English-Polish translation for "invitation"

EN invitation Polish translation

invitation {noun}

EN invitation
play_circle_outline
{noun}

Invitation to and prize at the 2010 Mülheim Theatertage with The Golden Dragon
Zaproszenie i Nagroda Mülheimskich Dni Teatru 2010 za sztukęDer goldene Drache (Złoty smok)
This is an invitation to the 70 percent of our unmapped planet.
To zaproszenie od 70 procent nieskartografowanych terenów naszej planety.
We are still interested and the invitation still stands.
Wciąż jesteśmy tym zainteresowani i zaproszenie wciąż jest aktualne.
invitation

Context sentences for "invitation" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Englishto take sb up on an invitation
Englishto eagerly accept sb’s invitation
Englishto take sb up on an invitation
Englishto eagerly accept sb’s invitation
Englishby invitation only
EnglishBut the pressure itself is simply the fact that no invitation has yet been issued.
Na podkreślenie zasługuje jednak to, że nie wystosowano jeszcze żadnego zaproszenia.
EnglishThe judgment is an invitation to reduce workers' wages to the lowest minimum levels.
Wyrok jest zachętą do obniżenia płac pracowników do najmniejszych, minimalnych poziomów.
EnglishBy default, everyone you share with will get an invitation email.
Domyślnie każda osoba, której udostępnisz pliki, otrzyma e-maila z zaproszeniem.
EnglishRemoving such limits provides an open invitation to business as usual.
Usunięcie takich ograniczeń jest otwartym zaproszeniem do zwykłego biznesu.
EnglishOn the other hand, impunity offers an invitation to commit these crimes over and over again.
Z drugiej strony, bezkarność jest zaproszeniem do popełniania tych zbrodni bez końca.
EnglishWhen they click the link in the forwarded invitation, they'll be able to access to your doc.
Kiedy kliknie ona link w przekazanym zaproszeniu, będzie mogła wyświetlić Twój dokument.
EnglishOf course, it is all very well to say 'The invitation is open to everyone'.
Oczywiście łatwo jest stwierdzić, że "każdy jest zaproszony”.
English(The speaker stops and then resumes at the invitation of the President)
(Mówczyni przerwała, a następnie kontynuowała wystąpienie po zachęcie ze strony przewodniczącej)
EnglishIn this respect, the Giannakou report is an invitation to reform-minded politicians.
W tym kontekście sprawozdanie pani poseł Giannakou jest zaproszeniem dla przychylnych reformom polityków.
EnglishAnd every green space we create is an invitation for non-humans to cohabit with us.
Stąd, każdy skrawek zieleni, jaki tworzymy jest zaproszeniem dla stworzeń żywych do współobcowania z nami.
EnglishI informed each of the Members concerned of the reason for the invitation.
Posłowie ci zostali poinformowani o powodach zaproszenia.
EnglishIn addition, various EU subsidies have proved to be an invitation to commit abuses of many different kinds.
Ponadto różne dotacje UE stawały się zaproszeniem do wielu rodzajów nadużyć.
EnglishFriedrich Schiller "Mary Stuart"2007, Thalia Theater, HamburgInvitation to the Berliner Theatertreffen
Mają odpowiadać sobie na pytanie „Jak to było kiedyś?”, ale również „Jak wyglądałoby to dzisiaj?”
EnglishThe way I see it, this is an invitation to waste money.
Dla mnie jest to zaproszeniem do marnowania środków finansowych.
English(Laughter) And so I just came, two days ago, from the Himalayas to your kind invitation.
(Śmiech) Przyjechałem 2 dni temu z Himalajów.