How to write a CV in Polish

English-Polish translation for "Kurdish"

 

"Kurdish" Polish translation

Results: 1-21 of 76

Kurdish {adjective}

Kurdish {adj.}

kurdyjski {adj. m}

The Kurdish problem also requires a political solution as a matter of absolute necessity.

Również problem kurdyjski bezwzględnie wymaga rozwiązania politycznego.

Nevertheless, the Turko-Kurdish peace process has suffered a severe set back.

Jednakże turecko-kurdyjski proces pokojowy doznał dotkliwej porażki.

Otherwise, there will always be new breeding grounds for fundamentalism and nationalism, and the Kurdish problem will get worse.

W przeciwnym razie zawsze będą powstawały nowe ośrodki wylęgania się fundamentalizmu i nacjonalizmu, a problem kurdyjski będzie się pogłębiał.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Context sentences

Context sentences for "Kurdish" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

So is the memorandum also being discussed with the Kurdish autonomous government?

Czy ten protokół został omówiony z przedstawicielami rządu autonomii kurdyjskiej?

On Sunday morning, 12 Turkish soldiers and 32 Kurds were killed in a Kurdish ambush.

W niedzielę rano w kurdyjskiej zasadzce zginęło 12 tureckich żołnierzy i 32 Kurdów.

It is not solving the issues of the Kurdish minority on its territory.

Nie rozwiązuje problemów mniejszości kurdyjskiej na swoim terytorium.

Secondly, the Kurdish issue: I would like to make my position here very clear.

Druga sprawa dotyczy Kurdów. W tym względzie chciałbym bardzo jasno wyrazić swoje stanowisko.

Ten years ago, I could not have imagined that there would be television programmes in Kurdish.

Dziesięć lat temu nie wyobrażałabym sobie programów telewizyjnych w języku kurdyjskim.

The question is: what measures will you take to protect the rights of Kurdish citizens?

Chcę zapytać, jakie środki zamierzają panowie podjąć w celu ochrony praw obywateli kurdyjskich?

The Kurdish issue cannot be reduced solely to a social matter.

Kwestii kurdyjskiej nie można sprowadzać wyłącznie do rangi zagadnienia społecznego.

The democratisation process in Turkey undoubtedly depends on the solution of the Kurdish issue.

Proces demokratyzacji w Turcji bez wątpienia uzależniony jest od rozwiązania problemu kurdyjskiego.

The scope for finding a political solution to the Kurdish issue has been drastically curtailed.

Możliwość znalezienia politycznego rozwiązania kwestii kurdyjskiej została drastycznie ograniczona.

First of all, support Iraqi Christians who have fled to the Kurdish region to build a new life.

Przede wszystkim o pomoc dla irackich chrześcijan, którzy uciekli do Kurdystanu, by zacząć nowe życie.

During this period, let us support the movement of solidarity with the Kurdish cause.

Wspierajmy ruch solidarności na rzecz sprawy kurdyjskiej.

Important progress has been made on the Kurdish question.

Istotny postęp został osiągnięty w kwestii kurdyjskiej.

The democratic opening of Turkey in relation to the Kurdish population is an example of such a development.

Demokratyczne otwarte podejście do ludności kurdyjskiej to przykład takiej zmiany.

The success of the new Kurdish 'Change' party is an example of the normalisation of political life in Iraq.

Sukces nowej kurdyjskiej partii "Zmiana” potwierdza unormowanie życia politycznego w Iraku.

The democratic opening aimed notably at addressing the Kurdish issue has not yet met expectations.

Oczekiwań nie spełniło jeszcze otwarcie demokratyczne mające na celu odniesienie się do kwestii kurdyjskiej.

The government has made many good gestures in the past, and it is hard to speak of an anti-Kurdish campaign.

Rząd wykonał w przeszłości wiele dobrych gestów i trudno mówić o antykurdyjskiej nagonce.

The report tolerates Turkey's anti-Kurdish policy.

Sprawozdanie toleruje antykurdyjską politykę Turcji.

In this context, the establishment of a new TRT channel broadcasting in the Kurdish language is a step forward.

Krokiem naprzód w tym kontekście jest utworzenie nowego kanału telewizyjnego TRT w języku kurdyjskim.

That also creates opportunities, we believe, to finally seek a political solution to the Kurdish question.

Fakt ten również naszym zdaniem stwarza możliwość ostatecznego rozwiązania drogą polityczną kwestii kurdyjskiej.

As we already know, the Turkish Parliament has approved the invasion of Kurdish-populated areas in northern Iraq.

Jak już wiemy, parlament Turcji wydał zgodę na najazd na zamieszkane przez Kurdów obszary w północnym Iraku.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: sckn goo.gl/GLiz7o, executive summary, underrated, to withdraw a bill, bill

Similar words

kryptonite · Krystian · krzepiąco · kudos · kudzu · kufiya · kumquat · KUPA · kupak · Kurd · kurdish · Kurds · kurgan · Kurt · kurwa · Kutaisi · kutas · kuurwa · Kuwait · Kuwaiti · Kuyavia

Search for more words in the Arabic-English dictionary.