English-Polish translation for "isolated"

EN isolated Polish translation

isolated {adj.}

EN isolated
volume_up
{adjective}

isolated (also: secluded, sequestered, privy)
We have to stop thinking of Frontex as a temporary or isolated measure.
Musimy przestać traktować Frontex jako środek czasowy lub odosobniony.
In addition, this proposal must not remain isolated.
Ponadto wniosek ten nie może pozostać odosobniony.
This is not an isolated case, ladies and gentlemen.
isolated (also: individual)
This shocking act is not an isolated matter, but the brutal operation of Islamic law in the name of a God who punishes the victim for the crime inflicted on her.
Ten drastyczny czyn, to nie jest sprawa jednostkowa, ale brutalne działanie prawa islamskiego w imię Boga karzącego za zbrodnię ofiarę tej zbrodni.
isolated (also: bereft)
On the other hand, it is important to stress that this is not an isolated case.
Z drugiej strony należy podkreślić, że nie jest to przypadek osamotniony.
Assad is isolated.
isolated (also: desolate, lonely, outback)
volume_up
odludny {adj. m}
isolated (also: separated)

Synonyms (English) for "isolated":

isolated

Context sentences for "isolated" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishLadies and gentlemen, such a high number of isolated incidents points to a system.
Panie i panowie! Taka duża liczba odosobnionych wydarzeń celuje wprost na system.
EnglishThe most common isolated symptom of a hypersensitivity reaction was a skin rash.
Najczęściej wyodrębnionym objawem reakcji nadwrażliwości była wysypka skórna.
EnglishVery rare, not known: perforation of the oesophagus was reported in isolated cases
Bardzo rzadko, nie znana: w pojedynczych przypadkach zgłaszano perforacje przełyku
EnglishIncreased levels of potassium (hyperkalaemia) have been observed in isolated cases.
W pojedynczych przypadkach obserwowano zwiększenie stężenia potasu (hiperkaliemia).
EnglishIn isolated cases, these reactions have progressed to severe anaphylaxis.
W pojedynczych przypadkach reakcje te mogą rozwinąć się do poważnej anafilaksji.
EnglishFirstly, because neither the European Union nor Europe is a kind of isolated island.
Po pierwsze dlatego, że Unia Europejska ani Europa nie jest jakąś odizolowaną wyspą.
EnglishHe replied: 'We do not want to be isolated, we do not want to be on our own.
Odparł: "Nie chcemy być odizolowani, nie chcemy być pozostawieni sami sobie.
EnglishMore isolated areas have a greater interest in seeing many of their products shipped out.
Obszary bardziej izolowane są silniej zainteresowane wywozem licznych produktów.
EnglishIn each case the Kremlin has innocently claimed that the incident was an isolated one.
W każdym przypadku Kreml zapewniał, że zdarzenia te nie są ze sobą powiązane.
English(SV) Mr President, Russia's attack on Georgia is not an isolated incident.
(SV) Panie przewodniczący! Napaść Rosji na Gruzję nie jest odosobnionym incydentem.
EnglishIsolated cases of mild allergic reactions to Ovitrelle (rash) have been reported.
Zdarzają się pojedyncze przypadki łagodnych reakcji alergicznych na Ovitrelle (wysypka).
EnglishThat is the only way to prevent Belarus and its citizens from becoming even more isolated.
To jedyny sposób, aby uniknąć coraz większej izolacji Białorusi i jej obywateli.
EnglishIt could have isolated Gaddafi in Tripoli and forced him either to go or to be wiped out.
Można było odizolować Kaddafiego w Trypolisie i zmusić go do odejścia lub usunąć.
EnglishThe problems start in September, and then there is a real risk of feeling isolated.
Problemy zaczynają się we wrześniu i wtedy zaczyna się poczucie izolacji.
EnglishIn isolated cases these allergic reactions may progress to anaphylactic shock.
W odosobnionych przypadkach reakcje uczuleniowe prowadziły do wstrząsu anafilaktycznego.
EnglishThe isolated rash should be closely monitored (please refer to section 4.4).
Pojedyncze przypadki wysypki należy uważnie obserwować (patrz punkt 4. 4).
EnglishThe new Europe cannot be seen as isolated from its neighbours to the east and south.
Nowa Europa nie może rozwijać się w izolacji od jej wschodnich i południowych sąsiadów.
EnglishI am pleased that isolated, narrow-gauged and preserved railways will be exempt.
Cieszy mnie to, że odizolowane, wąskotorowe i przestarzałe koleje zostaną z tego wyłączone.
EnglishBeromun should be administered by mild hyperthermic isolated limb perfusion.
Beromun powinien być podawany poprzez izolowaną perfuzję kończyny w łagodnej hipertermii.
EnglishIn isolated cases, these reactions may progress to severe anaphylaxis.
W odosobnionych przypadkach reakcje te mogą się przekształcić w ciężką anafilaksję.