Internship offers abroad for English native speakers

English-Polish translation for "invitation"

 

"invitation" Polish translation

Results: 1-22 of 99

invitation {noun}

invitation {noun}

Invitation to the Mülheim Theatre Days 2009 for his play Hier und Jetzt (i.e.

Zaproszenie na Mülheimskie Dni Teatru 2009 ze sztuką Hier und Jetzt (Tu i teraz)

Invitation to the Mülheim Theatre Days 2003 for his play Vorher/Nachher ("Before/After")

Zaproszenie na Mülheimskie Dni Teatru 2003 ze sztuką Vorher/Nachher (Przedtem / Potem)

Invitation to and prize at the 2010 Mülheim Theatertage with The Golden Dragon

Zaproszenie i Nagroda Mülheimskich Dni Teatru 2010 za sztukęDer goldene Drache (Złoty smok)

Thank you for the invitation, Mr Boulland, I shall see what I can do.

Panie Boulland! Dziękuję Panu za zaproszenie i zobaczę, co się da zrobić.

I think that the European Union must reflect on the response to be given to this invitation.

Sądzę, że Unia Europejska musi przemyśleć, jak odpowiedzieć na to zaproszenie.

invitation {noun}

  inwitacja {f} [obs.]
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "invitation" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "invitation" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

But the pressure itself is simply the fact that no invitation has yet been issued.

Na podkreślenie zasługuje jednak to, że nie wystosowano jeszcze żadnego zaproszenia.

There are various reasons: ostensibly our invitations have gone out somewhat too late.

Powody mogą być różne: widocznie nasze zaproszenia zostały przekazane za późno.

The judgment is an invitation to reduce workers' wages to the lowest minimum levels.

Wyrok jest zachętą do obniżenia płac pracowników do najmniejszych, minimalnych poziomów.

Removing such limits provides an open invitation to business as usual.

Usunięcie takich ograniczeń jest otwartym zaproszeniem do zwykłego biznesu.

On the other hand, impunity offers an invitation to commit these crimes over and over again.

Z drugiej strony, bezkarność jest zaproszeniem do popełniania tych zbrodni bez końca.

When they click the link in the forwarded invitation, they'll be able to access to your doc.

Kiedy kliknie ona link w przekazanym zaproszeniu, będzie mogła wyświetlić Twój dokument.

Add a "report spam" feature to user profiles and friend invitations.

Do profilów użytkowników i zaproszeń dla znajomych dodaj funkcję ,,zgłoś spam"

(Video): Bride #1: You said you had a large selection of invitations.

(Video):Panna młoda # 1: Mówiliście, że macie duży wybór zaproszeń.

By default, everyone you share with will get an invitation email.

Domyślnie każda osoba, której udostępnisz pliki, otrzyma e-maila z zaproszeniem.

(Laughter) And in the end, some of these things just act as invitations.

(Śmiech) Niektóre z moich przedmiotów pełnią funkcję zaproszenia.

(The speaker stops and then resumes at the invitation of the President)

(Mówczyni przerwała, a następnie kontynuowała wystąpienie po zachęcie ze strony przewodniczącej)

• harmonised invitations to tender and workflows in all Member States

Harmonizacja zaproszeń do przetargów i przepływy pracowników we wszystkich państwach członkowskich

Of course, it is all very well to say 'The invitation is open to everyone'.

Oczywiście łatwo jest stwierdzić, że "każdy jest zaproszony”.

Mr Marty failed to respond to repeated invitations from the Polish authorities.

Nie odpowiedział na wielokrotne zaproszenia władz polskich.

However, it is for the Presidency to extend the invitation.

Ale to w gestii prezydencji leży wystosowanie zaproszenia.

Friedrich Schiller "Mary Stuart"2007, Thalia Theater, HamburgInvitation to the Berliner Theatertreffen

Mają odpowiadać sobie na pytanie „Jak to było kiedyś?”, ale również „Jak wyglądałoby to dzisiaj?”

I informed each of the Members concerned of the reason for the invitation.

Posłowie ci zostali poinformowani o powodach zaproszenia.

The various invitations to tender will also be published in the Official Journal of the European Union.

Poszczególne zaproszenia do przetargu będą również publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

I sent out more than 8 000 invitations to a diverse range of bodies.

Wysłałam ponad 8 tysięcy zaproszeń do różnych środowisk.

The way I see it, this is an invitation to waste money.

Dla mnie jest to zaproszeniem do marnowania środków finansowych.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

Even more translations in the English-Thai dictionary by bab.la.