądam, widzę ludzi, którzy chcą dać coś od siebie.

(The speaker stops and then resumes at the invitation of the President)

(Mówczyni przerwała, a następnie kontynuowała wystąpienie po zachęcie ze strony przewodniczącej)

Of course, it is all very well to say 'The invitation is open to everyone'.

Oczywiście łatwo jest stwierdzić, że "każdy jest zaproszony”.

I calculated that my question would be taken and I refused an invitation to dinner.

Wyliczyłem sobie, że odpowiedź na moje pytanie zostanie udzielona i odmówiłem zaproszenia na kolację.

Friedrich Schiller "Mary Stuart"2007, Thalia Theater, HamburgInvitation to the Berliner Theatertreffen

Mają odpowiadać sobie na pytanie „Jak to było kiedyś?”, ale również „Jak wyglądałoby to dzisiaj?”

However, it is for the Presidency to extend the invitation.

Ale to w gestii prezydencji leży wystosowanie zaproszenia.

I informed each of the Members concerned of the reason for the invitation.

Posłowie ci zostali poinformowani o powodach zaproszenia.

The various invitations to tender will also be published in the Official Journal of the European Union.

Poszczególne zaproszenia do przetargu będą również publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

All of our normal social interactions become a kind of invitation to this sort of collective expression.

Wszystkie nasze normalne interakcje społeczne stają się zaproszeniem do tego rodzaju kolektywnego wyrazu.

The way I see it, this is an invitation to waste money.

Dla mnie jest to zaproszeniem do marnowania środków finansowych.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: callout, stick insect, drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician

Similar words

Even more translations in the Czech-English dictionary by bab.la.