Internship offers abroad for English native speakers

English-Polish translation for "to itch"

 

"to itch" Polish translation

Results: 1-29 of 138

to itch {verb}

Redness, swelling, and itching can occur at the site of insulin injection.

W miejscu wstrzyknięcia insuliny może wystąpić rumień, obrzęk i swędzenie.

Somnolence, headache, dizziness, nausea, vomiting, constipation, sweating, itching.

Senność, ból głowy, zawroty głowy, nudności, wymioty, zaparcia, pocenie się, swędzenie.

If you experience symptoms such as itching all over your body, swelling of your face

Jeśli u pacjenta wystąpią objawy, takie jak swędzenie całego ciała, obrzęk twarzy i (lub)

Itching will usually disappear within one day after the patch has been removed.

Swędzenie zazwyczaj ustaje dzień po usunięciu systemu transdermalnego.

At the injection site: redness, swelling, hardness, itching and pain.

w miejscu wstrzyknięcia: zaczerwienienie, obrzęk, stwardnienie, swędzenie oraz ból.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "itch":

 

Context sentences

Context sentences for "to itch" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Hypersensitivity reactions of the skin may occur as itching, rash, and urticaria.

Reakcje nadwrażliwości skóry mogą wystąpić w postaci świądu, wysypki i pokrzywki.

In addition, headache, tiredness, rash, itching, and flushing have been reported.

Dodatkowo odnotowano bóle głowy, zmęczenie, wysypkę, świąd i zaczerwienienie skóry.

swollen and usually itching patches of skin or mucous membranes (urticaria),

obrzęknięte i zwykle swędzące wykwity na skórze lub błonach śluzowych (pokrzywka),

An allergic reaction may be recognised as a rash, itching or shortness of breath.

Objawami reakcji alergicznej mog by np. wysypka, wi d lub uczucie duszno ci.

Hypersensitivity reactions of the skin may occuras itching, rash and urticaria.

Mogą wystąpić objawy alergii skórnej, takie jak świąd, wysypka i pokrzywka.

Symptoms can include yellow skin and eyes, itching, stomach pain and liver tenderness.

Objawy mogą obejmować zażółcenie skóry i oczu, świąd, ból brzucha i tkliwość wątroby.

Disorders of the skin such as acne, cold sores, shingles, hair loss, rash, itching.

Choroby skóry, takie jak: trądzik, opryszczka, półpasiec, utrata włosów, wysypka, świąd.

Skin: itching, rash, abnormal or decreased skin sensation, loss of hair

Skóra: świąd, wysypka, nietypowe lub upośledzone czucie skóry, utrata włosów

swelling in the mouth or skin disorders such as rashes and itching, blisters of the skin.

obrzęk ust lub zaburzenia skóry, takie jak wysypki i świąd, pęcherze skórne.

tingling or numbness, pain, loss of reflexes, paralysis on a nerve route, itching and rash.

mrowienie lub zdrętwienie, ból, utrata refleksu, porażenie zlokalizowane wzdłuż nerwu,

yellow skin or eyes, itching, or pain in the abdomen (stomach) caused by inflammation of the

zażółcenie skóry lub oczu, świąd lub ból brzucha spowodowany zapaleniem wątroby

vaginal Candida infection (fungal infection associated with local itching, burning and white

zakażenia pochwy drożdżakami Candida (zakażenia grzybami z miejscowym swędzeniem,

yellow skin or eyes, itching, or pain in the abdomen (stomach) caused by inflammation of the

zażółcenie skóry lub oczu, świąd lub ból brzucha (żołądka) spowodowany zapaleniem wątroby

flushing, itching and inflamed skin, inflammation of mucus (moist) linings such as the mouth

nagłe zaczerwienienie twarzy i zapalenie skóry ze świądem, zapalenie śluzówki np. w jamie

Occasionally there is swelling, pain, pruritus (itching) or hair loss at the injection site.

Czasem może wystąpić obrzęk, ból, świąd lub utrata sierści w miejscu wstrzyknięcia.

Protopic alters the abnormal immune response and relieves the skin inflammation and the itch.

Protopic zmienia nieprawidłową odpowiedź immunologiczną likwidując stan zapalny i świąd.

If you have a severe reaction (e.g. severe itching or severe rash):

ból w miejscu zastosowania leku Altargo: należy poinformować lekarza.

Even after his father died, he was still trying to scratch that itch.

Nawet po śmierci ojca nadal starał się drapać to swędzące miejsce.

excessive sweating, itching, dry skin, accumulation of fat, swelling of the face and/or throat

nadmierne pocenie się, świąd, suchość skóry, nagromadzenie tkanki tłuszczowej, obrzęk twarzy

rare: alcohol intolerance (in most cases, flushing, rash, burning, itching or swelling occurred

rzadko: nietolerancja alkoholu (w większości przypadków w krótkim czasie od przyjęcia
 

Forum results

"to itch" translation - forum results

 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: stick insect, drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician, lore

Similar words

Istanbul · isthmus · it · Italian · Italianisation · Italianization · italic · italics · Italy · ITAR · itch · itching · itchy · item · itemization · itemized · items · iteration · iterative · iterativity · iteroparous

Even more translations in the Finnish-English dictionary by bab.la.