Internship offers abroad for English native speakers

English-Polish translation for "to itch"

 

"to itch" Polish translation

Results: 1-29 of 127

to itch {verb}

swędzieć {ipf. v.}

Somnolence, headache, dizziness, nausea, vomiting, constipation, sweating, itching.

Senność, ból głowy, zawroty głowy, nudności, wymioty, zaparcia, pocenie się, swędzenie.

If you experience symptoms such as itching all over your body, swelling of your face

Jeśli u pacjenta wystąpią objawy, takie jak swędzenie całego ciała, obrzęk twarzy i (lub)

Itching will usually disappear within one day after the patch has been removed.

Swędzenie zazwyczaj ustaje dzień po usunięciu systemu transdermalnego.

At the injection site: redness, swelling, hardness, itching and pain.

w miejscu wstrzyknięcia: zaczerwienienie, obrzęk, stwardnienie, swędzenie oraz ból.

At the injection site: redness, hardness, swelling, itching and pain.

w miejscu wstrzyknięcia: zaczerwienienie, stwardnienie, obrzęk, swędzenie oraz ból;
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "itch":

 

Context sentences

Context sentences for "to itch" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

In addition, headache, tiredness, rash, itching, and flushing have been reported.

Dodatkowo odnotowano bóle głowy, zmęczenie, wysypkę, świąd i zaczerwienienie skóry.

swollen and usually itching patches of skin or mucous membranes (urticaria),

obrzęknięte i zwykle swędzące wykwity na skórze lub błonach śluzowych (pokrzywka),

An allergic reaction may be recognised as a rash, itching or shortness of breath.

Objawami reakcji alergicznej mog by np. wysypka, wi d lub uczucie duszno ci.

Hypersensitivity reactions of the skin may occuras itching, rash and urticaria.

Mogą wystąpić objawy alergii skórnej, takie jak świąd, wysypka i pokrzywka.

Skin: itching, rash, abnormal or decreased skin sensation, loss of hair

Skóra: świąd, wysypka, nietypowe lub upośledzone czucie skóry, utrata włosów

yellow skin or eyes, itching, or pain in the abdomen (stomach) caused by inflammation of the

zażółcenie skóry lub oczu, świąd lub ból brzucha spowodowany zapaleniem wątroby

vaginal Candida infection (fungal infection associated with local itching, burning and white

zakażenia pochwy drożdżakami Candida (zakażenia grzybami z miejscowym swędzeniem,

Occasionally there is swelling, pain, pruritus (itching) or hair loss at the injection site.

Czasem może wystąpić obrzęk, ból, świąd lub utrata sierści w miejscu wstrzyknięcia.

Protopic alters the abnormal immune response and relieves the skin inflammation and the itch.

Protopic zmienia nieprawidłową odpowiedź immunologiczną likwidując stan zapalny i świąd.

If you have a severe reaction (e.g. severe itching or severe rash):

ból w miejscu zastosowania leku Altargo: należy poinformować lekarza.

Even after his father died, he was still trying to scratch that itch.

Nawet po śmierci ojca nadal starał się drapać to swędzące miejsce.

rare: alcohol intolerance (in most cases, flushing, rash, burning, itching or swelling occurred

rzadko: nietolerancja alkoholu (w większości przypadków w krótkim czasie od przyjęcia

Uncommon side effects include fever, insomnia, itching and rash.

Niezbyt częstymi objawami niepożądanymi są gorączka, bezsenność, świąd i wysypka.

Protopy alters the abnormal immune response and relieves the skin inflammation and the itch. du ro

Protopy zmienia nieprawidłową odpowiedź immunologiczną likwidując stan zapalny i świąd. w z be

If you experience hypersensitivity or allergic reactions such as overall body itching, hives, skin

Jeśli pacjent doświadczył reakcji nadwrażliwości lub reakcji alergicznych takich jak świąd

Injection site reactions (including bleeding, bruising, erythema, itching, pain, swelling)* Common:

reakcje w miejscu wstrzyknięcia (w tym krwawienie, zasinienie, rumień, świąd, ból, obrzęk) *

if you have had an angioedema (symptoms such as itching, nettle rash, wheezing and swelling of the

ramipryl) lub inne leki blokujące kanały wapniowe (takie jak: nifedypina, felodypina i nimodypina),

Hypersensitivity reactions such as rash, itching and urticaria.

Rekcje nadwrażliwości, takie jak wysypka, świąd, pokrzywka.

Mild and transient reactions may occur at the injection site like reddening, itching, and swelling.

W miejscu wstrzyknięcia mogą wystąpić łagodne i przejściowe reakcje, takie jak rumień, świąd i obrzęk.

Allergic skin reactions (e.g. swelling, itch or redness).

Alergiczne odczyny skórne (np. zapalenie skóry, pokrzywka).
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

Istanbul · isthmus · it · Italian · Italianisation · Italianization · italic · italics · Italy · ITAR · itch · itchiness · itching · itchy · item · itemization · itemized · items · iterable · iteration · iterative

Even more translations in the Swedish-English dictionary by bab.la.