Daily language articles on LexioPhiles

English-Polish translation for "lamb"

 

"lamb" Polish translation

Results: 1-46 of 121

lamb {noun}

lamb {noun} (also: sheepskin)

baranek {m}

one young bullock, one ram, one he-lamb a year old, for a burnt-offering;

Cielec jeden młody, baran jeden, baranek jeden roczny na paloną ofiarę;

one young bullock, one ram, one he-lamb a year old, for a burnt-offering;

Cielec jeden młody, baran jeden, baranek roczny jeden na paloną ofiarę;

one young bullock, one ram, one he-lamb a year old, for a burnt-offering;

Cielec jeden młody, baran jeden, baranek roczny jeden na paloną ofiarę.

one young bullock, one ram, one he-lamb a year old, for a burnt-offering;

Cielec jeden młody, baran jeden, i baranek roczny jeden na całopalenie.

as gentle as a lamb

potulny jak baranek

lamb {noun}

jagnię {n}

Melanie picks up another lamb, puts it on the post, band goes on the tail, band goes on the scrotum.

Melanie przyniosła następne jagnię, jedna gumka na ogon, druga na mosznę.

Melanie picks up the lamb, puts it on the post, opens it up.

Melanie podnosi jagnię, kładzie, rozwiera mu nogi.

Let's do something that doesn't make the lamb squeal and bleed -- we're on in five continents, dude.

Żeby jagnię nie beczało i nie krwawiło.

Meanwhile, the lamb that he had just did his little procedure on is, you know, he's just prancing around, bleeding stopped.

Tymczasem pierwsze jagnię, po zabiegu, już skacze dookoła, krwawienie ustało.

lamb {noun}

Sheep meat and lamb meat is a very healthy red meat.

Baranina i jagnięcina są bardzo zdrowym czerwonym mięsem.

A traditional dish from the north of England is the Lancashire hotpot made with lamb or beef, potatoes and onions.

Tradycyjną potrawą z północnej Anglii jest zaś jagnięcina lub wołowina duszona z cebulą i ziemniakami.

The reality is that sheep farmers could never afford the cost of electronic tagging because they are receiving less now for their lambs than they were 20 years ago!

Rzeczywistość jest taka, że hodowców owiec nigdy nie byłoby stać na pokrycie kosztów elektronicznego kolczykowania, ponieważ dziś za jagnięcinę otrzymują mniej niż 20 lat temu.

lamb {noun}

Sheep meat and lamb meat is a very healthy red meat.

Baranina i jagnięcina są bardzo zdrowym czerwonym mięsem.

lamb {noun} [zool.] (also: yeanling)

jagnię {n} [zool.]

lamb {noun} [zool.]

  jagniątko {n} [zool.]

to lamb {verb}

to lamb [lambed|lambed] (ewe) {vb} (also: to yean, to lamb down)

okocić się {r. v.}

to lamb [lambed|lambed] (ewe) {vb} (also: to lamb down)

kocić się {r. v.}

to lamb [lambed|lambed] (ewe) {vb} (also: to lamb down)

jagnić się {r. v.}
 

Synonyms

Synonyms (English) for "lamb":

 

Similar translations

Similar translations for "lamb" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "lamb" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

If he offer a lamb for his oblation, then shall he offer it before Jehovah;

Potem nałożą synowie Aarona kapłana, ogień na ołtarzu, a ułożą drwa na ogień.

one young bullock, one ram, one he-lamb a year old, for a burnt-offering;

Cielca jednego młodego, barana jednego, i baranka jednego rocznego na paloną ofiarę;

In France one out of every two legs of lamb consumed is sourced abroad.

We Francji jeden z każdych dwóch konsumowanych udźców jagnięcych jest pozyskiwany zagranicą.

Future of the sheep/lamb and goat sector in Europe (debate)

Przyszłość sektora hodowli owiec i kóz w Europie (debata)

I will bring them down like lambs to the slaughter, like rams with he-goats.

Powiodę ich jako baranki ku zabiciu, jako barany i kozły.

And on the sixth day eight bullocks, two rams, fourteen he-lambs a year old without blemish;

A dnia szóstego ofiarować będziecie cielców osiem, baranów dwa, baranków rocznych czternaście zupełnych;

Go your ways; behold, I send you forth as lambs in the midst of wolves.

Idźcież: Oto ja was posyłam jako baranki wpośród wilków.

Then shall the lambs feed as in their pasture, and the waste places of the fat ones shall wanderers eat.

I będą się paść baranki według zwyczaju swego, a przychodniowie pustyń bogaczów pożywać będą.

The one lamb shalt thou offer in the morning, and the other lamb shalt thou offer at even;

Baranka jednego ofiarować będziesz poranku, a baranka drugiego ofiarować będziesz między dwoma wieczorami.

and a tenth part for every lamb of the fourteen lambs;

A jedna dziesiąta część do każdego baranka z onych czternaście baranków.

And on the fifth day nine bullocks, two rams, fourteen he-lambs a year old without blemish;

A dnia piątego ofiarować będziecie cielców dziewięć, baranów dwa, baranków rocznych czternaście zupełnych;

and one tenth part for every lamb of the seven lambs;

A dziesiątę część jednę do każdego baranka z onych siedmiu baranków;

Your lamb shall be without blemish, a male a year old: ye shall take it from the sheep, or from the goats:

A było wszystkich dusz, które wyszły z biódr Jakóbowych, siedmdziesiąt dusz; a Józef był przedtem w Egipcie.

And on the fourth day ten bullocks, two rams, fourteen he-lambs a year old without blemish;

A dnia czwartego ofiarować będziecie cielców dziesięć, baranów dwa, baranków rocznych czternaście zupełnych;

And on the seventh day seven bullocks, two rams, fourteen he-lambs a year old without blemish;

Także dnia siódmego ofiarować będziecie cielców siedem, baranów dwa, baranków rocznych czternaście zupełnych.

Future of the sheep/lamb and goat sector in Europe (

Przyszłość sektora hodowli owiec i kóz w Europie (

The mountains skipped like rams, The little hills like lambs.

Góry skakały jako barany, pogórki jako jagnięta.

The lambs are for thy clothing, And the goats are the price of the field;

Owce będą na szaty twoje, a nagrodą polną kozły.

And on the third day eleven bullocks, two rams, fourteen he-lambs a year old without blemish;

Dnia zaś trzeciego ofiarować będziecie jedenaście cielców, baranów dwa, baranków rocznych czternaście zupełnych.

a tenth part for every lamb of the seven lambs;

Jedną dziesiątą część do każdego baranka z onych siedmiu baranków.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: sckn goo.gl/GLiz7o, executive summary, underrated, to withdraw a bill, bill

Similar words

laissez-faire · laity · lak · lake · lakefront · lakeshore · lakeside · lakh · lalapalooza · lama · lamb · lambent · lambs · lambskin · lame · lamellar · lameness · lament · lamentable · lamentation · lamer

Search for more words in the English-French dictionary.