Meet bab.la's mascot Joppe on Facebook

English-Polish translation for "isolated"

 

"isolated" Polish translation

Results: 1-29 of 311

isolated {adjective}

isolated {adj.} (also: secluded, sequestered, privy)

odosobniony {adj. m}

We have to stop thinking of Frontex as a temporary or isolated measure.

Musimy przestać traktować Frontex jako środek czasowy lub odosobniony.

Is this an isolated case, or is the initiative likely to spread to all Member States?

Czy jest to odosobniony przypadek, czy inicjatywa ta pojawi się również w innych państwach członkowskich?

This is not an isolated incident restricted to Ireland, either, but is being repeated time and time again.

Nie jest to też odosobniony incydent ograniczający się do Irlandii, lecz sytuacja ta ciągle się powtarza.

This is not an isolated case, ladies and gentlemen.

Panie i panowie! To nie jest odosobniony przypadek.

In addition, this proposal must not remain isolated.

Ponadto wniosek ten nie może pozostać odosobniony.

isolated {adj.} (also: individual)

jednostkowy {adj. m}

isolated {adj.} (also: bereft)

osamotniony {adj. m}

On the other hand, it is important to stress that this is not an isolated case.

Z drugiej strony należy podkreślić, że nie jest to przypadek osamotniony.

Assad is isolated.

Assad jest osamotniony.

isolated {adj.} (also: desolate, lonely, outback)

odludny {adj. m}

isolated {adj.} (also: separated)

odgrodzony {adj. m}

to isolate {verb}

to isolate [isolated|isolated] {vb} (also: to separate, to seclude)

odseparować {pf. v.}

to isolate [isolated|isolated] {vb} (also: to separate)

I isolated (Simple past)

ja (m) odgrodziłem (Czas przeszły)

you isolated (Simple past)

ty (m) odgrodziłeś (Czas przeszły)

he/she/it isolated (Simple past)

on odgrodził (Czas przeszły)

we isolated (Simple past)

my (m) odgrodziliśmy (Czas przeszły)

you isolated (Simple past)

wy (m) odgrodziliście (Czas przeszły)

they isolated (Simple past)

oni odgrodzili (Czas przeszły)

I isolated (Simple past)

ja (f) odgrodziłam (Czas przeszły)

you isolated (Simple past)

ty (f) odgrodziłaś (Czas przeszły)

he/she/it isolated (Simple past)

ona odgrodziła (Czas przeszły)

we isolated (Simple past)

my (f) odgrodziłyśmy (Czas przeszły)

you isolated (Simple past)

wy (f) odgrodziłyście (Czas przeszły)

they isolated (Simple past)

one odgrodziły (Czas przeszły)

he/she/it isolated (Simple past)

ono odgrodziło (Czas przeszły)

to isolate [isolated|isolated] {vb} (also: to separate)

separować {ipf. v.}

to isolate [isolated|isolated] {vb} (also: to separate, to mark off)

I isolated (Simple past)

ja (m) odgradzałem (Czas przeszły)

you isolated (Simple past)

ty (m) odgradzałeś (Czas przeszły)

he/she/it isolated (Simple past)

on odgradzał (Czas przeszły)

we isolated (Simple past)

my (m) odgradzaliśmy (Czas przeszły)

you isolated (Simple past)

wy (m) odgradzaliście (Czas przeszły)

they isolated (Simple past)

oni odgradzali (Czas przeszły)

I isolated (Simple past)

ja (f) odgradzałam (Czas przeszły)

you isolated (Simple past)

ty (f) odgradzałaś (Czas przeszły)

he/she/it isolated (Simple past)

ona odgradzała (Czas przeszły)

we isolated (Simple past)

my (f) odgradzałyśmy (Czas przeszły)

you isolated (Simple past)

wy (f) odgradzałyście (Czas przeszły)

they isolated (Simple past)

one odgradzały (Czas przeszły)

he/she/it isolated (Simple past)

ono odgradzało (Czas przeszły)

isolated (Past participle)

odgradzany (Imiesłów przymiotnikowy przeszły bierny)
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "isolated":

Synonyms (English) for "isolate":

 

Similar translations

Similar translations for "isolated" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "isolated" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Very rare, not known: perforation of the oesophagus was reported in isolated cases

Bardzo rzadko, nie znana: w pojedynczych przypadkach zgłaszano perforacje przełyku

Ladies and gentlemen, such a high number of isolated incidents points to a system.

