Meet bab.la's mascot Joppe on Facebook

English-Polish translation for "lamb"

 

"lamb" Polish translation

Results: 1-40 of 134

lamb {noun}

lamb {noun} (also: sheepskin)

baranek {m}

one young bullock, one ram, one he-lamb a year old, for a burnt-offering;

Cielec jeden młody, baran jeden, i baranek jeden roczny na ofiarę paloną;

one young bullock, one ram, one he-lamb a year old, for a burnt-offering;

Cielec jeden młody, baran jeden, baranek jeden roczny na ofiarę paloną;

one young bullock, one ram, one he-lamb a year old, for a burnt-offering;

Cielec jeden młody, baran jeden, baranek jeden roczny na paloną ofiarę;

one young bullock, one ram, one he-lamb a year old, for a burnt-offering;

Cielec jeden młody, baran jeden, baranek roczny jeden na paloną ofiarę;

one young bullock, one ram, one he-lamb a year old, for a burnt-offering;

Cielec jeden młody, baran jeden, baranek roczny jeden na paloną ofiarę.

lamb {noun}

jagnię {n}

And, as I stood there, looking at the happy lamb that I had just defiled -- but it looked OK.

Stałem tam, patrząc na wesołe jagnię, które właśnie zbrukałem. ~~~ Wyglądało w porządku.

Melanie picks up the lamb -- two hands -- one hand on both legs on the right, likewise on the left.

Melanie podnosi jagnię, w jednej ręce trzyma lewe nogi, w drugiej - prawe.

Melanie picks up another lamb, puts it on the post, band goes on the tail, band goes on the scrotum.

Melanie przyniosła następne jagnię, jedna gumka na ogon, druga na mosznę.

Melanie picks up the lamb, puts it on the post, opens it up.

Melanie podnosi jagnię, kładzie, rozwiera mu nogi.

Lamb goes on the post, she opens it up.

Kładzie jagnię na słupku, rozwiera mu nogi.

lamb {noun}

Sheep meat and lamb meat is a very healthy red meat.

Baranina i jagnięcina są bardzo zdrowym czerwonym mięsem.

A traditional dish from the north of England is the Lancashire hotpot made with lamb or beef, potatoes and onions.

Tradycyjną potrawą z północnej Anglii jest zaś jagnięcina lub wołowina duszona z cebulą i ziemniakami.

lamb {noun}

Sheep meat and lamb meat is a very healthy red meat.

Baranina i jagnięcina są bardzo zdrowym czerwonym mięsem.

to lamb {verb}

to lamb [lambed|lambed] (ewe) {vb} (also: to lamb down)

okocić się {v.r.}

to lamb [lambed|lambed] (ewe) {vb} (also: to lamb down)

jagnić się {v.r.}

to lamb [lambed|lambed] (ewe) {vb} (also: to lamb down)

kocić się {v.r.}
 

Synonyms

Synonyms (English) for "lamb":

 

Similar translations

Similar translations for "lamb" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "lamb" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

If he offer a lamb for his oblation, then shall he offer it before Jehovah;

Potem nałożą synowie Aarona kapłana, ogień na ołtarzu, a ułożą drwa na ogień.

The Prophet Isaiah foresaw a day when the lion and the lamb would live together.

Prorok Izajasz przewidział dzień, w którym lew i owca będą mieszkać razem.

one young bullock, one ram, one he-lamb a year old, for a burnt-offering;

Cielca jednego młodego, barana jednego, i baranka jednego rocznego na paloną ofiarę;

Just recently, 20 year old lamb meat was found on the Bulgarian market.

Całkiem niedawno na bułgarskim rynku znaleziono dwudziestoletnie mięso baranie.

In France one out of every two legs of lamb consumed is sourced abroad.

We Francji jeden z każdych dwóch konsumowanych udźców jagnięcych jest pozyskiwany zagranicą.

As one Taliban recruiter told me, "There will always be sacrificial lambs in this war."

Jak powiedział mi talibański rekruter: "W tej wojnie wiele owiec zostanie złożonych w ofierze".

The zookeeper said: 'Easy, you just need a new lamb every day!'.

Właściciel odpowiedział: "To łatwe, codziennie potrzebna jest nowa owca!”.

The lamb sector, which Parliament is actually trying to help, will be decimated by the WTO.

Sektor jagnięciny, któremu Parlament w tej chwili stara się pomóc, zostanie zdziesiątkowany przez WTO.

It is well known that European beef and lamb products comply with the highest standards.

Powszechnie wiadomo, że europejskie produkty z wołowiny i jagnięciny odpowiadają najwyższym standardom.

Future of the sheep/lamb and goat sector in Europe (debate)

Przyszłość sektora hodowli owiec i kóz w Europie (debata)

I will bring them down like lambs to the slaughter, like rams with he-goats.

Powiodę ich jako baranki ku zabiciu, jako barany i kozły.

And on the sixth day eight bullocks, two rams, fourteen he-lambs a year old without blemish;

A dnia szóstego ofiarować będziecie cielców osiem, baranów dwa, baranków rocznych czternaście zupełnych;

Go your ways; behold, I send you forth as lambs in the midst of wolves.

Idźcież: Oto ja was posyłam jako baranki wpośród wilków.

Then shall the lambs feed as in their pasture, and the waste places of the fat ones shall wanderers eat.

I będą się paść baranki według zwyczaju swego, a przychodniowie pustyń bogaczów pożywać będą.

The one lamb shalt thou offer in the morning, and the other lamb shalt thou offer at even;

Baranka jednego ofiarować będziesz poranku, a baranka drugiego ofiarować będziesz między dwoma wieczorami.

and a tenth part for every lamb of the fourteen lambs;

A jedna dziesiąta część do każdego baranka z onych czternaście baranków.

And on the fifth day nine bullocks, two rams, fourteen he-lambs a year old without blemish;

A dnia piątego ofiarować będziecie cielców dziewięć, baranów dwa, baranków rocznych czternaście zupełnych;

and one tenth part for every lamb of the seven lambs;

A dziesiątę część jednę do każdego baranka z onych siedmiu baranków;

Your lamb shall be without blemish, a male a year old: ye shall take it from the sheep, or from the goats:

A było wszystkich dusz, które wyszły z biódr Jakóbowych, siedmdziesiąt dusz; a Józef był przedtem w Egipcie.

And on the fourth day ten bullocks, two rams, fourteen he-lambs a year old without blemish;

A dnia czwartego ofiarować będziecie cielców dziesięć, baranów dwa, baranków rocznych czternaście zupełnych;
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician, lore, bloodcurdling

Similar words

laidback · lair · laity · lake · lakefront · lakeshore · lakeside · lakh · lalapalooza · lama · lamb · lambent · lambs · lambskin · lame · lamellar · lameness · lament · lamentable · lamentation · lamia

Search for more words in the English-Indonesian dictionary.