Internship offers abroad for English native speakers

English-Polish translation for "launch"

 

"launch" Polish translation

Results: 1-44 of 892

launch {noun}

launch {noun} [naut.] (also: launching)

wodowanie {n} [naut.]

launch {noun}

The launch of the new website at the start of 2009 is a welcome measure.

Uruchomienie nowej witryny internetowej w 2009 roku to pozytywny krok.

It is essential to press ahead as quickly as possible with the launch of the helpline.

Zasadniczą kwestią jest naleganie na jak najszybsze uruchomienie telefonicznej linii pomocy.

(LT) It is a shame that the launch of SIS II keeps being postponed.

(LT) Wielka szkoda, że uruchomienie SIS II jest nadal odwlekane.

It is a shame that the launch of SIS II keeps being postponed.

Z żalem przyjmuję, że uruchomienie SIS II ulega ciągłym opóźnieniom.

A great time to hire is when you're considering a site redesign, or planning to launch a new site.

Idealną okazją do tego jest zmiana wyglądu witryny lub planowane uruchomienie nowej witryny.

to launch {verb}

to launch [launched|launched] {vb} (also: to start)

odpalić (uruchomić) {vb} [coll.]

She launches this thing above the Spanish Steps and sets off for an aerial tour of the city.

Startuje tym ustrojstwem nad Hiszpańskimi Schodami, wyruszając na powietrzną wycieczkę po mieście.

to launch [launched|launched] {vb} (also: to start)

odpalać [odpalam|odpalał] (uruchomić) {ipf. v.} [coll.]

By his own writing, this man was either asleep, at a prayer meeting with Al and Tipper or learning how to launch a nuclear missile out of a suitcase.

Z jego własnych opisów wynika, że albo spał, na spotkaniu modlitewnym z Alem i Tipperem albo uczył się jak odpalać pociski nuklearne z walizki.
wodować [woduję|wodował] {ipf. v.} [naut.]

to launch [launched|launched] {vb} (also: to switch, to turn on, to include, to switch on)

to launch [launched|launched] {vb} (also: to activate, to control, to operate, to work)

Every Member State is doing its own thing and launching national support measures.

Każde państwo członkowskie działa na swoją rękę i uruchamia krajowe środki pomocy.

Joint operations and pilot projects are launched with the agreement of the Member States concerned.

Wspólne operacje i projekty pilotażowe są uruchamiane za zgodą zainteresowanych państw członkowskich.

The first phase of this programme has already started and technical feasibility studies are launched.

Pierwszy etap tego programu już się rozpoczął i uruchamiane są techniczne studia wykonalności.

Vice-President of the Commission. - The Safer Internet Programme, a predecessor of the programme which is now being launched, was considered a real success.

wiceprzewodniczący Komisji. - Program "Bezpieczniejszy Internet”, będący poprzednikiem obecnie uruchamianego programu, uznano za faktyczny sukces.

Various Member States are launching plans for boosting sales, which is all about maintaining the level of turnover of cars.

Różne państwa członkowskie uruchamiają programy zmierzające do zwiększenia sprzedaży, w których chodzi w gruncie rzeczy o utrzymanie poziomu obrotów na rynku samochodowym.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "launch":

 

Similar translations

Similar translations for "launch" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "launch" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

This rebel attack was launched shortly before the start of the EUFOR deployment.

Atak rebeliantów rozpoczął się tuż przed rozmieszczeniem oddziałów misji EUFOR.

The Greek Government must secure the capital to launch this programme immediately.

Rząd Grecji musi zapewnić środki na niezwłoczne zapoczątkowanie tego programu.

It was in 2000 that the idea of creating a virtual European library was launched.

To w 2000 roku ogłoszono pomysł stworzenia europejskiej wirtualnej biblioteki.

Those who launch these bombs are usually not able to target them very specifically.

Osoby, które zrzucają bomby najczęściej nie są w stanie precyzyjnie ich wycelować.

Who should be contacted for information if one wants to launch an initiative?

Do kogo należy zwrócić się po informacje, jeżeli pragniemy uruchomić inicjatywę?

You know that in February, we launched a public consultation on this subject.

W lutym, jak Państwu wiadomo, ogłosiliśmy konsultacje społeczne w tej sprawie.

The Commission launched the review process with its communication of November 2007.

Komisji zapoczątkowała proces przeglądu poprzez komunikat z listopada 2007 roku.

They had a 12-page supplement in the Wall Street Journal the day it launched.

W dniu premiery w Wall Street Journal ukazał się 12 stronicowy dodatek o tym.

This is one of the seven surviving Sputniks that was not launched into space.

To jest jeden z siedmiu istniejących Sputników, który nie został wysłany w kosmos.

The Commission has a lot of room to act here, and it can launch a lot of initiatives.

Komisja ma tutaj duże pole do działania i może wystąpić z wieloma inicjatywami.

In this context, a public consultation was launched at the end of July 2008.

W tym kontekście pod koniec lipca 2008 r. rozpoczęto konsultacje społeczne.

Commissioner Dimas, you have launched the right kind of initiative at the right time.

Komisarzu Dimas, wyszedł pan z bardzo trafioną inicjatywą w odpowiednim momencie.

About five operators launched global satellite services in the late 1990s.

Blisko pięciu operatorów świadczyło globalne usługi satelitarne pod koniec lat 90.

They were credible at the time when the Decade of Roma Inclusion was launched in 2005.

Cele te były wiarygodne, kiedy w 2005 roku rozpoczynała się Dekada Integracji Romów.

And from these, I can drill into the web page and just launch them again.

A stąd mogę się zagłębić w tę stronę WWW i po prostu otworzyć ją ponownie.

There was no reason to launch a specific consultation under the former article.

Nie było powodu przeprowadzać specjalnych konsultacji na mocy tego pierwszego artykułu.

Investigations were also launched to locate the source of the contamination.

Przeprowadzono również dochodzenie w celu zlokalizowania źródła skażenia.

The Commission has launched a study on this issue which will be completed in September.

Komisja rozpoczęła w tym zakresie badania, które zostaną zakończone we wrześniu.

Can you help us?" ~~~ So, we launched some tools, we let them track their blood levels.

Pomożecie nam?" Uruchomiliśmy parę narzędzi, by pozwolić im śledzić stany krwi.

The United Left has launched an attack on Berlusconi and taken its revenge on him.

Zjednoczona Lewica zapoczątkowała atak na premiera Berlusconiego i zemściła się na nim.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: pipeline, pipeline, pipeline, vent, vent

Similar words

More translations in the English-Turkish dictionary.