Panie i panowie! Taka duża liczba odosobnionych wydarzeń celuje wprost na system.

The most common isolated symptom of a hypersensitivity reaction was a skin rash.

Najczęściej wyodrębnionym objawem reakcji nadwrażliwości była wysypka skórna.

Increased levels of potassium (hyperkalaemia) have been observed in isolated cases.

W pojedynczych przypadkach obserwowano zwiększenie stężenia potasu (hiperkaliemia).

He replied: 'We do not want to be isolated, we do not want to be on our own.

Odparł: "Nie chcemy być odizolowani, nie chcemy być pozostawieni sami sobie.

Firstly, because neither the European Union nor Europe is a kind of isolated island.

Po pierwsze dlatego, że Unia Europejska ani Europa nie jest jakąś odizolowaną wyspą.

The isolated rash should be closely monitored (please refer to section 4.4).

Pojedyncze przypadki wysypki należy uważnie obserwować (patrz punkt 4. 4).

(SV) Mr President, Russia's attack on Georgia is not an isolated incident.

(SV) Panie przewodniczący! Napaść Rosji na Gruzję nie jest odosobnionym incydentem.

In each case the Kremlin has innocently claimed that the incident was an isolated one.

W każdym przypadku Kreml zapewniał, że zdarzenia te nie są ze sobą powiązane.

The solution contains special proteins, isolated from human blood plasma.

Roztwór ten zawiera specjalne białka wyizolowane z ludzkiego osocza krwi.

In isolated cases, these reactions have progressed to severe anaphylaxis.

W pojedynczych przypadkach reakcje te mogą rozwinąć się do poważnej anafilaksji.

The problems start in September, and then there is a real risk of feeling isolated.

Problemy zaczynają się we wrześniu i wtedy zaczyna się poczucie izolacji.

The new Europe cannot be seen as isolated from its neighbours to the east and south.

Nowa Europa nie może rozwijać się w izolacji od jej wschodnich i południowych sąsiadów.

In isolated cases these allergic reactions may progress to anaphylactic shock.

W odosobnionych przypadkach reakcje uczuleniowe prowadziły do wstrząsu anafilaktycznego.

Isolated cases of mild allergic reactions to Ovitrelle (rash) have been reported.

Zdarzają się pojedyncze przypadki łagodnych reakcji alergicznych na Ovitrelle (wysypka).

Beromun should be administered by mild hyperthermic isolated limb perfusion.

Beromun powinien być podawany poprzez izolowaną perfuzję kończyny w łagodnej hipertermii.

I believe that many of the difficulties are due to the fact that this regime is isolated.

Sądzę, że wiele tych trudności wynika z faktu, że reżim ten jest izolowany.

More isolated areas have a greater interest in seeing many of their products shipped out.

Obszary bardziej izolowane są silniej zainteresowane wywozem licznych produktów.

It could have isolated Gaddafi in Tripoli and forced him either to go or to be wiped out.

Można było odizolować Kaddafiego w Trypolisie i zmusić go do odejścia lub usunąć.

In isolated cases, these reactions may progress to severe anaphylaxis.

W odosobnionych przypadkach reakcje te mogą się przekształcić w ciężką anafilaksję.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: mellow out, sckn goo.gl/GLiz7o, executive summary, underrated, to withdraw a bill

Similar words

islet · ISO · isobar · isobath · ISOC · isochrone · isocyanate · isoelectric · Isoglucose · isokeraunic · isolated · isolation · isoline · isomorphism · isophote · isoplanar · isopod · isoprenylation · isosceles · isotherm · isotope

In the English-Finnish dictionary you will find more translations.