English-Polish translation for "Kurdish"

EN Kurdish Polish translation

Kurdish {adj.}

EN Kurdish
play_circle_outline
{adjective}

Kurdish
The Kurdish problem also requires a political solution as a matter of absolute necessity.
Również problem kurdyjski bezwzględnie wymaga rozwiązania politycznego.
Nevertheless, the Turko-Kurdish peace process has suffered a severe set back.
Jednakże turecko-kurdyjski proces pokojowy doznał dotkliwej porażki.
Otherwise, there will always be new breeding grounds for fundamentalism and nationalism, and the Kurdish problem will get worse.
W przeciwnym razie zawsze będą powstawały nowe ośrodki wylęgania się fundamentalizmu i nacjonalizmu, a problem kurdyjski będzie się pogłębiał.

Context sentences for "Kurdish" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSo is the memorandum also being discussed with the Kurdish autonomous government?
Czy ten protokół został omówiony z przedstawicielami rządu autonomii kurdyjskiej?
EnglishOn Sunday morning, 12 Turkish soldiers and 32 Kurds were killed in a Kurdish ambush.
W niedzielę rano w kurdyjskiej zasadzce zginęło 12 tureckich żołnierzy i 32 Kurdów.
EnglishSecondly, the Kurdish issue: I would like to make my position here very clear.
Druga sprawa dotyczy Kurdów. W tym względzie chciałbym bardzo jasno wyrazić swoje stanowisko.
EnglishTen years ago, I could not have imagined that there would be television programmes in Kurdish.
Dziesięć lat temu nie wyobrażałabym sobie programów telewizyjnych w języku kurdyjskim.
EnglishIt is not solving the issues of the Kurdish minority on its territory.
Nie rozwiązuje problemów mniejszości kurdyjskiej na swoim terytorium.
EnglishThe question is: what measures will you take to protect the rights of Kurdish citizens?
Chcę zapytać, jakie środki zamierzają panowie podjąć w celu ochrony praw obywateli kurdyjskich?
EnglishThe Kurdish issue cannot be reduced solely to a social matter.
Kwestii kurdyjskiej nie można sprowadzać wyłącznie do rangi zagadnienia społecznego.
EnglishDuring this period, let us support the movement of solidarity with the Kurdish cause.
Wspierajmy ruch solidarności na rzecz sprawy kurdyjskiej.
EnglishThe democratic opening of Turkey in relation to the Kurdish population is an example of such a development.
Demokratyczne otwarte podejście do ludności kurdyjskiej to przykład takiej zmiany.
EnglishThe democratisation process in Turkey undoubtedly depends on the solution of the Kurdish issue.
Proces demokratyzacji w Turcji bez wątpienia uzależniony jest od rozwiązania problemu kurdyjskiego.
EnglishThe scope for finding a political solution to the Kurdish issue has been drastically curtailed.
Możliwość znalezienia politycznego rozwiązania kwestii kurdyjskiej została drastycznie ograniczona.
EnglishThe government has made many good gestures in the past, and it is hard to speak of an anti-Kurdish campaign.
Rząd wykonał w przeszłości wiele dobrych gestów i trudno mówić o antykurdyjskiej nagonce.
EnglishFirst of all, support Iraqi Christians who have fled to the Kurdish region to build a new life.
Przede wszystkim o pomoc dla irackich chrześcijan, którzy uciekli do Kurdystanu, by zacząć nowe życie.
EnglishThe success of the new Kurdish 'Change' party is an example of the normalisation of political life in Iraq.
Sukces nowej kurdyjskiej partii "Zmiana” potwierdza unormowanie życia politycznego w Iraku.
EnglishThe democratic opening aimed notably at addressing the Kurdish issue has not yet met expectations.
Oczekiwań nie spełniło jeszcze otwarcie demokratyczne mające na celu odniesienie się do kwestii kurdyjskiej.
EnglishImportant progress has been made on the Kurdish question.
Istotny postęp został osiągnięty w kwestii kurdyjskiej.
EnglishIn this context, the establishment of a new TRT channel broadcasting in the Kurdish language is a step forward.
Krokiem naprzód w tym kontekście jest utworzenie nowego kanału telewizyjnego TRT w języku kurdyjskim.
EnglishThe prohibition of 27 Kurdish parties almost constitutes an attempt to be included in the Guinness Book of Records.
Delegalizacja 27 kurdyjskich partii to wyczyn, który można by umieścić w księdze rekordów Guinnessa.
EnglishThe discrimination against parties such as the Kurdish Democratic Society Party (DTP) is unacceptable.
Nie do przyjęcia jest dyskryminacja partii, jak na przykład kurdyjskiej Partii Społeczeństwa Demokratycznego (DTP).
EnglishThe report tolerates Turkey's anti-Kurdish policy.
Sprawozdanie toleruje antykurdyjską politykę Turcji.